Komisja Europejska notatkaPobieranie 32,58 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar32,58 Kb.


Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 2 czerwca 2014 r.Komisja podejmuje działania w ramach procedury nadmiernego deficytu

Jakie decyzje podjęła dzisiaj Komisja w ramach procedury nadmiernego deficytu?

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zaleciła Radzie Unii Europejskiej zakończenie procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do sześciu państw: Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Niderlandów i Słowacji.

Komisja opublikowała również sprawozdanie zawierające analizę przyczyn planowanego i przewidywanego przekroczenia określonej w Traktacie wartości referencyjnej długu publicznego (60 proc. PKB) w przypadku Finlandii. Komisja doszła do wniosku, że planowane przekroczenie można wyjaśnić wkładem finansowym Finlandii w mechanizmy ustanowione w celu utrzymania stabilności finansowej w strefie euro. W związku z tym kryterium długu jest spełnione i nie ma potrzeby wszczęcia procedury nadmiernego deficytu.

Ponadto Komisja stwierdziła, że dwa państwa, Polska i Chorwacja, podjęły skuteczne działania w odpowiedzi na zalecenia Rady dla tych krajów wydane w ramach procedury nadmiernego deficytu.Zakończenie/wszczęcie procedury nadmiernego deficytu

Ile państw członkowskich jest obecnie objętych procedurą nadmiernego deficytu?

Obecnie procedurą nadmiernego deficytu objętych jest 17 państw członkowskich UE. Oznacza to, że procedura ta dotyczy wszystkich państw członkowskich UE z wyjątkiem Bułgarii, Niemiec, Estonii, Włoch, Węgier, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Rumunii, Finlandii i Szwecji. Jeżeli Rada postąpi zgodnie z zaleceniami Komisji w sprawie zakończenia procedury nadmiernego deficytu wobec Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Holandii i Słowacji łączna liczba krajów objętych tą procedurą spadnie do 11. Wiosną 2011 r. aż 24 państwa członkowskie były objęte procedurą nadmiernego deficytu.Jakie są warunki zakończenia procedury nadmiernego deficytu?

Podstawą decyzji w sprawie zakończenia procedury nadmiernego deficytu jest „trwała korekta” nadmiernego deficytu. Uznaje się, że taka korekta została osiągnięta, jeżeli:  • (i) dane zgłoszone za poprzedni rok (w tym wypadku – 2013 r.) wykazują, że deficyt był mniejszy niż 3 proc. PKB; oraz

  • (ii) według prognozy Komisji deficyt nie przekroczy wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB w okresie objętym prognozą (obecnie – w latach 2014 i 2015).


Dlaczego Komisja zaleca Radzie zakończenie procedury nadmiernego deficytu wobec Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Holandii i Słowacji?

Austria

Austria została objęta procedurą nadmiernego deficytu w 2009 r. Po osiągnięciu w 2010 r. szczytowego poziomu 4,5 proc. PKB deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Austrii spadł poniżej określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB już w 2011 r. Jednakże ze względu na wyłaniające się ryzyko związane z ewentualnymi operacjami mającymi na celu naprawę sektora finansowego, co mogłoby skutkować deficytem przekraczającym 3 proc. PKB w późniejszych latach, Komisja nie zaleciła wczesnego zakończenia procedury nadmiernego deficytu. Zagrożenia te nie urzeczywistniły się jednak i w 2013 r. Austria odnotowała deficyt w wysokości 1,5 proc. PKB. W przyjętym przez rząd Austrii w dniu 29 kwietnia 2014 r. programie stabilności na lata 2014–2018 przewidziano wzrost deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 2,7 proc. PKB w 2014 r., a w 2015 r. jego spadek do 1,4 proc. PKB. W prognozie Komisji z wiosny 2014 r. przewiduje się, że deficyt wyniesie 2,8 proc. PKB w 2014 r. i 1,5 proc. PKB w 2015 r. Oczekuje się zatem, że w okresie objętym prognozą deficyt utrzyma się na poziomie niższym od określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB. Dokonanie korekty oznacza zatem zastosowanie się do zalecenia Rady z 2009 r. wzywającego do zlikwidowania nadmiernego deficytu w Austrii najpóźniej do końca 2013 r.Belgia

Procedura nadmiernego deficytu wobec Belgii została wszczęta w 2009 r., a w 2013 r. nastąpiło przejście do jej kolejnego etapu. Po szczytowym wzroście do 5,6 proc. PKB w 2009 r., w 2013 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Belgii został obniżony do 2,6 proc. PKB, zgodnie z decyzją Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. W przedłożonym przez rząd Belgii w dniu 30 kwietnia 2014 r. programie stabilności na lata 2014-2017 przewidziano obniżenie się deficytu do 2,15 proc. PKB w 2014 r., a w 2015 r. jego dalszy spadek do 1,4 proc. PKB. W prognozie Komisji z wiosny 2014 r. przewiduje się, że deficyt wyniesie 2,6 proc. PKB w 2014 r. i 2,8 proc. PKB w 2015 r. Oczekuje się zatem, że w okresie objętym prognozą deficyt utrzyma się na poziomie niższym od określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB. Dokonanie korekty oznacza zastosowanie się do decyzji Rady z 2013 r. wzywającej do zlikwidowania nadmiernego deficytu w Belgii najpóźniej do końca 2013 r.Republika Czeska

Republika Czeska została objęta procedurą nadmiernego deficytu w 2009 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Republice Czeskiej, po osiągnięciu szczytowej wartości 5,8 proc. PKB w 2009 r., został obniżony do 1,5 proc. PKB w 2013 r., czyli w terminie ustalonym przez Radę. W programie konwergencji na 2014 r. Republika Czeska przewiduje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 1,8 proc. PKB w 2014 r., a w 2015 r. do 2,3 proc. PKB. W prognozie Komisji z wiosny 2014 r. przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie 1,9 proc. PKB w 2014 r. i 2,4 proc. PKB w 2015 r. Oczekuje się zatem, że w okresie objętym prognozą deficyt utrzyma się na poziomie niższym od określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB. Dokonanie korekty oznacza zastosowanie się do zalecenia Rady z 2009 r. wzywającego do zlikwidowania nadmiernego deficytu w Republice Czeskiej najpóźniej do końca 2013 r.Dania

Dania została objęta procedurą nadmiernego deficytu w 2010 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych utrzymywał się w granicach wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB w latach 2010-2013, z wyjątkiem 2012 r., kiedy na saldo negatywnie wpłynął jednorazowy zwrot kosztów związany z reformą systemu emerytalnego z 2011 r. Szacuje się, że ten jednorazowy zwrot pogorszył saldo budżetowe o 1,5 proc. PKB w 2012 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnął poziom 2,5 proc. PKB w 2010 r., 1,9 proc. PKB w 2011 r., 3,8 proc. PKB w 2012 r. i 0,8 proc. PKB w 2013 r. W programie konwergencji Danii na 2014 r. przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie poziom 1,3 proc. PKB w 2014 r. i 2,9 proc. PKB w 2015 r. W prognozie Komisji z wiosny 2014 r. przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie 1,2 proc. PKB w 2014 r. i 2,7 proc. PKB w 2015 r. Oczekuje się zatem, że w okresie objętym prognozą deficyt utrzyma się na poziomie niższym od określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB. Dokonanie korekty oznacza zastosowanie się do zalecenia Rady z 2010 r. wzywającego do zlikwidowania nadmiernego deficytu w Danii najpóźniej do końca 2013 r.Holandia

Procedura nadmiernego deficytu wobec Holandii została wszczęta w 2009 r., a termin korekty został przedłużony o rok w roku 2013. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Holandii, po osiągnięciu szczytowej wartości na poziomie 5,6 proc. PKB w 2009 r., był stopniowo redukowany i w 2013 r. osiągnął poziom 2,5 proc. PKB. W programie stabilności Holandii na 2014 r. przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 2,9 proc. PKB w 2014 r., a w 2015 r. spadnie do 2,1 proc. PKB. W prognozie Komisji z wiosny 2014 r. przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 2,8 proc. PKB w 2014 r. i 1,8 proc. PKB w 2015 r. Oczekuje się zatem, że w okresie objętym prognozą deficyt utrzyma się na poziomie niższym od określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB. Dokonanie korekty oznacza zastosowanie się, przed wyznaczonym terminem, do zalecenia Rady z 2013 r. wzywającego do zlikwidowania nadmiernego deficytu w Holandii najpóźniej do końca 2014 r.Słowacja

Słowacja została objęta procedurą nadmiernego deficytu w 2009 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na Słowacji, po osiągnięciu szczytowej wartości na poziomie 8 proc. PKB w 2009 r., został obniżony do 2,8 proc. PKB w 2013 r. W programie stabilności na 2014 r. zakłada się, że w 2014 r. deficyt nominalny wyniesie 2,6 proc. PKB, a w następnych latach będzie dalej spadał: w 2015 r. do 2,5 proc. PKB, w 2016 r. do 1,6 proc. PKB, a w 2017 r. do 0,5 proc. PKB. W prognozie Komisji z wiosny 2014 r. przewiduje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie nieznacznie do 2,9 proc. PKB w 2014 r., a w 2015 r. powróci do poziomu 2,8 proc. PKB. Oczekuje się zatem, że w okresie objętym prognozą deficyt utrzyma się na poziomie niższym od określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 3 proc. PKB. Dokonanie korekty oznacza zastosowanie się do zalecenia Rady z 2009 r. wzywającego do zlikwidowania nadmiernego deficytu na Słowacji najpóźniej do końca 2013 r.Sprawozdanie z przestrzegania przez Finlandię kryterium długu w ramach procedury nadmiernego deficytu

Zgodnie z art. 126 ust. 3 Traktatu Komisja przygotowała sprawozdanie, aby dokonać wyczerpującej oceny przekroczenia przez dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Finlandii określonej w Traktacie wartości referencyjnej wynoszącej 60 proc. PKB i stwierdzić, czy nieprzestrzeganie kryterium długu wymaga wszczęcia procedury nadmiernego deficytu wobec Finlandii.

Wskaźnik długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych w Finlandii gwałtownie wzrósł w ostatnich latach, z 48,7 proc. PKB w 2010 r. do 57,0 proc. w 2013 r. W programie stabilności Finlandii przewiduje się, że dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie 61,0 proc. PKB do końca 2015 r. i będzie dalej rosnąć w roku 2016. Ryzyko przekroczenia wartości referencyjnej jest potwierdzone w prognozie Komisji z wiosny 2014 r., według której dług brutto wyniesie w 2015 r. 61,2 proc. PKB.
Zgodnie z oceną Komisji planowane przekroczenie można jednak wyjaśnić wkładem finansowym Finlandii w mechanizmy ustanowione w celu utrzymania stabilności finansowej w strefie euro. Ogólnie rzecz biorąc, z analizy przedstawionej w sprawozdaniu wynika zatem, że określone w Traktacie kryterium długu jest spełnione.
Ocena podjęcia skutecznych działań

Na czym polega ocena podjęcia skutecznych działań przez kraje objęte procedurą nadmiernego deficytu?

Krajom objętym procedurą nadmiernego deficytu wyznaczono termin sześciu miesięcy (lub trzech miesięcy w przypadku znacznego przekroczenia wartości referencyjnej) na podjęcie skutecznych działań w celu zastosowania się do zalecenia wydanego zgodnie z art. 126 ust. 7 Traktatu.

Po upływie tego terminu Komisja ocenia, czy dane państwo członkowskie podjęło skuteczne działania, tj. czy podjęło wystarczające środki zapewniające odpowiednie postępy w zakresie korekty nadmiernego deficytu.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1467/97 i kodeksem postępowania w zakresie wdrażania paktu stabilności i wzrostu należy uznać, że państwo podjęło skuteczne działania, jeżeli podjęło działania zgodnie z zaleceniem wydanym na podstawie art. 126 ust. 7 i zlikwidowało nadmierny deficyt w wyznaczonym terminie. Kodeks postępowania stanowi, że ocena skuteczności działań powinna uwzględnić, czy dane państwo członkowskie osiągnęło zalecane przez Radę roczne cele budżetowe i powiązaną z tym poprawę salda budżetowego w ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, po skorygowaniu o środki jednorazowe i inne środki tymczasowe.

Metodyka oceny skuteczności podjętych działań wymaga, by Komisja w pierwszej kolejności zweryfikowała, czy państwo członkowskie osiągnęło docelową wartość deficytu nominalnego oraz powiązaną z tym poprawę salda strukturalnego zgodnie z wymogami określonymi w zaleceniu wydanym w ramach procedury nadmiernego deficytu. Jeżeli weryfikacja ta wypada pozytywnie, procedura nadmiernego deficytu zostaje zawieszona.

Jak Komisja ocenia działania podjęte przez Polskę?

W ostatnim zaleceniu Rady wydanym dnia 10 grudnia 2013 r. Polsce zalecono osiągnięcie deficytu nominalnego w wysokości 4,8 proc. PKB w 2013 r., 3,9 proc. PKB w 2014 r. i 2,8 proc. PKB w 2015 r. (z pominięciem wpływu transferu aktywów z drugiego filaru systemu emerytalnego). Zgodnie z prognozą makroekonomiczną leżącą u podstaw zalecenia Rady odpowiada to poprawie salda strukturalnego o 1 proc. PKB w 2014 r. i o 1,2 proc. PKB w 2015 r. Polsce zalecono również rygorystyczne wdrożenie środków, które już zapowiedziała i przyjęła, oraz uzupełnienie ich dodatkowymi środkami w celu osiągnięcia trwałej korekty nadmiernego deficytu do 2015 r. Rada wyznaczyła dzień 15 kwietnia 2014 r. jako termin podjęcia przez Polskę skutecznych działań oraz jako termin przedstawienia szczegółowych informacji na temat strategii konsolidacji planowanej na potrzeby osiągnięcia zalecanych wartości docelowych.

Według oceny Komisji Polska osiągnęła zalecany poziom salda nominalnego i dokonała zalecanej zmiany salda strukturalnego w 2014 r. W związku z tym Komisja uważa, że procedura nadmiernego deficytu powinna zostać zawieszona, a żadne dalsze kroki nie są konieczne.

Trwała korekta nadmiernego deficytu w wyznaczonym terminie jest jednak obarczona ryzykiem, jako że wysiłek fiskalny mierzony zarówno skorygowaną zmianą salda strukturalnego, jak i na podstawie oddolnej oceny, jest znacznie poniżej zalecanego poziomu.Jak Komisja ocenia działania podjęte przez Chorwację?

Rada wszczęła procedurę nadmiernego deficytu wobec Chorwacji w dniu 28 stycznia 2014 r. i zaleciła skorygowanie nadmiernego deficytu do 2016 r. W zaleceniu wydanym w ramach procedury nadmiernego deficytu nałożono na Chorwację wymóg osiągnięcia docelowych wartości deficytu nominalnego na poziomie 4,6 proc. PKB w 2014 r., 3,5 proc. PKB w 2015 r. i 2,7 proc. PKB w 2016 r. Odpowiada to poprawie salda strukturalnego o 0,5 proc. PKB w 2014 r., 0,9 proc. PKB w 2015 r. i 0,7 proc. PKB w 2016 r. oraz oznacza konieczność przyjęcia środków konsolidacyjnych o wartości 2,3 proc. PKB w 2014 r. i 1,0 proc. PKB w latach 2015 i 2016, tak by uzyskać wymaganą korektę salda strukturalnego. Rada wyznaczyła dzień 30 kwietnia 2014 r. jako termin podjęcia przez Chorwację skutecznych działań oraz jako termin przedstawienia szczegółowych informacji na temat strategii konsolidacji planowanej na potrzeby osiągnięcia zalecanych wartości docelowych.

Oczekuje się, że Chorwacja osiągnie docelową wartość deficytu nominalnego wyznaczoną na rok 2014, a oddolne podejście pokazuje, że kraj ten podjął środki o wartości uznanej za niezbędną do osiągnięcia docelowych wartości salda strukturalnego określonych w zaleceniu wydanym w ramach procedury nadmiernego deficytu. W związku z powyższym, w wyniku dokładnej analizy i uwzględniając inne czynniki jakościowe, Komisja uznała, że procedurę nadmiernego deficytu w odniesieniu do Chorwacji należy zawiesić.

Biorąc jednak pod uwagę, że obecnie Komisja przewiduje, że w 2015 r. saldo nominalne i poprawa salda strukturalnego będą poniżej wartości docelowych zalecanych przez Radę, budżet na rok 2015 musi obejmować środki służące dostosowaniom strukturalnym w celu zapewnienia przestrzegania zalecenia Rady.Informacje ogólne

Co dalej?

Rada UE w składzie ministrów finansów omówi zalecenia Komisji na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 20 czerwca.Co trzeba wiedzieć o procedurze nadmiernego deficytu?

Procedura nadmiernego deficytu jest to oparta na przepisach procedura ustanowiona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 126 TFUE), służąca zapewnieniu, aby państwa członkowskie korygowały rażące błędy polityki budżetowej. Istnieją dwie podstawowe wartości referencyjne, których naruszenie stanowi podstawę do wszczęcia procedury nadmiernego deficytu: jedna z nich dotyczy deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych (3 proc. PKB), a druga – długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych (60 proc. PKB). Aby zapewnić korektę nadmiernego deficytu, do państw członkowskich objętych procedurą nadmiernego deficytu wystosowywane są zalecenia, do których należy się zastosować w określonym terminie.

Poszczególne etapy procedury nadmiernego deficytu są wskazane w Traktacie i opisane szczegółowo w przepisach paktu stabilności i wzrostu (rozporządzenie (WE) nr 1467/97). Procedura nadmiernego deficytu stanowi część naprawczą paktu stabilności i wzrostu; procedurę tę uzupełnia „funkcja zapobiegawcza” (określona w rozporządzeniu (WE) nr 1466/97), która obejmuje procedury wspierające nadzór i koordynację polityk gospodarczych oraz zapewniające postępy na drodze do stabilności budżetowej.

Procedura nadmiernego deficytu została niedawno wzmocniona w ramach reformy unijnego systemu zarządzania gospodarczego, którą przeprowadzono między innymi w odpowiedzi na kryzys gospodarczy. W tym kontekście należy zwrócić w szczególności uwagę na pakiet sześciu wniosków ustawodawczych znany jako „sześciopak”, który wprowadził znaczące reformy nadzoru makroekonomicznego i budżetowego w UE (MEMO/11/898)Czy procedurą nadmiernego deficytu są objęte także państwa strefy euro objęte programami pomocy?

Tak, procedurą nadmiernego deficytu objęte są dwa ostatnie kraje korzystające z programów pomocy, tj. Grecja i Cypr. Istnieją jednak pewne przepisy zapobiegające dublowaniu się wymogów w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. Ze względu na wejście w życie w dniu 30 maja 2013 r. rozporządzenia (UE) nr 472/2013, czyli tzw. „dwupaku” (MEMO/13/457), monitorowanie stosowania się przez państwa strefy euro objęte programami pomocy do zaleceń wydawanych w ramach procedury nadmiernego deficytu odbywa się w ramach regularnego monitorowania programu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 tego samego rozporządzenia.

Zgodnie ze stałą praktyką stosowaną przez Komisję monitorowanie postępów dokonywanych przez dane państwo członkowskie w obszarze budżetowym skupia się na sprawdzeniu, czy należycie wdrożono działania naprawcze wynegocjowane z danym państwem członkowskim. Dowody na skuteczne podjęcie działań opisanych w programie w celu osiągnięcia celów budżetowych są zatem uważane za wystarczające do uznania, że dane państwo członkowskie podjęło skuteczne działania, by skorygować nadmierny deficyt w rozumieniu art. 3 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1467/97.

Ta metodologia – która zastępuje metodę opisaną w kodeksie postępowania – uwzględnia szczególny charakter dyscypliny gospodarczej i budżetowej stosowanej wobec państw członkowskich objętych programem dostosowań makroekonomicznych.

W przeciwieństwie do procedury nadmiernego deficytu procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej nie obejmuje państw członkowskich objętych programem dostosowawczym.

Więcej informacji jest dostępnych na następującej stronie internetowej:http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna