Konkurs na stanowisko głównego księgowegoPobieranie 55,52 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar55,52 Kb.

Konkurs na stanowisko głównego księgowego

w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.
Poznań, 10 stycznia 2018r.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.

Wymiar etatu: 0,5

Planowane zatrudnienie: luty 2018

Miejsce pracy: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań.
Zakres podstawowych obowiązków:

 • Obsługa finansowo - księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo - księgowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z archiwizowaniem i kontrolowaniem dokumentów;

 • Realizacja operacji budżetowych - księgowanie wszystkich dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz konta, dekretacja dowodów księgowych, przygotowanie przelewów;

 • Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa;

 • Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych i bilansów z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej według określonych standardów jednostki nadrzędnej;

 • Odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald, rozliczanie inwentaryzacji, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych;

 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, prawidłowością rozliczeń podatkowych, VAT;

 • Opracowywanie planów finansowych jednostki, przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych z jednostką nadrzędną;

 • Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo - budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej jednostki;

 • Inne działania związane z pracą na stanowisku, realizowanie bieżących zadań wyznaczonych przez dyrektora.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zgodne z art. 54  ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), tj. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

  • Ukończył/a ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3.letnią praktykę w księgowości,

  • Ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6.letnią praktykę w księgowości,

  • Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

  • Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 • Nieposzlakowana opinia;

 • Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi środowisko Windows, Excel, Word, programy finansowo-księgowe: PŁATNIK, PROGMAN, PABS, KSAT.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy;

 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;

 • Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania unijnych środków finansowych;

 • Doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki budżetowej;

 • Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów

i rachunkowości;

 • Łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej;

 • Rzetelność, sumienność, dokładność;

 • Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;

 • Umiejętność analizy zadań i informacji;

 • Umiejętność pracy w zespole.  

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

 • Pakiet socjalny;

 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;

 • Przyjazne środowisko pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny wraz z własnoręcznym podpisem;

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje;

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (zaświadczenia, opinie, referencje, itp.);

 • Kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającym wymagany staż pracy;

 • Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;

 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”;

 • Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych”;

 • Oświadczam, że nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe”;

 • Oświadczam, że nie byłem/am karany/a zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.”

 1. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 


Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Budynek oraz miejsce pracy nie są przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności. Praca wymaga bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Przewiduje się wyjścia poza miejsce pracy i wyjazdy w delegacje.

Termin składania ofert: do 22 stycznia 2018 r. włącznie.

Oferty należy składać w:


 • Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu ul. Piekary 17, 61-823 Poznań (sekretariat, pokój 1106)

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertachz dopiskiem:
"Nabór na stanowisko głównego księgowego w CWRKDiZ w Poznaniu”

Informacje dodatkowe:

 • W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

Informacje o naborze i jego wynikach zostaną umieszczone na stronie  internetowej www.cwrkdiz.poznan.pl/oferty-pracy i na tablicy informacyjnej CWRKDIZ w Poznaniu przy ul. Piekary 17 oraz na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl i tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna