Konkurs nr karta opisu operacjiPobieranie 248,85 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar248,85 Kb.


.
Załącznik nr 3 do Procedur związanych z realizacją projektów grantowychKONKURS NR ……..

KARTA OPISU OPERACJI
w zakresie / zaznaczyć właściwe/

Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR- rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwoju przedsiębiorczości na obszarach zależnych od rybactwa – rozwijanie działalności

gospodarczej

Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR- podejmowanie działalności gospodarczej


Różnicowania w kierunku działalności nierybackiej i podejmowanie działalności
Zachowania dziedzictwa lokalnego
Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub

rekreacyjnej lub kulturalnej

Tworzenia, rozwoju, wyposażenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej terytorialnielub historycznie związanych z działalnością rybacką.

Wspierania atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakulturypoprzez działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu

Operacji grantowej
I. Wnioskodawca

Numer Wniosku nadany Wnioskodawcy przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju


…………………………………

/ wypełnia Stowarzyszenie przy przyjęciu Wniosku/


II. Opis operacji

1. Nazwa operacji

2. Miejsce wykonywania operacji (miejscowość, gmina, powiat)

Wskazać miejscowość/miejscowości, gminę/gminy i powiat/powiaty, na terenie których będzie realizowana operacja:


 1. Cele operacji ze wskazaniem zgodności z LSR /wypełnia Wnioskodawca wpisując cele określone w LSR/


Cel ogólny - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….


Cel szczegółowy -………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Przedsięwzięcie - ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Zakładane rezultaty realizacji operacji

a) wskaźniki produktuNazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość zrealizowana w ramach operacji

Sposób pomiaru

a) wskaźniki rezultatuNazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jednostka miary

Wartość zrealizowana w ramach operacji

Sposób pomiaru
Opisać: (max 2 strony A4)

- jakie działania (zgodnie z budżetem i harmonogramem) będą zrealizowane

- na jakie potrzeby/problemy odpowiada projekt

- w jaki sposób te potrzeby były diagnozowane

- zgodność z lokalnymi kryteriami oceny

 1. Szczegółowy opis działań wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji operacji oraz ze wskazaniem zgodności z lokalnym kryteriami. 1. Beneficjenci operacji

Opisać grupę uczestników/ostatecznych odbiorców rezultatów projektu, uzasadnić wybór tej grupy (na jakie potrzeby/problemy grupy odpowiada projekt) – max. 1/2 strony A4
III. Inne wybrane informacje dotyczące operacji


 1. Partnerzy biorący udział w realizacji operacji

Wymienić partnerów biorących udział w realizacji operacji (nazwa, sektor, miejscowość, rola w projekcie itp.)………………………. ……………………………………..

Data Podpisy osób upoważnionych

OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i priorytetu 4 Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020- wyrażam zgodę


 1. na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 2. aby moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;

 3. aby moje dane osobowe mogły zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;

 4. aby pisma związane z weryfikacją wniosków wysyłane przez Urząd Marszałkowski w związku z poprawkami do wniosku o dofinansowanie i płatność były przekazywane również do Stowarzyszenia „WIR” w celu umożliwienia prowadzenia monitoringu realizacji wniosku.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i zobowiązuję się do bieżącego uaktualniania swoich danych.

…………………………………… ……………………………………miejscowość i data czytelny podpis Wnioskodawcy


ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję się: 1. do udzielania informacji na temat realizacji operacji/projektu na potrzeby ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości związanej z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR”;

 2. do informowania o otrzymanym dofinansowaniu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i priorytetu 4 Programu Rybactwo i Morze na lata 2014-2020;

 3. do informowania LGD o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na realizację projektu;

 4. do oznakowania projektu zgodnie z obowiązującymi wymogami;

 5. w przypadku otrzymania przeze mnie dofinansowania na realizację wyżej opisanej operacji zobowiązuję się przedłożyć w Biurze Stowarzyszenia „WIR” sprawozdanie końcowe składane do Urzędu Marszałkowskiego (IP) wraz z wnioskiem o płatność oraz sprawozdanie merytoryczne z realizacji operacji wg wzoru LGD w terminie nieprzekraczającym 90 dni od daty zakończenia realizacji operacji.

…………………………………… ……………………………………miejscowość i data czytelny podpis Wnioskodawcy

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna