Komunikat centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych zaprasza na I krajową Konferencję Naukową ntPobieranie 37,4 Kb.
Data07.05.2018
Rozmiar37,4 Kb.

Załącznik nr 1KOMUNIKAT

Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

zaprasza na
I Krajową Konferencję Naukową nt.

65 lat udziału Wojska Polskiego w misjach


i operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych – doświadczenia i wnioski”

Konferencja odbędzie się 28 maja 2018 roku

w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2

CEL KONFERENCJI
Przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym misji i operacji pokojowych organizowanych i prowadzonych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w aspekcie udziału w nich żołnierzy Wojska Polskiego.

Wymiana poglądów dotyczących skuteczności przedsięwzięć realizowanych w ramach misji i operacji pokojowych w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego.

Integracja środowiska uczestników misji i operacji pokojowych wokół idei pokojowego kształtowania bezpieczeństwa.

TEZY KONFERENCYJNE
Państwo polskie od 1953 roku aktywnie uczestniczy w misjach i operacjach pokojowych pod auspicjami ONZ w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Główny ciężar odpowiedzialności dotyczący realizacji zadań w misjach i operacjach pokojowych spoczywa na personelu wojskowym. Zdobyte indywidualne doświadczenie żołnierzy z uczestnictwa w misjach i operacjach pokojowych wpływało na charakter szkolenia i wyposażenia Wojska Polskiego. Jednocześnie udział w misjach i operacjach pokojowych powodował wzrost prestiżu i wiarygodności państwa na arenie międzynarodowej.

Stąd w trakcie obrad konferencyjnych zasadne jest poszukiwanie odpowiedzi na niektóre


z istotnych problemów naukowych:

 • jaki wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego wywierał udział Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) w operacjach pokojowych?

 • w jakim zakresie udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach pokojowych wpłynął na rozwój Sił Zbrojnych RP?

 • jaki wpływ na system szkolenia i przygotowania żołnierzy do PKW miały doświadczenia z udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych ONZ?

Rozwiązanie powyższych problemów pozwoli na sformułowanie wniosków, które w zasadniczy sposób przyczynią się do szerszego spojrzenia na problematykę przygotowania operacji i misji pokojowych z udziałem Polskiego Kontyngentu Wojskowego, a także wskaże możliwe kierunki dalszego prowadzenia badań w tym obszarze.
OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI


 1. Znaczenie misji i operacji pokojowych ONZ w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie:

 • roli Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – wyzwania i możliwości,

 • zmian w podejściu do prowadzenia misji i operacji pokojowych ONZ,

 • ochrony ludności cywilnej w obszarze operacji pokojowych,

 • sytuacji dzieci przebywających w rejonie prowadzenia działań,

 • uwarunkowań prawnych prowadzenia misji pokojowych ONZ,

 • roli obserwatorów wojskowych w misjach pokojowych ONZ.

 1. Wpływ doświadczeń z misji i operacji pokojowych ONZ na rozwój Wojska Polskiego w aspekcie:

 • charakteru uczestnictwa PKW w misjach i operacjach pokojowych,

 • kształtowania sylwetki żołnierza i dowódcy realizującego zadania w wielonarodowych strukturach,

 • systemu szkolenia i przygotowania PKW do udziału w operacjach pokojowych,

 • zmian w organizowaniu i realizowaniu zadań współpracy cywilno-wojskowej,

 • wzrostu znaczenia świadomości kulturowej i jej wpływu na społeczny odbiór operacji,

 • zmian w dowodzeniu,

 • przygotowania rodzajów wojsk do realizacji zadań w ramach operacji pokojowych,

 • roli i znaczenia stowarzyszeń kombatanckich w kształtowaniu morale i etosu żołnierza.


WSPÓŁORGANIZATORZY
Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Wydział Zarządzania i Dowodzenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
KOMITET HONOROWY
Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ –

gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław F. WOŹNIAK


RADA NAUKOWA
płk dr hab. Leszek ELAK, prof. ASzWoj – przewodniczący

płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI, prof. ASzWoj – zastępca przewodniczącego

gen. bryg. dr Sławomir KOWALSKI – dowódca COL – zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – WAT

prof. dr hab. Stanisław KOWALKOWSKI – ASzWoj

prof. dr hab. Marian KOZUB – UJK

prof. dr hab. Krzysztof KUBIAK – UJK

prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI – ASzWoj

prof. dr hab. Jan POSOBIEC – PWSZ w Kaliszu

prof. dr hab. Bogdan SZULC – ASzWoj

prof. dr hab. Marek WRZOSEK – ASzWoj

dr hab. Ryszard BARTNIK, prof. ASzWoj – ASzWoj

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, prof. UPH – UPH

płk dr hab. Tomasz JAŁOWIEC, prof. ASzWoj – ASzWoj

płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER, prof. ASzWoj – ASzWoj

płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI, prof. ASzWoj – ASzWoj

dr hab. Marcin KRUSZYŃSKI, prof. WSOSP – WSOSP

płk dr hab. Piotr MALINOWSKI, prof. WSOSP – WSOSP

płk dr hab. Maciej MARCZYK, prof. ASzWoj – ASzWoj

płk dr hab. Przemysław PAŹDZIOREK, prof. ASzWoj – ASzWoj

płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI, prof. AWL – AWL

dr hab. Marzena PIOTROWSKA-TRYBULL, prof. ASzWoj – ASzWoj

dr hab. Adam RADOMYSKI, prof. WSOSP – WSOSP

kmdr dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW – AMW

dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT – WAT

ppłk dr Marek BODZIANY – AWL

płk dr inż. Sławomir DRUMOWICZ – Dowódca Jednostki Wojskowej AGAT

ppłk dr inż. Dariusz GRALA – ASzWoj

ppłk dr Zbigniew GROBELNY – AWL

ppłk dr Piotr HARĘŻLAK – ASzWoj

dr Radosław KUBICKI – UJK

ppłk dr inż. Artur MICHALAK – ASzWoj

dr Jarosław MICHALAK – AMW

gen. bryg. w st. spocz. dr Włodzimierz MICHALSKI – ASzWoj

ppłk dr Zbigniew MODRZEJEWSKI – ASzWoj

dr Marcin PALUCH – WSOSP

ppłk dr Rafał SIECZKA - ASzWoj

dr Witold SOKAŁA – UJK

ppłk dr Artur STANIEC – ASzWoj
KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Paulina ROSŁOŃ – przewodnicząca

ppłk mgr inż. Marcin MATCZAK

mjr mgr Artur LITWINEK

mjr mgr Andrzej MOCARSKI

mjr mgr Adam RYBKA

kpt. mgr Michał KIJ

por. mgr Dawid BOROŃ

por. mgr Katarzyna RZADKOWSKA
INFORMACJE
1. Potwierdzenie udziału w konferencji z wystąpieniem:

 • zgłoszenie tytułu wystąpienia wraz z abstraktem (główne tezy) do dnia 08.05.2018 r. proszę przesłać na adres p.roslon@akademia.mil.pl.

 • do dnia 15.05.2018 r. zgłaszający zostaną poinformowani, które referaty zakwalifikowano do wystąpienia w trakcie konferencji.

 1. Potwierdzenie udziału w konferencji bez wystąpienia do 10.05.2018 r.

 2. W ramach opłaty konferencyjnej (150 zł) organizatorzy zapewniają: udział w sesjach panelowych, serwis kawowy podczas przerw, materiały konferencyjne.

 3. Opłata konferencyjna przekazywana jest jako darowizna na rzecz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych (współorganizatora konferencji).

 4. Żołnierze zawodowi oraz weterani misji zagranicznych są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

 5. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników.

 6. Kontakt w sprawie konferencji:

mgr Paulina ROSŁOŃ

e-mail: p.roslon@akademia.mi.pltel. kom: + 48 698 068 036

PUBLIKACJA TEKSTU


 1. Artykuły należy przygotować w języku polskim wraz ze streszczeniem oraz abstraktem w języku angielskim.

 2. Artykuły należy złożyć u organizatorów konferencji do 30 czerwca 2018 r.

 3. Artykuły zatwierdzone przez Radę Naukową zostaną przekazane do recenzji.

 4. Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną przekazane do publikacji:

 • w zeszytach naukowych ,,Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania
  i Dowodzenia’’ (6 pkt. lista B MNiSW),

 • monografii pokonferencyjnej wydanej przez WCEO (5 pkt. 20000 znaków).

5. W przypadku negatywnych recenzji artykuły nie będą opublikowane i nie będą zwracane koszty uczestnictwa w konferencji.


Str. /5
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna