Komunikacja InterpersonalnaPobieranie 181,37 Kb.
Strona1/4
Data06.12.2017
Rozmiar181,37 Kb.
  1   2   3   4

Komunikacja interpersonalna
Termin „komunikacja” wywodzi się z łaciny od słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę, rozmowę.

W relacji między ludźmi komunikacja to przekaz pewnej informacji (komunikatu) i zdolność do odbioru i rozumienia tego przekazu. Często pojęcie to utożsamia się również ze sposobem przekazywania informacji (komunikatów) oraz z relacjami, jakie zachodzą podczas ich wymiany.

Przekazywanie komunikatów odbywa się za pomocą umownych znaków, takich jak: słowa, gesty, dźwięki litery, liczby, symbole. Systemy takich znaków nazywamy kodami. Porozumiewanie się polega na słownym bądź bezsłownym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi.

O doskonałym procesie komunikacji międzyludzkiej powiemy więc wówczas, gdy w efekcie tego procesu w umyśle odbiorcy powstanie identyczny obraz jak ten, który powstał w umyśle nadawcy, lub innymi słowy – gdy komunikat odebrany przez odbiorcę będzie miał takie samo znaczenie jak komunikat wysłany przez nadawcę.


Proces komunikacji dotyczy czterech procesów:
1. intrapsychicznego- czyli doświadczonego wewnętrznie;
2. interpersonalnego- czyli dotyczącego dwóch osób pozostających ze sobą w bezpośrednim kontakcie;
3. grupowego- obejmującego porozumiewanie się członków grupy, zajmujących w tej strukturze określone pozycje;
4. społecznego- gdzie komunikacja ma charakter interakcji między grupami lub dużymi liczebnościami osób o tożsamości anonimowej.

Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak:


• akcent (badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości!)
• stopień płynności mowy (świadczy o kompetencji i odpowiedzialności)
• treść wypowiedzi (jest uzależniona od władzy oraz związków międzyludzkich, zależnych od przyjętego systemu kulturowego).
Biorąc pod uwagę kierunek przesyłanych komunikatów, rozróżniamy komunikację:
pionową
• poziomą

Komunikacja pionowa dotyczy najczęściej komunikatów formalnych przepływających pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi w celu osiągania założonych celów, przekazania informacji i poleceń, a także zasygnalizowania spraw wymagających szczególnej uwagi lub rozwiązania problemu. Mówimy wówczas o komunikacji skierowanej ku dołowi.
Możemy mieć również z odwrotnym kierunkiem komunikacji pionowej – skierowanej ku górze. Ma to miejsce gdy podwładni informują przełożonych o swoich osiągnięciach, stopniu wykonanych zadań, występujących w pracy problemach itp. Przełożeni są zainteresowani tym kierunkiem komunikacji, ponieważ ułatwia im kierowanie i czuwanie nad rozwojem prowadzonej działalności. W warunkach szkolnych mamy do czynienia z tym rodzajem komunikacji pionowej, kiedy uczeń zwraca się do nauczyciela, dyrekcji lub innych pracowników szkoły.

Z komunikacją poziomą mamy do czynienia wówczas, gdy przebiega ona między członkami tej samej grupy lub pracownikami pełniącymi funkcje na tym samym poziomie. Komunikacja ta może mieć charakter formalny jak i nieformalny.

Model procesu komunikacji interpersonalnej:
Źródło: jednostka, która pragnie przekazać komuś swoją myśl.

emocje


wartości

stereotypy

uprzedzenia

przeszłe doświadczenia

poziom wiedzy
Przekaz: idea, myśl, poczucie lub emocja, którą pragniemy zakomunikować innym.
Kodowanie: przełożenie myśli na rodzaj kodu, którym operuje zarówno nadawca, jak i odbiorca przekazu.
Kod to zestaw lub zestawy znaków używanych w języku.
Żargon to specyficzny rodzaj kodu. Używany wewnątrz grupy może ułatwić komunikację. Przenoszony na zewnątrz może ją zakłócać.
Ugrzecznienie wypowiedzi:

komunikacja rzeczowa „podaj mi książkę”

komunikacja pozytywna „czy mógłbyś podać mi książkę?”

komunikacja negatywna „skoro już tam stoisz to podaj mi tę książkę”

komunikacja pośrednia „przydałaby mi się ta książka”

rezygnacja z werbalizacji


Kanał komunikacji określa, czy przekazujemy wiadomość osobiście, telefonicznie, czy w formie pisemnej.
Odbiorca czyli inaczej cel przekazu, posługuje się swoimi zmysłami, aby przyjąć nadesłany komunikat. Żeby porozumienie było możliwe, musi on ponownie przełożyć usłyszane słowa na idee, czyli dokonać ich odkodowania.
Należy pamiętać jednak że na drodze przekazywania komunikatu mogą wystąpić pewne zakłócenia - zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy. Dlatego też w fazie końcowej procesu komunikacji, poprzez sprzężenie zwrotne, upewniamy się zazwyczaj, czy komunikat został właściwie odebrany i czy porozumienie (co do jego treści) zostało osiągnięte.

Rodzaje komunikatów werbalnych
Przesyłanie informacji

 • Pogawędka towarzyska (small talk)

 • Relacjonowanie faktów

 • Wypowiadanie opinii

 • Dzielenie uczuć

Uzyskiwanie informacji

Pytania ustalające orientacjęPytania dotyczące wymiaru zadaniowego


Zasady komunikowania się


 • samoświadomość

 • świadomość innych ludzi

 • świadomość miejsca


Komunikaty powinny być


 • Bezpośrednie
 • Natychmiastowe
 • Jasne
 1. nie zadawaj pytań, kiedy trzeba wypowiadać twierdzenia

 2. zachowaj spójność wypowiedzi

 3. unikaj podwójnych komunikatów

 4. uświadom sobie swoje potrzeby i uczucia

 5. odróżniaj obserwacje i myśli

 6. skoncentruj się na jednej sprawie w danej chwili
 • Szczere
 • Wspierające
 1. komunikaty „ja”

 2. konstruktywna krytyka
  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna