Konkursu matematyczno-przyrodniczegoPobieranie 60,93 Kb.
Data02.03.2018
Rozmiar60,93 Kb.

_

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO

KONKURSU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

województwa wielkopolskiego

na rok szkolny 2010 / 2011

KURATORIUM OŚWIATY

POZNAŃ 2010
§ 1

ZAŁOŻENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe informacje dotyczące organizacji Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego w roku szkolnym 2010/2011.

 2. Ogólne zasady dotyczące organizacji i przebiegu konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2010/2011 regulują ”Ogólne zasady organizowania konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego”.

 3. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 4. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest mgr Dorota Misiorna – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach, powołany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 5. Cele konkursu:

a) popularyzowanie wiedzy matematycznej i przyrodniczej wśród uczniów szkół

podstawowych

b) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań

c) motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności

d) mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy

e) podnoszenie poziomu stosowania wiedzy matematycznej i przyrodniczej. 1. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w obowiązującej, w klasach 4-6 szkoły podstawowej, podstawie programowej kształcenia ogólnego matematyki i przyrody, poszerzone o zagadnienia szczegółowo omówione w § 5 niniejszego regulaminu.


§ 2

PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

I. ETAP SZKOLNY

 1. Etap szkolny odbędzie się 26 listopada 2010 r. (piątek) o godz. 12.30.

 2. Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa na podstawie testów przygotowanych przez osobę wyznaczoną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Czas na rozwiązanie testu wynosi 90 minut.II. ETAP REJONOWY

 1. Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego odbędzie się 15 stycznia 2011 roku (sobota) o godz. 1100 w szkołach wyznaczonych przez Dyrektorów Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki w Poznaniu.

 2. Przygotowują go i przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe powołane przez Dyrektorów Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz  Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki w Poznaniu.

 3. Uczestnicy konkursu rozwiązują test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 90 minut.

 4. Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych przesyłają protokoły oraz wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, o których mowa w § 3 ust. 2 „Ogólnych zasad organizowania konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego”.

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail konkursy.SP@ko.poznan.pl,

 2. drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wydział Kształcenia Wychowania i Opieki, 61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93 lub adresy właściwych terytorialnie Delegatur Kuratorium (z dopiskiem na kopercie Konkurs geograficzny i numer rejonu); przesłane dokumenty powinny być należycie ostemplowane pieczątką szkoły i podpisane przez wszystkich członków Rejonowej Komisji KonkursowejIII. ETAP WOJEWÓDZKI

 1. Finał Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Odbędzie się on 26 lutego 2011 r. (sobota) o godz. 1100 w:


Zespole Szkół , Szkole Podstawowej nr 4

im. Unicef w Obornikach
ul. Obrzycka 88 , 64-600 Oborniki


tel. 61-29 60 955


 1. Uczestnicy konkursu rozwiązują test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi.

 2. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 90 minut.

 3. Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego ogłoszone zostaną w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach pod adresem: www.sp4oborniki.republika.pl


§ 3

TRYB ODWOŁAWCZY


  1. Odwołania uczestników konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące organizacji i przebiegu konkursu na etapie rejonowym i wojewódzkim należy składać w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na adres:


Dorota Misiorna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Unicef

ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

e-mail: doradca.misiorna@odn.poznan.pl


§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Ogólny zakres wiadomości i umiejętności na poszczególnych etapach konkursu zawarto w § 5 niniejszego Regulaminu.

 2. W czasie konkursu na poszczególnych etapach uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

 3. Wszelkie pytania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu matematyczno-przyrodniczego proszę kierować na adres przewodniczącego: doradca.misiorna@odn.poznan.pl lub telefonicznie pod numer: 61-29 60 955– telefon do Zespołu Szkół w Obornikach lub kom.660 875 525 telefon przewodniczącego.§ 5

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

WYMAGANIAI. ETAP SZKOLNY1. przyroda

1.1 cechy budowy i podstawowe czynności życiowe organizmów: komórka, tkanka, narząd,

układ narządów, organizm, odżywianie (samożywność i cudzożywność), oddychanie,

rozmnażanie, poruszanie, wydalanie, wzrost i rozwój

1.2 organizm człowieka: budowa i funkcje układu pokarmowego, oddechowego,

rozrodczego, ruchu (główne narządy), zasady zdrowego stylu życia, higieny,

bezpieczeństwa

1.3 orientacja w terenie, plan, mapa: kierunki główne i pośrednie oraz ich wyznaczanie,

skala, podstawowe znaki topograficzne spotykane na mapach, czytanie i interpretacja

mapy, planu

1.4 krajobrazy nizinne, wyżynne, górskie: krainy geograficzne Polski i ich rozmieszczenie,

krajobrazy naturalne i przekształcone przez człowieka

1.5 pogoda i jej składniki, klimat, obserwacje meteorologiczne, przyrządy meteorologiczne,

jednostki pomiaru, czytanie mapy synoptycznej

1.6 czytanie i interpretacja wykresów, tabel, diagramów

2. matematyka

2.1 liczby naturalne

uczeń:


1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe

2) interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej

3) porównuje i zaokrągla liczby naturalne

4) zapisuje i odczytuje liczby w systemie rzymskim

5) wykonuje w pamięci i sposobem pisemnym cztery podstawowe działania na liczbach naturalnych

6) stosuje prawa działań

7) porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne

8) rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100;

9) rozpoznaje liczby pierwsze i złożone

10) wskazuje dzielniki i wielokrotności danej liczby

11) rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze

12) oblicza potęgi i sześciany liczb naturalnych

13) stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań

14) szacuje wyniki działań2.2 liczby całkowite

uczeń:


1) stosuje liczby całkowite w kontekście praktycznym (np. temperatura, wysokość n.p.m., saldo operacji bankowych)

2) interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej

3) porównuje liczby całkowite

2.3 ułamki zwykłe i dziesiętne

uczeń:


1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka

2) przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych, a iloraz liczb naturalnych jako ułamek

3) skraca i rozszerza ułamki zwykłe

4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika lub licznika

5) przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej i odwrotnie

6) zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie

7) zaznacza ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej oraz odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej

8) zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego

9) zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne skończone

10) zaokrągla liczby dziesiętne z dokładnością do danego rzędu

11) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne)

12) wykonuje cztery podstawowe działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

13) porównuje różnicowo i ilorazowo liczby wymierne

14) oblicza ułamek danej liczby wymiernej

15) oblicza potęgi ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych

16) oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności

wykonywania działań

17) stosuje nazwy działań do zapisu odpowiednich operacji arytmetycznych

18) szacuje wyniki działań

2.4 elementy algebry

uczeń:


1) stosuje zapis algebraiczny w znanych z lekcji sytuacjach matematycznych (np. podając wzór na obwód lub pole danej figury, wykonując obliczenia dotyczące miar kątów, ...)

2) rozwiązuje łatwe równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą2.5 figury płaskie

uczeń:


1) rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek, łamana

2) rozpoznaje i rysuje łamaną otwartą i zamkniętą oraz oblicza jej długość

3) rozpoznaje i rysuje odcinki i proste prostopadłe i równoległe

4) mierzy długość odcinka i odległość punktu od prostej

5) porównuje i mierzy kąty

6) rysuje kąt o podanej mierze, w tym również kąty wklęsłe

7) rozpoznaje różne rodzaje kątów ze względu na ich miarę

8) rozpoznaje kąty wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające i naprzemianległe

oraz korzysta z ich własności

10) zna rodzaje trójkątów i umie obliczyć ich pole

11) konstruuje trójkąt o trzech danych bokach

12) stosuje twierdzenie o sumie miar kątów trójkąta

13) rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez i deltoid

14) na własności różnych czworokątów i stosuje je w zadaniach

15) oblicza pole i obwód prostokąta, równoległoboku, trapezu, deltoidu

14) oblicza obwód wielokąta

15) rozpoznaje figury wklęsłe i wypukłe

16) rozpoznaje i umie narysować cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu

17) wykorzystuje w obliczeniach zależność pomiędzy długością promienia i średnicy

18) stosuje i zamienia jednostki pola: m2, cm2, km2, mm2, dm2, ar, hektar2.6 bryły

uczeń:


1) rozpoznaje modele oraz siatki prostopadłościanów

2) rysuje siatki prostopadłościanów i oblicza ich pole i objętość

3) stosuje pojęcie wierzchołka, krawędzi i ściany w odniesieniu do prostopadłościanów

4) stosuje w zadaniach metodę obliczania objętości i pola powierzchni prostopadłościanu

5) stosuje i zamienia jednostki objętości ( litr, mililitr, dm3, m3, cm3, mm3)

2.7 obliczenia praktyczne

uczeń:


1) wykonuje obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach

2) wykonuje obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach

3) stosuje pojęcia: kwadrans i kwartał

4) rozpoznaje lata przestępne i nieprzestępne

5) określa wieki

6) odczytuje temperaturę (dodatnią i ujemną)

7) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości i masy

8) oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość

9) oblicza skalę, mając daną odległość rzeczywistą: na mapie, planie lub rysunku

10) posługuje się pojęciem skali w zadaniach praktycznych (np. w celu uporządkowania

wg wielkości modeli, map wykonanych w różnych skalach itp.)

2.8 elementy statystyki opisowej

uczeń:


1) gromadzi i porządkuje dane

2) odczytuje, przetwarza, porównuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na rysunkach, diagramach i na wykresach2.9 zadania tekstowe

uczeń:


1) czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe

2) wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania

3) dostrzega zależności między podanymi informacjami

4) dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania

5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody

6) weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania i formułuje precyzyjną odpowiedź, w razie potrzeby używając właściwej jednostkiII. ETAP REJONOWY


1. przyroda.

1.1 właściwości różnych substancji i ich zastosowanie: metale i niemetale, mieszaniny

jednorodne i niejednorodne, woda i roztwory wodne ( rozpuszczanie i krystalizacja),

właściwości materii o różnych stanach skupienia, przemiany chemiczne znane z życia

codziennego: spalanie, korozja, ścinanie białka


  1. określanie współrzędnych geograficznych

  2. rozmieszczenie kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej

  3. krajobrazy świata (wilgotny las równikowy, sawanna, step, gorąca pustynia, tajga, tundra, pustynia lodowa), warunki klimatyczne i przystosowanie się do nich wybranych organizmów, rozmieszczenie stref krajobrazowych na kuli ziemskiej

  4. rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew , krzewów i zwierząt kręgowych z uwzględnieniem gatunków chronionych

  5. zależności występujące w środowisku przyrodniczym

1.7 formy ochrony przyrody stosowane w Polsce, Parki Narodowe i ich rozmieszczenie

na mapie, zasady zachowania na obszarach chronionych2. matematyka

2.1 działania na liczbach naturalnych.

uczeń:


1) stosuje cechy podzielności przez 4 i 6.

2.2 ułamki zwykłe i dziesiętne

uczeń:


1) zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach, których nie można rozszerzyć do 10, 100, 1000 itd. w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze) i używając zapisu okresowego

2) zaokrągla liczby wymierne okresowe z dokładnością do danego rzędu

3) porównuje ułamki okresowe

4) oblicza pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia

5) oblicza liczbę na podstawie wartości jej ułamka

6) wykonuje działania na ułamkach, używając własnych poprawnych strategii2.3 elementy algebry

uczeń:


1) korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe

2.4 obliczenia praktyczne

uczeń:


1) interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% − jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, a 1% – jako setną część danej wielkości liczbowej

2) wyraża liczbę wymierną w postaci procent i odwrotnie

3) wyznacza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

4) oblicza procent danej wielkości

5) w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej prędkości; stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s.

2.5 elementy statystyki opisowej

uczeń:


1) wykonuje diagram słupkowy i kołowy

III. ETAP WOJEWÓDZKI


1. przyroda

1.1 przykłady różnorodności roślin, grzybów i zwierząt: środowisko ich życia,

charakterystyczne cechy budowy i czynności życiowe, znaczenie dla człowieka,

klasyfikowanie (przyporządkowywanie do danej grupy systematycznej)

1.2 przystosowania zwierząt kręgowych do życia w różnych środowiskach

1.3 podstawowe zjawiska fizyczne: mechaniczne, elektryczne, magnetyczne, optyczne

i akustyczne

1.4 Ziemia w Układzie Słonecznym; jej kształt, wielkość, budowa, kolejność ułożenia

planet od słońca, teoria heliocentryczna Kopernika

1.5 degradacja środowiska: przyczyny i skutki zmian zachodzących w środowisku, związek

z formami działalności ludzi, wpływ na zdrowie człowieka.


  1. dostrzeganie problemów, badanie ich w konkretnych przypadkach , przeprowadzenie prostych dowodów

2.matematyka

2.1 liczby całkowite

uczeń:


1) wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych, oblicza ich potęgi

2. 2 elementy algebry

uczeń:


1) stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisuje proste wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym

2) oblicza wartość liczbową prostych wyrażeń algebraicznych

3) dostrzega prawidłowości, formułuje uogólnienia

4) dostrzega problemy, bada je w konkretnych przypadkach, przeprowadza proste dowody;

5) rozwiązuje zadanie tekstowe, układając i rozwiązując równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą stanowiące model problemu

2.3 proste i odcinki

uczeń:


1) rozpatruje różne możliwości wzajemnego położenia dwóch odcinków, prostych i półprostych (np. aby ich wspólna część była punktem, odcinkiem...)

2.4 bryły

uczeń:


1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy, walce, stożki i kule w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył

2) rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów

3) rysuje siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów

4) stosuje pojęcie wierzchołka, krawędzi i ściany w odniesieniu do graniastosłupów prostych i ostrosłupów2.5 obliczenia w geometrii

uczeń:


1) odczytuje współrzędne punktów w układzie współrzędnych i zaznacza punkty o podanych współrzędnych

2) odczytuje z układu współrzędnych odległość pomiędzy danymi punktami (odcinki równoległe do osi) i wykorzystuje tą umiejętność w zadaniach

3) rozpoznaje figury symetryczne względem prostej i wykorzystuje ich własności

4) na kratownicy rysuje obraz figury symetrycznej do danej względem ustalonej prostej

5) rozpoznaje figury osiowosymetryczne i określa ilość osi symetrii danej figury

6) stosuje w zadaniach metodę obliczania objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych.LITERATURA PODSTAWOWA I POMOCNICZA

1) Podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń do przyrody i matematyki kl. IV-VI zatwierdzone

do użytku szkolnego.

2) Przyroda. Nauczanie interdyscyplinarne. Materiały pomocnicze dla nauczycieli

klas IV- VI, K. Krzyżosiak, G. Wojciechowska - praca zbiorowa.

3) Sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową.

4) Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej, Agnieszka Żurek i Piotr

Jędrzejewicz ,wyd. GWO -Gdańsk 2009.

5) Zbiór zadań dla ASA IV, V, VI klasa. Materiały pomocnicze dla uczniów uzdolnionych

matematycznie, W. Łęska, S. Łęski, Oficyna Wydawniczo - Poligraficzna AD.

6) Miniatury matematyczne nr 27 ”Prędkość, droga, czas”, Wyd. Aksjomat-Toruń2009.

7) Atlas przyroda „Świat wokół nas”, wyd. Nowa Era-Warszawa 2010.


Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Dorota Misiorna©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna