Komisja wspólnot europejskich bruksela, dnia […] rPobieranie 407,11 Kb.
Strona8/8
Data28.11.2017
Rozmiar407,11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

30 http://ec.europa.eu/internal_market/score/docs/score18_en.pdf.

31 Według Eurobarometru na 2006 r., http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#061204.

32 Zainteresowane współpracą: DK, EE. SE, FI – przy szczególnym nacisku na niektóre sektory

33 Zainteresowane współpracą: DK, EE, SE. Do potwierdzenia, które państwa zainteresowane są udziałem w projekcie SOLVIT + module tego projektu – DE i DK są przeciwne.

34 Zainteresowane współpracą: DK, EE. DE – wyłącznie w odniesieniu do zamówień przedkomercyjnych

35 Zainteresowane współpracą - EE – jednak treści muszą zostać jeszcze szczegółowo omówione

36 COM(2008) 798 z 28.11.2008

37 http://www.clusterobservatory.eu/

38 Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.proinno-europe.eu.

39 Można wykorzystać następujące wzorce: BONUS 169, ERIC (Europejska Rada ds. Infrastruktur Badawczych) lub inicjatywa Nordic Top-level Research Initiative.

40 Wspólny projekt europejskiej przestrzeni badawczej. ESS Scandinavia jest konsorcjum działającym w celu zapewnienia budowy ESS w Lund. Konsorcjum składa się ze wszystkich uczelni i szkół w regionie Öresund, szeregu innych wiodących uczelni i instytutów badawczych w Skandynawii, a także regionu Skanii, gminy Lund, Copenhagen Capacity i Komitetu Öresund.

41 Badanie „The role of Maritime Clusters to enhance the strength and development in European maritime sectors” (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/clusters_en.html).

42 W tym drogi regionalne i lokalne, lotniska, transport miejski i porty.

43 Niektóre z wymienionych projektów korzystają również z ramowej pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

44 Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/basis_networks/guidelines/doc/pp_implementation_progress_report_may08.pdf

45 W ramach BASREC (rozpoczętej w 1999 r.) współpracują ze sobą rządy Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji. Komisja Europejska reprezentowana jest przez DG ds. Energii i Transportu. We współpracy uczestniczą także Rada Państw Morza Bałtyckiego oraz Nordycka Rada Ministrów.

46 NORDEL jest organizacją, w ramach której współpracują ze sobą Operatorzy Systemów Przesyłowych z Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. Ich misją jest promowanie ustanowienia jednolitego nordyckiego rynku energii elektrycznej.

47 Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Szwecja i Rosja.

48 Program działań NAIADES, rozpoczęty w 2006 r., składa się z licznych działań i środków mających na celu rozwój transportu na śródlądowych drogach wodnych. Program będzie trwał do 2013 r. i będzie wdrażany przez Komisję Europejską, państwa członkowskie i podmioty należące do tego sektora.

49 W tym celu Szwecja proponuje, aby kraje regionu Morza Bałtyckiego wspólnie przeprowadziły badanie dotyczące perspektyw transportu do 2030 r. Badanie miałoby opisywać obecne przepływy transportowe w odniesieniu do wszystkich środków transportu w regionie Morza Bałtyckiego, stan infrastruktury i wąskie gardła oraz przedstawiać prognozy do roku 2030.

50 Globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS), takie jak Galileo, będą miały dodatni wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i optymalizację transportu morskiego, powietrznego i lądowego.

51 Autostrady morskie są to istniejące lub nowopowstające morskie usługi transportowe, które stanowią integralną część łańcuchów logistycznych od drzwi do drzwi (door-to-door) i koncentrują przepływ przewozów towarowych w ramach rentownych, regularnych, częstych i niezawodnych połączeń żeglugi bliskiego zasięgu o wysokiej jakości. Wprowadzenie sieci autostrad morskich powinno wchłonąć znaczną część oczekiwanego wzrostu drogowego ruchu towarowego, poprawić dostępność regionów i państw oddalonych i wyspiarskich oraz zmniejszyć zagęszczenie ruchu drogowego.

52 Projekt „Easy Way”, wspierany poprzez program transeuropejskiej sieci transportowej i łączący 21 państw członkowskich, w tym kilka z regionu Morza Bałtyckiego, ma na celu współpracę na rzecz wprowadzenia inteligentnych systemów transportowych w ramach transeuropejskiej sieci drogowej oraz przyspieszenie tego procesu. Korzystne dla projektu byłoby przystąpienie do niego pozostałych krajów regionu, a mianowicie Łotwy, Estonii i Polski.

53 Zgodnie z kartą lipską na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, przyjętą w maju 2007 r.

54 Partnerstwo na rzecz zdrowia publicznego i pomyślności społecznej w ramach wymiaru północnego jest opartym na współpracy wysiłkiem trzynastu rządów, Komisji Europejskiej oraz ośmiu organizacji międzynarodowych. Stanowi ono forum uzgodnionych działań mających na celu rozwiązywanie problemów w zakresie zdrowia i pomyślności społecznej w ramach wymiaru północnego, a przede wszystkim w północno-zachodniej Rosji.

55 http://www.balticuniv.uu.se/

56 http://bsrun.utu.fi/

57 UHI Millenium Institute jest partnerstwem uczelni wyższych oraz ośrodków naukowo-badawczych, które wspólnie dążą do zapewnienia wyższego wykształcenia ludziom pochodzącym z terenów górskich i wysp Szkocji.

58 http://agora-tourism.net

59 Agora gromadzi narzędzia i informacje dotyczące zrównoważonej turystyki i udostępnia je zainteresowanym użytkownikom. Źródłem tych informacji są partnerzy Agory reprezentujący wszystkie trzy aspekty zrównoważonego rozwoju, wszystkie poziomy administracji i zarządzania turystyką oraz różne zainteresowania tematyczne, projekty, podmioty i zainteresowane strony z branży turystycznej http://www.yepat.uni-greifswald.de/agora/index.php?id=59

60 Niektóre z tych projektów korzystają również z ramowej pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

61 Źródło: HELCOM

62 W ramach inicjatywy CleanSeaNet zgodnie z dyrektywą 2005/35.

63 Należy również rozwijać współpracę z innymi znaczącymi projektami, takimi jak projekt MARSUR prowadzony przez Europejską Agencję Obrony oraz fiński projekt SUCBAS. Celem SUCBAS (Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea) jest dostosowanie i rozwijanie międzynarodowej w ramach nadzoru morskiego w regionie Morza Bałtyckiego. Państwa uczestniczące to: Finlandia, Szwecja, Estonia, Łotwa, Niemcy, Dania, Polska i Litwa.

Projekt MARSUR Europejskiej Agencji Obrony ma na celu opracowanie rozwiązania, które dostarczyłoby spójnej wspólnie uzgodnionej wizji morskiego aspektu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz jej zadań, z uwzględnieniem podejścia międzyfilarowego. W projekcie udział bierze 14 państw członkowskich: CY, DE, ES, FI, FR, GR, PT, UK, BE, IT,IE, NL, PL, SE, a także Sztab Wojskowy Unii Europejskiej, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu, FRONTEX, Wspólne Centrum Badawcze, Centrum Satelitarne Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska.64 Według Komitetu ds. E-nawigacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Oznakowania Nawigacyjnego „E-nawigacja jest to zharmonizowane tworzenie, zbieranie, integrowanie, wymiana i przedstawianie informacji morskich na pokładzie oraz na lądzie za pomocą środków elektronicznych w celu poprawy nawigacji od portu do portu i związanych z nią usług, dla celów bezpieczeństwa na morzu i ochrony środowiska morskiego”.

65 Można oprzeć się między innymi na doświadczeniu zdobytym w ramach projektu DaGoB (bezpieczne i wiarygodne łańcuchy transportowe towarów niebezpiecznych w regionie Morza Bałtyckiego) częściowo finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu sąsiedztwa BSR INTERREG IIIB na lata 2006-2007.

66 Zob. dane w sprawozdaniu HELCOM w sprawie wypadków morskich w obszarze Morza Bałtyckiego za rok 2007.

67 Uzgodnionego w listopadzie 2007 r. przez Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Niemcy, Danię, Rosję i Wspólnotę Europejską.

68 Ponadto istnieje kilka projektów zajmujących się reagowaniem na lądzie, takich jak SÖKÖ II i Baltic Master II.

69 Ocena zagrożenia przestępczością zorganizowaną przeprowadzona przez Europol w 2008 r.

70 Ocena zagrożenia przestępczością zorganizowaną przeprowadzona przez Europol w 2008 r.

71 COM(2005) 232; COM(2004) 376

72 Bez wpływania na obowiązki agencji FRONTEX w odniesieniu do koordynowania współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi na granicach zewnętrznych.

73 Na wewnętrznych granicach Europy ustanowiono kilka wspólnych posterunków policji i centrów współpracy policji i służb celnych w celu zapewnienia współpracy wszystkich organów ścigania po każdej stronie granic państwowych. Współpraca ta obejmuje ułatwienie wymiany informacji na granicach i – zgodnie z umowami dwustronnymi – może obejmować również wspólne działania operacyjne i kontrole oraz planowanie skoordynowanych działań.

74 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

75 Zob. http://www.helcom.fi/BSAP/en_GB/intro/

76 Głównym celem Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Morza Bałtyckiego jest doradzanie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim w sprawach dotyczących zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim.

77 VASAB – Vision and Strategies around the Baltic Sea (wizja i strategie dotyczące Morza Bałtyckiego) – jest międzyrządową siecią 11 państw regionu Morza Bałtyckiego promującą współpracę w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego.

78 Opracowany w Baltic Nest Institute, www.balticnest.org

79 Program BONUS+ (2009-2011) finansuje 16 projektów o łącznej wartości około 20 mln EUR, z czego 2/3 pochodzi z krajowych organizacji finansujących. BONUS+ jest koordynowany przez europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych programu BONUS, www.bonusportal.org. Zob. również tekst na str. 10 i przypis 9.

80 Przegląd Sterna nt. ekonomiki zmian klimatycznych („Stern Review on the Economics of Climate Change”) to sprawozdanie opublikowane przez ekonomistę Lorda Sterna of Brentford dla rządu brytyjskiego. Omówiono w nim wpływ zmiany klimatu i globalnego ocieplenia na światową gospodarkę, w szczególności przez porównanie kosztów działań w odniesieniu do kosztów niepodejmowania działania.

81 Wspólnotowa sieć grup na rzecz zrównoważonego rozwoju na obszarach rybackich.
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna