Komunikat prasowy 3058. posiedzenie Rady Sprawy zagranicznePobieranie 103,3 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar103,3 Kb.

13.XII.2010


RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

17835/10

(OR. en)


PRESSE 346

PR CO 47

KOMUNIKAT PRASOWY

3058. posiedzenie RadySprawy zagraniczne

Bruksela, 13 grudnia 2010 r.


Przewodnicząca Catherine ASHTON
wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada omówiła proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Przyjęła konkluzje, w których ponownie wyraziła gotowość, by uznać w stosownym czasie państwo palestyńskie, oraz potwierdziła, że jest gotowa przyczynić się do wynegocjowania rozwiązania wszelkich kwestii związanych z ostatecznym statusem w terminie 12 miesięcy wyznaczonym przez kwartet bliskowschodni. Przypomniała również o swojej gotowości do pomocy w odbudowie i gospodarczym ożywieniu Strefy Gazy.

Rada przeprowadziła wymianę poglądów na temat sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej po wyborach prezydenckich. Przyjęła konkluzje, w których zadeklarowała zamiar przyjęcia środków ograniczających wobec tych, którzy stają na przeszkodzie procesowi pokoju i pojednania narodowego, a w szczególności wobec tych, których działania zagrażają pomyślnemu zakończeniu procesu wyborczego.

Rada omówiła sytuację Sudanu przed referendum w sprawie samostanowienia zaplanowanym na 9 stycznia na podstawie informacji przedstawionych przez specjalną przedstawiciel UE, Rosalind Marsden. Przyjęła konkluzje, w których ponownie zapewniła o zobowiązaniu UE na rzecz wspomagania Sudanu przed referendum i po jego przeprowadzeniu w celu propagowania trwałego pokoju, stabilności i dobrobytu dla wszystkich obywateli Sudanu.

Podczas kolacji roboczej wysoka przedstawiciel przedstawiła ministrom informacje o spotkaniu z irańskim negocjatorem do spraw jądrowych, które odbyło się w Genewie.

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY 5

OMAWIANE PUNKTY

Sudan – konkluzje 7

Somalia 10

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej – konkluzje 11

Afganistan 12

Bliskowschodni proces pokojowy – konkluzje 13

Bałkany Zachodnie 15

Iran 16


Partnerzy strategiczni i priorytety na rok 2011 17

Republika Mołdowy 17

Szczyt OBWE 17

INNE PUNKTY 17

Mniejszości religijne 17

Morze Czarne 17INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

  • Strefa wolna od broni masowego rażenia 18

  • Broń masowego rażenia – sprawozdanie z postępów – konkluzje 18

  • Zwalczanie nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i handlu nią 18

  • System kontroli wywozu broni – sprawozdanie roczne 18

  • Wspieranie demokracji w stosunkach zewnętrznych UE − sprawozdanie z postępu prac za rok 2010 – konkluzje 19

  • Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie 20

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

  • Uwzględnianie problematyki praw człowieka i płci w operacjach i misjach w ramach WPBiO 21

  • Rozwój zdolności cywilnych i wojskowych UE po roku 2010 21

  • Cywilny cel podstawowy 2010 21

  • Rozmieszczanie personelu cywilnego misji WPBiO 21

UCZESTNICY

Wysoki Przedstawiciel

Catherine ASHTON wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwaBelgia:

Steven VANACKERE wicepremier oraz minister spraw zagranicznych i reform instytucjonalnychBułgaria:

Nikołaj MŁADENOW minister spraw zagranicznychRepublika Czeska:

Karel SCHWARZENBERG wicepremier, minister spraw zagranicznychDania:

Michael ZILMER-JOHNS sekretarz stanu do spraw zagranicznychNiemcy:

Guido WESTERWELLE minister spraw zagranicznych

Werner HOYER wiceminister spraw zagranicznych

Estonia:

Urmas PAET minister spraw zagranicznychIrlandia:

Dick ROCHE minister do spraw europejskichGrecja:

Dimitrios DROUTSAS minister spraw zagranicznych

Marilisa XENOGIANNAKOPOULOU wiceminister spraw zagranicznych

Hiszpania:

Trinidad JIMENEZ minister spraw zagranicznychFrancja:

Philippe ETIENNE stały przedstawicielWłochy :

Alfredo MANTICA sekretarz stanu do spraw zagranicznychCypr:

Markos KYPRIANOU minister spraw zagranicznychŁotwa:

Girts Valdis KRISTOVSKIS minister spraw zagranicznychLitwa:

Audronius AZUBALIS minister spraw zagranicznychLuksemburg:

Jean ASSELBORN wicepremier, minister spraw zagranicznych i do spraw imigracjiWęgry:

János MARTONYI minister spraw zagranicznychMalta:

Richard CACHIA CARUANA stały przedstawicielNiderlandy:

Uri ROSENTHAL minister spraw zagranicznychAustria:

Michael SPINDELEGGER federalny minister ds. europejskich i międzynarodowychPolska:

Radosław SIKORSKI minister spraw zagranicznychPortugalia:

Luís AMADO minister spraw zagranicznychRumunia:

Teodor BACONSCHI minister spraw zagranicznychSłowenia:

Samuel ŽBOGAR minister spraw zagranicznychSłowacja:

Milan JEŽOVICA sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw ZagranicznychFinlandia:

Alexander STUBB minister spraw zagranicznychSzwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznychZjednoczone Królestwo:

David LIDINGTON minister stanu ds. Europy

William HAGUE sekretarz stanu do spraw zagranicznych i Wspólnoty Narodów

Komisja

Andris PIEBALGS członekOMAWIANE PUNKTY

Sudan – konkluzje

Po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez specjalną przedstawiciel UE, Rosalind Marsden, Rada omówiła sytuację Sudanu i możliwości planowania awaryjnego w związku z referendum na temat samostanowienia Południowego Sudanu zaplanowanym na 9 stycznia i w okresie po referendum.

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Rada z zadowoleniem przyjmuje zakończenie rejestracji wyborców w Sudanie jako ważny etap przygotowań do referendum na temat samostanowienia Południowego Sudanu oraz pełnej realizacji kompleksowego porozumienia pokojowego. Rada wyraża uznanie dla obywateli Południowego Sudanu, komisji ds. referendum w Południowym Sudanie oraz UNMIS za pokojowe i zdyscyplinowane przeprowadzenie rejestracji i apeluje do obydwu stron o udzielenie komisji pełnego poparcia i o dopilnowanie, by mogła ona spełnić swoje zadania.

2. Rada z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie obydwu stron na rzecz przeprowadzenia pokojowego i terminowego referendum odzwierciedlającego wolę obywateli Południowego Sudanu oraz na rzecz respektowania wyniku tego referendum. Rada ponawia wezwanie do obydwu stron, by sprawiły, aby wszyscy mogli wyrazić swoje poglądy swobodnie i bez obaw o zastraszanie, bez względu na to, czy opowiedzą się oni za zjednoczeniem czy za secesją. Rada wzywa wszystkie strony do powstrzymania się od podżegających wypowiedzi. Niezwykle ważne jest, by osoby pochodzące z południa przebywające na północy oraz osoby pochodzące z północy przebywające na południu otrzymały zapewnienia o tym, że nie będą nękane bez względu na wynik referendum. Eksperci UE obserwowali rejestrację wyborców, a wkrótce zostanie rozmieszczona misja obserwacji wyborów. Rada z zadowoleniem przyjmuje także starania panelu wysokiego szczebla ds. nadzorowania, działającego z ramienia sekretarza generalnego ONZ.

3. Rada zdaje sobie sprawę, że w ostatnich tygodniach dołożono starań, by opracować ramy służące rozwiązaniu pozostających kwestii dotyczących przyszłości Sudanu oraz realizacji kompleksowego porozumienia pokojowego. Rada wyraża uznanie dla starań dokonanych w tym względzie przez strony oraz przez panel wykonawczy wysokiego szczebla z ramienia UA pod przewodnictwem prezydenta Thabo Mbekiego i apeluje do stron o sfinalizowanie umowy ramowej i o konstruktywne działania zmierzające do jak najszybszego rozwiązania kluczowych kwestii.

4. Rada jest głęboko zaniepokojona opóźnieniem w rozwiązywaniu kwestii Abyei i wzywa strony do uzyskania rychłego i sprawiedliwego rozwiązania, dzięki któremu w tym rejonie zostanie zachowany pokój i stabilność, a lokalnym społecznościom zostanie zagwarantowane poszanowanie ich praw.

5. Przypominając o konkluzjach z dnia 22 listopada 2010 r., Rada ponownie zapewnia o zobowiązaniu UE, jako świadka sporządzenia kompleksowego porozumienia pokojowego, na rzecz wspomagania Sudanu przez dalszą część okresu przejściowego i poza nim w celu propagowania trwałego pokoju, stabilności i dobrobytu dla wszystkich obywateli Sudanu, bez względu na wynik referendum.

6. W związku z tym UE i jej państwa członkowskie są gotowe zintensyfikować swoje zaangażowanie z rządem Sudanu i są przygotowane do podjęcia długoterminowego dialogu w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Zdając sobie sprawę z przyszłych wyzwań politycznych i gospodarczych, UE − bez względu na wynik referendum − nadal jest gotowa do udzielania pomocy obywatelom części północnej zgodnie z ich potrzebami.

7. Rada podkreśla także znaczenie, jakie przywiązuje do znalezienia trwałego rozwiązania kwestii zadłużenia Sudanu. Rada zobowiązuje się do uważnego rozważenia ewentualnego wsparcia UE dla międzynarodowego działania z zakresu oddłużenia, prowadzonego za pośrednictwem MFW, Banku Światowego i Klubu Paryskiego, co odbywałoby się zgodnie z politycznymi postępami czynionymi przez Sudan.

8. UE jest zdeterminowana, by wspomagać znajdującą się w niekorzystnej sytuacji ludność z obszarów Sudanu dotkniętych wojną − m.in. w Darfurze, na wschodzie, na obszarach przejściowych (Abyei, Południowy Kordofan i rejon Nilu Błękitnego) i na południu. Z kwoty 150 mln EUR dotychczas przyznanej na ten cel UE − jak ogłosiła na międzynarodowej konferencji darczyńców i inwestorów w Kuwejcie w dniach 1 i 2 grudnia 2010 r. − zamierza przeznaczyć 24 mln EUR dla wschodniego Sudanu. W rejonie granicznym między północną a południową częścią kraju UE jest gotowa wspierać oddolne inicjatywy służące budowaniu pokoju, lepsze sposoby utrzymywania się dla znajdującej się w niekorzystnej sytuacji ludności koczowniczej oraz wzmocnienie powiązań transgranicznych w celu ułatwiania swobodnego przepływu osób, towarów i usług. Jest to dodatkiem do istotnego wsparcia zapewnianego przez państwa członkowskie UE za pośrednictwem ich programów dwustronnych.

9. UE i jej państwa członkowskie są chętne do zwiększenia wsparcia dla Południowego Sudanu bez względu na wynik referendum. UE jest gotowa wzmóc starania w celu wspierania świadczenia usług podstawowych oraz rozwoju rolnictwa. Podkreślając znaczenie głębokiego zaangażowania rządu Południowego Sudanu na rzecz rozwiązania ogromnych problemów, przed którymi stoi, UE jest także gotowa do współdziałania z rządem Południowego Sudanu i innymi partnerami we wspieraniu skutecznego tworzenia zdolności instytucjonalnych.

10. Rada popiera odbywające się pod kierownictwem ONZ bieżące przygotowania do ewentualnego reagowania na dalsze potrzeby humanitarne oraz inne problemy, które mogą powstać w związku z referendum. UE i jej państwa członkowskie zapewniają na ten cel przekazywane na czas znaczne kwoty funduszy humanitarnych. W związku z tym UE apeluje do stron, by umożliwiły niezakłócony dostęp organizacji humanitarnych do wszystkich grup ludności będących w potrzebie.

11. W odniesieniu do Darfuru Rada apeluje do rządu Sudanu oraz do wszystkich ruchów zbrojnych o zobowiązanie się do zaprzestania działań wojennych, do wzięcia pełnego udziału w negocjacjach z Ad-Dauhy oraz do wykazania woli prawdziwego kompromisu w celu uzyskania sprawiedliwego, kompleksowego i obejmującego wszystkich porozumienia pokojowego przy poparciu obywateli Darfuru. Rada jest nadal głęboko zaniepokojona sytuacją humanitarną oraz sytuacją w zakresie bezpieczeństwa w terenie, m.in. nękaniem i porwaniami pracowników organizacji humanitarnych oraz członków sił pokojowych. Rada wzywa do niezwłocznego uwolnienia obywatela Węgier, który jest przetrzymywany w charakterze zakładnika.

12. Rada wzywa także do umożliwienia natychmiastowego umożliwienia niezakłóconego dostępu do wszystkich grup ludności znajdujących się w potrzebie, zwłaszcza we wschodniej części Dżabal Marra. UE jest gotowa współdziałać z rządem Sudanu w sprawie dobrowolnego powrotu osób wewnętrznie przesiedlonych, w ścisłej zgodności z zasadami humanitarnymi.

13. Rada przypomina rządowi Sudanu o obowiązku współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym na mocy rezolucji RB ONZ nr 1593”.

Somalia

Rada przeprowadziła ogólną debatę polityczną na temat sytuacji w Somalii w następstwie uformowania nowego rządu w Mogadiszu po wielu miesiącach kryzysu politycznego. Dokonała przeglądu różnych aspektów wszechstronnego zaangażowania UE na rzecz tymczasowego rządu federalnego, w tym misji szkoleniowej UE, która pomyślnie zakończyła pierwszą połowę swojego mandatu, jak również operacji EUNAVFOR Atalanta przeciwko piratom.

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej konkluzje

Rada przeprowadziła wymianę poglądów na temat sytuacji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej po ostatnich wyborach prezydenckich. Przyjęła następujące konkluzje:

„1. Rada podkreśla, jak wielkie znaczenie dla przywrócenia w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej pokoju i stabilności miały wybory prezydenckie, które odbyły się 31 października i 28 listopada.

2. Rada wyraża obywatelom tego państwa uznanie za bardzo liczny udział w obu turach wyborów, który świadczy o ich przywiązaniu do demokracji i ich woli pojednania, pokoju i stabilności. Wolę, którą w suwerennych wyborach wyraziła ludność tego państwa, należy bezwzględnie uszanować.

3. Rada wyraża pełne poparcie dla działań Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej i przyjmuje do wiadomości konkluzje specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego w ramach jego uprawnień uwierzytelniających. Gratuluje Alassane Ouattarze wyboru na stanowisko prezydenta Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej. Rada apeluje o spokój i odpowiedzialność, tak by przekazanie władzy miało charakter pokojowy.

4. Rada z zadowoleniem przyjmuje szybką reakcję i popiera stanowcze i jasne decyzje na rzecz demokracji podjęte przez Unię Afrykańską i ECOWAS; informację o nich przekazała 8 grudnia w oświadczeniu dla prasy Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

5. Rada przeanalizowała działania, jakie zamierza podjąć w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. Postanowiła niezwłocznie przyjąć ukierunkowane środki ograniczające wobec tych, którzy stają na przeszkodzie procesowi pokoju i pojednania narodowego, a w szczególności wobec tych, których działania zagrażają pomyślnemu zakończeniu procesu wyborczego. Środki te obejmą zakaz wydawania wiz i zamrożenie aktywów. Będą skierowane przeciwko tym urzędnikom, którzy odmówili uznania zwierzchnictwa demokratycznie wybranego prezydenta; pierwszy wykaz zawierający ich nazwiska powinien zostać przyjęty wkrótce. Unia Europejska postanowiła również podjąć działania dla wsparcia demokratycznie wybranych władz. W tym celu Rada zachęca Wysoką Przedstawiciel, by przy wsparciu Komisji przedstawiła stosowne propozycje.

6. Rada apeluje do wszystkich urzędników Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, aby dążyli do pokojowego i szybkiego rozwiązania kryzysu i zadbali o bezpieczeństwo wszystkich obywateli tego państwa oraz cudzoziemców. Wszyscy ci, którzy przy użyciu siły postanowią sprzeciwić się demokratycznemu wyborowi obywateli Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, będą musieli odpowiedzieć za swoje czyny”.

Afganistan

Po dyskusji przeprowadzonej w dniu 9 grudnia przez ministrów ds. rozwoju dotyczącej strategii UE – Afganistan Rada wymieniła poglądy na temat sytuacji politycznej w Afganistanie po wyborach. Podkreśliła zaangażowanie UE oraz potrzebę zaangażowania długoterminowego, wyrażając uznanie dla prac specjalnego przedstawiciela UE, Vygaudasa Ušackasa. Przyjrzała się poszczególnym obszarom, w których UE może wykorzystać swoje mocne strony, do priorytetów zaliczając: sektor wymiaru sprawiedliwości, prawa człowieka, szczególnie prawa kobiet, reformę służby cywilnej, reformę systemu wyborczego oraz reformę policji – z uwzględnieniem istotnej roli odgrywanej przez EUPOL Afganistan.

Bliskowschodni proces pokojowy – konkluzje

Rada omówiła najnowsze wydarzenia na Bliskim Wschodzie i wyraziła gotowość do wspomagania ożywienia gospodarczego i rozwoju Strefy Gazy poprzez środki na rzecz infrastruktury, wyposażenia i szkoleń związanych z przejściami granicznymi w Strefie Gazy. Przyjęła następujące konkluzje:

„1. UE jest zdania, że pilnie potrzebne są postępy w działaniach na rzecz rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego; rozwiązanie to powinno zakładać powstanie dwóch państw. Chcielibyśmy, by Państwo Izrael oraz niezależne, demokratyczne, integralne terytorialnie i samodzielne Państwo Palestyna mogły bezpiecznie i w pokoju współistnieć obok siebie. Nie wolno podważać prawowitego charakteru Państwa Izrael ani też prawa Palestyńczyków do własnego państwa.

2. UE z żalem odnotowuje, że Izrael nie przedłużył obowiązywania moratorium, o co zwróciły się UE, USA i kwartet bliskowschodni. Nasze poglądy na działania osadnicze, w tym prowadzone w Jerozolimie Wschodniej, są jednoznaczne: działania te są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego i stanowią przeszkodę na drodze do pokoju. Przypominamy naszą opinię na temat statusu Jerozolimy i ponownie apelujemy do wszystkich stron o powstrzymanie się od prowokacyjnych jednostronnych działań i przemocy.

3. UE potwierdza, że jest gotowa przyczynić się do wynegocjowanego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z ostatecznym statusem w terminie 12 miesięcy wyznaczonym przez kwartet bliskowschodni. W tym celu UE nadal będzie ściśle współpracować ze stronami i potwierdza swoje poparcie dla starań podejmowanych przez USA zmierzających do ponownego podjęcia negocjacji przez strony. UE podkreśla, jak ważna jest nasilona koordynacja w obrębie kwartetu bliskowschodniego, a także ścisła współpraca w partnerami z krajów arabskich, wykorzystująca osiągnięcia arabskiej inicjatywy pokojowej. UE podkreśla, że pilnie należy znaleźć wynegocjowane rozwiązanie, i apeluje do stron, by powstrzymały się od działań, które podważają możliwości osiągnięcia pokoju. UE jest nadal zdecydowana w istotny sposób przyczynić się do uzgodnień pokonfliktowych.

4. Konkluzje Rady z grudnia 2009 roku określają poglądy UE na najważniejsze parametry, zasady i kwestie. Konkluzje te pozostają niezmienne. UE nie uzna żadnych zmian względem granic wyznaczonych przed rokiem 1967, w tym w odniesieniu do Jerozolimy, o ile nie wyrażą na nie zgody obie strony. Może to również oznaczać uzgodnione wymiany terytoriów. W drodze negocjacji trzeba znaleźć rozwiązanie kwestii statusu Jerozolimy jako przyszłej stolicy obu państw. UE apeluje o wypracowanie sprawiedliwego, uczciwego i realistycznego rozwiązania kwestii uchodźców, na które wszystkie strony wyrażą zgodę. Wynegocjowane rozstrzygnięcie musi umożliwić obu państwom pokojowe i bezpieczne współistnienie.

5. UE wyraża Autonomii Palestyńskiej uznanie za wkład pracy w budowanie instytucji przyszłego Państwa Palestyna i przypomina o swoim pełnym poparciu dla podejmowanych przez nią starań w tym zakresie i dla planu Fayyada. Przywołując deklarację berlińską, Rada ponownie wyraża gotowość, by w stosownym przypadku uznać państwo palestyńskie. Z zadowoleniem przyjmujemy stwierdzenie Banku Światowego, zgodnie z którym, jeśli Autonomia Palestyńska utrzyma obecny poziom budowania instytucji i świadczenia usług publicznych, w każdym momencie w bliskiej przyszłości będzie dobrze przygotowana do ustanowienia państwa. UE jest nadal gotowa dalej rozwijać swoje stosunki dwustronne z Izraelem w ramach określonych przez Radę Stowarzyszenia na posiedzeniu w czerwcu 2009 roku i w konkluzjach z grudnia 2009 roku. W ramach określonych tymi konkluzjami UE jest również gotowa dalej rozwijać swoje stosunki dwustronne z Autonomią Palestyńską.

6. UE przypomina, że pokój na Bliskim Wschodzie powinien być całościowy, i podkreśla znaczenie negocjacji prowadzonych między Izraelem a Syrią oraz między Izraelem a Libanem. Pokój powinien doprowadzić do pełnego włączenia Izraela w jego otoczenie regionalne, w myśl postulatów arabskiej inicjatywy pokojowej.

7. Przypominając konkluzje Rady z czerwca 2010 roku, UE pozostaje bardzo poważnie zaniepokojona sytuacją utrzymującą się w Strefie Gazy. UE ponownie stanowczo wzywa do natychmiastowego, trwałego i bezwarunkowego otwarcia przejść granicznych umożliwiającego dostarczanie pomocy humanitarnej, a także przepływ towarów i osób do Strefy Gazy i z jej terytorium. Mimo pewnych postępów związanych z decyzją rządu Izraela z 20 czerwca 2010 r. dotyczącą złagodzenia warunków zamknięcia przejść, zmiany w terenie miały dotychczas ograniczony i niewystarczający charakter. Potrzebne są dalsze wysiłki i dodatkowe środki, by gruntownie zmienić politykę, co pozwoli na odbudowę i gospodarcze ożywienie Strefy Gazy oraz na poprawienie codziennego bytu jej ludności, a zarazem na uwzględnienie uzasadnionych obaw Izraela związanych z bezpieczeństwem. Rada apeluje do osób przetrzymujących uprowadzonego żołnierza izraelskiego, Dżilada Szalita, o jego bezzwłoczne uwolnienie. Rada wzywa do całkowitego zaprzestania ataków rakietowych na Izrael i wszelkich innych form przemocy.

8. Wywóz jest dla Palestyny istotnym składnikiem odbudowy Strefy Gazy. W tym względzie UE z zadowoleniem przyjmuje fakt niedawnego ogłoszenia przez rząd Izraela nowych środków, które mają ułatwić wywóz ze Strefy Gazy. Zachęcamy do szybkiego wdrożenia tych środków przez Izrael i jesteśmy gotowi współpracować z tym państwem na rzecz przywrócenia wywozu w 2011 roku do poziomu sprzed 2007 roku, tak by było to faktycznie odczuwalne w terenie. Zwiększony i przyspieszony przywóz materiałów budowlanych jest kolejnym niezwykle ważnym składnikiem odbudowy Strefy Gazy, ale także budowy szkół i ośrodków zdrowia.

9. UE przypomina o swojej gotowości do wspomagania odbudowy i gospodarczego ożywienia Strefy Gazy w ścisłej partnerskiej współpracy z Autonomią Palestyńską i rządem Izraela, zgodnie z rezolucją RB ONZ 1860 i na podstawie Porozumienia o przemieszczaniu się osób i dostępie do Strefy Gazy z 2005 roku. W ramach całościowego unijnego podejścia, w tym poprzez misje WPBiO, UE jest gotowa poszerzyć swoje wsparcie na udoskonalanie infrastruktury przejść, zakup i instalację niezbędnego wyposażenia, a także przeszkolenie palestyńskiego personelu odpowiedzialnego za zarządzanie granicą i przejściami w zakresie obsługi przejść”.

Bałkany Zachodnie

Rada dokonała przeglądu stosunków UE z Bałkanami Zachodnimi oraz najnowszych wydarzeń w tym regionie w związku z planowanym na 14 grudnia przyjęciem przez Radę do Spraw Ogólnych konkluzji w sprawie pakietu dotyczącego rozszerzenia. Dyskusje skupiły się głównie na Kosowie i Serbii, wspomniano też krótko o wyborach w Bośni i Hercegowinie w oczekiwaniu na bardziej szczegółową dyskusję, którą Rada przeprowadzi w styczniu. Po posiedzeniu wysoka przedstawiciel wyraziła zadowolenie z powodu spokojnego przebiegu wyborów w Kosowie oraz gotowość do współpracy z nowym rządem i prezydentem na rzecz przystąpienia tego państwa do UE. Wyraziła nadzieję, że wkrótce między Belgradem a Prisztiną zostanie nawiązany dialog, w którym obie strony będą w konstruktywny sposób uczestniczyć.

Iran

Podczas kolacji wysoka przedstawiciel poinformowała ministrów o rozmowach, które przeprowadziła w imieniu krajów E3+3 (Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Chiny, Rosja i USA) z irańskim negocjatorem do spraw jądrowych w dniach 6 i 7 grudnia w Genewie.

Partnerzy strategiczni i priorytety na rok 2011

Podczas kolacji wysoka przedstawiciel i ministrowie kontynuowali dyskusję rozpoczętą na poprzednim posiedzeniu Rady na temat stosunków UE z jej partnerami strategicznymi w związku z prezentacją wysokiej przedstawiciel przewidzianą na 16 grudnia podczas posiedzenia Rady Europejskiej; przeprowadzili również dyskusję na podstawie dokumentów roboczych na temat Chin, Rosji i USA. Omówiono także priorytety polityki zagranicznej na rok 2011.

Republika Mołdowy

Rada przeprowadziła krótką wymianę poglądów na temat sytuacji w Republice Mołdowy po wyborach oraz możliwości bliższych stosunków i współpracy między UE a tym państwem.

Szczyt OBWE

Rada oceniła wyniki szczytu OBWE, który odbył się w dniach 1 i 2 grudnia w Astanie. Wysłuchała również informacji przedstawionych przez litewskiego ministra na temat przygotowanego przez jego rząd programu nadchodzącej prezydencji litewskiej w OBWE w 2011 roku.

INNE PUNKTY

Mniejszości religijne

W części obrad poświęconej sprawom różnym ministrowie Austrii i Włoch poruszyli kwestię mniejszości religijnych na świecie i zaproponowali, by Europejska Służba Działań Zewnętrznych uważnie monitorowała sytuację tych mniejszości i corocznie przedstawiała sprawozdanie na ten temat. Wysoka przedstawiciel zaproponowała, by takie sprawozdanie uczynić częścią corocznego przeglądu sytuacji praw człowieka.

Morze Czarne

W części obrad poświęconej sprawom różnym rumuński minister przedstawił propozycję dotyczącą dokumentu, który zostanie opracowany na temat Morza Czarnego.

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY ZAGRANICZNE

Strefa wolna od broni masowego rażenia

Rada przyjęła decyzję w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

Broń masowego rażenia – sprawozdanie z postępów – konkluzje

Rada zatwierdziła sprawozdanie półroczne z postępów w realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia; dotyczyło ono działań prowadzonych w drugiej połowie 2010 roku.

W dniu 9 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, przewidującą przeprowadzanie co pół roku debaty w Radzie na temat realizacji strategii.

Rada przyjęła konkluzje zamieszczone w dok. 16670/10.

Zwalczanie nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i handlu nią

Rada zatwierdziła sprawozdanie na temat działań podjętych przez UE w drugim półroczu 2010 roku w celu zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi, zgodnie ze strategią w tym zakresie przyjętą przez Radę Europejską w grudniu 2005 roku (strategia UE w zakresie BSiL). Strategia ta obejmuje stałe monitorowanie jej realizacji za pomocą sporządzanych co pół roku regularnych sprawozdań.

System kontroli wywozu broni – sprawozdanie roczne

Rada zapoznała się z dwunastym sprawozdaniem dotyczącym wspólnych zasad kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego.

Artykuł 8 wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego przewiduje, że sprawozdanie takie ma być przedkładane Radzie co roku.

Wspieranie demokracji w stosunkach zewnętrznych UE − sprawozdanie z postępu prac za rok 2010 – konkluzje

Rada przyjęła konkluzje, w których z zadowoleniem przyjęła sprawozdanie Komisji i Sekretariatu Rady z postępów w realizacji konkluzji Rady z listopada 2009 roku w sprawie wspierania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE. Zatwierdziła proponowany wykaz krajów, w których mają być prowadzana dalsze, bardziej szczegółowe projekty pilotażowe.

Rada przyjęła następujące konkluzje:

1. Rada z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie z realizacji przyjętych w listopadzie 2009 roku konkluzji Rady w sprawie wspierania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE. Rada przyjmuje do wiadomości postępy w realizacji tych konkluzji, popiera wykaz krajów proponowanych do pilotażowej realizacji planu działania i docenia dalsze starania na rzecz jeszcze większej spójności, koordynacji i skuteczności wspierania demokracji w stosunkach zewnętrznych UE.


2. Rada zwraca się do Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz do Komisji, by we współpracy z państwami członkowskimi rozpoczęli realizację planu działania, zaczynając od proponowanych krajów pilotażowych. Jako pierwszy krok należy − wraz z proponowanymi krajami pilotażowymi − wyznaczyć kierunek działania oraz sporządzić harmonogram realizacji.
3. Rada zwraca się do Wysokiego Przedstawiciela i do Komisji o regularne informowanie odnośnych składów Rady o postępach w krajach pilotażowych oraz o sporządzenie kompleksowego sprawozdania z realizacji planu działania we wszystkich regionach, po tym jak na początku roku 2012 zakończą się prowadzone obecnie oceny współpracy na rzecz wspierania demokracji.
Wykaz proponowanych krajów pilotażowych
Republika Mołdowy − wschodni wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa

Kirgistan – Azja Środkowa

Liban – południowy wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa

Ghana, Benin, Wyspy Salomona i Republika Środkowoafrykańska − w ramach AKP

Boliwia – Ameryka Łacińska

Mongolia, Filipiny, Indonezja i Malediwy – Azja.


Rada przyjęła sprawozdanie z postępu prac przedstawione w dok. 17611/10.

Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia wniosku Komisji zmieniającego rozporządzenie nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie.

Celem proponowanej przez Komisję zmiany jest zapewnienie spójności instrumentów finansowych UE w działaniach zewnętrznych i umożliwienia minimalnej, lecz niezbędnej elastyczności w ich stosowaniu. Rada akceptuje zmianę proponowaną przez Komisję oraz pewne poprawki techniczne zgłoszone przez Parlament Europejski służące jasności i precyzji.WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Uwzględnianie problematyki praw człowieka i płci w operacjach i misjach w ramach WPBiO

Rada zatwierdziła zalecenia zawarte w sprawozdaniu z doświadczeń i wzorcowych rozwiązań w zakresie uwzględniania problematyki praw człowieka i płci w operacjach wojskowych i misjach cywilnych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

Wśród zaleceń wymieniono m.in. uwzględnianie tych kwestii w planowaniu i ocenie misji, zapewnienie odpowiednich szkoleń, poprawę równowagi płci wśród personelu biorącego udział w misjach i operacjach, wzmocnienie działań informacyjnych na temat problematyki praw człowieka i płci oraz propagowanie aktywnego udziału kobiet w negocjacjach i pracach politycznych.

Rozwój zdolności cywilnych i wojskowych UE po roku 2010

Rada zatwierdziła dokument na temat rozwoju zdolności cywilnych i wojskowych UE po roku 2010.

Cywilny cel podstawowy 2010

Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie końcowe dotyczące cywilnego celu podstawowego 2010.

Cywilny cel podstawowy 2010 był strategiczną unijną platformą służącą planowaniu i sprawozdawczości w zakresie rozwoju zdolności cywilnych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zastąpił on cywilny cel podstawowy 2008, dostosowując ramy czasowe procesu rozwoju zdolności cywilnych do ram czasowych wojskowego celu podstawowego 2010.

Rozmieszczanie personelu cywilnego misji WPBiO

Rada zatwierdziła drugie sprawozdanie z postępów państw członkowskich w ułatwianiu rozmieszczania personelu cywilnego misji WPBiO.

17835/10PL
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna