KomentarzPobieranie 79,31 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar79,31 Kb.INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Przekazywane informacje zawierają dane jednostkowe za II kwartał 2008 r., tj. za okres od 1 kwietnia


do 30 czerwca 2008 r., oraz dane z okresu porównawczego – za II kwartał 2007 r., tj. za okres od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2007 r.
1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych w roku 2008

Zasady rachunkowości


Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Przy sporządzaniu sprawozdania uwzględniono przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia


19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

Zapisy księgowe prowadzone są według kosztów historycznych z wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.

Dane wynikające ze sprawozdań finansowych zostały ustalone przy zachowaniu jednolitych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów.

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej wykazuje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
a także odpisy z tytułu utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o tabele amortyzacyjne wynikające z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej do 2.000,00 zł, odnoszone są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów miesiąca, którego dotyczą.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, o cenie jednostkowej powyżej 3.500,00 zł., rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych od użytkowania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujmuje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe dzieli się na:

a) środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00 zł. amortyzowane w czasie,

b) środki trwałe do wartości 3.500,00 zł.

Środki trwałe, o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł, amortyzowane są jednorazowo i odnoszone w koszty


w miesiącu oddania do użytkowania.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona zostaje o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne
są ustalane z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki amortyzacji:

- budynki - 2,5%,

- obiekty inżynierii lądowej – od 4,0 do 10,0%,

- kotły i maszyny energetyczne - od 7,0% do 14,0%,

- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - od 10,0% do 30,0%,

- maszyny, urządzenia i aparaty specjalne - od 10,0% do 25,0%,

- urządzenia techniczne - od 10,0% do 20,0%,

- środki transportu - od 7,0% do 20,0%,

- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - od 10,0% do 20,0%.

Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych, o wartości przekraczającej 3.500,00 zł, następuje w miesiącu kolejnym po miesiącu oddania do użytkowania.

Amortyzacja środków trwałych naliczana jest metodą liniową, degresywną lub w oparciu o indywidualne stawki środków trwałych używanych.Środki trwałe w budowie

W pozycji tej wykazuje się, zaliczane do aktywów trwałych, środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków.

Na dzień bilansowy wycenia się je według wartości rynkowej lub po cenie nabycia w zależności od tego, która
z nich jest niższa.

Zapasy

Materiały wycenia się według rzeczywistych cen zakupu (nabycia), wynikających z faktur VAT lub rachunków.

Wyroby, półprodukty i produkcja w toku, wyceniane są według rzeczywistych kosztów wytworzenia.

Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczy.Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń, o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.

Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne

Wycenia się według wartości nominalnej.Różnice kursowe

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta spółka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.

Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań
w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztów wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych
i prawnych.

Rezerwy

Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar kosztów działalności, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Ewidencja zobowiązań warunkowych odbywa się w ewidencji pozabilansowej.Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające
na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,

- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych
do oszacowania w sposób wiarygodny, na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji.

Podatek odroczony

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej
w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej akcji. Kapitał podstawowy jest zgodny z zapisami w Akcie Założycielskim Spółki.

Na dzień bilansowy kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w wypisie z KRS.

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z nadwyżki wartości emisji akcji ponad wartość nominalną akcji oraz


z podziału zysku. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Umowa Spółki.

Kapitał rezerwowy tworzony jest na cele określone Uchwałą WZA.

Zysk netto roku obrotowego wykazano jako kwotę wynikającą z rachunku zysków i strat.

Przychody, koszty, wynik finansowy

Rachunek zysków i strat jednostka sporządza według wariantu kalkulacyjnego.Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru, w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),

- wynik operacji finansowych,

- wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną i bieżącą.

Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.


W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku w Spółce nie dokonano żadnych zmian zasad
ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w stosunku do zasad stosowanych
w roku 2007 i przedstawionych w raporcie rocznym za 2007 rok.

2. Kursy przeliczenia wybranych danych finansowych

Wybrane dane finansowe zamieszczone w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2008 r. zostały przeliczone wg następujących kursów wymiany złotego w stosunku do EUR:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg średniego kursu EUR obowiązującego
na dzień 30 czerwca 2008 r., ustalonego przez Narodowy Bank Polski, tj. 3,3542 zł. i na dzień 30 czerwca
2007 r. – 3,7658 zł.

- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR


wg kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego:

- dla okresu styczeń - czerwiec 2008 r. – 3,4776 zł.

- dla okresu styczeń - czerwiec 2007 r. – 3,8486 zł.
3. Korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonane odpisy aktualizujące wartość składników aktywów

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku dokonano odpisów aktualizujących rozrachunki (należności). Stan odpisów przedstawiał się następująco:

- stan na 01.01.2008 r. – 2.546 tys. zł.

- zmniejszenie odpisów aktualizujących rozrachunki – 648 tys. zł.

- zwiększenia odpisów aktualizujących rozrachunki – 760 tys. zł.

- stan na 30.06.2008 r. – 2.658 tys. zł.

Stan rezerw na odroczony podatek dochodowy przedstawiał się następująco:

- stan na 01.01.2008 r. – 148 tys. zł.

- rezerwy rozwiązane – 61 tys. zł.

- rezerwy utworzone – 87 tys. zł.

- stan na 30.06.2008 r. – 174 tys. zł.

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego przedstawiał się następująco:

- stan na 01.01.2008 r. – 964 tys. zł.

- zmniejszenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 244 tys. zł.

- zwiększenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 201 tys. zł.

- stan na 30.06.2008 r. – 921 tys. zł.4. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, wraz ze wskazaniem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących – nie wystąpiły.
5. Czynniki i zdarzenia w okresie, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ
na osiągnięte wyniki finansowe ZPUE S.A. – nie wystąpiły.6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta

Osiągane przychody ze sprzedaży cechują się wahaniami sezonowymi typowymi dla branży elektroenergetycznej. Zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku są one niższe, odwrócenie tej zależności następuje w końcówce drugiego kwartału.

Największe przychody generowane są w III oraz IV kwartale roku. Sezonowość ta wynika z faktu, iż popyt
na wyroby w branży uzależniony jest głównie od nakładów inwestycyjnych w energetyce.

Spółka szacuje wzrost popytu inwestycyjnego w kolejnych latach związanego z obserwowanym obecnie przyspieszeniem procesu prywatyzacji sektora energetycznego.


7. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
– nie wystąpiły.
8. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane – nie dotyczy ZPUE S.A.
9. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta – nie wystąpiły.
10. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Wartość zobowiązań warunkowych na dzień 30.06.2008 r. była równa 3.106 tys. zł. W ciągu II kwartału 2008 r., nie uległa ona zmianie.
Raport za II kwartał 2008 r.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna