Komisja wspólnot europejskich bruksela, dnia […] rPobieranie 407,11 Kb.
Strona4/8
Data28.11.2017
Rozmiar407,11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

PRZEKSZTAŁCENIE regionU morza bałtyckiego
W obszar dobrobytu


W działaniach priorytetowych dostrzeżono znaczenie czynników gospodarczych w promowaniu i wzmacnianiu regionu. W regionie Morza Bałtyckiego znajdują się kraje odnoszące największe sukcesy gospodarcze i posiadające najbardziej innowacyjne gospodarki na świecie, a także regiony, które szybko nadrabiają zaległości w stosunku do średniej europejskiej.

Region Morza Bałtyckiego jest dominującym obszarem handlu zagranicznego dla krajów o mniejszych gospodarkach, takich jak Estonia i Litwa (udział handlu w basenie Morza Bałtyckiego w handlu ogółem wynosi ponad 50 %). W przypadku trzech krajów nordyckich udział handlu w regionie Morza Bałtyckiego mieści się w przedziale od 37 % dla Szwecji do 44 % dla Danii. Liczby te przedstawiają się podobnie w przypadku Polski, gdzie udział handlu w regionie Morza Bałtyckiego w handlu ogółem wynosi 35 %. Jedynie w Niemczech udział handlu w regionie Morza Bałtyckiego jest znacznie niższy z uwagi na rozmiar handlu niemieckiego. Co ciekawe, trzy kraje uczestniczące w największym stopniu w handlu w regionie Morza Bałtyckiego (Niemcy, Polska, Szwecja) mają mniejszy udział w handlu z tym regionem w porównaniu z handlem ogółem. Ponadto w krajach regionu Morza Bałtyckiego ważną rolę odgrywa gospodarka morska. Spośród sześciu państw członkowskich UE mających największy udział działalności morskiej w gospodarce krajowej (+ 3 % wartości dodanej i + 5 % zatrudnienia w sektorze morskim) trzy znajdują się w regionie Morza Bałtyckiego: Estonia, Łotwa i Dania25.

Dlatego niniejszy rozdział obejmuje działania, które mają na celu promowanie przedsiębiorczości, innowacji i handlu, a tym samym zwiększają możliwości dla działalności gospodarczej i poprawiają funkcjonowanie rynku wewnętrznego w terenie. Obejmuje to również działania zmierzające do poprawy jakości zasobów ludzkich i długoterminowej stabilności podstawowych sektorów: rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

Przykłady finansowania

Wydatki zaplanowane na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności na programy na rzecz konwergencji i konkurencyjności oraz zatrudnienia w regionie Morza Bałtyckiego w dziedzinie dobrobytu:

Innowacja w MŚP i przedsiębiorczość 2,4 mld EUR

Inwestycje w przedsiębiorstwach 2,0 mld EUR

Działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego 1,2 mld EUR

Infrastruktura w zakresie badań i rozwoju technologicznego 1,1 mld EUROgółem: 6,7 mld EUR
Ponadto finansowanie ważnych projektów zapewnione jest w ramach innych programów wspólnotowych (w szczególności siódmego programu ramowego w zakresie badań, programu LIFE, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), programów europejskiej współpracy terytorialnej, programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rybackiego26 i programu na rzecz konkurencyjności i innowacji), jak również ze środków polityki krajowej, regionalnej i lokalnej. Dodatkowo Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) już teraz udziela pożyczek lub zapewnia współfinansowanie w odniesieniu do dużej liczby projektów i mógłby rozszerzyć swoją działalność na wiele projektów flagowych.

Przykłady projektów finansowanych przez EFRR i Fundusz Spójności (trwających i zaplanowanych, koszt całkowity)27:

 • w ramach „Fiber Optic Valley” („dolina światłowodowa”) (współfinansowanego w ramach celu 2 w Szwecji w latach 2000-2006) i jego projektu typu spin-off „Testbed Gävleborg” (program Norra Mellansverige) rozważa się utworzenie klastru transbałtyckiego;

 • współpraca między uczelniami: program konkurencyjności Östra Mellansverige na lata 2007-2013 w Szwecji finansuje projekt „PRIM” (procesy i relacje w innowacyjnych środowiskach), który wspiera współpracę między szeregiem uczelni i ich inkubatorami. Koszt całkowity: 6,5 mln EUR;

 • JOSEFIN – wspólne finanse MŚP na innowację – jest programem europejskiej współpracy terytorialnej w ramach transnarodowego programu w regionie Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013. Czas trwania projektu: styczeń 2009 r. – grudzień 2011 r. Rozważa się przedłużenie go o 2 lata jako „projektu strategicznego”. Koszt całkowity: 3,9 mln EUR;

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Polsce – przedłużenie trzeciego etapu. (Koszt całkowity: 48 mln EUR);

 • klaster morski w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech. (Koszt całkowity: 50,8 mln EUR).

Filar dotyczący przekształcenia regionu Morza Bałtyckiego w obszar dobrobytu obejmuje następujące zagadnienia priorytetowe:

6. usunięcie utrudnień dla rynku wewnętrznego w regionie Morza Bałtyckiego, w tym poprawa współpracy w dziedzinie ceł i podatków;

7. wykorzystanie całego potencjału regionu w dziedzinie badań naukowych i innowacji;

8. wdrażanie „Karty małych przedsiębiorstw”: wspieranie przedsiębiorczości, wzmacnianie MŚP i zwiększenie efektywnego wykorzystywania zasobów ludzkich;

9. wzmocnienie zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

 1. Usunięcie utrudnień dla rynku wewnętrznego w regionie Morza Bałtyckiego, w tym poprawa współpracy w dziedzinie ceł i podatków

Koordynowane przez Estonię

Prezentacja zagadnienia:

W regionie Morza Bałtyckiego w praktyce nadal istnieją przeszkody w handlu towarami i usługami, pomimo faktu, że wszystkie państwa członkowskie są częścią rynku wewnętrznego. Rynki w regionie Morza Bałtyckiego, z wyjątkiem rynku niemieckiego, są względnie małe i w związku z tym w celu utrzymania konkurencyjności w znacznej mierze zależne od handlu w regionie.

Region Morza Bałtyckiego jest dominującym obszarem handlu zagranicznego dla wszystkich zainteresowanych krajów z wyjątkiem Niemiec. Poziom handlu między krajami wzrasta, jednak tempo tego wzrostu jest wolniejsze niż można by oczekiwać, co świadczy o tym, że integracja rynków nie postępuje tak jak powinna. Optymalne korzystanie z rynku wewnętrznego i skuteczne rozszerzanie działalności na kraje sąsiednie okazało się szczególnie trudne dla MŚP. Hamuje to w szczególności te MŚP, które się rozwijają, a tym samym potrzebują większych „rynków krajowych”, aby były w stanie rozszerzać działalność.

W celu zapewnienia praktycznych i funkcjonujących stosunków handlowych z państwami trzecimi ważne jest zmniejszenie administracyjnych, pozataryfowych barier w handlu i transgranicznym przemieszczaniu towarów, w szczególności między UE i Rosją. Wymaga to poprawy procedur celnych i infrastruktury celnej. Ponadto ważne jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej, poprawa warunków handlu i inwestycji oraz wzmocnienie wysiłków w zwalczaniu transgranicznych oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.

Większość przeszkód dla wewnętrznego rynku towarów przewożonych drogą morską (90 % towarów krajowych w przypadku kraju takiego jak Finlandia) wynika z faktu, że uznaje się, że towary przewożone w transporcie morskim opuszczają obszar celny Wspólnoty Europejskiej, gdy statki opuszczają wody terytorialne, i ponownie wchodzą na obszar celny UE w porcie przybycia. Sytuacja ta straciła uzasadnienie, skoro obecnie służby przybrzeżne mogą z łatwością monitorować statki. W celu zlikwidowania systematycznych formalności stosowanych w przypadku towarów w ramach rynku wewnętrznego dnia 21 stycznia 2009 r. Komisja przyjęła komunika28 dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier, mający na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie w maksymalnym stopniu procedur administracyjnych dla towarów i statków uprawiających żeglugę pomiędzy portami UE. Obszar Morza Bałtyckiego znacznie skorzysta z wdrożenia działań zawartych w planie działania „Europejski obszar transportu morskiego bez barier”, przyjętym przez Radę dnia 30 marca 2009 r.

Punkty krytyczne (główne problemy):

Niewystarczające stosunki handlowe nawiązywane przez MŚP w regionie Morza Bałtyckiego można wyjaśnić obciążeniami administracyjnymi wynikającymi z przepisów krajowych, wdrażaniem dyrektyw UE w nieprzejrzysty sposób, silnie regulowanymi rynkami pracy i słabymi zachętami podatkowymi. Wynika z tego często brak konkurencji, który przekłada się na względnie wysokie poziomy cen.

Jeżeli region ma utrzymać i poprawić swoją pozycję jako region dobrobytu, potrzebna jest lepsza integracja. Konsultacje i analizy przeprowadzone w celu przygotowania przeglądu jednolitego rynku w 2007 r.29 pokazały, że w wielu obszarach i sektorach jednolitego rynku ramy prawne nie funkcjonują jeszcze tak dobrze jak powinny.

Obywatele i przedsiębiorstwa nie zawsze wykorzystują te liczne możliwości, jakie oferuje jednolity rynek, ze względu na to, że nie we wszystkich państwach członkowskich przepisy są właściwie i jednakowo transponowane, stosowane lub egzekwowane. Chociaż sytuacja państw członkowskich pod względem terminowego transponowaniu przepisów dotyczących rynku wewnętrznego uległa poprawie, jak pokazano w ostatniej tablicy wyników rynku wewnętrznego30, nadal występują problemy z ich prawidłowym stosowaniem i zgłasza się znaczną liczbę postępowań w sprawie przypadków naruszenia przepisów prawa. Ponadto obywatele i przedsiębiorstwa nadal nie mają wystarczających informacji, aby wykorzystywać i egzekwować w praktyce swoje prawa w ramach jednolitego rynku31. Należy zatem podjąć jeszcze większe wysiłki w zakresie tłumaczenia i rozpowszechniania materiałów, które w spójny sposób wyjaśniają te prawa różnym grupom docelowym.

Towary stanowiące przedmiot handlu wychodzące poza UE napotykają poważne trudności w związku z problemami w zakresie procedur kontrolnych, a na granicy UE z Rosją zwykle występują znaczne opóźnienia. Do niedawna na przejściach granicznych z Finlandią, Estonią i Łotwą regularnie tworzyły się kolejki ciężarówek. Głównym powodem był wzrost handlu między UE a Rosją w połączeniu z nieskutecznymi procedurami i nieodpowiednią infrastrukturą po stronie rosyjskiej. Chociaż w związku z kryzysem gospodarczym od początku 2009 r. zmalało zagęszczenie ruchu, uproszczenie przepisów celnych i poprawa infrastruktury w Rosji pomogą uniknąć podobnych problemów w przyszłości.

Statki przewożące towary na trasach wewnątrzeuropejskich, ale zatrzymujące się w portach poza jednolitym rynkiem, muszą poddać wszystkie towary znajdujące się na pokładzie pełnym, zewnętrznym procedurom celnym, niezależnie od faktu, czy dotyczy to handlu wewnątrz UE czy handlu międzynarodowego. Poprawa postępowania z tego rodzaju towarami przyczyniłaby się znacząco do skuteczności i konkurencyjności żeglugi jako przyjaznego dla środowiska środka transportu.Wartość dodana dla regionu Morza Bałtyckiego:

Z uwagi na małe rynki w regionie Morza Bałtyckiego konieczne jest podjęcie odpowiednich środków mających na celu unowocześnienie otoczenia biznesu. Przyciągające inwestorów ramy polityczne i dynamiczne otoczenie biznesu dają najlepsze możliwości utrzymania wysokich poziomów rozwoju na zachodzie i zwiększenia ich we wschodniej części obrzeża Morza Bałtyckiego. Obecny kryzys sprawia, że stymulacja dalszej integracji rynków w regionie Morza Bałtyckiego jest szczególnie ważna. Wzmocnienie związków handlowych w regionie przez zmniejszenie barier jest opłacalnym sposobem ożywienia gospodarki. Dla regionu ważne jest także pełne wdrożenie zaleceń zawartych w „Karcie małych przedsiębiorstw” i zmniejszenie w ten sposób obciążeń administracyjnych dla mniejszych przedsiębiorstw.

Ważne jest także wspieranie i ułatwianie rozwoju legalnego handlu i współpracy gospodarczej, zwalczanie oszustw celnych i zwiększenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw w handlu z państwami trzecimi. Wymaga to między innymi pakietu środków mających na celu wzmocnienie współpracy organów celnych państw członkowskich UE z Rosją i innymi sąsiadującymi krajami, a także likwidacji wąskich gardeł związanych z procedurami, zasobami ludzkimi i infrastrukturą. Potrzebne jest promowanie zasad właściwego zarządzania w celu zapewnienia sprawiedliwych i skutecznych systemów podatkowych. Odgrywa to zasadniczą rolę w zapewnianiu równych szans dla stosunków gospodarczych, handlu i inwestycji.

Należy jednak zauważyć, że wszelka współpraca w kwestiach dotyczących rynku wewnętrznego ma charakter dobrowolny i w wyniku strategii nie zostaną narzucone nowe struktury lub dalsze przeglądy. Jeżeli okaże się, że taka współpraca w regionie Morza Bałtyckiego jest możliwa, z doświadczenia tego mogą skorzystać inne państwa członkowskie.Działania:

Działania strategiczne:

 • Wdrażanie strategii mającej na celu trwałą poprawę i ułatwienie granicznych kontroli towarów” przyjętej na posiedzeniu podkomitetu ds. współpracy celnej i transgranicznej UE i Rosji w dniu 26 kwietnia 2007 r. i potwierdzonej dnia 19 czerwca 2008 r. Przeprowadzenie oceny wdrażania strategii przewidziano na drugą połowę 2010 r.

 • Koordynacja z działaniami podjętymi przez grupę roboczą Rady Państw Morza Bałtyckiego ds. współpracy celnej i aspektów związanych z przekraczaniem granic” w celu poprawy współpracy między organami granicznymi, w tym harmonizacji metod pracy, wspólnych szkoleń oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk.

Działania oparte na współpracy:

 • Otwarcie sektora publicznego na konkurencję”. Zwiększenie wydajności w zakresie usług tradycyjnie świadczonych przez służby państwowe i samorządowe poprzez stopniowe otwieranie na swobodną konkurencję w odpowiednich obszarach, takich jak gospodarowanie odpadami, rekreacja, dostawy energii na potrzeby lokalne itd. w celu zapewnienia pełnego dostępu do odpowiednich rynków w regionie Morza Bałtyckiego.

 • Usuwanie pozostałych barier w transgranicznym świadczeniu usług” poprzez terminowe i spójne wdrożenie dyrektywy o usługach i innych stosownych dyrektyw, w szczególności tych, które mają wpływ na MŚP. Oprócz zobowiązania państw członkowskich do podjęcia konkretnych środków legislacyjnych, dyrektywa wymaga od nich podjęcia różnego rodzaju środków praktycznych, takich jak pojedyncze punkty kontaktowe dla usługodawców, procedury elektroniczne i współpraca administracyjna. Wprowadza także innowacyjne narzędzia, takie jak przegląd przepisów krajowych i proces wzajemnej oceny. Bliską współpracę instytucji odpowiedzialnych w każdym państwie członkowskim za wdrażanie dyrektywy o usługach nawiązano w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach nordycko-bałtyckiej grupy ds. współpracy. Współpracę można dodatkowo wzmocnić poprzez wymianę dobrych praktyk, w tym wprowadzenie pojedynczych punktów kontaktowych, a także przez zaangażowanie w ten proces stowarzyszeń przedsiębiorców.

 • Funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE w terenie w regionie Morza Bałtyckiego” poprzez wzmocnioną współpracę między organami krajowymi w zakresie zarządzania jednolitym rynkiem. Należy rozwinąć ulepszoną i wzmocnioną współpracę administracyjną między organami krajowymi w regionie Morza Bałtyckiego w zakresie wdrażania dyrektyw dotyczących jednolitego rynku, przyjmując jako inspirację istniejącą nordycko-bałtycką grupę ds. współpracy w zakresie dyrektywy o usługach. Organy krajowe zachęca się również do współpracy w regionie Morza Bałtyckiego przy organizacji szkoleń w zakresie przepisów dotyczących jednolitego rynku dla krajowych urzędników służby cywilnej i urzędników sądowych przy dostarczaniu obywatelom i przedsiębiorstwom informacji na temat ich praw i możliwości na rynku wewnętrznym. Taką ścisłą współpracę w sprawach dotyczących jednolitego rynku między organami państw regionu Morza Bałtyckiego należy rozwinąć w kontekście zalecenia Komisji dotyczącego partnerstw, które ma zostać przyjęte w czerwcu 2009 r., i zgodnie z tym zaleceniem.

 • Promowanie zasad właściwego zarządzania w dziedzinie podatków”, a mianowicie przejrzystości, wymiany informacji i uczciwej konkurencji podatkowej, w celu poprawy międzynarodowej współpracy podatkowej i wzmocnienia starań na rzecz zwalczania transgranicznych oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Pierwszym krokiem będzie osiągnięcie porozumienia z Rosją w sprawie właściwego zarządzania w dziedzinie podatków. Należy również dostosowywać politykę podatkową, w tym między innymi stopniowo zbliżać z Rosją stawki akcyzy na papierosy. Spowoduje to zmniejszenie oszustw podatkowych i przemytu wyrobów akcyzowych do UE i przyczyni się również do realizacji celów budżetowych i zdrowotnych, poprzez zajęcie się problemami, które trudno zwalczać jedynie przy pomocy wzmocnionych kontroli granicznych. Ponadto przyczyniłoby się to do ułatwienia handlu w regionie przez ograniczenie potrzeby surowych i szczegółowych kontroli na granicy.

Projekty flagowe (przykłady):

 • 6.1. „Usuwanie pozostałych barier na jednolitym rynku” przez wzmacnianie praktycznej współpracy między odpowiedzialnymi organami. Projekt składa się z 5 obszarów podzielonych między 2 partnerów wiodących: 1. Identyfikacja obecnych jeszcze na rynku wewnętrznym barier dla handlu między państwami tego regionu oraz podjęcie działań w celu ich usunięcia – państwo odpowiedzialne za ten obszar: Polska32. Ogólnym celem przyświecającym temu projektowi powinno być zgromadzenie wyczerpujących informacji na temat barier na rynku wewnętrznym, które utrudniają swobodny przepływ osób, towarów, usługi i kapitału między państwami i regionami. 2. Współpraca dążąca do wdrożenia opracowanych przez Komisję zaleceń w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku[1] – środków zapewniających lepszą koordynację zagadnień związanych z jednolitym rynkiem (zalecenie nr 1) – państwo odpowiedzialne za ten obszar: Polska. W celu powołania grupy ds. współpracy (na wzór grupy nordycko-bałtyckiej lub w ramach tego forum), która spotykać się będzie regularnie, by wymieniać doświadczenia w zakresie realizacji zalecenia nr 1 dotyczącego środków poprawiających funkcjonowanie jednolitego rynku i zapewniających lepszą koordynację zagadnień związanych z jednolitym rynkiem. 3. Nasilenie współpracy między ośrodkami SOLVIT państw z tego regionu – państwo odpowiedzialne za ten obszar: Polska33. Aby przeprowadzić wspólną kampanię propagowania wiedzy o ośrodkach SOLVIT wśród MŚP i udostępnić przedsiębiorcom wiarygodne i obiektywne informacje na temat takiego rodzaju wsparcia, jakie mogą otrzymać w SOLVICIE . 4. Wymiana najlepszych praktyk w sprawie praktycznego funkcjonowania punktów kontaktowych ds. produktów oraz pojedynczych punktów kontaktowych – państwo odpowiedzialne za ten obszar: Szwecja34. Projekt ten powinien doprowadzić do ustanowienia platformy wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia, finansowania i rozwijania punktów kontaktowych w regionie Morza Bałtyckiego. 5. Udostępnianie obywatelom i przedsiębiorcom większej ilości informacji na temat pakietu towarowego (w tym na temat zasady wzajemnego uznawania) oraz dyrektywy usługowej – państwo odpowiedzialne za ten obszar: Szwecja35. Projekt ten mógłby być realizowany w formie grupy, która umożliwiałaby wymianę informacji na temat najlepszych praktyk, co z kolei powinno mieć na celu określenie dodatkowych działań informacyjnych przeprowadzonych na temat zawartości nowego prawodawstwa oraz roli nowych punktów kontaktowych. Ponadto projekt ten powinien mieć na celu określenie czy i jakie dodatkowe działania informacyjne mogłyby przynieść korzyści regionowi. (Partner wiodący: Polska i Szwecja; termin przeglądu postępu prac: pierwsze wyniki zostaną osiągnięte w czerwcu 2011 r.). PROJEKT PRZYSPIESZONY

 • 6.2. „Wdrażanie europejskiej przestrzeni transportu morskiego bez barier w regionie Morza Bałtyckiego”. Przedmiotowy plan obejmuje szereg środków legislacyjnych, w tym wniosek mający na celu uproszczenie formalności administracyjnych opartych na przepisach i zaleceniach wspólnotowych skierowanych do państw członkowskich w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorstwa żeglugowe. W związku z tym należy przeprowadzić analizę obecnych barier prawnych i administracyjnych oraz zainicjować konieczne zmiany ram prawnych i administracyjnych przez strategie dotyczące poprawy otoczenia regulacyjnego, a także poprzez opracowanie zintegrowanych systemów sprawozdawczości w zakresie informacji morskiej dla UE (pojedynczy punkt kontaktowy) uzgodnionych na szczeblu UE. (Partner wiodący: do potwierdzenia; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • 6.3. „Zwiększenie stosowania podpisów elektronicznych/e-identyfikacji” w kontaktach z władzami publicznymi w regionie Morza Bałtyckiego zgodnie z planem działania na rzecz e-podpisu i e-identyfikacji36 z listopada 2008 r., który ma na celu zapewnienie transgranicznej interoperacyjności podpisu elektronicznego i aplikacji uwierzytelniających. Umożliwiłoby to oszczędne i sprawniejsze postępowanie w ramach świadczenia usług publicznych i prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, a także ułatwiłoby obywatelom i przedsiębiorstwom prywatnym cyfrowe przekazywanie sprawozdań organom publicznym, co będzie stanowiło także wsparcie dla działania strategicznego „Usuwanie pozostałych barier w transgranicznym świadczeniu usług” (opisanego na str. 27). Praca taka powinna koncentrować się głównie na dostępie zagranicznych obywateli i przedsiębiorstw do rynku poprzez unikanie tworzenia barier strukturalnych w wyniku zwiększania bezpieczeństwa interoperacyjnych e-podpisów do poziomu, który nie jest konieczny. W dziedzinie społeczeństwa informacyjnego należy przygotować wspólne projekty, które obejmą głosowanie elektroniczne i inne publiczne i prywatne usługi elektroniczne. (Partner wiodący: Estonia; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • 6.4. „Zachęcanie jednostek akredytujących do udostępniania kompetencji”. Współpraca jednostek akredytujących mogłaby być opłacalnym sposobem udostępniania kompetencji i oferowania przedsiębiorstwom szerokiej gamy usług akredytacyjnych bez posiadania wszystkich niezbędnych środków w każdym państwie członkowskim. (Partner wiodący: Szwecja – Szwedzki Komitet ds. Akredytacji i Oceny Zgodności; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • 6.5. „Monitorowanie wdrażania priorytetów strategii UE-Rosja” w celu poprawy procedur celnych i granicznych, a mianowicie: a) wdrażania przez Rosję środków ustawodawczych, administracyjnych i proceduralnych w celu poprawy sytuacji na granicy; b) wdrażania projektu pilotażowego dotyczącego wymiany informacji między UE i Rosją; c) wdrażania i rozwoju infrastruktury na przejściach granicznych i infrastruktury celnej. (Partner wiodący: Komisja Europejska, DG Taxud/Grupa robocza UE-Rosja ds. kwestii celnych na granicach; termin zakończenia: do ustalenia).

 • 6.6. „Monitorowanie sytuacji na granicy” przez wznowienie projektu „Laufzettel” prowadzonego pierwotnie w latach 2001, 2003 i 2005, mającego na celu mierzenie czasu przekraczania granicy/odprawy celnej i identyfikowanie wąskich gardeł oraz możliwości poprawy procedur kontrolnych na granicy UE-Rosja. (Partner wiodący: Komisja Europejska, DG Taxud/Grupa robocza UE-Rosja ds. kwestii celnych na granicach; termin zakończenia: druga połowa 2010 r.). PROJEKT PRZYSPIESZONY
 1. Wykorzystanie całego potencjału regionu w dziedzinie badań naukowych i innowacji

Koordynowane przez Szwecję i Polskę

Prezentacja zagadnienia:

Wzmocnienie współpracy transnarodowej ma decydujące znaczenie dla stworzenia żywotnego środowiska innowacyjnego w regionie Morza Bałtyckiego, który obejmuje względnie małe kraje i środowiska innowacyjne o różnym poziomie dojrzałości. Musi się to stać zarówno na szczeblu politycznym, jak i na szczeblu przedsiębiorstw, co pozwoli na osiągnięcie lepszej mobilności, większej spójności regionalnej i trwałego wzrostu gospodarczego. Regiony muszą przyciągać innowacyjne przedsiębiorstwa i tworzyć skuteczne usługi wsparcia innowacji w celu zwiększenia długoterminowych zdolności innowacyjnych.

Wynikiem procesu globalizacji jest zwiększona konkurencja między krajami i regionami w zakresie inwestycji w produkcję, wiedzę i innowacje. Na szczeblu przedsiębiorstw, jeżeli mają one być konkurencyjne na rynku światowym, decydującym czynnikiem jest rozwój produktów i usług intensywnie wykorzystujących wiedzę naukową. Na szczeblu politycznym kraje, a w szczególności regiony, muszą opracować skuteczne systemy innowacji, które oferują dynamikę przedsiębiorczości i mocne powiązania między instytucjami naukowymi najwyższego szczebla, prywatnymi inwestorami, inkubatorami i powiązanymi usługami dla przedsiębiorstw. Dokonanie tego na szczeblu regionu Morza Bałtyckiego wiąże się z pewnymi szczególnymi wyzwaniami, ale jest konieczne dla dobrobytu regionu.

Punkty krytyczne (główne problemy):

Pomimo niedawnego wysokiego wzrostu gospodarczego we wschodnich częściach regionu Morza Bałtyckiego nadal występuje podział między posiadającymi bardziej ugruntowaną pozycję instytucjami badawczo-rozwojowymi na północnym i zachodnim wybrzeżu a świeżo utworzonymi lub zreformowanymi instytucjami ze wschodniego i południowo-wschodniego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Znajduje to również odzwierciedlenie w ostatniej europejskiej tablicy wyników innowacyjności (EIS 2007). W regionie Morza Bałtyckiego znajduje się kilka krajów przodujących w Europie pod względem innowacyjności, a także inne kraje, które pozostają w tyle. W celu wykorzystania w pełni potencjału regionów w zakresie innowacji potrzeba spójnego podejścia opartego na współpracy i zaufaniu.Wartość dodana dla regionu Morza Bałtyckiego:

Największą wartość dodaną będzie można uzyskać, jeżeli priorytetowo potraktuje się sektory, w których region ten jest szczególnie mocny. W celu zbadania mocnych stron regionu odpowiednie może okazać się podejście oparte na klastrach. W ramach takiego podejścia należałoby się oprzeć na istniejących badaniach mapowania klastrów przeprowadzonych ostatnio w różnych krajach regionu Morza Bałtyckiego na szczeblu regionalnym lub krajowym, a także na wynikach mapowania klastrów Europejskiego Centrum Monitorowania Klastrów37 i projekcie BSR INNO-Net finansowanym w ramach inicjatywy UE PRO INNO Europe38. Ważne jest również pełne wykorzystanie możliwości współpracy w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).Działania:

Działania strategiczne:

 • Ustanowienie wspólnej strategii innowacji dla regionu Morza Bałtyckiego”, która obejmie cztery następujące wyzwania: a) zmniejszanie istniejących barier dla innowacji, w tym harmonizacja różnych środowisk prawodawczych i regulacyjnych dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), w szczególności w celu dalszego przygotowywania inicjatywy rynków pionierskich; b) ułatwianie współpracy transnarodowej w celu rozwoju i komercyjnego wykorzystania wspólnych projektów badawczych; c) wspólne wykorzystywanie wysokiego poziomu kapitału ludzkiego w regionie i promowanie mobilności naukowców; d) wspólne opracowywanie nowych i lepszych instrumentów wspierających innowacyjność, w tym wspieranie praw własności intelektualnej. Prace te będą nawiązywały do podobnych wysiłków podjętych w ramach inicjatywy PRO-INNO Europe na lata 2009-2012.

Działania oparte na współpracy:

 • Poprawa wykorzystywania wyników badań poprzez patenty” w ramach wspierania wzmocnionej współpracy między krajowymi urzędami patentowymi w regionie Morza Bałtyckiego w zapewnianiu infrastruktury wspierającej innowację. „Specjalizacja sektorowa wśród różnych organów” w regionie Morza Bałtyckiego i zdolność do udzielania pomocy przy wnioskach do innych krajów regionu Morza Bałtyckiego i do Europejskiego Urzędu Patentowego mogłyby stanowić elementy takiej współpracy. Należy zapewnić wsparcie MŚP, wynalazcom indywidualnym i publicznym instytucjom badawczym w celu włączenia praw własności intelektualnej do ich strategii biznesowych.

Projekty flagowe (przykłady):

 • 7.1. „Opracowanie programu regionu Morza Bałtyckiego na rzecz innowacji, klastrów i sieci MŚP”. Konkretnym celem jest wspieranie transnarodowej współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości obejmującej systemy innowacji, klastry i sieci MŚP w celu wzmocnienia wzrostu gospodarczego w całym regionie Morza Bałtyckiego. Program przyczyni się do ustanowienia „nowego znaku towarowego regionu Morza Bałtyckiego”, opierając się na „inteligencji”, badaniach, innowacji i współpracy oraz prowadząc do budowania zdolności, większej konkurencyjności międzynarodowej, wzrostu inwestycji zagranicznych i powstania światowej klasy podmiotów w niektórych obszarach strategicznych. W programie można oprzeć się na wynikach i zaleceniach projektu BSR-Network INNO-Net finansowanego w ramach inicjatywy PRO INNO Europe. Celem jest poprawa konkurencyjności regionu Morza Bałtyckiego i innowacyjności przez transnarodową współpracę klastrów na szczeblu politycznym i na szczeblu przedsiębiorstw poprzez mobilizowanie organizacji klastrowych oraz krajowych lub regionalnych programów i funduszy. Działania w ramach programu regionu Morza Bałtyckiego obejmą również opracowanie „metody regionu Morza Bałtyckiego” w zakresie lepszego wykorzystywania sieci małych przedsiębiorstw. Z uwagi na znaczenie gospodarki morskiej dla regionu promowane będą klastry morskie w celu powiązania ich z sieciami wiedzy i wymiany najlepszych praktyk w zakresie tworzenia organizacji klastrowych. Ponadto celem jest „opracowanie perspektywicznego programu regionalnego”, który pomoże zidentyfikować pożądane kierunki współpracy w zakresie badań, rozwoju i innowacyjności. (Partnerzy wiodący: Szwecja i Litwa; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia). PROJEKT PRZYSPIESZONY

 • 7.2. „Stworzenie funduszu Morza Bałtyckiego na innowacje i badania”. Należy przygotować wspólną pulę środków na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej będącej przedmiotem wspólnego zainteresowania, korzystając ze sprawdzonych i skutecznych wzorców praktycznego uruchamiania krajowego finansowania ze środków publicznych i prywatnych39. Celem jest promowanie infrastruktury badawczej dostosowanej do konkretnych silnych stron regionów i poszczególnych instytucji w powiązaniu z określonymi klastrami doskonałości w zakresie innowacyjności produktów i ich wprowadzania do obrotu. (Partner wiodący: szwedzki region Skåne; termin zakończenia: do ustalenia).

 • 7.3. „Opracowanie wspólnej strategii regionu Morza Bałtyckiego w celu promowania innowacyjności w usługach”. Strategia ta będzie miała trzy główne cele: a) gromadzenie wyższej jakości danych statystycznych z krajów regionu Morza Bałtyckiego w celu analizowania obecnego stanu i potencjału innowacji w sektorze usług intensywnie wykorzystujących wiedzę naukową; b) identyfikowanie zakresu i celów transgranicznej współpracy między klastrami działającymi w podsektorach usług, takich jak TIK, branże związane z twórczością i ogólnie sektor kultury, ekologiczne innowacje i energia; c) poprawa ramowych warunków koniecznych do wspierania w sposób zrównoważony współpracy w ramach klastrów w dziedzinie usług oraz ułatwianie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw usługowych o wysokim wzroście. Prace te będą nawiązywały do odpowiedniego projektu polityki UE INNO-Net finansowanego w ramach inicjatywy PRO-INNO Europe na lata 2009-2012. (Partnerzy wiodący: Litwa i Finlandia; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • 7.4. „Stworzenie ponadsektorowych projektów referencyjnych dotyczących innowacji w dziedzinie zdrowia i nauk o życiu”. Promowanie wysokiego poziomu zdrowia publicznego i wykorzystywanie nowoczesnych nauk o życiu można uważać za warunki wstępne, dzięki którym region Morza Bałtyckiego może stać się wiodącym na świecie i cieszącym się dobrobytem „regionem zdrowia”. Ponadto wyzwaniom demograficznym można sprostać jedynie dzięki innowacjom w nauce, technologii i naukach społecznych. Bioregion ScanBalt, obecnie jedno z wiodących miejsc współpracy klastrowej w Europie, wprowadził w 2004 r. podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach nauk o życiu, takich jak zdrowie, energia, odżywianie lub nauki o życiu w środowisku. Region Morza Bałtyckiego można w tym sensie uważać za wzorcowy w zapewnianiu podstaw dla gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonego wdrażania wspólnej strategii w ramach szerokiego zakresu działań. (Partnerzy wiodący: Litewskie Stowarzyszenie Biotechnologii i BioCon Valley® GmbH, Greifswald (Niemcy); termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • 7.5. „Stworzenie struktury Baltic Science Link” [zasobów i infrastruktury naukowej w regionie Bałtyku]. Aby dany region odgrywał przewodnią rolę w badaniach i innowacji, ważna jest jego infrastruktura badawcza. Region Morza Bałtyckiego posiada kilka ważnych istniejących instalacji infrastrukturalnych (wysokoenergetyczny pierścień akumulacyjny PETRA-III w niemieckim synchrotronowym ośrodku badawczym w Hamburgu; projekt europejskiego ośrodka badań laserem rentgenowskim XFEL w Schlezwiku-Holsztynie; MAX IV w laboratorium promieniowania synchrotronowego, fizyki jądrowej i akceleratorowej w Lund) i liczy na wsparcie dla dalszych instalacji, takich jak europejskie neutronowe źródło spalacyjne (ESS) w Lund40. Infrastrukturę tę należy wykorzystywać w sposób optymalny w celu wzmocnienia zasobu wiedzy naukowej i konkurencyjności, a także atrakcyjności regionu. Można tego dokonać poprzez stworzenie silnej sieci uczelni, instytutów badawczych i przemysłu, tj. Baltic Science Link. Istniejące już w regionie silne dziedziny badawcze, takie jak nauki o życiu, technologie materiałowe, stanowiłyby rdzeń tych klastrów naukowych. (Partner wiodący: Szwecja, Szwedzka Rada ds. Badań Naukowych; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).
 1. Wdrażanie „Karty małych przedsiębiorstw”: wspieranie przedsiębiorczości, wzmacnianie MŚP i zwiększenie efektywnego wykorzystywania zasobów ludzkich

Koordynowane przez Danię i Niemcy

Prezentacja zagadnienia:

W regionie Morza Bałtyckiego istnieje potrzeba poprawy ogólnych warunków wzrostu. Należy ukierunkować wzmożone i skuteczniejsze wsparcie na rozwój przedsiębiorczości i MŚP oraz zacieśnić współpracę między instytucjami wspierania przedsiębiorczości. Poziom wymiany handlowej i inwestycji w regionie można zwiększyć dzięki lepszej współpracy między podmiotami zajmującymi się handlem i inwestycjami oraz przez opracowanie środków wspierających ukierunkowanych na zwiększanie integracji gospodarczej. Ponadto kryzys może wpłynąć na zmianę kierunków działania przedsiębiorstw w taki sposób, że będą one wykorzystywały nowe możliwości gospodarcze w ramach „zielonego biznesu”. Aby zapewnić utrzymywanie się długoterminowego dobrobytu w regionie Morza Bałtyckiego, należy włączyć przedsiębiorczość do programów nauczania na wszystkich poziomach kształcenia, dostarczyć nauczycielom odpowiedniej wiedzy z dziedziny ekonomii oraz opracować innowacyjne metody nauczania.

Osiągnięcie dużej wydajności, wysokiego poziomu innowacyjności i trwałego wzrostu gospodarczego w regionie Morza Bałtyckiego wymaga również zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy i jego integracji. Konkurencyjność przedsiębiorstw regionu zależy od istotnych czynników, takich jak wysoki poziom zatrudnienia, miejsca pracy dobrej jakości oraz niski poziom wykluczenia społecznego.

Punkty krytyczne (główne problemy):

Bariery instytucjonalne w znacznym stopniu ograniczają działalność MŚP w regionie Morza Bałtyckiego. W związku z tym, jeżeli rozwój regionu ma się opierać na tych przedsiębiorstwach, konieczne jest jak najszybsze usunięcie czynników utrudniających ich funkcjonowanie. Najważniejszym priorytetem jest opracowanie instytucjonalnych ram określających spójne zasady funkcjonowania przedsiębiorczości (w praktyce zasady te są często zbyt restrykcyjne lub złożone). Jakość ram instytucjonalnych i prawnych, w których przedsiębiorstwa regionu Morza Bałtyckiego prowadzą działalność, różni się w znacznym stopniu w poszczególnych państwach.

Istnieje szereg przeszkód utrudniających osiągnięcie większej integracji rynku pracy w regionie Morza Bałtyckiego. Oprócz tradycyjnych czynników o charakterze administracyjnym i prawnym – związanych z zabezpieczeniem społecznym i uznawaniem kwalifikacji – podkreśla się dwie nowe kategorie ograniczeń: przeszkody natury „praktycznej” związane z zakwaterowaniem, znajomością języka i zatrudnieniem osób żyjących w związkach partnerskich i małżonków oraz przeszkody natury „psychologicznej” obejmujące, w szczególności, problem powrotu do kraju pochodzenia i brak uznania znaczenia mobilności.

Poprawa perspektyw zawodowych, szkolenia i kwalifikacji w sektorze morskim może znacznie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na morzu, zatrudnienia oraz ogólnej konkurencyjności całego klastru morskiego.Wartość dodana dla regionu Morza Bałtyckiego:

Znaczne różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w poszczególnych państwach nie sprzyjają jednolitemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu całego obszaru. Dla dobrobytu regionu konieczna jest wzmożona i ściślejsza integracja oraz zapewnienie przedsiębiorcom lepszych warunków do wymiany handlowej i prowadzenia działalności z krajami sąsiednimi. Ważne jest także wzmocnienie współpracy w obszarach, w których region posiada mocną pozycję oraz znaczny potencjał dalszego wzrostu, na przykład w obszarze wzornictwa i technologii środowiskowej.

Współpraca w zakresie mobilności wewnątrz UE może wpłynąć na lepsze dostosowanie popytu na rynku pracy, zarówno w krajach, z których pochodzą pracownicy, jak i w krajach przyjmujących, do podaży siły roboczej poprzez lepszą koordynację szkoleń na rynku pracy oraz szkoleń w celu zmiany kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Pozwoli to na zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej potrzebnej w regionie. Duży potencjał tkwi w wykorzystywaniu mocnych stron różnych rynków pracy w regionie, zarówno tych bardziej dojrzałych, jak i tych bardziej dynamicznych, w szczególności w celu zaspokojenia potrzeb rozwijających się innowacyjnych przedsiębiorstw.

Jeżeli chodzi o klastry morskie, różnorodna działalność gospodarcza w poszczególnych krajach basenu Morza Bałtyckiego41, obejmująca żeglugę, budownictwo okrętowe, działalność portową, usługi, dostawy wyposażenia, prace na morzu i rybołówstwo, umożliwiłaby uzyskanie pozytywnych wyników w zakresie promowania umiędzynarodowienia i konkurencyjności MŚP.Działania:

Działania strategiczne:

 • Promowanie wymiany handlowej i przyciąganie większej liczby inwestycji do regionu Morza Bałtyckiego” przez skuteczniejszą współpracę między podmiotami zajmującymi się promowaniem handlu i inwestycji, aby jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność narzędzi zapewnianych przez państwa członkowskie w tym obszarze. Dalsze wzmocnienie współpracy miedzy agencjami ds. handlu i inwestycji w regionie miałoby korzystny wpływ na handel wewnątrzregionalny oraz na handel między przedsiębiorstwami z regionu a przedsiębiorstwami z innych krajów.

 • Zapewnienie dostępu do kapitału małym i średnim przedsiębiorstwom” na przykład przez promowanie i wprowadzanie nowych innowacyjnych narzędzi, które ułatwiają dostęp do kapitału w regionie, w szczególności we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstw. Działania w tym zakresie mogą obejmować na przykład tworzenie transgranicznych funduszy kapitału podwyższonego ryzyka i realizację transgranicznych programów gwarancji, które umożliwiłyby wykorzystywanie korzyści skali i zakresu w przypadku inwestowana w MŚP lub udzielania gwarancji na zaciągane przez nie pożyczki. Instrumenty finansowe UE w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz fundusze strukturalne należy wykorzystywać w szerokim zakresie i w skuteczny sposób w celu zapewnienia finansowania dla MŚP, jeżeli bieżąca sytuacja na rynku jest trudna. Źródła finansowania UE na rzecz MŚP należy uzupełnić finansowaniem na szczeblu krajowym i regionalnym.

 • Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet” w celu wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w regionie Morza Bałtyckiego. Istnieje potrzeba wzmocnienia przedsiębiorczości kobiet za pomocą ukierunkowanych działań na rzecz młodych kobiet i kobiet ponownie rozpoczynających karierę zawodową, które rozpoczynają działalność lub myślą o zmianie kwalifikacji. Osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki i zainteresowane strony reprezentujące MŚP w regionie Morza Bałtyckiego powinny być zachęcane do wzmacniania i propagowania ducha przedsiębiorczości wśród kobiet. Aby stworzyć otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości kobiet, należy zająć się czynnikami związanymi z kontekstem, gospodarczymi i „miękkimi”, które utrudniają rozpoczynanie działalności i rozwój przedsiębiorstw zakładanych przez kobiety.

 • Wspólne rozwijanie przedsiębiorczości związanej z odnawialną energią morską, w szczególności z energią wiatrową, aby region Morza Bałtyckiego uzyskał wiodącą pozycję w tej dziedzinie”. Odnawialna energia morska jest jednym z rozwijających się sektorów morskich. Małe i średnie przedsiębiorstwa podjęły pionierskie działania i opracowały innowacyjne technologie. Znaczenie takich struktur gospodarczych dla rozwoju sektora będzie się utrzymywać. Wzmocnienie przedsiębiorczości w regionie Morza Bałtyckiego w tej dziedzinie może przyczynić się do powstania inicjatywy rynków pionierskich na rzecz odnawialnej i czystej energii. Ze względu na panujące warunki i działania prowadzone w Danii, Niemczech i Szwecji, a także na transport gazu z Rosji, region stał się już prawie kluczowa strefą w odniesieniu do innowacji i nowych kierunków rozwoju w tej dziedzinie. Państwa regionu Morza Bałtyckiego mają szansę na uzyskanie wiodącej roli w szerszym europejskim kontekście rozwoju na przykład przez wskazanie najważniejszych wyzwań o charakterze technologicznym i przedstawienie głównych przeszkód regulacyjnych, wyprzedzając ogólnoeuropejską debatę na temat odnawialnej energii morskiej. Horyzontalne działanie w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich (zob. niżej) może mieć korzystny wpływ na przedmiotowe działanie. Ogólniej rzecz biorąc, wsparcie dla „zielonego biznesu” ma zasadnicze znaczenie.

 • Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości, jako element szkolnych programów nauczania”. Należy włączyć przedsiębiorczość do programów nauczania na wszystkich poziomach kształcenia, w tym na poziomie szkół wyższych, dostarczyć nauczycielom odpowiedniej wiedzy, opracować nowe metody nauczania oraz budować kulturę przedsiębiorczości. W realizacji powyższych działań powinny uczestniczyć lokalne przedsiębiorstwa. Należy zachęcać uczelnie w regionie Morza Bałtyckiego do umacniania ducha przedsiębiorczości oraz do budowania otoczenia sprzyjającego przedsiębiorczości, nie tylko w odniesieniu do studentów kierunków menedżerskich i ekonomicznych. Środki powinny obejmować wsparcie na rzecz uczelnianych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i firm typu spin-off oraz specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli.

 • Ułatwianie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” przez ustanowienie programów w zakresie kształcenia i wymiany transgranicznej, przy pełnym wykorzystaniu środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na wspieranie MŚP.

Działania oparte na współpracy:

 • Zwiększenie mobilności pracowników” nie tylko w ramach rynków pracy, lecz także w kierunku rynków pracy, poprzez promowanie wzmocnionej współpracy transnarodowej na rzecz pokonywania granic i zwiększania mobilności. Współpraca między samorządami, regionami i państwami członkowskimi jest istotnym sposobem zwiększania skuteczności instrumentów wsparcia przez wzajemną wymianę doświadczeń, analizowanie przyszłych zagadnień oraz przez współpracę w zakresie procedur wdrożeniowych i porównywania wyników. Działanie przewiduje sprzyjanie głębszej współpracy między agencjami pośrednictwa pracy w regionie Morza Bałtyckiego oraz promowanie lepszego powiązania szkoleń w pracy oraz szkoleń w celu zmiany kwalifikacji i doskonalenia zawodowego z potrzebami rynku pracy w całym regionie. Inną ważną kwestią jest wzajemne uznawanie kwalifikacji, które wymaga współpracy między właściwymi organami kontrolnymi. Dla klastru morskiego korzystna może okazać się mobilność pracowników między miejscami pracy i karierami zawodowymi na lądzie stałym i na morzu, a także bardziej przejrzysty i bardziej zaawansowany system podnoszenia kwalifikacji w zawodach związanych z gospodarką morską. Działania zostały szczegółowo omówione w sekcjach 4-13.

 • Rozpoczęcie wymiany dobrych praktyk w dziedzinie administracyjnych uproszczeń przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, wydawaniu pozwoleń i postępowaniach upadłościowych” w oparciu o zalecenia określone w Karcie małych przedsiębiorstw.

Projekty flagowe (przykłady):

 • 8.1. „Promowanie młodych przedsiębiorców”: współpraca między sektorem kształcenia a sektorem działalności gospodarczej ma istotne znaczenie dla budowania trwałego wzrostu gospodarczego. Należy opracować wspólną inicjatywę w celu wspierania młodych przedsiębiorców, a także w celu promowania rozwoju mobilności i tworzenia transgranicznych sieci współpracy młodych przedsiębiorców w regionie Morza Bałtyckiego oraz udostępniania środków finansowych na ten cel (Partner wiodący: Dania; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • 8.2. „Rozwijanie głębszej współpracy w zakresie technologii środowiskowej w celu tworzenia nowych możliwości gospodarczych”. Aby wzmocnić pozycję MŚP w sektorze technologii środowiskowej, konieczne jest osiągnięcie masy krytycznej w zakresie wiedzy i technologii, przy zaangażowaniu badań i rozwoju technologicznego (badania naukowe) oraz przedsiębiorstw. Wspólne działania powinny obejmować wzmocnioną współpracę w zakresie promowania eksportu, w szczególności do Chin i Indii. (Partner wiodący: Polska; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • 8.3. „Realizacja projektu »Zrównoważona produkcja przez innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach«. Celem projektu jest zwiększenie potencjału innowacyjnego MŚP w celu wzmocnienia ich zrównoważonych procesów produkcji, co pozwala na zwiększenie zysków przedsiębiorstw, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ekonomicznych i środowiskowych. (Projekt finansowany ze środków dostępnych w Programie Regionu Morza Bałtyckiego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR, całkowity budżet wynosi 3 miliony EUR na okres trzech i pół roku). (Partner wiodący: Niemcy; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia). PROJEKT PRZYSPIESZONY

 • 8.4. „Region Morza Bałtyckiego jako region ekoefektywny” – cel projektu może zostać osiągnięty na przykład przez ustanowienie sieci współpracy w zakresie ekologicznych zamówień publicznych, w ramach której wymieniane są dobre praktyki i doświadczenia. Należy utworzyć punkty kontaktowe we wszystkich państwach członkowskich regionu Morza Bałtyckiego w celu poszerzenia wiedzy i rozpowszechniania informacji. (Partner wiodący: Niemcy; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • 8.5. „Pełne wykorzystanie Europejskiego kodeksu najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień publicznych” w celu pomocy przedsiębiorstwom w rozwiązaniu nadal istniejących problemów, które hamują ich rozwój. (Partner wiodący: Niemcy; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • 8.6. „Region Morza Bałtyckiego jako lider w dziedzinie wzornictwa”. Państwa regionu posiadają zarówno potencjał, jak i doświadczenie mogące stanowić podstawę do działań w obszarze rozwoju wzornictwa i podjęły już współpracę w tej dziedzinie. Wzornictwo pochodzące z regionu obejmuje pewne podobne elementy, które powinny być przedmiotem wspólnego wprowadzania do obrotu. Projekt obejmuje rozpowszechnianie dobrych praktyk dotyczących wzornictwa państw basenu Morza Bałtyckiego w ramach konferencji tematycznych i wystaw podczas festiwali związanych z prezentacją dobrych praktyk, takich jak np. Gdynia Design Days. (Partner wiodący: Polska; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

 • 8.7. „Realizacja projektu dotyczącego sieci pracy w regionie Morza Bałtyckiego”. Celem projektu jest poprawa zarządzania wspólnym rynkiem pracy w regionie Morza Bałtyckiego i jego harmonizacji w oparciu o wspólne strategie transnarodowe. W szczególności uwzględnione zostaną zmiany demograficzne i procesy migracyjne. (Projekt finansowany ze środków dostępnych w Programie Regionu Morza Bałtyckiego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR; całkowity budżet wynosi 2,6 mln EUR na okres trzech i pół roku). (Partner wiodący: Niemcy – Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg; termin zakończenia: do ustalenia). PROJEKT PRZYSPIESZONY

 • 8.8. „Współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia”, obejmująca wymianę informacji na temat ofert pracy, warunków pracy i pobytu w regionie Morza Bałtyckiego, w ramach skuteczniejszego wykorzystywania europejskiego portalu EURES poświęconego mobilności zawodowej. (Partner wiodący: Szwecja, Arbetsformedlingen (publiczne służby zatrudnienia).. Termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).
 1. Wzmocnienie zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa

Koordynowane przez Finlandię i Litwę w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przez Szwecję w zakresie rybołówstwa

Prezentacja zagadnienia:

W regionie Morza Bałtyckiego rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo mają duże znaczenie dla gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Utrzymanie rentowności i konkurencyjności tych sektorów stanowi kluczowy czynnik dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu w przyszłości. Współpraca w tych sektorach w regionie Morza Bałtyckiego była dotychczas stosunkowo ograniczona. Jej wzmocnienie mogłoby przynieść wiele korzyści.

Region Morza Bałtyckiego jest regionem w dużym stopniu zdominowanym przez lasy, w którym sektor leśny jest ważny dla rozwoju regionalnego oraz odgrywa istotną rolę w utrzymaniu stabilnego zatrudnienia na obszarach wiejskich. Potrzebne jest bardziej zintegrowane podejście do wykorzystywania drewna i innych produktów leśnych.

Rybołówstwo na Morzu Bałtyckim ma długą tradycję. O ile w przypadku niektórych zasobów połowy utrzymują się w granicach naturalnych limitów, w przypadku innych nastąpiło przełowienie. W 2008 r. Komisja rozpoczęła przegląd bieżącej polityki, analizując zaobserwowane do tego czasu osiągnięcia i niedociągnięcia. W ramach analizy określono pięć głównych braków polityki, a mianowicie nadmierną zdolność połowową, nieprecyzyjne cele polityki, podejmowanie decyzji skupione na perspektywie krótkoterminowej, brak odpowiedzialności branży oraz brak woli zapewnienia zgodności ze strony państw członkowskich i niski stopień zgodności osiągnięty przez branżę. Podjęcie działań w celu zaradzenia powyższym brakom podczas nadchodzących reform wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest niezbędnym warunkiem realizacji ogólnego celu polityki, tj. zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych. Wzrosła konkurencja w zakresie środków spożywczych i produktów rolnych, istnieje zatem potrzeba dalszego rozwijania sektora rolnego, tak aby stawał się on zarówno bardziej zrównoważony pod względem środowiskowym, jak i bardziej konkurencyjny. Aby osiągnąć powyższe cele, niezbędne jest prowadzenie badań w ramach sektora oraz poprawa współpracy.

W kontekście inicjatyw podjętych przez Stały Komitet ds. Badań Naukowych w Dziedzinie Rolnictwa (SCAR) utworzona została grupa robocza, której zadaniem jest skuteczniejsze koordynowanie krajowych działań badawczych służących rozwojowi zrównoważonego rolnictwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Punkty krytyczne (główne problemy):

Obszary wiejskie leżące w północnej części regionu są jednymi z najrzadziej zaludnionych obszarów w UE. Jednocześnie na innych obszarach wiejskich i przybrzeżnych w regionie występuje problem presji urbanizacyjnej. W związku z tym potrzeby i problemy tych obszarów, sektora rolnego i rybołówstwa różnią się między sobą, mimo że wiele problemów pozostaje nadal wspólnych, na przykład konkurencyjność, wyzwania środowiskowe i wyludnienie obszarów wiejskich.

Istniejące zaburzenia równowagi miedzy zdolnością połowową i dostępnymi zasobami często prowadziły do presji politycznej na ustalanie rocznych dopuszczalnych połowów na o wiele wyższym poziomie niż wynikałoby z opinii naukowych, prowadząc do przełowienia i zanikania zasobów. Ponadto nadmierna zdolność połowowa powoduje niską rentowność i słabą zgodność z przepisami, przy znacznej liczbie przypadków błędnego zgłaszania i niezgłaszania połowów oraz niskiej odporności na czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany rynkowe.

Wartość dodana dla regionu Morza Bałtyckiego:

W regionie Morza Bałtyckiego warunki związane z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem są dość szczególne. Jest to najbardziej wysunięty na północ obszar działalności rolniczej w UE, prowadzonej czasem w surowych warunkach. Gatunki leśne i modele wzrostu są także ściśle powiązane z geografią Bałtyku.Aby zapewnić zrównoważone połowy i zwiększyć rentowność floty rybackiej, niezbędna jest wzmocniona współpraca między wszystkimi zainteresowanymi krajami i grupami interesu. Obszar może służyć także, jako obszar wzorcowy, jeżeli chodzi o opracowanie alternatywnych rozwiązań i instrumentów w zakresie zarządzania w celu wsparcia procesu reformy, takich jak bardziej zregionalizowane zarządzanie i podejście do podejmowania decyzji. W Morzu Bałtyckim występuje mała liczba zasobów ryb eksploatowanych do celów handlowych i dość czyste jednogatunkowe łowiska, z których około 90 % znajduje się na terytorium Wspólnoty, przy obecności tylko jednego partnera zewnętrznego. W związku z tym w przypadku Morza Bałtyckiego właściwe jest prowadzenie gospodarki opierającej się na podejściu ekosystemowym, a także podjęcie określonych działań, takich jak zwiększenie selektywności narzędzi połowowych i eliminacja odrzutów.

Działania:

Działania strategiczne:

 • Dalsze dostosowywanie zdolności połowowej floty rybackiej do dostępnych zasobów”. Działanie polega na dokonaniu oceny wyników gospodarczych poszczególnych segmentów floty oraz zastosowaniu niezbędnych środków w celu dostosowania zdolności połowowych do poziomu zgodnego z dostępnymi zasobami za pomocą środków lub regulacji krajowych w ramach WPRyb. Realizując programy operacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Rybackiego, państwa członkowskie mają możliwość podjęcia działań ukierunkowanych na problem nadmiernej zdolności połowowej ich flot przez wdrożenie planów dostosowania nakładu połowowego.

 • Poprawa kontroli i położenie kresu nielegalnym połowom”. Działanie obejmuje zwiększenie wykorzystywania kwot krajowych oraz wzmożenie kontroli i inspekcji, w szczególności za pomocą zaawansowanych urządzeń do monitorowania i nadzoru, poprawy koordynacji i harmonizacji między państwami członkowskimi. Należy ustanowić skuteczny system identyfikowalności oparty na obowiązujących przepisach prawnych oraz wprowadzić dodatkową analizę rozwoju sytuacji. Należy wdrożyć deklarację kopenhaską dotyczącą zwalczania niezgłaszanych połowów dorsza na Morzu Bałtyckim.

Działania oparte na współpracy:

 • Opracowanie trwałych strategii dotyczących drewna” w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej oraz programów badawczo-rozwojowych w celu stworzenia wspólnego podejścia dla regionu Morza Bałtyckiego. Należy wykorzystać wyniki badania w dziedzinie leśnictwa przeprowadzonego przez Nordycką Radę Ministrów. Strategie zostałyby włączone do szerszego kontekstu krajowych programów leśnych lub podobnych inicjatyw oraz krajowych planów dotyczących energii odnawialnej, równoważenia dostaw surowca drzewnego dla sektorów związanych z leśnictwem, rozwoju odnawialnych źródeł energii, strategii ochrony przyrody oraz mobilizacji zasobów drzewnych.

 • Zwiększenie łącznych skutków programów rozwoju obszarów wiejskich” przez skuteczniejszą współpracę prowadzącą do przyjmowania bardziej ukierunkowanych środków. Działanie to można połączyć z programami, które dotyczą podobnych problemów. Należy usprawnić funkcjonowanie środków rozwoju obszarów wiejskich w ramach krajowych programów rozwoju obszarów wiejskich, między innymi przez wspólne badania i monitorowanie. Istnieje potrzeba opracowania wspólnych działań w zakresie szkolenia i doradztwa z większym naciskiem na wspólne innowacje ponad granicami. Należy pogłębić współpracę między lokalnymi grupami działania funkcjonującymi w ramach programu LEADER i innymi zainteresowanymi stronami na obszarach wiejskich, w ramach której zostaną opracowane wspólne projekty.

 • Opracowanie strategii na rzecz zrównoważonego wykorzystywania leśnych, zwierzęcych i roślinnych zasobów genowych i prowadzenia hodowli selekcyjnej przy ich użyciu”. Uznaje się, że zasoby te mają pozytywny wpływ na zapobieganie erozji gleby i wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, a także umożliwią ograniczenie do minimum stosowania substancji kwasotwórczych i zachowanie różnorodności genetycznej. Utworzenie sieci w ramach regionu Morza Bałtyckiego będzie miało na celu wzmocnienie i rozwinięcie współpracy w tym obszarze poprzez wymianę informacji i budowanie kompetencji oraz zapewnienie doradztwa w procesie decyzyjnym. Ponadto projekty w ramach sieci będą dotyczyły różnych zagadnień, takich jak, na przykład, roślinne zasoby genowe dla rolnictwa w kontekście zmiany klimatu, w tym modyfikacja materiału rozmnożeniowego, leśnictwo, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz przystosowanie do zmiany klimatu, zwierzęce zasoby genowe, program dotyczący zrównoważonej hodowli selekcyjnej i zanieczyszczeń, kształcenie w zakresie zasobów genowych. Do celów dalszej współpracy i rozwoju należy wykorzystać działania zrealizowane przez Nordycką Radę Ministrów i jej doświadczenie.

 • Należy wzmocnić „Kontrolę zdrowia i chorób zwierząt”. Do celów dalszej współpracy i rozwoju, w tym do celów współpracy nordycko-bałtyckiej w tej dziedzinie, należy wykorzystać działania przeprowadzone przez Nordycką Radę Ministrów i jej doświadczenie.

 • Zwiększenie łącznych skutków programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rybackiego” poprzez skuteczniejszą współpracę prowadzącą do przyjmowania bardziej ukierunkowanych środków. Działanie to można połączyć z programami, które dotyczą podobnych problemów.

Projekty flagowe (przykłady):

  • 9.1. „Rozwijanie i ulepszanie koordynacji i współpracy wśród państw członkowskich i zainteresowanych stron” w zakresie zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim. Jako pierwszy krok w kierunku dalszej regionalizacji zarządzania rybołówstwem zostanie utworzone forum mające na celu wzmocnienie współpracy państw członkowskich z regionu Morza Bałtyckiego. W ramach forum we współpracy z właściwymi organizacjami regionu Morza Bałtyckiego, w tym BS RAC i HELCOM, opracowywane będą sposoby wzmacniania integracji odpowiednich zainteresowanych stron w obszarze zarządzania rybołówstwem oraz wdrażania polityki, a także sposoby dalszego rozwoju forum w tym zakresie. (Partner wiodący: Szwecja; termin przeglądu postępu prac: 1 czerwca 2010 r.).

  • 9.2. „Wyeliminowanie odrzutów”. Nawet mimo faktu, że w przypadku Morza Bałtyckiego współczynnik odrzutów jest niski, istnieje potrzeba przyjęcia środków mających na celu ich ograniczenie lub wyeliminowanie. Można tego dokonać przez ustanowienie wspólnych projektów pilotażowych w celu określenia możliwych rozwiązań, obejmujących modyfikację narzędzi lub tymczasowe zamknięcia. (Partner wiodący: Dania; termin przeglądu postępu prac: 1 czerwca 2010 r.).

  • 9.3. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. Konieczne jest opracowanie projektów, w ramach których mieszkańcy regionu podejmą wspólne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i trwałych środków do życia, na przykład projektów dotyczących wspierania otoczenia innowacji, młodzieży, turystyki na obszarach wiejskich, rolnictwa i leśnictwa. Należy opracować nowe praktyki dotyczące stosowania zintegrowanego podejścia. (Partnerzy wiodący: Polska i Szwecja; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

  • 9.4. „Zapewnienie zrównoważonych połowów” przez wyeliminowanie niedociągnięć i wykorzystanie możliwości polityki, określonych w procesie reformy wspólnej polityki rybołówstwa, przez opracowanie ekosystemowego podejścia do zarządzania rybołówstwem. Działanie zostanie przeprowadzone we współpracy z organami władzy publicznej i odpowiednimi zainteresowanymi stronami, przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w Bałtyckim planie działań HELCOM, najlepszych praktyk i wiedzy naukowej, w tym opinii naukowych ICES i STECF. (Partner wiodący: Szwecja; termin przeglądu postępu prac: 1 czerwca 2010 r.).

  • 9.5. „Wspieranie metod zrównoważonej produkcji w akwakulturze”. Działanie to podkreślono w nowym komunikacie Komisji w sprawie akwakultury i może być wdrażane w ramach realizowanych przez państwa członkowskie UE programów operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. (Partner wiodący: Finlandia; termin przeglądu postępu prac: 1 czerwca 2010 r.).

  • 9.6. „Utworzenie sieci współpracy w zakresie wdrażania przepisów UE dotyczących żywności i pasz” w celu wymiany informacji na temat najlepszych praktyk dotyczących kontroli żywności i pasz oraz omawiania wdrażania przepisów dotyczących żywności i pasz, w tym rozszerzenia współpracy między państwami członkowskimi w zakresie zanieczyszczeń oraz współpracy zainteresowanych stron i właściwych organów w zakresie sporządzania i stosowania przewodników i wytycznych dotyczących dobrych praktyk dla pierwotnych producentów pasz i żywności w poszczególnych sektorach/obszarach. (Partner wiodący: fińskie Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia). PROJEKT PRZYSPIESZONY

  • 9.7. „Zrównoważona gospodarka leśna w regionie Morza Bałtyckiego – EFINORD.

   EFINORD współdziała z UE w szczególności w sprawach związanych z polityką oraz prowadzi działania, których celem jest uwzględnienie wyników badania lasów regionu nordyckiego na szczeblu europejskim. Sieć współpracy powinna koncentrować się na zrównoważonej gospodarce leśnej, odzwierciedlającej kwestie o charakterze regionalnym – przede wszystkim kwestie dotyczące produkcji biomasy i funkcji ekosystemu, które zajmują wysoką pozycję na liście priorytetów dla właścicieli lasów, branży i ogółu społeczeństwa. (Partner wiodący: NCM/SNS; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).

W projekcie flagowym EFINORD zapewnia się patronat nad działalnością związaną z lasami i zrównoważoną gospodarką leśną w ramach strategii dla regionu Morza Bałtyckiego. Patronatem EFINORD zostaną objęte następujące działania: „Efektywność środowiskowa drewna” – (Partner wiodący: Finlandia/Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa); „Leśnictwo i ochrona wód” (Partner wiodący: Szwecja/Szwedzka Agencja Leśna); „Zrównoważona gospodarka leśna w obwodzie kaliningradzkim (Partner wiodący: Szwecja/Szwedzka Agencja Leśna); „Zrównoważony rozwój oparty na współpracy” (Partner wiodący: Finlandia/Centralny Związek Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów); „Krajobraz regionu Morza Bałtyckiego” (Partner wiodący: Szwecja/Szwedzka Agencja Leśna); „Utworzenie nordycko-bałtyckiego serwisu informacyjnego dotyczącego lasów i leśnictwa” (Partnerzy wiodący: Komitet ds. współpracy w zakresie badań lasów nordyckich (SNS) oraz Europejskie Biuro Regionalne Europejskiego Instytutu Leśnego (EFINORD)); „Zarządzanie leśnymi zasobami genowymi w regionie Morza Bałtyckiego i ich ochrona w zmieniających się warunkach klimatycznych” (Partner wiodący: Nordyckie Centrum Zaawansowanych Badań w zakresie Genetyki Leśnej i Hodowli Selekcyjnej Drzew (GeneCAR)); podprojekt 2: „Współpraca w zakresie hodowli selekcyjnej świerku” (Partner wiodący: NordGen Forest); „Hardwoods are good” (Partner wiodący: Szwecja / Szwedzka Agencja Leśna).

  • 9.8. „Sieć instytucji ds. zarządzania roślinnymi zasobami genowymi w regionie Morza Bałtyckiego i ich ochrony w zmieniających się warunkach klimatycznych”. Celem działania jest zapewnienie zrównoważonej ochrony i wykorzystywania roślinnych zasobów genowych mających znaczenie dla sektorów żywności i rolnictwa. Aby osiągnąć powyższy cel, została już ustanowiona sieć instytucji z regionu do celów wymiany i rozwijania wiedzy w przedmiotowej dziedzinie. Sieć obejmie długoterminową współpracę na rzecz opracowania praktycznych i oszczędnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami genowymi, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w regionie. Najważniejszym celem będzie realizacja wspólnej europejskiej bazy danych roślinnych zasobów genowych (AGEIS), promującej wykorzystywanie takich zasobów w regionie do celów hodowli selekcyjnej i prowadzenia badań. Powyższa inicjatywa może służyć jako wzór współpracy na szczeblu regionalnym dla innych krajów europejskich. (Temat przekrojowy B: Zmiana klimatu). (Partner wiodący: NordGen; termin zakończenia: do ustalenia).

 • 9.9. „Ustanowienie forum dotyczącego innowacyjnego i zrównoważonego przetwarzania nawozu naturalnego” (BATMAN) przez wymianę informacji na temat zrównoważonych sposobów przetwarzania nawozu naturalnego w regionie Morza Bałtyckiego w celu ograniczenia do minimum oddziaływania na środowisko oraz w celu osiągnięcia korzyści takich jak energia odnawialna. (Partnerzy wiodący: Duńskie Centrum Innowacyjności ds. Bioenergii i Technologii Środowiskowej (CBMI) oraz Fiński Instytut ds. Badań Rolno-spożywczych, Technologicznych i Środowiskowych (MTT); termin zakończenia: do ustalenia). PROJEKT PRZYSPIESZONY

 • 9.10. „Recycling fosforu”. Recycling fosforu stanowi pilne wyzwanie, biorąc pod uwagę szacunki, według których światowe zasoby fosforu nadającego się do użytkowania w łatwy i oszczędny sposób wystarczą jedynie na 50-150 lat. Jednocześnie pochodzące z działalności rolniczej ilości fosforu w wodach stanowią przyczynę eutrofizacji. Należy opracować nowe praktyki w zakresie stosowania zintegrowanego podejścia w celu ograniczenia do minimum wypłukiwania związków odżywczych i fosforu do wód oraz w celu zmaksymalizowania recyklingu wszystkich typów źródeł fosforu, wchodzącego w skład nawozu naturalnego. (Partner wiodący: Niemcy (do potwierdzenia) wspólnie z forum BATMAN; termin zakończenia: do ustalenia).

 • 9.11. „Wzmocnienie kontroli zdrowia i chorób zwierząt”. W regionie nordycko-bałtyckim planowanie na wypadek zagrożenia w zakresie chorób zwierząt stanowiło przez szereg lat punkt wspólnego działania, a niektóre ze zdobytych doświadczeń zostaną wykorzystane w przyszłej współpracy w całym regionie Morza Bałtyckiego. Przykład mogą stanowić symulacje, które uznaje się za bardzo wartościowe narzędzie służące do testowania planów na wypadek zagrożenia, ustanowionych do celów kontroli chorób zwierząt i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu. Należy przeanalizować działania przeprowadzone w celu ułatwienia szkolenia w regionie Morza Bałtyckiego w zakresie stosowania analizy ryzyka i tworzenia sieci wymiany doświadczeń. W przypadku wystąpienia ogniska choroby zwierząt w regionie Morza Bałtyckiego zostaną podjęte działania w celu zapewnienia, w ramach dostępnych zasobów, wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, aby zaradzić sytuacji wystąpienia choroby zwierząt w danym kraju. W związku z tym do celów dalszej współpracy i rozwoju, w tym współpracy nordycko-bałtyckiej w tym obszarze, należy wykorzystać działania zrealizowane przez Nordycką Radę Ministrów i jej doświadczenie. (Partner wiodący: Nordycka Rada Ministrów – do potwierdzenia; termin przeglądu postępu prac: do ustalenia).
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna