Komisja wspólnot europejskich bruksela, dnia […] rPobieranie 407,11 Kb.
Strona7/8
Data28.11.2017
Rozmiar407,11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

działania HORYZONTALNe


Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego jest najważniejszym instrumentem wspierania spójności terytorialnej w wymiarze zarówno lądowym, jak i morskim. W związku z tym strategia ma na celu zagwarantowanie, aby polityka na wszystkich szczeblach (lokalnym, regionalnym, krajowym i na szczeblu Unii Europejskiej w przypadku polityki zarówno morskiej, jak i lądowej) przyczyniała się do konkurencyjnego, spójnego i zrównoważonego rozwoju tego regionu. W tym sensie taka strategia dobrze służy celom spójności terytorialnej: zmniejszeniu dysproporcji terytorialnych, zapewnieniu równych warunków życia, wspieraniu się na terytoriach, uznaniu różnorodności jako zalety, uznaniu potencjału regionów, umożliwieniu sprawiedliwego dostępu do infrastruktury i do usług, wzmocnieniu policentryczności, tworzeniu odpowiednich powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi, wspieraniu właściwego zarządzania poprzez równy udział i dzielenie się wspólnymi zasobami, stosowanie zarządzania opartego na ekosystemie i planowaniu przestrzeni morskiej.

Zaproponowano w związku z tym szereg działań, które przyczynią się do rozwoju spójności terytorialnej. Maja one charakter uzupełniający w stosunku do filarów opisanych powyżej i stanowią działania, które umożliwiają realizację strategii poprzez ułatwienie dostępu do finansowania i przez lepsze zrozumienie regionu oraz prowadzonej w nim działalności.Należy zauważyć, że w tej sekcji wszystkie działania horyzontalne z definicji odnoszą się do ogólnego podejścia jako takiego, a zatem mogą być uznane za strategiczne; wszystkie z nich mają aspekty długoterminowe, co uniemożliwia przewidzenie dat ich zakończenia.

Działania:

 • Dostosowanie dostępnego finansowania do priorytetów i działań strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego”.

Sama strategia nie jest instrumentem finansowania: proponowane działania powinny zostać sfinansowane w niezbędnym zakresie z dostępnych źródeł. Mogą one obejmować fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, inne źródła finansowania pochodzące z UE (w dziedzinach takich jak fundusze rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwo, działania zewnętrzne, środowisko itd.), fundusze krajowe, regionalne i lokalne, banki i międzynarodowe instytucje finansowe (w szczególności Europejski Banki Inwestycyjny (EBI)), organizacje pozarządowe i inne prywatne źródła. Te możliwości finansowania powinny stać się bardziej przejrzyste dla zainteresowanych stron i dla uczestników projektu. W przypadku wielu projektów finansowanie będzie dostępne natychmiast, w innych przypadkach może jednak istnieć konieczność określenia źródeł. Współpraca między państwami członkowskimi ma istotne znaczenie dla osiągnięcia zamierzonego wyniku. Państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz podmioty prywatne mogą określić podmiot, który stanie się centralnym punktem odniesienia w przypadku uzgadniania dostępności różnych źródeł finansowania do potrzeb działań i projektów. Ogólnie rzecz biorąc, należy lepiej dostosować wszystkie środki polityki. (Termin przeglądu postępu prac: 31 grudnia 2010 r.).

 • Współpraca przy transponowaniu dyrektyw UE”, tak aby krajowe przepisy wdrażające nie tworzyły zbędnych przeszkód. Ułatwi to współpracę i inicjatywy transnarodowe.

W wielu obszarach – jednolitego rynku, środowiska, interoperacyjności transportu, udzielania zamówień, pracy i zabezpieczenia społecznego – europejskie prawodawstwo wdraża się na szczeblu krajowym, a swoboda decyzyjna dopuszczona przez dyrektywy może doprowadzić do powstania niezamierzonych przeszkód. Grupy właściwych urzędników w regionie Morza Bałtyckiego powinny koordynować swoją pracę, aby zapewnić jednolite wdrażanie przez rządy państw regionu w celu uniknięcia tworzenia takich przeszkód. Umożliwi to usunięcie przeszkód lub uniknięcie powstawania nowych przeszkód w handlu, mobilności pracowników, połączeniach przewozowych i wzmocnionej ochronie środowiska. Wszelka koordynacja będzie całkowicie dobrowolna i zostanie w całości utrzymana w ramach prawodawstwa UE.

 • Stworzenie zintegrowanych struktur gospodarki morskiej w regionie Morza Bałtyckiego”.

Wdrożenie dużej liczby działań dotyczących morza opisanych szczegółowo w filarach 1-4 będzie wymagało zwiększonej koordynacji wewnętrznej w państwach członkowskich regionu Morza Bałtyckiego oraz sieci transgranicznych łączących te zintegrowane funkcje dotyczące morza. W oparciu o komunikat w sprawie gospodarki morskiej z czerwca 2008 r. Komisja Europejska zaleca, aby państwa członkowskie stworzyły takie mechanizmy, w tym odpowiednie ramy konsultacji z zainteresowanymi stronami. (Termin przeglądu postępu prac: 31 grudnia 2010 r.).

 • Uzyskanie statusu projektu pilotażowego we wdrażaniu dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej” i podjęcie szybkich działań w celu odnowienia Morza Bałtyckiego.

Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej74 obejmuje możliwość uzyskania przez region statusu projektu pilotażowego, z zastrzeżeniem pewnych warunków kwalifikowalności, jeżeli stan regionu morskiego jest na tyle krytyczny, że konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań. Oznacza to, że Komisja Europejska zapewni działania wspierające. Stwierdzenie degradacji środowiska Morza Bałtyckiego doprowadziło do przyjęcia Bałtyckiego planu działań HELCOM75, który jest spójny z koncepcją wczesnego programu obejmującego środki wymagane w przypadku projektu pilotażowego. Dlatego też należy niezwłocznie rozważyć podjęcie działania wspierającego przez Komisję w ramach strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Ze względu na ustanowienie projektu pilotażowego na Morzu Bałtyckim ważnym rodzajem działania wspierającego może być zoptymalizowanie stosowania funduszy UE przy uwzględnieniu krytycznego stanu Morza Bałtyckiego i przez to zapewnieniu skutecznego włączenia zagadnień środowiskowych do rzeczywistego stosowania polityki sektorowej w celu lepszego podjęcia pilnych wyzwań środowiskowych związanych z Morzem Bałtyckim, jak uzgodniła Rada Europejska. (Termin przeglądu postępu prac: 31 grudnia 2010 r.).

 • Zachęcenie do stosowania planowania przestrzennego obszarów morskich we wszystkich państwach członkowskich położonych nad Morzem Bałtyckim i stworzenie wspólnego podejścia dotyczącego współpracy transgranicznej”.

Wzrost działalności na Morzu Bałtyckim prowadzi do konkurencji o ograniczoną przestrzeń morską między interesami sektorowymi, takimi jak żegluga i transport morski, energia morska, rozwój portów, rybołówstwo i akwakultura poza problemami środowiskowymi. Planowanie przestrzenne obszarów morskich jest głównym narzędziem ulepszonego procesu podejmowania decyzji, który równoważy interesy sektorów konkurujących o przestrzeń morską i przyczynia się do osiągnięcia zrównoważonego korzystania z obszarów morskich z korzyścią dla rozwoju gospodarczego oraz środowiska morskiego. Na szczeblu krajowym zaleca się stworzenie systemu planowania przestrzennego obszarów morskich dla Morza Bałtyckiego opartego na podejściu ekosystemowym oraz współpracę transgraniczną w przypadku wdrażania planowania przestrzennego obszarów morskich na Morzu Bałtyckim zgodnie z najważniejszymi wspólnymi zasadami określonymi w niedawno przyjętej przez Komisję mapie drogowej na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich. Wspólnota Europejska i umawiające się państwa HELCOM uzgodniły w kontekście Bałtyckiego planu działań HELCOM, że stworzą takie zintegrowane narzędzie. Trwa także realizacja odpowiednich inicjatyw we współpracy z program VASAB, Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego76 i właściwymi zainteresowanymi stronami. Komisja rozpocznie również działania przygotowawcze na Morzu Bałtyckim w celu zbadania wdrażania planowania przestrzennego obszarów morskich w kontekście transgranicznym w ścisłej współpracy z nadbałtyckimi państwami członkowskimi. (Termin przeglądu postępu prac: do potwierdzenia).

 • Stworzenie i ukończenie lądowego planowania przestrzennego”.

Działanie to ma podstawowe znaczenie w zapewnieniu spójności między działaniami i w utrzymaniu zintegrowanego podejścia. Bez wyraźnego obrazu regionu i bez uświadomienia sobie wrażliwych obszarów, nacisków gospodarczych i nacisków ze strony ludności oraz innych czynników nie można osiągnąć zrównoważonego rozwoju. Lądowe planowanie przestrzenne zostało juz rozpoczęte pod przewodnictwem VASAB-u77. Inicjatywę tę należy wzmocnić w koordynacji z planowaniem przestrzennym obszarów morskich i doprowadzić do końca. (VASAB. Termin przeglądu postępu prac: do potwierdzenia).

 • Przekształcenie udanych projektów pilotażowych i demonstracyjnych w działania na pełną skalę”.

Wiedzę tę zdobyto dzięki projektom finansowanym przez UE, fundusze krajowe, regionalne lub prywatne. Na przykład projekty takie były/są wdrażane w ramach HELCOM, Baltic 21, Nordyckiej Rady Ministrów, partnerstw w ramach wymiaru północnego itd. W ramach transnarodowego Programu Morza Bałtyckiego, który stanowi część celu współpracy terytorialnej EFRR, wspierane są również inne projekty. Należy maksymalnie zwiększyć potencjał tego transnarodowego programu, który obejmuje już makroregion bałtycki. (Termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • Stosowanie badań jako podstawy decyzji politycznych” poprzez wspólne programy badawcze w regionie Morza Bałtyckiego.

Aby zrealizować cele strategii (w tym odnowę środowiska Morza Bałtyckiego, przystosowanie się do zmiany klimatu, rozwój zrównoważonego rybołówstwa, rolnictwa i zrównoważonej turystyki lub ustanowienie wspólnego planowania przestrzennego) wszystkie kraje muszą podjąć działania i środki w wielu różnych sektorach. Są one często bardzo kosztowne, dlatego konieczne jest uszeregowanie ich pod względem ważności. Badania stosowane (lub powiązane z polityką), w których uczestniczą wszystkie kraje w regionie Morza Bałtyckiego mogą dostarczyć danych koniecznych do podjęcia takich decyzji. Do najważniejszych należą system wspomagania decyzji Baltic Nest78 i program BONUS+79 (kontynuowany jako BONUS 169) wraz z planowanym programem badawczym w sprawie kosztów nieistniejących działań (bałtycki raport Sterna80). W szczególności można rozszerzyć sieć organizacji finansujących ustanowioną przez program BONUS i korzystać z niej w przypadku innych działań badawczych, takich jak działania wspierane przez Nordycką Radę Ministrów. (Termin: do ustalenia).

 • Koordynacja stosowania dywidendy cyfrowej”.

Koordynacja stosowania dywidendy cyfrowej, która będzie dostępna przy przejściu na naziemną telewizję cyfrową w celu bardziej skutecznego wykorzystania częstotliwości i zwiększenia korzyści przedsiębiorstw z oferowania usług dostępu szerokopasmowego na słabo zaludnionych obszarach. Opracowanie ulepszonych modeli współpracy między państwami członkowskimi w przypadku wielostronnej koordynacji i kontroli rynku (Partner wiodący: Szwecja. Termin: do ustalenia).

 • Zapewnienie szybkiej łączności szerokopasmowej na obszarach wiejskich” z wykorzystaniem lokalnych rozwiązań, tak aby włączyć społeczności wiejskie do sieci komunikacyjnych. Działanie to powinno się łączyć z inicjatywami propagującymi wykorzystywanie internetu, takimi jak bezpłatny internet w budynkach państwowych lub bezpłatne wsparcie internetowe w przypadkach podstawowych usług. Propagowanie wykorzystywania internetu powinno uwzględniać również pomoc dla grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, o niskich dochodach i niższym wykształceniu i opierać się na działaniach, które miałyby na celu upowszechnianie umiejętności informatycznych, szkolenia w zakresie TIK, a także zachęty podatkowe i inne na rzecz zakupu sprzętu komputerowego, również dla przedsiębiorstw pragnących wymienić komputery stacjonarne na komputery przenośne w celu wprowadzenia zróżnicowanych modeli pracy sprzyjających godzeniu życia zawodowego z osobistym. (Termin: do ustalenia).

 • Określenie i wdrożenie komponentu dotyczącego basenu Morza Bałtyckiego w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego (EMODNET) oraz ulepszenie danych społeczno-ekonomicznych”.

Dane morskie – geologiczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne – zbierane głównie przez instytucje publiczne nadal są niekompletne, niepewnej jakości i trudne do złożenia w spójny obraz całego basenu Morza Bałtyckiego. Komisja zaproponowała stworzenie Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego (EMODNET). W ramach działań przygotowawczych do tej inicjatywy do 2010 r. gotowe będą pierwsze wersje warstw map geologii Morza Bałtyckiego (osady, zagrożenia geologiczne, surowce mineralne) i siedlisk morskich w dużej skali (w oparciu o wyniki projektu BALANCE). Komisja stworzyła również bazę danych dla sektorów morskich i regionów przybrzeżnych, co stanowi pierwszy krok w kierunku stworzenia wskaźników społeczno-ekonomicznych na skalę całego basenu Morza Bałtyckiego. (Partner wiodący: Polska – do potwierdzenia. Termin: do ustalenia).

 • Zbudowanie tożsamości regionalnej” na szczeblu większego regionu w oparciu o wspólną wizję.

Działanie to obejmie badania opinii i kampanie marketingowe, działania mające na celu zwiększenie świadomości i eksponowanie wizerunku, promocję dziedzictwa kulturowego powiązanego ze wspólnym Morzem Bałtyckim lub przygotowanie wspólnego podręcznika historii regionu. Możliwe byłoby utworzenie corocznych nagród za najlepsze projekty w zakresie promocji regionu lub innego rodzaju wspierania strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz wspólne zgłoszenie kandydatury (jako region Morza Bałtyckiego) do zorganizowania ważnego wydarzenia sportowego na skalę światową lub europejską. Można rozważyć stworzenie wspólnego podręcznika historii regionu, ponieważ istnieje duże zainteresowanie tym zagadnieniem ze strony Akademii Bałtyckiej, instytucji zajmującej się badaniami i kształceniem dorosłych z siedzibą w Kilonii (Niemcy). (Partner wiodący: BaltMet; termin: do ustalenia).

 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju na obszarach rybackich” w ramach programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego i wspólnotowej sieci FAR-NET81.

Oczekuje się, że działanie to pomoże w poprawie jakości życia bałtyckich społeczności nadbrzeżnych poprzez wspieranie ochrony środowiska naturalnego, regenerację i rozwój osad oraz wiosek przybrzeżnych, gdzie prowadzi się działalność należącą do sektora rybactwa, a także przez ochronę i poprawę dziedzictwa przyrodniczego oraz architektonicznego. Programy te powinny również przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, w szczególności przez promowanie ekoturystyki. Szacuje się, że w regionie Morza Bałtyckiego powstanie około 60-70 lokalnych grup prowadzących działalność rybacką, które mogłyby potencjalnie wdrożyć to działanie w latach 2007-2013. (Partner wiodący: sieć obszarów rybackich każdego państwa członkowskiego we współpracy ze wspólnotową siecią FAR-NET; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

1 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r., pkt 59: „Nie naruszając zintegrowanej polityki morskiej, Rada Europejska wzywa Komisję do przedstawienia nie później niż w czerwcu 2009 roku strategii UE dotyczącej regionu Morza Bałtyckiego. Strategia ta powinna pomóc między innymi w sprostaniu pilnym wyzwaniom środowiskowym związanym z Morzem Bałtyckim. Ramy wymiaru północnego stanowią fundament zewnętrznych aspektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego”.

2 Wspólny zestaw planów działania UE i Rosji. Istnieją 4 wspólne przestrzenie: wspólna przestrzeń gospodarcza, wspólna przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przestrzeń współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wspólna przestrzeń badań naukowych i edukacji z uwzględnieniem aspektów kulturalnych.

3 W szczególności dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (dyrektywa 2008/56/WE, Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19) i ramowej dyrektywy wodnej (dyrektywa 2000/60/WE, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1, z późniejszymi zmianami).

4 W tym jakość powietrza, promowanie bioróżnorodności i zapobieganie zagrożeniom.

5 Niektóre z tych projektów korzystają również z ramowej pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

6 Eutrofizację definiuje się tu jako nadmiar związków odżywczych w wodzie, w szczególności związków azotu lub fosforu, powodujący przyspieszony wzrost glonów i wyższych form życia roślinnego, co jest przyczyną niepożądanych zakłóceń równowagi wśród organizmów żyjących w wodzie oraz jakości danych wód.

7 Uzgodniony w listopadzie 2007 r. przez Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Niemcy, Danię, Rosję i Komisję Europejską.

8 Eutrofizacja w Morzu Bałtyckim – zintegrowana tematyczna ocena skutków nadmiaru związków odżywczych w regionie Morza Bałtyckiego. Streszczenie (BSEP nr 115A i 115 B) na stronie www.helcom.fi.

9 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paździenika ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1, zmieniona decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2455/2001/WE, Dz.U. L 331z 15.12.2001, s. 1.

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19). Poza oceną na poziomie dorzecza, która wymagana jest w kontekście dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej przydatnym środkiem umożliwiającym weryfikację korzyści, jakie przyniesie dla środowiska realizacja polityki UE, są urządzenia satelitarnej teledetekcji (takie jak te opracowane właśnie z myślą o Morzu Bałtyckim przez stanowiący cześć Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju).

11 BONUS 169, po jego przyjęciu, będzie przebiegał zgodnie z programem „BONUS +” w ramach siódmego programu ramowego, który finansuje 16 projektów (2009-2011) na łączną kwotę około 22 mln EUR, z czego 2/3 pochodzi z krajowych organizacji finansujących. Koordynacja BONUS + odbywa się poprzez BONUS EUIG (europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych) www.bonusportal.org

12 Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98.

13 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

14 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

15 OSPAR jest organizacją utworzoną na mocy konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru północno-wschodniego Atlantyku; 15 państw członkowskich i Wspólnota Europejska są umawiającymi się stronami tej konwencji.

16 Sulfonian perfluorooktanowy (PFOS) jest to stworzony przez człowieka związek chemiczny i środek zanieczyszczający rozpowszechniony na całym świecie. Proponuje się, aby PFOS uznano za trwałe zanieczyszczenie organiczne (POP), ponieważ związek ten jest trwały, toksyczny i ma właściwości bioakumulacji.

17 W szczególności, ale nie tylko, rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej.

18 Łącznie z Konwencją sztokholmską w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

19 Np. program badawczy „Określanie ekologicznych zagrożeń związanych z zatapianą w morzu bronią chemiczną” (MERCW), http://www.fimr.fi/en/tutkimus/muu_tutkimus/en_GB/mercw/ oraz prac prowadzonych w ramach HELCOM http://www.helcom.fi/environment2/hazsubs/en_GB/chemu/?u4.highlight=ammunition

20 MARPOL jest Międzynarodową konwencją o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki przyjętą w 1973 r. i zmodyfikowaną protokołem z 1978 r. („MARPOL” jest skrótem od MARine POLlution).

21 Zgodnie z decyzją HELCOM zawartą w przepisie 6 załącznika IV Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1992 r. i zaleceniu 22/1.

22 Na przykład energia elektryczna pochodząca z nadbrzeża.

23 Wyzwanie na rzecz Morza Bałtyckiego: Celem tego projektu dla metropolii bałtyckich i miast należących do Związku Miast Bałtyckich jest stawianie wyzwań sobie nawzajem i innym miastom, gminom, portom i przedsiębiorstwom żeglugowym położonym w basenie Morza Bałtyckiego między innymi w dziedzinie zmniejszania odprowadzania ścieków ze statków żeglugi, a także tworzenia lepszych warunków dla statków znajdujących się w regularnej eksploatacji w zakresie korzystania z nadbrzeża w celu pobierania elektryczności w portach.

24 „Ekologiczna żegluga bałtycka” jest projektem wspieranym przez kilka organizacji międzyrządowych działających w regionie Morza Bałtyckiego. Chodzi w nim o stworzenie planu działania w ramach partnerskiej współpracy z zainteresowanymi stronami w celu promowania zrównoważonej żeglugi (energia elektryczna pochodząca z nadbrzeża, dobrowolny zakaz odprowadzania ścieków, …).

25 Estonia (wartość dodana 9 %; zatrudnienie 7 %), Łotwa (wartość dodana 8 %; zatrudnienie 5 %), Dania (wartość dodana 4 %; zatrudnienie 5 %). Badanie „The role of Maritime Clusters to enhance the strength and development in European maritime sectors” [„Rola klastrów morskich we wzmacnianiu siły i rozwoju europejskich sektorów morskich] (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/clusters_en.html).

26 Wydatki wspólnotowe zaprogramowane na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w dziedzinie dobrobytu: zrównoważony rozwój obszarów rybackich – 316 mln EUR; inwestycje w przetwórstwo i obrót produktów rybołówstwa i akwakultury 500 mln EUR; ogółem: 816 mln EUR.

27 Niektóre z tych projektów korzystają również z ramowej pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

28 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Komunikat i plan działania dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier (COM(2009) 10 wersja ostateczna, 21.1.2009)

29 Komunikat Komisji „Jednolity rynek Europy XXI wieku”, COM (2007) 724 wersja ostateczna, 20.11.2007.


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna