KoncepcjaPobieranie 57,33 Kb.
Data06.06.2018
Rozmiar57,33 Kb.

„PODLASIE 2008”


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
ZATWIERDZAM

WOJEWODA PODLASKI


MACIEJ ŻYWNO

Białystok, dnia ………… marca 2008 r.

KONCEPCJA

PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA


WOJEWÓDZKIEGO ĆWICZENIA OBRONNEGO

pk. „PODLASIE 08”


DYREKTOR

WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

(-) Anatol LEWCZUK

BIAŁYSTOK

MARZEC 2008 ROK

I. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, Nr 153, poz. 1271 i z 2004 r.).

 3. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U z 2007 r. Nr 89, poz.590).

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego ( Dz. U. Nr 16, poz. 150).

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96 poz. 850).

 6. Wytyczne Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 roku do szkolenia obronnego realizowanego przez ministrów
  wojewodów na lata 2007 – 2012.

 7. Wytyczne Wojewody Podlaskiego z dnia 2 listopada 2007 roku w sprawie realizacji szkolenia obronnego w 2008 roku przez Marszałka Województwa Podlaskiego, starostów (prezydentów miast), burmistrzów, wójtów.

 8. Plan Szkolenia Obronnego w województwie podlaskim na rok 2008.

 9. Plan Pracy Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na 2008r.

 10. Plan Obrony Cywilnej Województwa Podlaskiego.

 11. Wykaz przedsięwzięć i procedur uruchamiania Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego.

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985 i Nr 153, poz. 1271).

 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978).

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218)

 7. Plan Operacyjny Funkcjonowania Województwa Podlaskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i  w czasie wojny.

III. DANE OGÓLNE ĆWICZENIA

 1. Kryptonim: „PODLASIE 08".

 2. Temat: „PRAKTYCZNE SPRAWDZENIE WSPÓŁDZIAŁANIA WOJEWÓDZKICH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANAMI WOJSKOWYMI W CZASIE PODWYŻSZANIA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA W ZAKRESIE WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU OBRONNEGO”.

 3. Rodzaj: wojewódzkie, kompleksowe, wieloszczeblowe

 4. Terminy i etapy ćwiczenia :

  1. 26-27. 06 2008r etap wstępny – przygotowawczy - obejmujący szkolenie obronne połączone z instruktażem (przed ćwiczeniami), w czasie którego uczestnicy zostaną zapoznani z ideą ćwiczenia, wręczone zostaną dokumenty ćwiczenia wraz z określeniem zadań ćwiczących- posiedzenie WZZK.

  2. 15-17 .10 2008r - etap I - ćwiczenie z zakresu obowiązków państwa –gospodarza pk .BIEBRZA- 08.

  3. 23-24.10 2008r - etap II :

23.10.2008r - realizacja przyjętych procedur reagowania kryzysowego zawartych w NSPK oraz w sytuacji

planistycznej SP3 i SP4 przez WZZK i PZZK . Praktyczna likwidacja skutków zamachu terrorystycznego

na obiekt infrastruktury komunikacyjnej o szczególnie ważnym znaczeniu dla obronności państwa węzeł

kolejowy w Białymstoku w ramach ćwiczenia „DIAMENT 78”.

24.10.2008r – praktyczna realizacja zagadnień dotyczących akcji kurierskiej świadczeń osobistych

i rzeczowych oraz usunięcia skutków ataku terrorystycznego na obiekt o szczególnym znaczeniu

gospodarczo- obronnym- Stacja Pomp Nr 1 w Adamowie.

 1. Miejsca pracy:

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego – PUW; Powiatowe Zespoły Zarządzania Kryzysowego – siedziby starostw

i prezydentów miast na prawach powiatu oraz wyznaczonych gmin; GO - KW PSP, KW Policji, WSzW, Przedsiębiorstwa

Eksploatacji Rurociągu Naftowego „Przyjaźń”- w Adamowie ,Z E B Dystrybucja – w siedzibach

Instytucji; pozostali uczestnicy – w miejscach pracy. 1. Uczestnicy ćwiczenia:

 1. Grupa Operacyjna z PUW – grupa szkoleniowa „GO”;

 2. Grupy Operacyjne z Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego – grupy szkoleniowe „GO”.;

 3. Skład osobowy Stałego Dyżuru PUW – grupa szkoleniowa „SD”;

 4. Składy osobowe Stałego Dyżuru w powiatach – grupy szkoleniowe „SD”,

 5. Grupy operacyjne KW PSP, KW Policji, WSzW, Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągu Naftowego „Przyjaźń”- w Adamowie, ZEB Dystrybucja w Bialystoku.

 6. wojewódzkie, powiatowe i gminne formacje wykrywania i alarmowania;

 7. PKP Energetyka SP. z O.O. w Białymstoku; h) Komendanta Rejonu Służby Ochrony Kolei w Białymstoku;

i) SP ZOZ WŚPR w Białymstoku; j) PKP Podlaskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Białymstoku; k) Zakład Przewozów Towarowych PKP CARGO S.A. w Białymstoku; l) PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku;

m)PKP S.A. Oddziału Dworce Kolejowe Rejonu w Białymstoku; n) PKP Energetyka SP. z O.O. Białystok.IV. OGÓLNE WYMAGANIA ĆWICZENIA

  1. Istota ćwiczenia:

 • w celu uniknięcia ewentualnych skojarzeń z sytuacja realną, scenariusz sytuacji międzynarodowej ma charakter ogólny, posiadając jednocześnie dostateczną ilość informacji dla zrozumienie kontekstu sytuacji i właściwej interpretacji zdarzeń.

  1. Odniesienie i powiązania z innymi ćwiczeniami, treningami:

Realizacja wniosków oraz ustaleń z Regionalnej Gry Obronnej - „Mazury 2003” prowadzonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz treningu sztabowego "Biebrza 07" przeprowadzonego przez Szefa WSzW Białystok.

  1. CELE I ZAGADNIENIA ĆWICZENIA

1) Cele szkoleniowe ćwiczenia


 • Kształcące:
  1. uczyć umiejętności rozwiązywania problemów zawartych w sytuacjach planistycznych SP-3 i SP-4;
  1. doskonalić indywidualny warsztat pracy uczestników ćwiczenia w zakresie wyboru sposobu dochodzenia do właściwego rozwiązywania problemu oraz jasnego i precyzyjnego formułowania wniosków;
  1. doskonalić uczestników ćwiczenia w skutecznym posługiwaniu się posiadaną bazą danych o administrowanym

terenie. • Merytoryczne:
 1. doskonalić kadrę kierowniczą administracji publicznej województwa w rozwiązywaniu problemów wynikających z realizacji zadań operacyjnych, traktując ćwiczenie jako etap przygotowawczy do udziału w strategicznej grze obronnej pk.„KRAJ 2009”;
 1. doskonalić procedury postępowania zespołów zarządzania kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń;
 1. przygotować ćwiczących do prawidłowego identyfikowania zagrożeń występujących na obszarze województwa, powiatu i gminy oraz skutecznego wykorzystania do tego celu formacji wykrywania i alarmowania;
 1. doskonalić procedury zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania decyzji przez Wojewodę w ramach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 1. sprawdzić skuteczność działania wyspecjalizowanych służb administracji zespolonej podczas likwidacji skutków zamachu terrorystycznego na obiekty infrastruktury komunikacyjnej i paliwowej o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania województwa;
 1. zharmonizować współpracę ćwiczących struktur organizacyjnych, w zakresie wykonywanych zadań obronnych i obrony cywilnej.
   1. Zagadnienia szkoleniowe przewidziane do realizacji w trakcie ćwiczenia .

 1. organizacja systemu kierowania administracją publiczną podczas podwyższania gotowości obronnej województwa;
 1. współdziałanie i współpraca organów administracji publicznej z organami administracji wojskowej podczas wykonywania zadań obronnych;
 1. wypełnianie funkcji państwa – gospodarza wobec wojsk sojuszniczych przemieszczających się przez teren województwa;
 1. praktyczne uruchomienie wybranych procedur NSPK w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia i ochroną ludności cywilnej;
 1. sprawdzenie funkcjonowania akcji kurierskiej na szczeblu powiatu;
 1. sprawdzenie systemu wydzielenia świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych RP. na poziomie gminy;
 1. praktyczne użycie wyspecjalizowanych sił antyterrorystycznych i ratowniczych w razie zamachu na obiekty o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

V. SYTUACJA WYJŚCIOWA DO ĆWICZENIA;

Zgodnie z przesłaną w roku 2007 dokumentacją „Tło taktyczne do szkolenia obronnego w województwie podlaskim na lata 2007-2009”, która zawiera: 1. uwarunkowania polityczno -geograficzno-militarne EUROLANDU,

 2. sytuacje wewnętrzne poszczególnych państw EUROLANDU, które ulegają takiemu pogorszeniu, iż co raz bardziej utrudniają udzielenie pomocy humanitarnej i przeprowadzenie operacji pokojowej;

 3. sytuację WISLANDII w skład, którego wchodzi Województwo Podlaskie, której ocena w aspekcie międzynarodowym i wewnętrznym stanowi podstawę działań w sferze obrony interesów obrony narodowej;

 4. sytuację w województwie, która stanowi podstawę działań wojewody, administracji publicznej szczebla wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego;

 5. inne dane i informacje uzupełniające.

VI. OCZEKIWANY STAN KOŃCOWY

Podniesienie sprawności funkcjonowania administracji zespolonej i niezespolonej podczas wykonywania zadań obronnych w dziedzinach:   • gospodarczej i wyżywienia;

 • bezpieczeństwa powszechnego i publicznego;

 • wsparcia Sił Zbrojnych w zakresie akcji kurierskiej i realizacji świadczeń rzeczowych i osobistych;

 • polityki informacyjnej;

 • wydzielenia środków finansowych;

 • realizacji zadań „państwa – gospodarza”;

Wdrożenie doświadczeń wynikających z prowadzenia akcji kurierskiej na szczeblu starostwa oraz powołania świadczeń osobistych i rzeczowych na poziomie gminy.

VII. USTALENIA ORGANIZACYJNE

1. Plan przeprowadzenia ćwiczenia wraz z dokumentacją przygotowuje zespół autorski w składzie:

Przewodniczący : Kierownik Oddziału Spraw Obronnych

Członkowie: - Kierownik Oddziału Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

- Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego

- Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego

- Kierownik Oddziału Obrony Cywilnej

- Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego i KSRG 1. Opracowywanie dokumentacji:

Zespół autorski opracuje do dnia 30 maja 2008 r. niezbędną dokumentację w celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia

 1. Termin gotowości do ćwiczenia: do godz. 8.00 dnia 23.10.2008 r.

 2. Ochrona tajemnicy

Wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie dokumentów realizowane będą zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Dokumenty ćwiczenia opatrywane będą kryptonimem „PODLASIE 08” i opracowywane jako jawne.

5. Kierownik ćwiczenia

Kierownikiem ćwiczenia będzie Wojewoda Podlaski – Przewodniczący WZZK, a zastępcą - Dyrektor WBiZK - Zastępca Przewodniczącego WZZK.6. Organizacja obiegu informacji (łączności)

System łączności oparty będzie na jawnej łączności telefonicznej, radiotelefonicznej, telekopiowej i e-mailowej.7. Obsługa prasowa

Opinia publiczna nie będzie informowana o jego przebiegu. Przewiduje się wydanie komunikatu prasowego przez Rzecznika Prasowego Wojewody Podlaskiego dotyczącego ćwiczenia „DIAMENT” i podsumowania całości – ćwiczenia „PODLASIE 08”.8. Zabezpieczenie logistyczne i organizacyjne :

Zabezpieczenie finansowe i administracyjno - socjalne ćwiczenia realizowane będzie w ramach posiadanych przez Wojewodę Podlaskiego środków finansowych na szkolenie obronne, zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną w 2008 roku.9. Sprawozdawczość z ćwiczenia :

W terminie jednego tygodnia od zakończenia ćwiczenia, wszystkie dokumenty opisowe należy przekazać Kierownikowi Oddziału Spraw Obronnych WBiZK PUW.

Zespół autorski w terminie dwóch tygodni od zakończenia ćwiczenia przedstawi mi do wglądu ocenę ćwiczenia "PODLASIE 08".

KIEROWNIK

ODDZIAŁU SPRAW OBRONNYCH

(-) Andrzej PĘDZICH
Z koncepcją zapoznali się:

Wiesław Westfeld - ………………………………….

Adam Maliszewski - …………………………………

Jerzy Szymaniuk - ……………….………………..

Bogdan Maksim - …………………….…………..

Jan Fiedoruk - ………………………………..
Strona z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna