Konkursu ofertPobieranie 461,05 Kb.
Strona1/5
Data18.03.2018
Rozmiar461,05 Kb.
  1   2   3   4   5

REGULAMIN

KONKURSU OFERT

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

udzielane przez lekarzy z zakresu:
kardiologii, lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii, chorób wewnętrznych, lekarzy z I˚ specjalizacji z chorób wewnętrznych, lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiochirurgii, lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii, transplantologii klinicznej, chorób płuc, kardiochirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, lekarzy z I˚ specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, kardiologii dziecięcej, neonatologii, patomorfologii, lekarzy z I˚ specjalizacji z patomorfologii, radiodiagnostyki, radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarzy w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej, nefrologii

I. Informacje ogólne


 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654) oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy wskazane w pkt. 1.


II. Słowniczek pojęć
1. Ilekroć w Regulaminie oraz załącznikach do niego jest mowa o:


 1. Udzielającym Zamówienie – rozumie się przez to Śląskie Centrum Chorób Serca
  w Zabrzu,

 2. przedmiocie konkursu ofert – rozumie się przez to wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu: kardiologii, lekarzy w trakcie specjalizacji
  z kardiologii, chorób wewnętrznych, lekarzy z I˚ specjalizacji z chorób wewnętrznych, lekarzy w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiochirurgii, lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii, transplantologii klinicznej, chorób płuc, kardiochirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, anestezjologii
  i intensywnej terapii, lekarzy z I˚ specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, lekarzy w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, kardiologii dziecięcej, neonatologii, patomorfologii, lekarzy z I˚ specjalizacji z patomorfologii, radiodiagnostyki, radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarzy w trakcie specjalizacji
  z radiologii i diagnostyki obrazowej, nefrologii,

 3. formularzu oferty – rozumie się przez to obowiązujący formularz oferty przygotowany
  przez Udzielającego Zamówienie, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

 4. załączniku do oferty - rozumie się przez to obowiązujący formularz będący załącznikiem do formularza oferty przygotowany przez Udzielającego Zamówienie, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

 5. umowie – rozumie się przez to umowę zgodną ze wzorem opracowanym przez
  Udzielającego Zamówienie stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

 6. oświadczeniu – rozumie się przez to formularz przygotowany przez Udzielającego
  Zamówienie, stanowiący Załącznik nr 4, 5 do niniejszego Regulaminu,

 7. Oferencie – uprawnione do składania ofert podmioty, wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z wyjątkiem grupowej praktyki lekarskiej.


III. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem postępowania konkursowego (zamówienia) jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


I Oddział Kardiologii i Angiologii, Oddział Intensywnej Opieki Kardiologiczej – odcinek RAI
PAKIET 1 Ś

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych lub kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - nadzór i koordynacja programu TAVI,

 2. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 2

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - nadzór i koordynacja zabiegów hybrydowych części kardiologicznej,

 2. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 3

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - nadzór medyczny nad szkoleniami adeptów w pracowni hemodynamiki,

 2. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 4

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - nadzór i koordynacja oddziału intensywnej opieki kardiologicznej,

 2. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 5

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - nadzór i koordynacja leczenia chorych ze schorzeniami naczyniowymi,

 2. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 6

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. nadzór, organizacja i prowadzenie konsultacji chorych z grup wysokiego ryzyka,

 2. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 7owalczyk

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 8

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii lub chorób wewnętrznych z co najmniej 4-letnim doświadczeniem i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności

Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - opieka i nadzór nad chorymi na oddziale kardiologii oraz na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, szczególnie ze świeżym zawałem serca, niestabilną dławicą piersiową, poddawanych leczeniu inwazyjnemu,

- praca w ramach lekarskiego dyżuru stałego dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, leczonych inwazyjnie,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 9

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - koordynacja prac w zakresie stymulacji resynchronizującej,

 2. - wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii: wszczepienie stymulatorów, ICD, BIV, ablacja, zakładanie elektrod, usunięcie przezżylne elektrod, diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca, itd.,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 10

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - koordynacja prac w zakresie ablacji zaburzeń rytmu,

 2. - wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii: wszczepienie stymulatorów, ICD, BIV, ablacja, zakładanie elektrod, usunięcie przezżylne elektrod, diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca, itd.,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 11

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - koordynacja prac w zakresie implantacji automatycznych kardiowerterów-defibrylatorów,

 2. - wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii: wszczepienie stymulatorów, ICD, BIV, ablacja, zakładanie elektrod, usunięcie przezżylne elektrod, diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca, itd.,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 12

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - nadzór i organizacja zabiegów i opieki nad chorymi poddanych ablacji migotania przedsionków,

 2. - wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii: wszczepienie stymulatorów, ICD, BIV, ablacja, zakładanie elektrod, usunięcie przezżylne elektrod, diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca, itd.,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca dla chorych,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 13

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 4-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii: wszczepienie stymulatorów, ICD, BIV, ablacja, zakładanie elektrod, usunięcie przezżylne elektrod, diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca, itd.,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
II Oddział Kardiologii i Angiologii, Oddział Intensywnej Opieki Kardiologiczej – odcinek RAII, Oddział Chorób Serca i Naczyń, Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Ciężkiej Niewydolności Krążeniowo-Oddechowej
PAKIET 14

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - nadzór medyczny nad szkoleniami adeptów w pracowni hemodynamiki,

 2. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 15

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - pełnienie funkcji Zastępcy Koordynatora ds. Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Ostrych Zespołów Wieńcowych,

 2. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 16 Piegza

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - nadzór i koordynacja leczenia chorych ze schorzeniami naczyniowymi,

 2. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
PAKIET 17

Lekarze posiadający tytuł specjalisty z zakresu kardiologii z co najmniej 8-letnim doświadczeniem
i praktyką zdobytą w nowoczesnym ośrodku kardiologicznym III stopnia referencyjności


Zadania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. - pełnienie funkcji Zastępcy Koordynatora Poradni Kardiologicznej Dorosłych,

 2. - wykonywanie zabiegów kardiologii interwencyjnej: koronarografii, angioplastyki wieńcowej wysokiego ryzyka (w tym w świeżym zawale serca), biopsje mięśnia sercowego i inne zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne,

- prowadzenie pacjentów na oddziale kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej,

- konsultacje i porady w Poradni Kardiologicznej Dorosłych, z uwzględnieniem kwalifikacji do leczenia inwazyjnego i operacyjnego,

- dyżury w Pracowni Hemodynamiki dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi,

- świadczenie usług medycznych i diagnostycznych dla pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna