Koncepcje I strategie logistycznePobieranie 143,63 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar143,63 Kb.


Roman Andrzejewski

Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu

Ireneusz Fechner

Instytut Logistyki i Magazynowania
Wolny Obszar Celny jako punkt węzłowy międzynarodowych sieci logistycznych


Rys. 1. Ogólne korzyści z wykorzystania Wolnego Obszaru Celnego do prowadzenia działal­ności gospodarczej

W cyklu artykułów, które będą publikowane w kolejnych wyda­niach „Logistyki", autorzy przed­stawiają aktualną sytuację związaną z funkcjonowaniem w Polsce Wol­nych Obszarów Celnych i ich związki z działalnością logistyczną. Zwracają uwagę na utracone szanse zwiększe­nia ilości pracy logistycznej wynika­jące z aktualnego stanu prawnego w zakresie poboru cła i podatku VAT, a także wskazują możliwości popra­wy i potencjalne korzyści dla przed­siębiorstw i gospodarki.

W dyskusjach na temat planowania budowy sieci centrów logistycznych pomijany jest interesujący wątek możliwości wykorzystania wolnych obszarów celnych jako elementu organizacyjnego, umożliwiającego przechwytywanie strumieni towa­rów przepływających w międzynaro­dowych sieciach logistycznych i wy­konywanie na towarach - podczas

Zaniechanie formalności celnych.

Możliwość składowania w nieograniczonym iczonymczasie bez poboru należności.

1 Prowadzenie działalności gospodarczej lub operacji na towarze.

i Przygotowywanie do dystrybucji ii odsprzedaży.

przystanku w ich wędrówce od do­stawców do odbiorców - rozlicznych operacji logistycznych, z wykorzysta­niem infrastruktury jaką dysponują centra logistyczne oraz potencjału prowadzących działalność na ich te­renie operatorów logistycznych. Wol­ne Obszary Celne mogą być szansą dla realizacji planów budowy w Pol­sce centrów logistycznych. Mogą być, ale czy są?

Definicja Wolnego Obszaru Celnego:

Wolny Obszar Celny (WOC) jest to wydzielona część obszaru celnego, na terenie którego podmioty gospo­darcze krajowe i zagraniczne mogą prowadzić działalność produkcyjną i handlową, korzystając z systemu za­niechania poboru cła i podatku.

Zalety Wolnego Obszaru Celnego1

Wolny Obszar Celny jest miejscem,

w którym odbywają się typowe dla logistyki procesy składowania, ma­gazynowania, pakowania, konsolida­cji i dekonsolidacji towarów przezna­czonych dla odbiorców zagranicznych lub sprowadzonych przez importerów na potrzeby krajowe. Składowanie to­warów w WOC oraz dokonywanie na nich operacji przetwarzania, uszla­chetniania i operacji logistycznych wiąże się z szeregiem istotnych ko­rzyści handlowych.

Korzyści administracyjne:

 • Towary dostarczane z zagranicy do
  WOC i z WOC za granicę są wolne od
  wszelkich pozwoleń na ich obrót

 • W WOC nie stosuje się środków
  polityki handlowej. Zatem nie obo­
  wiązują tam zakazy i ograniczenia,
  a także niektóre zagadnienia kon­
  troli pozataryfowej, tj. sanitarnej,
  fitosanitarnej itp.

Korzyści ekonomiczne:

 • Towary sprowadzane z zagranicy
  do WOC nie podlegają opłatom cła
  i podatków

 • Należności celne pobierane są do­
  piero w chwili, gdy towar wypro­
  wadzany jest z magazynów i prze­
  znaczony jest na obszar celny Unii
  Europejskiej.

Korzyści organizacyjne:

 • Możliwe jest wprowadzanie i wy­
  prowadzanie oraz reglamentacja
  towaru partiami, co daje duże ko­
  rzyści firmom prowadzącym dys­
  trybucję swych towarów na rynku
  polskim i rynkach krajów ościen­
  nych - możliwość składowania to­
  waru jest nieograniczona w czasie

 • Towar może być przyjęty do składo­
  wania jedynie na podstawie faktury
  pro-forma, a i ta nie jest wymagana
  gdy towar nie podlega formalnoś­
  ciom celnym.


1 www.woc.mszczonow.pl

IPK Sp. z o.o. poszukuje dla swojego Klienta: Spedytorahttp://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/31/1437749.htm

Logistyka 2/2006

Koncepcje i strategie logistyczne
prostych czynności, takich jak: kon­fekcjonowanie, suszenie, wietrzenie, itp. (vide zał. nr 72 do rozporządze­nia EWG nr 2454/93), zwanych czyn­nościami zwyczajowymi mającymi na celu poprawę jakości i wyglądu towa­ru, przygotowanie go do odsprzeda­ży czy dystrybucji, wspomniane po­zwolenie i pozostałe rygory nie są wymagane.

Wolne Obszary Celne są często my­lone ze składami celnymi, których działalność odbywa się na innych za­sadach (patrz tab. 1).

Korzyści z istnienia WOC

dla ich właścicieli, użytkowników

i sektora publicznego

Korzyści dla właścicieli:

 • Dochody z dzierżaw oraz wynajmu
  gruntów i obiektów firmom produk­
  cyjnym, handlowym i usługowym

 • Dochody z działalności usługowej.

Korzyści dla użytkowników:

 • Oszczędności kosztów z tytułu
  odstąpienia od poboru należności
  celnych i sposobu rozliczania po­
  datku VAT

 • Redukcja pracochłonności wynika-

Tab. 1. Porównanie Wolnego Obszaru Celnego ze Składem Celnym Źródło: Opracowanie własne

Cecha

Wolny Obszar Celny

Skład Celny

Uprawnienia służb celnych do kontroli i sprawowania dozoru celnego

Na granicach.

Wewnątrz (cała powierzchnia i zdeponowane na niej towary).

Powierzchnia

Grunty o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów oraz budynki i budowle.

Powierzchnie magazynowe od kilkudziesięciu do kilku tysięcy m2 (nie ma formalnych ograniczeń co do wielkości).

Dopuszczalne czynności

Przechowywanie towarów oraz operacje na towarach: produkcyjne, handlowe i usługowe.

Tylko przechowywanie towarów.

Formalności celne

Możliwość rezygnacji ze zgłoszenia celnego na dokumencie SAD.

Obrót towarowy z udziałem składu celnego musi zachodzić poprzez zgłoszenie celne SAD.

Ulgi podatkowe

Możliwość zaniechania poboru podatku VAT3 (ale nie w Polsce).

Możliwość zaniechania poboru podatku VAT dopiero rozważana przez ustawodawcę

Ułatwienia celne

Nie powstaje obowiązek pieniężny. Nie ma wymogu składania zabezpieczeń majątkowych. Nie stosuje się środków polityki handlowej. Nie zachodzi potrzeba uzyskiwania niektórych zezwoleń administracyjnych.

Poza zawieszeniem poboru cła i podatku pozostałe elementy fiskalizmu i biurokracji mogą występować - jest to uzależnione od specyfiki towaru i wiarygodności podmiotu korzystającego ze składu celnego lub prowadzącego skład celny.

Podstawa prowadzenia działalności.

Rozporządzenie Ministra Finansów.

Zezwolenie Dyrektora Izby Celnej.


jęcie uszlachetniania, gdzie dodat­kowo nie jest wymagane złożenie zabezpieczenia celnego. Możliwość ta nie jest dostępna dla przedsię­biorców spoza UE.

Komentarz:

Gdy operacje te będą miały postać

Korzyści związane ze składowa­niem towarów:


Tab. 2. Porównanie Wolnego Obszaru Celnego ze Składem Celnym Źródło: Opracowanie własne

Zarządzający

Wolny Obszar Celny

Adres

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze

Wolny Obszar Celny na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie

ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa tel.(022)650-11-11

Gmina Gliwice5

Wolny Obszar Celny w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. (032) 231-30-41 email: woc@woc.gliwice.pl www.woc.gliwice.pl

Gmina Terespol

Wolny Obszar Celny w Małaszewiczach w gminie Terespol

ul. Wojska Polskiego 47 21-550 Terespol tel. (083) 375-20-24

Zarząd Portu Szczecin - Świnoujście SA

Wolny Obszar Celny w Szczecinie

ul. Bytomska 7 70-603 Szczecin tel. (091) 430-83-08 www.port.szczecin.pl

Przedsiębiorstwo Portowe "ODRAPORT" Spółka z o.o.

Wolny Obszar w Świnoujściu

ul. Jana Sołtana 1 72-602 Świnoujście tel.(091)321-65-11

"Zarząd Portu Gdańsk" SA

Wolny Obszar Celny w Gdańsku

ul. Zamknięta 18 80-955 Gdańsk Nowy Port tel. (058) 343-94-17 email: biuro.woc@portgdansk.pl www.portgdansk.pl

Centrum Wolnocłowe Wschód-Zachód Sp. z.o.o. z siedzibą w Mszczonowie

Wolny Obszar Celny w Mszczonowie

ul. Fabryczna 6/10, Mszczonów

 • Firmy zagraniczne, nawet nie zare­
  jestrowane w Polsce, w tym rów­
  nież podmioty z krajów trzecich,
  mogą składować swoje towary
  w WOC

 • Złożenie towaru w magazynach
  na terenie WOC nie wymaga zgo­
  dy urzędu celnego oraz zabezpie­
  czenia należności celnych na okres
  składowania

 • Składowanie towaru w WOC nie po­
  lega żadnym ograniczeniom czaso­
  wym2.

Korzyści związane z przetwarza­niem towarów:

Towary wprowadzone do WOC z ob­


szaru poza wspólnotowego przez
przedsiębiorcę z Unii Europejskiej
można - po uzyskaniu pozwole­
nia na korzystanie z gospodarczej
procedury celnej - poddawać prze­
twarzaniu pod kontrolą celną bez
ograniczeń ilościowych i opłat cel-
no - podatkowych. Dotyczy to rów­
nież operacji typu obróbka, montaż
oraz naprawa składająca się na po-

2 Operatorzy WOC wskazują na występujące patologie związane z nieograniczonym czasem składowania. Firmy wykorzystują WOC do sprowadzenia
towarów niskiej wartości, które po sprzedaży innej firmie są pozostawiane na jego terenie. Pozbycie się takich towarów (porzuconych lub pozostawionych)
jest bardzo kłopotliwe i kosztowne. Należy jednak podkreślić, że zdarza się to również w innych miejscach np. poczta, lotnisko itp. Jest na to remedium.
Należałoby się zabezpieczać klauzulami ochronnymi w umowach składu lub żądać innych poręczeń majątkowych, zwłaszcza od nieznanych firm.

3 Sprzedaż towaru krajowego na zaopatrzenie WOC jest zwolniona od podatku. Powyższe zaniechanie dotyczy wyprowadzania towarów nieunijnych.

Logistyka 2/2006

Poszukiwany ASYSTENT DS. ADMINISTRACJI SPRZEDAŻY I LOGISTYKI Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.

http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d6/6/1486600.htm


Koncepcje i strategie logistyczne
Tab. 3. Podstawowe dane o Wolnych Obszarach Celnych w Polsce

woc

Lokalizacja

Powierzchnia

/m2/

Magazyny

/m2/

Place składowe

/m2/

Biura

/m2/

Warszawa-Okęcie

Port lotniczy

GUwice Terespol

Śląskie Centrum Logistyki SA

Malaszewicze

476 000* 1 660 000

14 000

Tak/brak danych**

10 000***

2 400 Tak/brak danych

Szczecin

Port Szczecin

114 700

24 200

60 000

Tak/brak danych

Świnoujście Gdańsk

Port Świnoujście Port Gdański

500 000**** 335 000

3 000**** 38 553

54 283

Tak/brak danych

Mszczonów

Miasto

31000

11000

Tak/brak danych

Tak/brak danych

jąca z zaniechania formalności cel­nych na terenie WOC4

 • Możliwość gospodarczego wykorzy­
  stania towaru niewspólnotowego
  przed obłożeniem go cłem. Dopusz­
  cza się też udział w tym przedsię­
  wzięciu towarów krajowych

 • Możliwość występowania WOC jako
  magazynu składowania dla wszyst­
  kich rodzajów towaru.

Korzyści dla sektora publicznego:


 • * wraz z istniejącą bazą materialną portu śródlądowego w Gliwicach (www.scl.com.pl)

  ** place składowe posiadają pojemność 200 000 ton

  *** tory normalne i szerokie o dł. 7,5 km

  **** www.zachpomorskie.pl

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych i stron internetowych Wolnych

  Obszarów Celnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują WOC.

  Dochody z podatku od działalno­
  ści gospodarczej / usług składowa­
  nia i przygotowania do dystrybucji
  oraz prac magazynowych i trans­
  portowych

 • Wpływ na rozwój działalności go­
  spodarczej i aktywizacja otoczenia
  gospodarczego

 • Napływ inwestycji.


od takich czynników jak:

 • kierunek obrotu - przywóz, lub wy­
  wóz towarów

 • status towaru - wspólnotowy lub
  nie wspólnotowy

siedziba firmy sprowadzającej lub
eksportującej towary.
Aktualnie wielu z wymienionych

korzyści nie można skonsumować,


ponieważ polskim wolnym obszarom celnym brakuje wsparcia legislacyj­nego, które uczyniłoby je konkuren­cyjnymi w stosunku do wolnych ob­szarów celnych w innych państwach należących do Unii Europejskiej6. Po­nadto polskim wolnym obszarom cel­nym brakuje odpowiedniej i dobrze ukierunkowanej promocji.

W tab. 2 pokazano zarejestrowane w Polsce Wolne Obszary Celne. Nato­miast w tab. 3 przedstawiono dane do­tyczące ich potencjału operacyjnego.

Korzyści z prowadzenia działalno­ści gospodarczej na terenie Wolne­go Obszaru Celnego lub współpracy z WOC mogą podlegać innym podzia­łom, a ich beneficjentami są różne podmioty gospodarcze, w zależności

4 Prezes Śląskiego Centrum Logistyki SA, które zawiaduje Wolnym Obszarem Celnym, w rozmowie z autorami zwrócił uwagę, że wspomniana
pracochłonność jest mniejsza w przypadku tzw. WOC granicznych, natomiast w WOC wewnątrz krajów UE, jak np. w Gliwicach, formalności związanych
z wprowadzeniem towaru na teren WOC jest więcej, niż w przypadku normalnej procedury dopuszczenia do obrotu. Inni operatorzy podkreślają, że
nie tyle chodzi o pracochłonność, co o długi czas dokonywania odpraw celnych. Jest to jednak element schyłkowy i z uwagi na nowo kreowany image
służby celnej, wejście Polski do UE oraz zagrożenie utratą pracy przez celników z tytułu zmniejszenia się ilości odpraw celnych, takie praktyki będą
występowały coraz rzadziej. Zatem skrócenie w/w parametru czasu powinno stanowić tu właściwe antidotum, prowadzące do ustania zgłoszonych w tej
materii wątpliwości. Ponadto wprowadzenie elektronicznego zgłoszenia w procedurze tranzytu, pod którą towar się przemieszcza z granicy do WOC,
poprawia i eliminuje mogące zachodzić w tym zakresie opóźnienia.

5 Zarządzającym Wolnym Obszarem Celnym jest Śląskie Centrum Logistyki SA

6 Poruszane problemy zostaną omówione w kolejnych artykułach.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna