Konstancin-Jeziorna: Dostawa: zestaw stabilizujący do operacji palucha koślawego, płyta do stabilizacji osteotomii klinowej kości piszczelowej Numer ogłoszenia: 84640 2015; data zamieszczenia: 15. 04. 2015Pobieranie 17,6 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar17,6 Kb.

Konstancin-Jeziorna: Dostawa:zestaw stabilizujący do operacji palucha koślawego, płyta do stabilizacji osteotomii klinowej kości piszczelowej
Numer ogłoszenia: 84640 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. , ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 22 711 90 37, 711 90 48, faks 22 711 90 37.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stocer.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa:zestaw stabilizujący do operacji palucha koślawego, płyta do stabilizacji osteotomii klinowej kości piszczelowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa:zestaw stabilizujący do operacji palucha koślawego, płyta do stabilizacji osteotomii klinowej kości piszczelowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Kwota wadium wynosi : 1.680,00 PLN Słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt zł Z podziałem na Pakiety: 1- 840,00 PLN 2-840,00 PLN Razem: 1.680,00 PLN 2. Wadium należy wnieść do dnia 24.04.2015 r. do godz. 10:00 przelewem bankowym na konto:Bank BPH 67-1060 0076-0000 3310 0018 7984 z dopiskiem; Wadium- Znak sprawy PN- 22/2015 oraz podanie numeru NIP Firmy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z zapisami SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z zapisami SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z zapisami SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z zapisami SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z zapisami SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Termin naliczania odsetki - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stocer.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego - Dział Handlowy, ul. WIERZEJEWSKIEGO 12, 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA (budynek Zarządu Spółki).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Dział Handlowy, ul. WIERZEJEWSKIEGO 12, 05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA (budynek Zarządu Spółki).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zgodnie z zapisami SIWZ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa zestawu stabilizującego do operacji palucha koślawego -Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa zestawu stabilizującego do operacji palucha koślawego Pakiet nr 1 - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90

  • 2. Termin naliczania odsetki - 10


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa płyty do stabilizacji osteotomii klinowej kości piszczelowej Pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa płyty do stabilizacji osteotomii klinowej kości piszczelowej Pakiet nr 2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90

  • 2. Termin naliczania odsetki - 10

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna