Konkurs Plastyczny „Moje Kaszuby”Pobieranie 19,87 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar19,87 Kb.

Konkurs Plastyczny „Moje Kaszuby”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.

Imię i Nazwisko
2.

Temat pracy
3.

Grupa wiekowa
4.

Nazwa szkoły i klasa


  1. Zgłaszam chęć uczestnictwa mojego dziecka w Konkursie plastycznym „Moje Kaszuby” w 2013r.

  2. Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe.

  3. Oświadczam, że jako rodzic/ opiekun prawny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie plastycznym „Moje Kaszuby” w 2013r

  4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu plastycznego „Moje Kaszuby” i akceptuję warunki w nim zawarte.

………………………………..……….
Imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych w związku z realizacją zadań przez LGR Kaszuby - Beneficjenta Operacji realizowanej w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, w zakresie „Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”, objętego osią priorytetową 4, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”, do celów związanych z realizacją operacji, w szczególności w związku z wdrażaniem, ewaluacją, monitoringiem, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi oraz sprawozdawczością (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

............................................................ …………………….............................

(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Udzielam Organizatorom nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań z moim i mojego dziecka wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez LGR Kaszuby działalnością w zakresie „Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”, objętego osią priorytetową 4, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”

............................................................. …………………….............................

(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych


Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna