Komunikat dotyczący zmienionego Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla wszystkich osi priorytetowych, 2007-2013Pobieranie 55,49 Kb.
Data31.03.2018
Rozmiar55,49 Kb.

Tabela zmian – kryteria 1.4-4.1
Wykaz zmian wprowadzonych w Przewodniku po kryteriach

w stosunku do wersji z dnia 13 lutego 2009 r. dla Działania 1.4-4.1


Lp.

Kryterium

Dotychczasowy zapis

Opis zmian

1.

Kryterium formalne specyficzne
Projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i w jego załącznikach dokonuje się oceny czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków.


Doprecyzowano zapis o terminie rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków:

„…wydatki mogą być kwalifikowane (projekt może zostać rozpoczęty) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.”2.

Kryterium merytorycznym fakultatywnym
Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub w art. 17 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006”

Kryterium dotyczy stanu osiągniętego dzięki realizacji projektu.

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. W szczególności dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których należy przestrzegać podczas określania operacji współfinansowanych z funduszy oraz które należy uwzględniać na poszczególnych etapach wdrażania.

Przyjęte jest stosowanie następującej definicji „równości szans kobiet i mężczyzn”:

„wszyscy ludzie mają prawo do swobodnego rozwoju ich osobistych umiejętności i dokonywania wyborów bez ograniczeń, jakie narzuca ścisłe pojęcie roli kobiet i mężczyzn; odmienne zachowania, aspiracje i potrzeby kobiet i mężczyzn są w równy sposób uznawane, doceniane i popierane”.

Istotą praw ekonomicznych jako elementu aspektu równości szans kobiet i mężczyzn jest fakt, iż kobiety i mężczyźni muszą mieć możliwość równego udziału w rozwoju gospodarczym. Wymaga to pełnego włączenia kobiet w życie gospodarcze i tym samym wiąże się bardzo ściśle z kwestią praw społecznych. Z uwagi na naturę kwestii równości szans kobiet i mężczyzn istnieje szeroka gama działań związanych z prawami ekonomicznymi i społecznymi w tym zakresie. Wśród inicjatyw, które mogą przyczynić się do włączenia zagadnień równości płci do obszaru ekonomicznego wymienić można: • eliminację dysproporcji płci na rynku pracy,

 • równe wynagrodzenie za taką samą pracę,

 • dostęp do edukacji,

 • zapewnienie systemu dziennej opieki (np. przedszkola przyzakładowe), bardziej elastyczne warunki pracy w tym e-praca itp.

Realizacja polityki równych szans wyrażana jest np. poprzez stworzenie takich warunków pracy, które umożliwią zatrudnienie kobiet. W przypadku ubiegania się o punkty w tym kryterium, przedsiębiorca ma obowiązek opisania barier w dostępie do stanowisk istniejących w jego firmie oraz powinien podać jakie działania zostaną podjęte w ramach projektu w celu ich eliminacji. Prawidłowy opis wpływu projektu odnośnie wyrównania szans kobiet i mężczyzn powinien zawierać kwestię oddziaływania zarówno na rynku pracy, jak i w życiu społecznym (dostęp do zatrudnienia, kształcenie zawodowe, awans, warunki zatrudnienia).

Deklaracja Wnioskodawcy dotycząca zatrudnienia kobiet w ramach stwarzanych miejsc pracy nie jest podstawą do uznania, że projekt przyczynia się do poprawy równości szans kobiet i mężczyzn. Praktyka taka (określanie preferencji płci przy zatrudnianiu) pozostaje w sprzeczności z prawem polskim i WE.

Punkty nie zostaną przyznane także w przypadkach, gdy Wnioskodawca będzie deklarował pozytywny wpływ na politykę równości szans poprzez zakup urządzeń eliminujących użycie siły fizycznej.

Dodatkowo stwierdzenie, że przy zatrudnianiu pracowników nie będzie stosowana preferencja płci również nie jest uważane za realizację ww. polityki.


Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wsparcie z funduszy strukturalnych nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Zatem wszystkie projekty powinny być neutralne dla środowiska lub mieć na nie pozytywny wpływ.

W szczególności wspierane będą projekty dotyczące następujących obszarów: • czystsze procesy, materiały i produkty,

 • produkcja czystszej energii,

 • wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,

 • zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu.

Kwestią kluczową pozostaje ekowydajność inwestycji definiowana jest jako relacja między wyznaczonym celem (efektem) ekologicznym a nakładami ponoszonymi na uzyskanie efektu ekologicznego. Poprawę wskaźnika ekowydajności można osiągnąć poprzez:

 • zmniejszenie materiałochłonności produkcji

 • zmniejszenie energochłonności produkcji

 • zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń

 • zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów

 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym

 • wydłużenie czasu użytkowania produktu.

Aby punkty zostały przyznane projekt musi osiągnąć poprawę powyższych wskaźników co najmniej w 10% w porównaniu do wartości bazowych.

Pozytywny wpływ na środowisko oceniany będzie w zakresie realizowanego projektu lub w odniesieniu do produktu będącego efektem ocenianego projektu.

Ocena kryterium odbywa się na podstawie p. 6 wniosku o dofinansowanie oraz na podstawie p. C.2 biznes planu.Doprecyzowano, że przy ocenie tego kryterium  będą brane pod uwagę wskaźniki zaproponowane przez Wnioskodawcę, dzięki czemu większa liczba Wnioskodawców będzie mogła uzyskać punkty w w/w kryterium. Dodano: ” Wnioskodawca może również zaproponować swoje własne wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ projektu na środowisko. W takim przypadku Oceniający będzie dodatkowo weryfikował czy są to wskaźniki, które rzeczywiście świadczą o poprawie ekowydajności.”
Ponadto dodano zapis ułatwiający Wnioskodawcom dopiero rozpoczynającym swoją działalność wypełnienie w/w kryterium. Wyjaśniono, jak należy wypełnić wartości bazowe wskaźników, gdy brak jest możliwości określenia tych wartości w dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa.

Dodano: ”W przypadku Wnioskodawców dopiero rozpoczynających swoją działalność (gdzie brak jest możliwości określenia wartości bazowej do dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa), za wartości bazowe można przyjąć wartości wskaźników charakterystyczne dla technologii wykorzystywanych w branży w kraju czy innych krajach UE, odpowiednie informacje dotyczące sposobu kalkulacji wskaźnika i dokumentów źródłowych należy również umieścić w biznes planie. Prawidłowość przyjętej wartości bazowej będzie również podlegać ocenie. Ponadto Wnioskodawca musi dysponować dokumentacją potwierdzającą prawidłowość określenia podanej wartości bazowej – dokumentacja ta może podlegać kontroli w okresie realizacji projektu.”
Tabela zmian – kryteria 4.2


Wykaz zmian wprowadzonych w Przewodniku po kryteriach

w stosunku do wersji z dnia 13 lutego 2009 r. dla Działania 4.2


Lp.

Kryterium

Dotychczasowy zapis

Opis zmian

1.

Kryterium formalne specyficzne
W przypadku pomocy udzielonej dużemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystana na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej

Przyjmuje się następującą definicję delokalizacji:

Delokalizacja jest to zamierzone działanie, polegające na przeniesieniu całości lub części działalności produkcyjnej lub usługowej z jednego kraju do drugiego, związane bezpośrednio z przeniesieniem miejsc pracy i powodujące ubytek miejsc pracy w macierzystym zakładzie większy niż 33 procent. Dotyczy to wyłącznie dużych przedsiębiorstw i przenoszenia działalności z dowolnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej do Polski.
Doprecyzowanie dotyczyło wypełniania wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawców, których nie dotyczą kwestie delokalizacji. Dodano: ”Wnioskodawcy, których delokalizacja nie dotyczy nie wypełniają oświadczenia lub wpisują w oświadczeniu wartości zerowe.”2.

Kryterium formalne specyficzne
Projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Na podstawie informacji zawartych we wniosku i w jego załącznikach dokonuje się oceny czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków.


Doprecyzowano zapis o terminie rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków:

„…wydatki mogą być kwalifikowane (projekt może zostać rozpoczęty) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.”3.

Kryterium merytoryczne fakultatywne

Dla projektów w zakresie rozwoju działalności B+R,

oraz dla projektów w zakresie wzornictwa
Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub w art. 17 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006”


Kryterium dotyczy stanu osiągniętego dzięki realizacji projektu.

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w szczególności – w dostępie do nich. W szczególności dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których należy przestrzegać podczas określania operacji współfinansowanych z funduszy oraz które należy uwzględniać na poszczególnych etapach wdrażania.

Przyjęte jest stosowanie następującej definicji „równości szans kobiet i mężczyzn”:

wszyscy ludzie mają prawo do swobodnego rozwoju ich osobistych umiejętności i dokonywania wyborów bez ograniczeń, jakie narzuca ścisłe pojęcie roli kobiet i mężczyzn; odmienne zachowania, aspiracje i potrzeby kobiet i mężczyzn są w równy sposób uznawane, doceniane i popierane”.

Istotą praw ekonomicznych jako elementu aspektu równości szans kobiet i mężczyzn jest fakt, iż kobiety i mężczyźni muszą mieć możliwość równego udziału w rozwoju gospodarczym. Wymaga to pełnego włączenia kobiet w życie gospodarcze i tym samym wiąże się bardzo ściśle z kwestią praw społecznych. Z uwagi na naturę kwestii równości szans kobiet i mężczyzn istnieje szeroka gama działań związanych z prawami ekonomicznymi i społecznymi w tym zakresie. Wśród inicjatyw, które mogą przyczynić się do włączenia zagadnień równości płci do obszaru ekonomicznego wymienić można:


 • eliminację dysproporcji płci na rynku pracy,

 • równe wynagrodzenie za taką samą pracę,

 • dostęp do edukacji,

 • zapewnienie systemu dziennej opieki (np. przedszkola przyzakładowe), bardziej elastyczne warunki pracy w tym e-praca itp.

Realizacja polityki równych szans wyrażana jest np. poprzez stworzenie takich warunków pracy, które umożliwią zatrudnienie kobiet. W przypadku ubiegania się o punkty w tym kryterium, przedsiębiorca ma obowiązek opisania barier w dostępie do stanowisk istniejących w jego firmie oraz powinien podać jakie działania zostaną podjęte w ramach projektu w celu ich eliminacji. Prawidłowy opis wpływu projektu odnośnie wyrównania szans kobiet i mężczyzn powinien zawierać kwestię oddziaływania zarówno na rynku pracy jak i w życiu społecznym (dostęp do zatrudnienia, kształcenie zawodowe, awans, warunki zatrudnienia).

Deklaracja Wnioskodawcy dotycząca zatrudnienia kobiet w ramach stwarzanych miejsc pracy nie jest podstawą do uznania, że projekt przyczynia się do poprawy równości szans kobiet i mężczyzn. Praktyka taka (określanie preferencji płci przy zatrudnianiu) pozostaje w sprzeczności z prawem polskim i WE. Punkty nie zostaną przyznane także w przypadkach, gdy Wnioskodawca będzie deklarował pozytywny wpływ na politykę równości szans poprzez zakup urządzeń eliminujących użycie siły fizycznej. Dodatkowo stwierdzenie, że przy zatrudnianiu pracowników nie będzie stosowana preferencja płci również nie jest uważane za realizację ww. polityki

Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wsparcie z funduszy strukturalnych nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Zatem wszystkie projekty powinny być neutralne dla środowiska lub mieć na nie pozytywny wpływ.

W szczególności wspierane będą projekty dotyczące następujących obszarów: • czystsze procesy, materiały i produkty,

 • produkcja czystszej energii,

 • wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,

 • zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu.

Kwestią kluczową pozostaje ekowydajność inwestycji definiowana jest jako relacja między wyznaczonym celem (efektem) ekologicznym a nakładami ponoszonymi na uzyskanie efektu ekologicznego. Poprawę wskaźnika ekowydajności można osiągnąć poprzez:

 • zmniejszenie materiałochłonności produkcji

 • zmniejszenie energochłonności produkcji

 • zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń

 • zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów

 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym

 • wydłużenie czasu użytkowania produktu.

Aby punkty zostały przyznane projekt musi osiągnąć poprawę powyższych wskaźników co najmniej w 10% w porównaniu do wartości bazowych.

Pozytywny wpływ na środowisko oceniany będzie w zakresie realizowanego projektu lub w odniesieniu do produktu będącego efektem ocenianego projektu.

Ocena kryterium odbywa się na podstawie p. 6 wniosku o dofinansowanie oraz p. C.2. biznes planu.
Doprecyzowano, że przy ocenie tego kryterium  będą brane pod uwagę wskaźniki zaproponowane przez Wnioskodawcę, dzięki czemu większa liczba Wnioskodawców będzie mogła uzyskać punkty w w/w kryterium. Dodano: „Wnioskodawca może również zaproponować swoje własne wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ projektu na środowisko. W takim przypadku Oceniający będzie dodatkowo weryfikował czy są to wskaźniki,

które rzeczywiście świadczą o poprawie ekowydajności.”
Ponadto dodano zapis ułatwiający Wnioskodawcom dopiero rozpoczynającym swoją działalność wypełnienie w/w kryterium. Wyjaśniono, jak należy wypełnić wartości bazowe wskaźników, gdy brak jest możliwości określenia tych wartości w dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa. Dodano: „W przypadku Wnioskodawców dopiero rozpoczynających swoją działalność (gdzie brak jest możliwości określenia wartości bazowej do dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa), za wartości bazowe można przyjąć wartości wskaźników charakterystyczne dla technologii wykorzystywanych w branży w kraju czy innych krajach UE, odpowiednie informacje dotyczące sposobu kalkulacji wskaźnika i dokumentów źródłowych należy również umieścić w biznes planie. Prawidłowość przyjętej wartości bazowej będzie również podlegać ocenie. Ponadto Wnioskodawca musi dysponować dokumentacją potwierdzającą prawidłowość określenia podanej wartości bazowej – dokumentacja ta może podlegać kontroli w okresie realizacji projektu.”


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna