Komisja wspólnot europejskich bruksela, dnia […] rPobieranie 407,11 Kb.
Strona2/8
Data28.11.2017
Rozmiar407,11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego


Zintegrowane ramy, które umożliwią Unii Europejskiej i państwom członkowskim określenie potrzeb i dostosowanie ich do dostępnych zasobów poprzez koordynację odpowiednich działań politycznych, zapewniając w ten sposób regionowi Morza Bałtyckiego możliwość korzystania ze zrównoważonego środowiska i optymalny rozwój gospodarczo-społeczny.

Plan działania

Wprowadzenie


„Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego” opisana jest w trzech dokumentach: (1) komunikacie Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego, (2) związanym z nim planie działania, który uzupełnia komunikat i został przedstawiony Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w tym samym czasie oraz (3) dokumencie roboczym służb Komisji Europejskiej, w którym przedstawiono kontekst, podejście i treść strategii.

W niniejszym planie działania przedstawiono zagadnienia priorytetowe określone w trakcie przygotowywania strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego1. Plan może być przedmiotem regularnych aktualizacji z uwzględnieniem zmian zachodzących w regionie i w sytuacji w nim panującej po osiągnięciu porozumienia między koordynatorami ds. zagadnień priorytetowych, państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Niniejsza wersja stanowi aktualizację na 2010 r. planu działań opublikowanego przez Komisję w czerwcu 2009 r.

Chociaż strategia jest strategią Unii Europejskiej oczywiste jest, że wieloma kwestiami można zająć się jedynie w ramach konstruktywnej współpracy z naszymi zewnętrznymi partnerami w regionie, a szczególnie z Rosją. Strategia nie może jednak dyktować działań osobom trzecim: określa się w niej raczej kwestie, w przypadku których współpraca byłaby pożądana i wskazuje się fora, na których możliwe byłoby podjęcie dyskusji i współpracy. Jak zauważyła Rada Europejska w swoich konkluzjach, wymiar północny, wspólna polityka UE, Rosji, Norwegii i Islandii stanowią fundament tych zewnętrznych aspektów strategii. Istnieją również inne fora, które mogą okazać się przydatne w tym względzie, takie jak „wspólne przestrzenie” UE-Rosja2. Współpraca z innymi organami międzynarodowymi (takimi jak Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS), Nordycka Rada Ministrów lub komisja helsińska (HELCOM)) nie będzie naruszała ich własnych mechanizmów podejmowania decyzji.

W planie działania omówiono 15 zagadnień priorytetowych odpowiadających głównym obszarom, w których strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego może przyczynić się do wprowadzenia ulepszeń (poprzez rozwiązywanie głównych problemów lub wykorzystywanie głównych szans). Koordynację każdego zagadnienia priorytetowego zasadniczo należy przydzielić państwu członkowskiemu, które pracowałoby nad jego wdrażaniem w ścisłym kontakcie z Komisją, ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności innymi państwami członkowskimi, a także z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz organami międzyrządowymi i organizacjami pozarządowymi. Ponadto zapewniona będzie spójność ze zintegrowaną polityką morską.

Zagadnienia priorytetowe podzielone są na cztery filary tematyczne oraz jedną sekcję dotyczącą kwestii horyzontalnych. Należy jednak zauważyć, że podział ten ma na celu jedynie ułatwienie analizy. W rzeczywistości każdy filar odnosi się do szerokiej gamy działań politycznych i będzie miał wpływ na pozostałe filary: są one wzajemnie powiązane i współzależne. Każde zagadnienie priorytetowe otwiera prezentacja zagadnienia, w której znajdują się ogólne informacje na dany temat. Następnie wskazuje się punkty krytyczne (główne problemy) i przedstawia wartość dodaną działania dla regionu Morza Bałtyckiego.

Zagadnienia priorytetowe wdraża się poprzez działania szczegółowe, które również zostały omówione. Niektóre działania mają charakter strategiczny dla regionu Morza Bałtyckiego, ponieważ ich celem jest rozwiązywanie konkretnych kwestii istotnych dla jego regionów, mieszkańców i przedsiębiorstw. Inne są działaniami opartymi na współpracy, tj. na korzyściach płynących z poprawy współpracy w sprawach, w odniesieniu do których państwa członkowskie i zainteresowane strony są do tego gotowe. W niektórych przypadkach działania mogą wymagać zmiany kierunku polityki lub (rzadko) prawodawstwa krajowego państw członkowskich regionu Morza Bałtyckiego. W innych przypadkach działania wymagają finansowania, które może pochodzić ze źródeł prywatnych lub publicznych (UE, fundusze krajowe, regionalne lub lokalne). Żadne z działań nie powinno naruszać istniejących wyłącznych kompetencji Wspólnoty.

Dodatkowo przedstawiono przykłady projektów flagowych, tj. projektów o dużym znaczeniu. W odniesieniu do tych projektów należy wyznaczyć odpowiedzialnego partnera wiodącego oraz termin realizacji. Niektóre projekty flagowe mogą zostać rozpoczęte i zrealizowane względnie szybko – określa się je jako projekty przyspieszone.

W szeregu przypadków celem działań szczegółowych w planie działania jest podkreślenie zagadnień priorytetowych, które są już określone lub nawet realizowane w ramach systemu UE lub w innych ramach międzynarodowych, ale warunkiem powodzenia ich realizacji jest wzmożenie wysiłków koordynacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego oraz spójna strategia finansowania. Strategia stanowi wyjątkową okazję w tym zakresie. Wzmożone wysiłki związane z planem działania powinny być ściśle skoordynowane z wszelkimi pojawiającymi się zmianami (zwłaszcza z nowymi przepisami), w tym na szczeblu UE, w celu zapewnienia spójności i efektywności.

Wciąż trwający kryzys gospodarczy wpływa na działania i projekty flagowe przedstawione w poszczególnych sekcjach niniejszego planu działania. Tworzy to mniej korzystny klimat dla inwestycji, co wpływa ogólnie zarówno na sektory publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne. W takiej sytuacji tym bardziej istotne jest, aby strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego umożliwiała partnerom w regionie przyjęcie dłuższej perspektywy i zrozumienie, że kiedy ten kryzys minie, regiony, które się najlepiej przygotują, będą miały największe szanse na wykorzystanie nowych szans i innowacji.

Komisja Europejska uważa, że zaproponowane działania są ważne i sugeruje wykorzystanie kryzysu jako okazji do przeprowadzenia przeglądu priorytetów państw członkowskich. W szczególności stanowi on okazję do uważnego przyjrzenia się jakości życia obywateli, która wymaga zrównoważonego środowiska. Ponadto kryzys może spowodować zmianę kierunku działań przedsiębiorców, którzy mogą uznać za rozsądne wykorzystanie szans związanych z „ekologiczną działalnością gospodarczą”. Ponadto zaproponowane działania mogłyby stanowić część krajowych pakietów naprawy gospodarczej, ponieważ mogą przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy w trakcie realizacji (na przykład w infrastrukturze transportowej i energetycznej) i po jej zakończeniu dzięki zwiększonej dostępności i atrakcyjności regionu, co z kolei przyczyni się do wzrostu gospodarczego.Spis treści

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego 2

Wprowadzenie 3

przekształcenie regionu morza bałtyckiego w obszar zrównoważony środowiskowo 6

PRZEKSZTAŁCENIE regionU morza bałtyckiego W obszar dobrobytu 25

PRZEKSZTAŁCENIE regionu morza bałtyckiego W MIEJSCE DostępnE i atrakcyjnE 48

PRZEKSZTAŁCENIE REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W OBSZAR bezpieczny I CHRONIONY 65

działania HORYZONTALNe 77

 • Dostosowanie dostępnego finansowania do priorytetów i działań strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego”

 • Współpraca przy transponowaniu dyrektyw UE”

 • Stworzenie zintegrowanych struktur gospodarki morskiej w regionie Morza Bałtyckiego”

 • Uzyskanie statusu projektu pilotażowego we wdrażaniu dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej”

 • Zachęcenie do stosowania planowania przestrzennego obszarów morskich we wszystkich państwach członkowskich położonych nad Morzem Bałtyckim i stworzenie wspólnego podejścia dotyczącego współpracy transgranicznej”

 • Stworzenie i ukończenie lądowego planowania przestrzennego”

 • Przekształcenie udanych projektów pilotażowych i demonstracyjnych w działania na pełną skalę”

 • Stosowanie badań jako podstawy decyzji politycznych”

 • Koordynacja stosowania dywidendy cyfrowej

 • Zapewnienie szybkiej łączności szerokopasmowej na obszarach wiejskich”

 • Określenie i wdrożenie komponentu dotyczącego basenu Morza Bałtyckiego w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego (EMODNET) oraz ulepszenie danych społeczno-ekonomicznych”

 • Zbudowanie tożsamości regionalnej”

 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju na obszarach rybackich”


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna