Komisja Europejska – komunikat prasowyPobieranie 15,03 Kb.
Data02.06.2018
Rozmiar15,03 Kb.

Komisja Europejska – komunikat prasowy


Zmiana przepisów UE dotyczących ochrony ludności: skuteczniejsze zarządzanie klęskami i katastrofami

Bruksela, dnia 20 grudnia 2011 r. – Komisja Europejska przedstawiła dziś projekt przepisów wzmacniających europejską współpracę w dziedzinie ochrony ludności, które pozwolą na skuteczniejsze, wydajniejsze i szybsze reagowanie na klęski i katastrofy, a także sprawniejsze prowadzenie działań zapobiegawczych i zwiększających gotowość do zapobiegania takim klęskom i katastrofom. Przedstawione propozycje pozwolą Europie przekształcić obecny system doraźnej koordynacji w taki, w którym pomoc jest uprzednio planowana i w którym można zagwarantować jej udzielenie w każdym przypadku wystąpienia klęski lub katastrofy.

„Jedną z najważniejszych propozycji jest stworzenie na zasadzie dobrowolności wyspecjalizowanych zespołów z państw członkowskich, dysponujących specjalistycznym sprzętem, które będzie można natychmiast wykorzystać w ramach wspólnej europejskiej odpowiedzi”, powiedziała Kristalina Georgijewa, komisarz UE ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego.

„Równie ważne jest, aby prawodawstwo związane z ochroną ludności potraktowało ją szerzej niż tylko jako reagowanie w przypadku klęsk i katastrof, a także położyło większy nacisk na zapobieganie klęskom i katastrofom oraz zarządzanie ryzykiem. Naszą intencją jest uczynienie z tych propozycji podwalin kompleksowej polityki UE w dziedzinie zarządzania klęskami i katastrofami”.

W celu obsługi nowego systemu zostanie powołane całodobowe Centrum Reagowania Kryzysowego, które zapewni lepszą koordynację na szczeblu unijnym w przypadku wystąpienia klęsk lub katastrof, a także będzie stale przekazywać państwom członkowskim pełne informacje, tak by usprawnić dostarczanie pomocy.

Komisja Europejska pragnie też zachęcić do ściślejszej współpracy w zakresie planowania z wyprzedzeniem europejskich operacji związanych z reagowaniem na klęski i katastrofy poprzez, między innymi, lokalizację posiadanych przez państwa członkowskie zasobów, sporządzanie planów awaryjnych i usprawnienie planowania zarządzania ryzykiem. Komisja sprawdzi możliwość pozyskania funduszy w celu zlikwidowania zaobserwowanych luk, proponuje też zwiększenie nakładów na wspólne szkolenia i transgraniczne ćwiczenia. Planuje się także usprawnienie organizacji transportu w celu zagwarantowania natychmiastowego uruchomienia pomocy UE.

UE dysponuje dwoma głównymi narzędziami umożliwiającymi pierwszą reakcję na klęski i katastrofy: pomocą humanitarną i ochroną ludności. Traktat lizboński stanowi, że „Unia zachęca do współpracy między państwami członkowskimi w celu zwiększenia skuteczności systemów zapobiegania klęskom żywiołowym lub katastrofom spowodowanymi przez człowieka i ochrony przed nimi”.

W październiku 2010 r. Komisja przedstawiła plan zatytułowany „Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej”, w którym przedstawiła swoją wizję szybszej i skuteczniejszej reakcji UE na klęski i katastrofy. Sugestie te otrzymały polityczne poparcie państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Przedstawiona dziś propozycja zmian w prawodawstwie UE dotyczącym ochrony ludności stanowi rozwinięcie tamtych koncepcji.Informacje dodatkowe

Europejski Mechanizm Ochrony Ludności ułatwia współpracę pomiędzy 31 państwami europejskimi (EU-27 oraz Chorwacją, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) w zakresie reagowania na klęski i katastrofy. Uczestniczące w nim państwa łączą swoje zasoby, których można użyć w dotkniętych klęską lub katastrofą krajach na całym świecie. Mechanizm ten, po uruchomieniu, służy koordynacji udzielania pomocy wewnątrz Unii Europejskiej i poza jej granicami. Komisja Europejska zarządza nim za pośrednictwem Centrum Monitorowania i Informacji.

Od czasu utworzenia w 2001 r. omawiany mechanizm uruchomiono w związku z klęskami i katastrofami w państwach członkowskich (na przykład pożarami lasów w Portugalii, powodziami na Bałkanach w 2010 r. i wybuchem w morskiej bazie wojskowej na Cyprze w 2011 r.), a także w pozostałych regionach świata, między innymi w związku z niedawnymi trzęsieniami ziemi na Haiti, w Chile i Japonii.

Więcej informacji:

MEMO/11/927 – Moving closer to more effective disaster management in Europe

Strona internetowa komisarz Kristaliny Georgijewej:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Strona DG ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności Komisji Europejskiej:http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontakt:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna