Komisja wspólnot europejskich bruksela, dnia […] rPobieranie 407,11 Kb.
Strona6/8
Data28.11.2017
Rozmiar407,11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

PRZEKSZTAŁCENIE REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO
W OBSZAR bezpieczny I CHRONIONY


Dobrze wiadomo, że bez poczucia bezpieczeństwa i bez zaufania w porządek publiczny wszelki rozwój jest poważnie utrudniony, jeżeli nie niemożliwy. Strategia obejmuje zatem działania, które dotyczą szczególnych problemów regionu w tej dziedzinie.

Uwagi wymagają zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną na morzu w tym regionie. Morze Bałtyckie jest przecież dominującym elementem regionu nadającym mu jedność i tożsamość. Inne problemy wynikają ze zróżnicowania warunków gospodarczych i społecznych w regionie oraz z otwartości i łatwości dostępu, które cechują stosunki wewnątrz UE, co nakłada na państwa członkowskie leżące na granicach zewnętrznych UE szczególne obowiązki podjęcia działań w celu ochrony bezpieczeństwa całej Unii.

Należy podkreślić szereg powiązanych z tym działań. Działania w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej mają na celu skupienie współpracy regionalnej na ocenie i zapobieganiu, wzmocnieniu granic zewnętrznych i dalszym rozwoju długoterminowej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie egzekwowania prawa. Nadzór morski stanowi narzędzie strategiczne zaproponowane w ramach zintegrowanej polityki morskiej, które przyczynia się do zapobiegania przestępczości, nielegalnej imigracji oraz wypadków morskich. Dodatkowe działania zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa na morzu obejmują szkolenia i ulepszenia w zakresie nawigacji. Opracowanie działań mających na celu poszerzenie zakresu karier morskich i szkolenia morskiego proponowane w ramach zintegrowanej polityki morskiej jest podstawą strategii dotyczącej zasobów ludzkich w zakresie zawodów morskich dostosowanej do problemów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony w obszarze Morza Bałtyckiego. Gdy dochodzi do wypadków morskich lub innych poważnych sytuacji nadzwyczajnych o znaczeniu regionalnym, strategiczne znaczenie dla regionu ma skoordynowana gotowość i reakcja.

Przykłady finansowania

Wydatki zaplanowane na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności na rzecz programów konwergencji i konkurencyjności oraz zatrudnienia w regionie Morza Bałtyckiego w dziedzinie zapobiegania ryzyku:

Ogółem: 697 mln EUR

Ponadto finansowanie ważnych projektów zapewnione jest w ramach programów wspólnotowych (w szczególności trzech programów ramowych zapewniających wsparcie dla przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, siódmego programu ramowego w zakresie badań oraz instrumentu finansowego ochrony ludności), jak również środków polityki krajowej, regionalnej i lokalnej. Dodatkowo Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) już teraz udziela pożyczek lub zapewnia współfinansowanie w odniesieniu do dużej liczby projektów i mógłby rozszerzyć swoją działalność na wiele projektów flagowych.Przykłady projektów (trwających i zaplanowanych, koszt całkowity)60:

 • Estonia: Poprawa zdolności estońskiej Komisji Ratownictwa do rozwiązywania problemów w zakresie pożarów lasów, zanieczyszczenia olejami i chemikaliami oraz zagrożeń naturalnych – 5 różnych projektów (12 mln EUR).

 • Finlandia: Rozwój kultury bezpieczeństwa na morzu – projekt METKU (730 000 EUR) i SÖKÖ II – zarządzanie poważnymi wyciekami ropy (650 000 EUR).

Filar dotyczący przekształcenia regionu Morza Bałtyckiego w obszar bezpieczny i chroniony obejmuje następujące zagadnienia priorytetowe:13. osiągnięcie przez region czołowej pozycji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony na morzu;

14. wzmocnienie ochrony przed poważnymi sytuacjami nadzwyczajnymi na morzu i na lądzie;

15. zmniejszenie skali przestępczości transgranicznej i jej skutków. 1. Osiągnięcie przez region czołowej pozycji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony na morzu

Koordynowane przez Finlandię i Danię

Prezentacja zagadnienia:

Ze względu na swoje strategiczne położenie region Morza Bałtyckiego stanowi naturalny szlak wykorzystywany do przewozu ropy naftowej, zwłaszcza z Rosji. W latach 2000-2007 transport ropy naftowej przez Wielki Bełt zwiększył się ponad dwukrotnie i osiągnął 171 mln ton61, podczas gdy w latach 1995-2005 transport ropy naftowej w Zatoce Fińskiej wzrósł czterokrotnie (z 20 do 80 mln ton). Przewiduje się, że ten znaczący wzrost utrzyma się w przyszłości. Obserwuje się również tendencję wzrostową w transporcie skroplonego gazu ziemnego przez zbiornikowce. Takie działania wiążą się z zagrożeniami dla środowiska naturalnego, zwłaszcza w trudnych warunkach zimowych (zamarznięte morze).Punkty krytyczne (główne problemy):

Rozwój ruchu morskiego zwiększa ryzyko wzrostu liczby wypadków, chyba że zostaną wprowadzone ulepszone procedury w zakresie bezpieczeństwa i zmniejszania ryzyka środowiskowego. Główny element wymaganych ulepszeń proceduralnych stanowią środki organizacji ruchu, które obejmują monitorowanie przemieszczania się statków, mające na celu zapobieganie powstawaniu niebezpiecznych sytuacji.Wartość dodana dla regionu Morza Bałtyckiego:

W interesie wszystkich państw położonych nad Morzem Bałtyckim jest zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia morza, w tym niebezpiecznych wycieków. Do znacznej poprawy bezpieczeństwa na morzu przyczyniłyby się skuteczniejsze i spójniejsze systemy nadzoru, monitorowania i wyznaczania dróg morskich, w szczególności na szczeblu basenów mórz, jak określono w zintegrowanej polityce morskiej. Odniesienie się do czynnika ludzkiego, który stanowi złożone i wielowymiarowe zagadnienie związane z dobrym samopoczuciem ludzi na morzu, ma często bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na morzu i na oddziaływanie na środowisko.Działanie:

Działania strategiczne:

 • Stworzenie wspólnego systemu zarządzania morskiego oraz środowiska monitorowania i wymiany informacji i danych wywiadowczych dla Morza Bałtyckiego”. Stworzenie zintegrowanej sieci systemów sprawozdawczości i nadzoru – przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych – jest konieczne w przypadku wszystkich działań dotyczących morza, takich jak bezpieczeństwo na morzu, ochrona na morzu, ochrona środowiska morskiego, kontrola rybołówstwa, kontrola graniczna i celna oraz egzekwowanie prawa. Ponadto niezbędne jest określenie ewentualnych luk i niespójności w dziedzinach, w których istnieje współpraca między środkami cywilnymi i wojskowymi lub w których mogłaby ona zostać nawiązana w przyszłości. W celu zintegrowania systemów sieć powinna opierać się na istniejących i przyszłych inicjatywach oraz projektach pilotażowych.

 • Poprawa koordynacji systemów związanych z wyznaczaniem dróg statków oraz monitorowania ruchu statków i rozważenie stworzenia nowych systemów”, a także ulepszenie mechanizmów koordynacji i wymiany informacji między istniejącymi systemami w celu zapewnienia ich skutecznej interoperacyjności. Państwa nadbrzeżne powinny rozważyć wspólnie, czy należy wprowadzić nowe środki (systemy oddzielające wyznaczanie dróg morskich od ruchu statków lub obowiązkowe systemy sprawozdawczości). Decyzje w sprawie tych środków powinny opierać się na analizie zagrożeń i skuteczności środków na podstawie formalnej oceny bezpieczeństwa i projektów badawczych. Potrzebne jest wspólne stosowanie ulepszonych systemów nawigacji satelitarnej, takich jak Galileo, w celu wspierania nawigacji morskiej, w szczególności w przypadku systemów automatycznej identyfikacji (AIS), systemów zarządzania ruchem statków, monitorowania niebezpiecznych ładunków, w przypadku podejść do portu, portów i wód objętych ograniczeniami oraz w przypadku systemów bezpieczeństwa w poszukiwaniu i ratownictwie.

 • Wspólne stosowanie narzędzi nadzoru”, takich jak radary nabrzeżne, system automatycznej identyfikacji (AIS), system monitorowania statków, system dalekiego zasięgu do identyfikacji i śledzenia statków, satelity obserwacyjne ziemi i patrole morskie, w regionie Morza Bałtyckiego. Nadal prowadzona będzie współpraca między państwami członkowskimi z regionu Morza Bałtyckiego i Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa na Morzu w zakresie wykrywania nielegalnych wyładunków statków62. Powinny nastąpić dalsze rozmowy między odpowiednimi organami, w tym siłami zbrojnymi, w celu zbadania możliwości wspólnego stosowania środków krajowych na szczeblu regionalnym.

Działania oparte na współpracy:

 • Zapewnienie zgodności statków, w szczególności transportujących produkty energetyczne lub inne niebezpieczne ładunki, z najwyższymi normami bezpieczeństwa na morzu” oraz odpowiedniego wyszkolenia załóg służących na tych statkach w ramach działań UE na rzecz transportu morskiego wysokiej jakości, w szczególności w świetle przyjętego niedawno trzeciego pakietu UE w sprawie bezpieczeństwa na morzu.

Projekty flagowe (przykłady):

  • 13.1. „Przeprowadzenie studium wykonalności technicznej sieci straży przybrzeżnej Morza Bałtyckiego”. Sieć powinna obejmować krajowe służby pełniące funkcje straży przybrzeżnej w państwach członkowskich UE i państwach trzecich w zakresie bezpieczeństwa na morzu, ochrony na morzu oraz zapobiegania zanieczyszczeniom i reagowania na nie na Morzu Bałtyckim. (Partner wiodący: państwa członkowskie lub organ międzyrządowy (do potwierdzenia), z włączeniem odpowiednich agencji europejskich, DG MARE prowadzi monitorowanie; termin zakończenia: 31 grudnia 2010 r.).

  • 13.2. „Uzyskanie statusu regionu pilotażowego integrowania systemów nadzoru morskiego”. Ogólnym celem tego projektu pilotażowego i działań przygotowawczych w zakresie polityki morskiej jest opracowanie i przetestowanie mechanizmów mających na celu zwiększenie świadomości w zakresie sytuacji na morzu przez wymianę informacji operacyjnych między ministerstwami i agencjami rządowymi odpowiedzialnymi za monitorowanie na morzu we wszystkich krajach nadbałtyckich63. Szczególnym celem jest stworzenie interfejsów technicznych, które umożliwiają wszystkim państwom bezpieczne włączenie się do wspólnego kontekstu obejmującego zastrzeżone egzekwowanie prawa i inne informacje. (Partner wiodący: projekt pilotażowy MARSUNO jest prowadzony przez Szwecję, DG MARE prowadzi monitorowanie; termin zakończenia: do ustalenia). PROJEKT PRZYSPIESZONY

  • 13.3. „Przyspieszenie ponownego nadzoru najważniejszych szlaków transportowych i portów”, jak uzgodniono w ramach HELCOM, w celu zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa nawigacji w wyniku nieodpowiednich informacji źródłowych. (Partner wiodący: HELCOM we współpracy z Międzynarodową Organizacją Hydrograficzną; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

  • 13.4. „Uzyskanie statusu regionu pilotażowego w dziedzinie e-nawigacji64 przez ustanowienie co najmniej jednej strefy próbnej w celu stopniowego stworzenia zintegrowanej sieci systemów e-nawigacji dla europejskich wód przybrzeżnych i pełnego morza (projekt EfficienSea finansowany przez transnarodowy Program Morza Bałtyckiego, który stanowi część celu współpracy terytorialnej). (Partner wiodący: duński urząd ds. bezpieczeństwa morskiego; termin zakończenia: 31 grudnia 2011 r.). PROJEKT PRZYSPIESZONY

  • 13.5. „Stworzenie sieci centrów doskonałości w zakresie szkoleń morskich” w celu zapewnienia młodym ludziom atrakcyjnych perspektyw długiej kariery w przedsiębiorstwach sektora morskiego lub zawodach morskich i ułatwienia mobilności między zawodami morskimi i lądowymi. „Wspólne stworzenie wysokich norm szkolenia, dyscypliny i ćwiczeń” w celu podniesienia kompetencji żeglarzy i dostosowania wymogów do współczesnego sektora transportu morskiego (zaawansowane technologicznie statki, TIK, bezpieczeństwo i ochrona, nawigacja w warunkach występowania lodu). Należy zapewnić zapoznanie się z planami i procedurami bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa statków i portu65. (Partner wiodący: Polska; termin przeglądu postępu prac: 1 czerwca 2011 r.).

  • 13.6. „Stworzenie planu mającego na celu ograniczenie liczby wypadków w rybołówstwie”. Można to osiągnąć przez poprawę sposobów zbierania i analizowania informacji na temat wypadków, przez ulepszenie programów szkoleniowych i programów podnoszenia świadomości oraz przez wymianę najlepszych praktyk i tworzenie specjalnych środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa rybaków. (Partner wiodący: państwa członkowskie lub organ międzyrządowy – do potwierdzenia; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

  • 13.7. „Przeprowadzenie badania wstępnego dotyczącego możliwości finansowania formalnej oceny ryzyka w przypadku zbiornikowców do przewozu skroplonego gazu ziemnego w obszarze Morza Bałtyckiego”. Transport morski skroplonego gazu ziemnego (LNG) na potrzeby zużycia energii staje się coraz ważniejszym rynkiem. Oczekuje się, że będzie to dotyczyło również regionu Morza Bałtyckiego. Doświadczenie w zakresie wypadków dotyczących statków do przewozu skroplonego gazu ziemnego i terminali LNG jest bardzo ograniczone. Konieczna jest formalna ocena ryzyka w przypadku tego rodzaju transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego. Celem oceny jest określenie wszelkich środków i przepisów zapobiegawczych związanych z bezpieczeństwem i ochroną. Formalna ocena ryzyka powinna objąć zainteresowane strony zarówno rządowe, jak i branżowe w celu stworzenia wzorcowych procedur, planów na wypadek zagrożenia, wytycznych i zachęt prawnych. Realizacja tej inicjatywy jest możliwa jedynie z udziałem właściwego finansowania, dlatego należy przeprowadzić badanie wstępne dotyczące możliwości finansowania. (Partner wiodący: duński urząd ds. bezpieczeństwa morskiego – do potwierdzenia (lub Polska – do potwierdzenia); termin przeglądu postępu prac: do ustalenia). 1. Zwiększenie zdolności do reagowania na wypadki na morzu i ochrony przed poważnymi sytuacjami nadzwyczajnymi

Koordynowane przez Danię

Prezentacja zagadnienia:

Oczekuje się, że transport morski na Morzu Bałtyckim znacznie wzrośnie w nadchodzących latach, co spowoduje większe ryzyko wypadków. Chociaż w ostatnich latach wypadki statków (w szczególności wypadki powodujące zanieczyszczenie) na szczęście nie wzrosły, w 2007 r. odnotowano 120 wypadków statków na Morzu Bałtyckim66. Inne poważne sytuacje nadzwyczajne mające skutki transgraniczne mogą wynikać z klęsk żywiołowych i katastrof technologicznych, aktów terroryzmu – w tym terroryzmu chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego – oraz wypadków technologicznych, radiologicznych lub środowiskowych, jak również z zagrożeń dla zdrowia spowodowanych chorobami zaraźliwymi i niezaraźliwymi. Gospodarcze skutki katastrof mogą wpłynąć negatywnie na wzrost gospodarczy i konkurencyjność regionów UE.Punkty krytyczne (główne problemy):

Poważne zagrożenia dla środowiska wynikają z ewentualnych przypadkowych wycieków substancji niebezpiecznych lub nielegalnych zrzutów do morza. Na morzu półzamkniętym skutki wycieków niebezpiecznych substancji są długotrwałe i mogą dotknąć wszystkich brzegów. Na Morzu Bałtyckim nadal potrzebne są dodatkowe działania mające na celu poprawę współpracy, koordynacji, a niekiedy nawet spójności między organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na morzu, ochronę na morzu i nadzór, oraz reagowania w przypadku katastrof. Należy również w bardziej wydajny sposób wykorzystywać dostępne zasoby. Wpływ wypadków morskich w regionie Morza Bałtyckiego na ludzi i środowisko można dodatkowo ograniczyć przez synergie i lepsze koordynowanie szkolenia, oceny potrzeb, planowania i działań między wszystkimi zainteresowanymi stronami. W znacznym stopniu poprawiłoby to bezpieczeństwo nawigacji i tym samym pomogłoby państwom członkowskim skuteczniej reagować na zanieczyszczenia oraz prowadzić działania poszukiwawczo-ratownicze.

Oczekuje się, że zmiana klimatu zwiększy prawdopodobieństwo częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych w przyszłości. W oparciu o wspólnotowy mechanizm ochrony ludności, który ułatwia współpracę w zakresie ochrony ludności, należy zbadać możliwość interwencji w przypadku poważnych sytuacji nadzwyczajnych, które mogą wymagać natychmiastowego reagowania, dodatkowe sposoby wzmocnienia regionów i gotowość na zagrożenia pogodowe. Działania te powinny również uwzględniać wspólnotową współpracę w obszarze zapobiegania i m.in. komunikat Komisji Europejskiej „Wspólnotowe podejście do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka”.

Wartość dodana dla regionu Morza Bałtyckiego:

Ułatwienie skutecznej wzajemnej pomocy i współpracy w ramach ochrony ludności może pomóc w zlikwidowaniu luki między obszarami jurysdykcji ekologicznej i administracyjnej. Stała współpraca w regionie Morza Bałtyckiego dotycząca zapobiegania, gotowości i reagowania w odniesieniu do przypadkowego lub celowego zanieczyszczenia i innych poważnych sytuacji nadzwyczajnych może się przyczynić do poprawy zdolności państw członkowskich do rozwiązania problemu zagrożeń transgranicznych w regionie. Doświadczenie to mogłoby posłużyć również jako wzór do zwiększania zdolności w innych basenach morskich.Działanie:

Działania strategiczne

 • Wdrożenie Bałtyckiego planu działań HELCOM67 w celu zapewnienia sprawnego krajowego i międzynarodowego reagowania na przypadki zanieczyszczenia morza, w tym zwiększonej współpracy między reagowaniem na morzu i na wybrzeżu (obejmującej w szczególności władze lokalne i regionalne) oraz zwiększonej współpracy z miejscami schronienia na podstawie dyrektywy 2002/59. Ponadto w trakcie opracowywania jest wspólny plan miejsc schronienia mający na celu zapewnienie przydzielania najbardziej odpowiednich miejsc schronienia niezależnie od granic krajowych.

Działania oparte na współpracy:

 • Opracowanie metod zapobiegania zimowym burzom i falom wywołanym przez burze oraz przygotowania się na te zdarzenia” w regionie Morza Bałtyckiego. Niezbędne jest opracowanie metod wzmocnienia współpracy między różnymi agencjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, które uczestniczą w pomocy nadzwyczajnej związanej z zimowymi burzami i falami wywołanymi przez burzę, oraz zwiększenia synergii ze wspólnotowym mechanizmem ochrony ludności. Należy dokładnie zinterpretować metody współpracy, w tym działania w zakresie podnoszenia świadomości społeczeństwa, planowanie na wypadek zagrożenia, scenariusze katastrof, systemy komunikacji, stosowanie technologii, wspólne ćwiczenia i szkolenia itd.

Projekty flagowe (przykłady):

  • 14.1. „Ocena zdolności grup ochotniczych w zakresie reagowania na zanieczyszczenia morskie oraz działania poszukiwawczo-ratownicze na morzu” między innymi z wykorzystaniem projektu VOMARE finansowanego przez transgraniczny program „Bałtyk centralny”, który stanowi część celu współpracy terytorialnej. (Partner wiodący: (państwa członkowskie lub organ międzyrządowy/VOMARE – do potwierdzenia; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

  • 14.2. „Sporządzenie mapy obecnych zdolności reagowania na zanieczyszczenia morskie i planów na szczeblu poniżej regionalnego dla celów transgranicznej współpracy w zakresie reagowania” na podstawie oceny zintegrowanego ryzyka wypadków morskich. (Projekt BRISK68 finansowany przez transnarodowy Program Morza Bałtyckiego, który stanowi część celu współpracy terytorialnej). (Partner wiodący: dowództwo floty duńskiej; termin zakończenia: 24 października 2011 r.). PROJEKT PRZYSPIESZONY

  • 14.3. „Stworzenie scenariuszy i określenie luk” w odniesieniu do wszystkich najważniejszych zagrożeń w regionie Morza Bałtyckiego, w tym zimowych burz i powodzi w celu przewidzenia potencjalnych katastrof i tym samym umożliwienia szybkiego i skutecznego reagowania UE za pośrednictwem wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności. Ponadto, na podstawie istniejących możliwości finansowania w ramach instrumentu finansowego ochrony ludności, ulepszenie szkoleń i ćwiczeń we współpracy z państwami regionu Morza Bałtyckiego. (Partner wiodący: państwa członkowskie lub organ międzyrządowy – do potwierdzenia; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).
 1. Zmniejszenie skali przestępczości transgranicznej i jej skutków

Koordynowane przez Finlandię i Litwę

Prezentacja zagadnienia:

Na przestępczość w regionie Morza Bałtyckiego wpływa pozycja regionu między krajami-dostawcami papierosów i prekursorów narkotyków syntetycznych a krajami przeznaczenia papierosów, narkotyków syntetycznych, kokainy i haszyszu oraz w mniejszym stopniu heroiny. Handel ludźmi stanowi kolejny problem. W tym względzie region Morza Bałtyckiego oferuje interesujące możliwości dla przestępczości zorganizowanej w UE, a także dla grup pochodzących z państw sąsiadujących69.Punkty krytyczne (główne problemy):

Ważną cechą regionu jest istnienie długich granic zewnętrznych. Granice te często rozdzielają dwa bardzo różne rodzaje prawodawstwa i sprawiają, że współpraca transgraniczna w zakresie egzekwowania prawa staje się czasochłonna i trudna. W związku z tym granica taka może również sprzyjać pewnym zorganizowanym grupom przestępczym i rynkom. Kolejnym ułatwieniem dla oszustw handlowych w tym regionie są duże natężenie transportu przez granice i inne słabe punkty sektora logistyki70.Wartość dodana dla regionu Morza Bałtyckiego:

Unia powinna promować i wspierać tworzenie regionalnych podejść i nawiązywanie współpracy mającej na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej, w szczególności w regionach granicznych71. Dalsze udoskonalenie struktur współpracy transgranicznej w regionie Morza Bałtyckiego powinno znacznie przyczynić się do zajęcia się brakami bezpieczeństwa w regionie.Działanie:

Działania strategiczne:

 • Wzmocnienie współpracy między służbami celnymi, strażą graniczną i policją” zarówno wewnątrz każdego państwa członkowskiego, jak i między państwami członkowskimi, w tym również na morzu. Ustanowienie wspólnego mechanizmu koordynowania opartego na istniejących organach współpracy. Stosowanie wspólnych działań w zakresie egzekwowania prawa, wspólne jednostki patrolowe, wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze, wspólne zespoły wywiadowcze, wspólne użytkowanie sprzętu przez różne służby oraz współpraca w dziedzinie opracowania, zakupu, wdrożenia i zastosowania technologii jako często stosowane narzędzia praktycznej współpracy72. Dodatkowo ustalenia z państwami trzecimi na temat ich zaangażowania we współpracę. Konieczna jest również „ocena możliwości dalszej integracji funkcji i zadań w zakresie egzekwowania prawa”, przy jednoczesnym poszanowaniu kompetencji odpowiednich podmiotów ustanowionych przez prawodawstwa krajowe, jako część oceny wdrażania strategii Grupy Zadaniowej ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego na lata 2008-2010. Należy również uwzględnić działania mające na celu poprawę funkcjonowania jednolitego rynku.

Projekty flagowe (przykłady):

 • 15.1. „Przeprowadzenie oceny zagrożeń dla regionu Morza Bałtyckiego” zgodnie z metodologią oceny zagrożenia przestępczością zorganizowaną dotyczącej przestępczości zorganizowanej i bezpieczeństwa na granicach oraz z bardziej długoterminową oceną zagrożeń infrastruktury krytycznej. (Partner wiodący: Europol we współpracy z Grupą Zadaniową ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego i Współpracą Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego oraz z agencją FRONTEX w zakresie granic zewnętrznych; termin zakończenia: 31 grudnia 2010 r.). PROJEKT PRZYSPIESZONY

 • 15.2. „Stworzenie jednego krajowego centrum koordynowania” w każdym państwie członkowskim, które przez całą dobę, siedem dni w tygodniu koordynuje działania wszystkich krajowych organów przeprowadzających działania związane z kontrolą granic zewnętrznych (wykrywanie, identyfikację, śledzenie i przechwytywanie) i które może wymieniać informacje z centrami w innych państwach członkowskich oraz z agencją FRONTEX. „Stworzenie jednego krajowego systemu nadzoru granic”, który integruje nadzór i umożliwia rozpowszechnianie informacji przez całą dobę, siedem dni w tygodniu między wszystkimi organami zaangażowanymi w kontrolę granic zewnętrznych na wszystkich odcinkach granicy zewnętrznej lub – w oparciu o analizę ryzyka – na jej wybranych odcinkach. (EUROSUR etap 1). Ten projekt flagowy będzie powiązany z zagadnieniem priorytetowym 13 („Osiągnięcie przez region czołowej pozycji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony na morzu”) i realizowany zgodnie z nim, w szczególności w projekcie flagowym 2 z zakresu egzekwowania prawa („Stanie się regionem pilotażowym integrowania systemów nadzoru morskiego”). (Partner wiodący: wszystkie państwa członkowskie – do potwierdzenia; termin zakończenia: 31 grudnia 2012 r.). PROJEKT PRZYSPIESZONY

 • 15.3. „Ustanowienie wspólnych centrów współpracy policji i służb celnych73. (Partner wiodący: wybrane państwa członkowskie dwustronnie w porozumieniu z Europolem – do potwierdzenia; termin przeglądu postępu prac: 1 czerwca 2011 r.).

 • 15.4. „Zgromadzenie zasobów przeznaczonych na oddelegowanie oficerów łącznikowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych” w celu zwalczania poważnych postaci przestępczości transgranicznej, takich jak handel narkotykami, m.in. przez rozważenie dodatkowego rozwinięcia decyzji Rady w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania państw członkowskich w regionie Morza Bałtyckiego. (Partner wiodący: wszystkie państwa członkowskie – do potwierdzenia; termin przeglądu postępu prac: 1 czerwca 2011 r.).

 • 15.5. „Podjęcie środków zapobiegawczych przeciwko handlowi ludźmi” i zapewnienie wsparcia i ochrony ofiarom i grupom ryzyka za pośrednictwem działań transnarodowych. (Partner wiodący: Litwa i Finlandia; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna