KomentarzPobieranie 208,73 Kb.
Data25.03.2018
Rozmiar208,73 Kb.


ComputerLand SA

INFORMACJA DODATKOWA


do sprawozdania finansowego SA- QS1 / 2002

Nowelizacja ustawy o rachunkowości i wynikające z niej zmiany przyjętych zasad rachunkowości spowodowały objęcie konsolidacją wyników finansowych spółek zależnych od ComputerLand SA, które zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31.12.2001 roku były wyłączone z konsolidacji. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ComputerLand SA za rok 2001 obejmowały wyniki spółki dominującej oraz jednej spółki stowarzyszonej konsolidowanej metodą praw własności (PZU-CL Agent Transferowy SA). Prezentowane obecnie sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 1 kwartał 2002 roku obejmuje wyniki finansowe podmiotu dominującego, wyniki finansowe 4 spółek zależnych konsolidowane metodą pełną (Web Inn SA, ComputerLand Mielec Sp. z o. o., Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o., LAN Serwis Sp. z o.o.) oraz wynik jednej spółki stowarzyszonej konsolidowany metodą praw własności (Dolnośląska Szkoła Bankowa Sp. z o.o.). Wobec powyższego porównywalność danych zaprezentowanych w sprawozdaniu za 1 kwartał 2002 roku z danymi zaprezentowanymi w sprawozdaniu za 1 kwartał 2001 roku ma charakter ograniczony.

 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu oraz informacje o korektach z tytułu rezerw.

Zgodnie z postanowieniami art. 4, ust. 3, pkt 4 i ust. 5 oraz art. 10, ust. 1, pkt 2 a także rozdziału 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z późniejszymi zmianami), Zarząd ComputerLand SA przyjął zasady polityki rachunkowości obowiązujące w spółce dominującej od 1 stycznia 2002 roku. Przyjęte zasady określają: 1. Rok obrotowy spółki i okresy sprawozdawcze,

 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego,

 3. Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w szczególności określający zakładowy plan kont oraz przyjęte zasady ewidencji księgowej,

 4. System ochrony danych finansowych.

Rokiem obrotowym spółki dominującej oraz spółek objętych konsolidacją jest rok kalendarzowy a okresami sprawozdawczymi są poszczególne kwartały roku obrotowego. Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego spółek objętych konsolidacją we wszystkich sytuacjach, w których ustawa o rachunkowości pozostawia podmiotowi gospodarczemu prawo wyboru jednej spośród dopuszczalnych metod prezentują się następująco:1) Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Odpisy amortyzacyjne prowadzi się metodą liniową według stawek zgodnych z okresem ich użytkowania. Umorzeń aktywów trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł dokonuje się jednorazowo.


2) Środki trwałe w budowie wycenia się według wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3) Udziały w innych jednostkach w tym udziały w jednostkach podporządkowanych oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
5) Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. W szczególności:

materiały i towary wycenia się według cen nabycia,

produkty – według kosztów wytworzenia,

produkty w toku produkcji – w wysokości kosztów bezpośrednich ich wytworzenia.

Rozchód rzeczowych składników obrotowych określa się na zasadzie szczegółowej identyfikacji cen rzeczywistych danego aktywu obrotowego.
6) Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank wiodący (dalej zwanym Bankiem Wiodącym) dla danej spółki, nie wyższym od średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
7) Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych należności (w tym udzielone pożyczki) po kursie kupna stosowanym przez Bank Wiodący, nie wyższym od kursu średniego ustalonego dla danej waluty obcej przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość.
8) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty zaś zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez Bank Wiodący spółki, nie niższym od kursu średniego ustalonego dla danej waluty obcej na ten dzień przez Narodowy Bank Polski.


9) Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
10) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Koszty emisji akcji poniesione podczas powstania spółki lub podwyższenia kapitału podstawowego (zakładowego) powodują zmniejszenie kapitału zapasowego do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, natomiast pozostałą część kosztów zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitały własne powstałe z zamiany dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek na akcje (udziały) wykazuje się w ich wartości nominalnej (dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek) z uwzględnieniem nie zamortyzowanego dyskonta, premii, naliczonych odsetek lecz nie zapłaconych (które nie będą zapłacone) do dnia zamiany na kapitał, nie zrealizowanych różnic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji.
11) Ustalanie przychodów z nie zakończonych, długotrwałych umów o usługi oraz rozliczanie kosztów wytworzenia nie zakończonych, długotrwałych umów o usługi

Przychody o znacznym stopniu istotności dla przychodów spółki z wykonania nie zakończonych kontraktów, wynikające z realizacji umowy w czasie obejmującym co najmniej 2 okresy sprawozdawcze, zaawansowanej w wykonaniu w istotnym zakresie ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania, jeżeli można go ustalić w wiarygodny sposób.

Stopień zaawansowania usługi określa się jako udział kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.

Jeżeli umowa o wykonanie usługi przewiduje, że cenę za tę usługę ustala się w wysokości poniesionych kosztów powiększonych o zysk brutto, to przychód z wykonania nie zakończonej usługi ustala się w wysokości kosztów odnoszących się do zrealizowanej części usługi, powiększonych o narzut zysku brutto.

W przypadku natomiast gdy stopień zaawansowania nie zakończonej usługi nie jest możliwy do ustalenia w sposób wiarygodny na dzień bilansowy, to przychód z wykonania usługi ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie wyższych od kosztów, których pokrycie przez zamawiającego w przyszłości jest prawdopodobne.

Niezależnie od zastosowanego sposobu ustalania przychodów z wykonania usług, na wynik finansowy spółki dominującej wpłyną przewidywane straty związane z realizacją usługi według zawartej umowy.Koszty wykonania nie zakończonej usługi zawierają koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi do dnia bilansowego. Natomiast koszty poniesione przed zawarciem umowy lecz związane z wykonaniem usługi podlegają aktywowaniu w przypadku gdy ich pokrycie w przyszłości przychodami z wykonania usługi jest prawdopodobne.

Koszty wykonania usługi podlegające bezpośredniemu przyporządkowaniu przychodom z realizacji usługi wpływają na wynik finansowy spółki w okresie sprawozdawczym w którym wystąpiły.

Koszty wykonania usługi, które można natomiast w sposób tylko pośredni przyporządkować przychodom z realizacji usługi lub innym korzyściom spółki, wpływają na jej wynik finansowy w części, w której dotyczą danego okresu sprawozdawczego we współmierności z przychodami lub innymi korzyściami ekonomicznymi.

Prawidłowość przyjętej metody ustalania stopnia zaawansowania wykonania usługi oraz przewidywanych całkowitych kosztów i przychodów z realizacji usługi jest weryfikowana przez spółkę najpóźniej na dzień bilansowy. Ewentualne korekty wynikające z weryfikacji wpłyną na wynik finansowy spółki okresu sprawozdawczego, w którym ich dokonano.12) Wartość księgowa a podatkowa aktywów i pasywów

Tworzone przez spółki Grupy Kapitałowej aktywa i pasywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są prezentowane w bilansach spółek zarówno po stronie aktywów jak i pasywów.


13) Ustalanie wyniku finansowego spółek tworzących Grupę Kapitałową

Spółki Grupy Kapitałowej ComputerLand SA prowadzą typową działalność usługową, handlową i produkcyjną.

Ewidencję kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według typów działalności na kontach zespołu 5.
Na wynik finansowy netto spółek Grupy składa się:


 1. wynik działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych,

 2. wynik z operacji finansowych,

 3. wynik z operacji nadzwyczajnych,

 4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i ewentualnie płatności z nim zrównanych wynikających z odrębnych przepisów.

Wynik z działalności operacyjnej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto: produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem: dotacji a równocześnie upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów bez VAT oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio w koszcie ich wytworzenia, w cenach nabycia (zakupu) powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych Zarządu, kosztów sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytułu: dywidend, odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi w szczególności poniesionymi z tytułu: strat ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę pomiędzy zyskami a stratami nadzwyczajnymi powstałymi od początku roku obrotowego.

Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto spółek jest prezentowany w kalkulacyjnym układzie rachunku zysków i strat.
Stosowane metody konsolidacji:

Dane jednostek zależnych konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej zaś udziały w jednostce stowarzyszonej wykazuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej metodą praw własności.


Do wszystkich pozostałych zagadnień stosuje się zasady określone w Ustawie z dnia

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z późniejszymi zmianami).


Wobec nowelizacji ustawy o rachunkowości i wynikającej z niej zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości bilans zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki dominującej na dzień 31 grudnia 2001 roku został przekształcony zgodnie z nowymi zasadami. Przekształcony bilans jest bilansem otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia 2002 roku. W celu zachowania porównywalności wyników prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu finansowym przekształcono również skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2001 roku oraz na dzień 31 grudnia 2000 roku. Korektom poddano następujące pozycje bilansu i rachunku zysków i strat:


 1. Wartość netto kosztów organizacji spółki przeniesiono z pozycji aktywów „wartości niematerialne i prawne” (poprzednia struktura bilansowa) do pozycji aktywów „długoterminowe rozliczenia międzyokresowe” (nowa struktura bilansowa).


w tys. zł.
SA-RS 2001

SA-QS1 2001


SA-RS 2000

Wartości niematerialne i prawne

(516)

(695)

(755)

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

516

695

755

Wpływ na sumę bilansową

-

-

-

Wpływ na wynik

-

-

-
 1. Amortyzację kosztów rozszerzenia spółki za okres objęty rachunkiem zysków i strat przeniesiono z pozycji kosztów ogólnego zarządu do pozycji kosztów finansowych rachunku zysków i strat


w tys. zł.
SA-RS 2001

SA-QS1 2001


SA-RS 2000

Koszty ogólnego zarządu

(238)

(60)

-

Koszty finansowe

238

60

-

Wpływ na sumę bilansową

-

-

-

Wpływ na wynik

-

-

-
 1. Wartość netto nieruchomości (budynek wraz z gruntem) przeniesiono z pozycji „grunty, budynki i budowle” rzeczowego majątku trwałego do pozycji „nieruchomości” w inwestycjach długoterminowych. Korekta nie wpływa na sumę bilansową i wynik spółki dominującej. Korekta nie dotyczy bilansu za 2000 r.


w tys. zł.
SA-RS 2001

SA-QS1 2001


SA-RS 2000

Rzeczowy majątek trwały

(4.284)

(4.371)

-

Inwestycje długoterminowe

4.284

4.371

-

Wpływ na sumę bilansową

-

-

-

Wpływ na wynik

-

-

- 1. Amortyzację budynku za okres objęty rachunkiem zysków i strat przeniesiono z pozycji kosztów ogólnego zarządu do pozycji kosztów finansowych rachunku zysków i strat.

w tys. zł.
SA-RS 2001

SA-QS1 2001


SA-RS 2000

Koszty ogólnego zarządu

(115)

(29)

-

Koszty finansowe

115

29

-

Wpływ na sumę bilansową

-

-

-

Wpływ na wynik

-

-

- 1. Przekwalifikowanie należności długoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na należności krótkoterminowe o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy. Korekta ma charakter techniczny.w tys. zł.
SA-RS 2001

SA-QS1 2001


SA-RS 2000

Należności długoterminowe

(2.763)

(1.772)

(1.772)

Należności krótkoterminowe

2.763

1.772

1.772

Wpływ na sumę bilansową

-

-

-

Wpływ na wynik

-

-

- 1. Zmiana prezentacji przejściowych różnic w podatku dochodowym z prezentacji per saldo na prezentację w szyku rozwartym. Korekta zwiększa sumę bilansową o kwotę rezerw (przyszłych zobowiązań) na przejściową różnicę w podatku dochodowym.w tys. zł.
SA-RS 2001

SA-QS1 2001


SA-RS 2000

RMK z tytułu odroczonego podatku

686

218

251

Rezerwy na podatek dochodowy

686

218

251

Wpływ na sumę bilansową

686

218

251 1. Przeniesienie niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych powstałych z przeszacowania na dzień bilansowy rozrachunków z pozycji pasywów „dochody przyszłych okresów” do pozycji „pozostałych przychodów finansowych” w rachunku zysków i strat. Wiąże się z tym utworzenie rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego od kwoty dodatnich różnic kursowych.w tys. zł.
SA-RS 2001

SA-QS1 2001


SA-RS 2000

Przychody przyszłych okresów

(265)

-

(748)

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

539

539

-

Pozostałe przychody finansowe

(483)

(748)

748

Rezerwy na podatek dochodowy

74

-

209

Podatek dochodowy

(135)

(209)

209

Wpływ na sumę bilansową

-

-

-

Wpływ na wynik

(348)

(539)

539 1. W wyniku odmiennego sposobu rozliczania nie zakończonych kontraktów długoterminowych wymienione niżej pozycje bilansowe oraz rachunku zysków i strat uległy zmianie o następujące kwoty:

w tys. zł.
SA-RS 2001

SA-QS1 2001


SA-RS 2000

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

147

147

-

Zapasy

(14.585)

(18.027)

(14.589)

Inne rozliczenia międzyokresowe

(9.352)

(500)

-

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2.931

17.677

14.795

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

821

42

57

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1.465

-

-

Przychody netto ze sprzedaży produktów

(11.862)

2.884

-

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

(9.356)

2.938

-

Podatek dochodowy

(702)

(15)

-

Wpływ na sumę bilansową

(10.188)

(350)

204

Wpływ na wynik

(1.804)

(39)

147

Wobec nowelizacji ustawy o rachunkowości i wynikającej z niej zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, nastąpiła zmiana prezentacji przejściowych różnic w podatku dochodowym z prezentacji per saldo na prezentację w szyku rozwartym. Na dzień 31 marca 2002 r. przejściowe różnice kształtowały się następująco:


- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

dane w tys. zł.Tytuł zobowiązania

Stan na 01.01.2002

Zmiany w

1-ym kwartaleStan na 31.03.2002

1. nierozliczona ulga inwestycyjna

129

(17)

112

2. przeszacowanie papierów wartościowych

557

382

939

3. doszacowane przychody

821

1 436

2 257

4. niezrealizowane dodatnie różnice kursowe

74

(74)

0

5. spółki objęte konsolidacją metodą pełną w 2002 roku

10
10

Razem rezerwa na przejściową różnicę

1 591

1 727

3 318

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:


dane w tys. zł.

Tytuł należności

Stan na 01.01.2002

Zmiany w

1-ym kwartaleStan na 31.03.2002

1. podatek od utworzonych rezerw

3 696

(2 036)

1 660

2. podatek od niewypłaconych wynagrodzeń

2 629

(335)

2 294

3. podatek od oszacowanych kosztów obsługi obligacji serii B


239

1 040

1 279

4. podatek od niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych

69

(2)

67

5 koszty realizacji kontraktów długoterminowych

1 465

1 447

2 912

Razem rozliczenia międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego


8 098


114


8 212

Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów w okresie 1-go kwartału br. przedstawiały się następująco :

dane w tys. zł.


Tytuł odpisu:

Stan na 01.01.2002

Zmiany w

1-tym kwartaleStan na 31.03.2002

1. aktualizacja wartości należności

5 394

669

6 063

2. aktualizacja wartości majątku finansowego

11 665

(250)

11 415

3. aktualizacja wartości należności w spółkach objętych konsolidacją metodą pełną w 2002 r

50

113

163

Razem odpisy aktualizujące aktywa

17 109

532

17 641

Wybrane pozycje aktywów i pasywów zaprezentowane w sprawozdaniu przeliczono na EURO według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do EURO ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego miesiąca z okresu objętego rachunkiem zysków i strat ustalanego przez Narodowy Bank Polski.

Średni kurs Kurs na ostatni

w okresie dzień okresu

2001 rok 3,7240 3,6170

2002 rok 3,6125 3,6036
 1. Grupa Kapitałowa SA

W skład Grupy Kapitałowej ComputerLand SA na dzień 31.03.2002 roku wchodziły następujące podmioty gospodarcze :


Firma spółki Siedziba Charakter powiązania Procent posiadanego

kapitałowego kapitału

1. ComputerLand S.A. Warszawa podmiot dominujący

2. Centrum Informatyki

Energetyki Sp. z o.o. Warszawa spółka zależna 100%

3. Web Inn S.A. Kraków spółka zależna 100%

4. CL Mielec Sp. z o.o. Mielec spółka zależna 100%

5. LAN Serwis Sp. z o.o. Białystok spółka zależna 100%

6. AgroComp Sp. z o.o. Warszawa spółka zależna 100%

7. Computer System for Sankt

Business International EE Petersburg spółka zależna 51%

8. UAB Baltijos

Kompiuteriu Centras Wilno spółka zależna 100%

9. Clinika.pl SA * Gdańsk spółka zależna 59,6%

10. StalPortal SA Katowice spółka stowarzyszona 49,7%

11. eCard S.A. Warszawa spółka stowarzyszona 43%

12. Centrum Handlu

Internetowego Sp. z o.o. Warszawa spółka stowarzyszona 50%

13. Dolnośląska Szkoła

Bankowa Sp. z o.o. Lubin spółka stowarzyszona 25%

* W marcu 2002 roku ComputerLand SA zawarł porozumienie dotyczące zbycia na rzecz Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA wszystkich posiadanych akcji spółki Clinika.pl SA. Transakcja zostanie sfinalizowana po wyrażeniu zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Spośród spółek zależnych konsolidacją pełną objęto cztery podmioty :

Web Inn SA, ComputerLand Mielec Sp. z o.o., Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o. oraz LAN Serwis Sp. z o.o.

Spośród spółek stowarzyszonych konsolidacją metodą praw własności objęto wynik Dolnośląskiej Szkoły Bankowej Sp. z o.o.

Dwie spółki zależne mające swoje siedziby poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej: CSBI EE oraz UAB Baltijos zostały wyłączone z konsolidacji na podstawie art. 58, ust.1, pkt.3) Ustawy o rachunkowości. Spółkę AgroComp Sp. z o.o. nie objęto konsolidacją ze względu na czasowe zawieszenie działalności spółki. Spółkę zależną Clinika.pl SA oraz spółki stowarzyszone StalPortal SA, eCard SA oraz Centrum Handlu Internetowego Sp. z o.o. wyłączono z konsolidacji na podstawie art. 57, ust.1 pkt.2) Ustawy o rachunkowości. Według przewidywań Zarządu jednostki dominującej sprawowanie kontroli lub współkontroli nad tymi spółkami będzie trwać krócej niż rok, licząc od dnia bilansowego. Bilansowa wartość udziałów w Clinika.pl SA, StalPortal SA oraz Centrum Handlu Internetowego Sp. z o.o. została zredukowana do zera poprzez utworzenie rezerwy w pełnej wysokości w 2001 roku. Bilansową wartość udziałów w spółce eCard SA na dzień 31 marca 2002 roku wynoszącą 4.804 tys. zł przedstawiono w pozycji aktywów obrotowych „inwestycje krótkoterminowe”.

 1. Czynniki i zdarzenia wpływające na osiągnięte wyniki

Wyniki finansowe spółki dominującej, czterech spółek zależnych oraz spółki stowarzyszonej skonsolidowano na dzień 31 marca 2002 roku poraz pierwszy, chociaż spółka dominująca rozpoczęła kontrolę lub współkontrolę nad tymi spółkami w latach ubiegłych (jedynie Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o. zostało zakupione w styczniu 2002 roku).

Wartości firmy z konsolidacji powstałe na dzień objęcia kontroli (współkontroli) Web Inn SA, Lan Serwis Sp. z o.o., ComputerLand Mielec Sp. z o.o. oraz Dolnośląskiej Szkoły Bankowej Sp. z o.o. oraz zmiany wielkości kapitałów własnych tych spółek przypadające na rzecz ComputerLand SA od dnia objęcia kontroli (wspólkontroli) do dnia 31.12.2001 roku rozliczono i ujęto w kapitale własnym Grupy Kapitałowej

ComputerLand SA w pozycji „niepodzielony wynik z lat ubiegłych”.


w tys. zł.
Wartość firmy z konsolidacji na dzień objęcia kontroli

Umorzenie wartości firmy z konsolidacji do dnia 31.12.2001

Zmiany kapitału własnego przypadającego ComputerLand SA do 31.12.2001

Razem niepodzielony wynik z lat ubiegłych stan na 31.12.2001

CL Mielec Sp. z o.o.

856

(856)

(316)

(1.172)

Lan Serwis Sp. z o. o.

0

0

219

219

Web Inn SA

0

0

(1.455)

(1.455)

Dolnośląska Szkoła Bankowa Sp. z o.o.

0

0

118

118

Wartość firmy z konsolidacji nowo zakupionej spółki Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o., będąca nadwyżką ceny zakupu nad wartością aktywów netto kupionej spółki, wynosi 294 tys. zł. Umorzenie tej kwoty nastąpi w ciągu 2002 roku. Amortyzacja wyznaczonej wartości firmy z konsolidacji przypadająca na pierwszy kwartał 2002 roku zmniejszyła skonsolidowany zysk za pierwszy kwartał 2002 roku Grupy Kapitałowej ComputerLand SA o 74 tys. zł.


Łączne wyniki sprzedaży spółek objętych konsolidacją w pierwszym kwartale 2002 roku wyniosły 145 mln złotych zaś uzyskany zysk netto Grupy Kapitałowej ComputerLand SA wyniósł 3,0 mln zł.
Relacje pomiędzy wielkościami sprzedaży netto oraz zysku netto osiągniętymi w okresie 12 miesięcy zakończonych 31.03.2002 roku a analogicznymi wielkościami osiągniętymi przez Grupę Kapitałową ComputerLand SA w okresie 12 miesięcy zakończonych 31.03.2001 roku obrazuje poniższa tabela:

w tys. zł


Za 12 miesięcy zakończonych

31 marca 2002 r.Za 12 miesięcy zakończonych

31 marca 2001 r.


Wzrost w %Sprzedaż netto

578 651

493 310

17,3%

Zysk na działalności operacyjnej

44 526

40 640

9,7%

Zysk netto

27 312

26 511

3,0%

W okresie rocznym zakończonym 31 marca 2002 roku Grupa Kapitałowa

ComputerLand SA zanotowała 17,3 % wzrostu sprzedaży w stosunku do wielkości sprzedaży osiągniętej w okresie rocznym zakończonym 31.03.2001 roku. W pierwszym kwartale 2002 roku sprzedaż 145 mln zł. wzrosła o 59,5% w porównaniu ze sprzedażą 91 mln zł. zanotowaną w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk z działalności operacyjnej w okresie rocznym zakończonym 31 marca 2002 roku wzrósł o 9,7 % w stosunku do zysku operacyjnego osiągniętego w okresie rocznym zakończonym 31.03.2001 roku. Natomiast w porównywalnych okresach kwartalnych zysk operacyjny 5,4 mln zł. osiągnięty w 1 kwartale 2002 roku wzrósł o 24,2 % w stosunku do 4,4 mln zł. zysku operacyjnego wypracowanego w 1 kwartale 2001 roku.

W pierwszym kwartale 2002 roku ComputerLand SA podpisał następujące umowy na dostawę usług i produktów:


 • Umowa pomiędzy ComputerLand SA a Invest Bankiem SA na wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego Banku Sanchez/Profile. Projekt będzie realizowany na przestrzeni 2002 i 2003 roku. Wartość umowy wynosi 21,5 mln zł.

 • Umowa generalna pomiędzy ComputerLand SA oraz Stalexport SA. Umowa określa zasady długofalowej współpracy pomiędzy spółkami w zakresie kompleksowych działań polegających na przejęciu przez ComputerLand SA odpowiedzialności za utrzymanie, rozwój oraz wdrażanie systemów informatycznych w Stalexport SA. Tym samym ComputerLand SA został partnerem strategicznym spółki w procesie modernizacji przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie technologii informatycznych.

Umowa została podpisana na czas nieokreślony.
W marcu ComputerLand SA zawarł umowę z Zakładem Energetycznym „Legnica” SA na dostawę i wdrożenie systemu bilingowego ZBYT-2000, którego producentem jest Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o. Podstawową funkcją systemu jest usprawnienie procesów kompleksowej obsługi klienta w przedsiębiorstwie energetycznym.
Spółka zależna w 100% od ComputerLand SA, ComputerLand Mielec Sp. z o.o. podpisała w I kwartale 2002 roku kilka znaczących umów, dotyczących autorskiego systemu PROMIS S/4:

 • Umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na stworzenie Systemu Zarządzania Wyższą Uczelnią. W ramach umowy już działająca aplikacja zostanie rozbudowana o specjalizowane moduły Obsługi Dziekanatu, Rozliczania Dydaktyki, Uczelniany System Informacyjny oraz System Distance Learning, stworzony w oparciu o Lotus Learning Space,

 • Umowy ze spółką Barlinek SA na wdrożenie całego zakresu funkcjonalnego systemu,

 • Umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na rozszerzenie dotychczasowego zakresu funkcjonalnego już działającego systemu o moduł obsługi Pracowniczego Systemu Emerytalnego.

Web Inn SA, spółka zależna od ComputerLand SA podpisała umowę o współpracy z jednym z czołowych twórców aplikacji internetowych spółką, XOR Solutions Sp. z o.o. Web Inn SA będzie świadczyć usługi związane z obsługą hostingową serwerów stanowiących platformę dla aplikacji jednego z klientów XOR Solutions Sp. z o.o.


W styczniu 2002 roku rozpoczęła się oraz zakończyła subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii O. Zarząd ComputertLand SA dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii O w dniu 28 stycznia 2002 roku. Subskrypcją zostało objętych 223.010 akcji zwykłych na okaziciela serii O. Przeznaczeniem emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O jest realizacja programu opcji menedżerskich. Decyzja Zarządu spółki dominującej została podjęta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2001 roku.

W dniu 25 lutego 2002 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego ComputerLand SA o 223.010 akcji spółki dominującej serii O o wartości nominalnej 1 złoty każda, czyli o kwotę 223.010 złotych. Po rejestracji akcji serii O kapitał zakładowy ComputerLand SA wynosi 6.734.613 złotych.


Na podstawie zmiany ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych ComputerLand SA zmienił sposób prezentacji obligacji serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii N wyemitowanych w 2001 roku. Odrębnie zaprezentowano element zobowiązania i element kapitałowy obligacji zamiennych. Wyemitowany dług ujęto według metody zamortyzowanego kosztu ustalonego według efektywnej stopy procentowej. W wyniku wyceny instrumentu finansowego część kapitałowa została ustalona na 17.958 tys. zł. i została zaprezentowana w pozycji pozostałe kapitały rezerwowe. Pozostałe koszty finansowe w pierwszym kwartale 2002 roku zawierają kwotę 3.713 tys. zł. wynikającą z przyjętej metodologii prezentacji obligacji zamiennych.

Odsetki od obligacji serii B (8,5% w skali roku) w tym okresie wyniosły 1.873 tys. zł. a wartość Premii podlegającej wypłacie w przypadku wykupu obligacji 1.778 tys. zł. Analogiczna kwota Premii za okres od dnia emisji obligacji do 31.12.2001r. wyniosła 4.427 tys. zł. i ComputerLand SA prezentował ją w 2001 roku w dodatkowej nocie w pt. ”pozostałe zobowiązania pozabilansowe”.


Na bazie przepisów przejściowych skutki zmian zasad rachunkowości odnośnie prezentacji obligacji zamiennych dotyczące 2001 roku zostały ujęte jako korekta wyniku z lat ubiegłych na początek roku obrotowego 2002 i są odzwierciedlone w bilansie w tej pozycji na dzień 31 marca 2002 roku w wysokości 4.202 tys. zł.
 1. W dniu 18 stycznia 2002 roku zostały podpisane akty notarialne na mocy których ComputerLand SA stał się 100% udziałowcem spółki Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o.(„CIE”). Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o. jest liderem wśród firm dostarczających systemy bilingowe do rozliczania odbiorców energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody. Inwestycja w CIE Sp. z o.o. jest realizacją przyjętej przez ComputerLand SA strategii rozbudowy oferty dla sektora energetycznego.

W dniu 18 marca 2002 roku ComputerLand SA podpisał porozumienie dotyczące zbycia na rzecz Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA, posiadanych 59,6% akcji spółki Clinika.pl SA. Transakcja zostanie sfinalizowana po wyrażeniu zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podstawowym zadaniem platformy internetowej Clinika.pl SA jest integracja uczestników rynku medyczno-farmaceutycznego w celu podniesienia efektywności dystrybucji towarów i usług.


W dniu 27 marca 2002 roku została zawarta umowa dotycząca zbycia przez spółkę dominującą 7,14% akcji spółki StalPortal SA. W wyniku sprzedaży akcji ComputerLand SA zmniejszył swój udział w kapitale własnym StalPortal SA do 49,71%.
Wartość zbytych akcji Clinika.pl SA oraz StalPortal SA została objęta w 100% rezerwą w ciężar kosztów spółki dominującej w okresie 4-tego kwartału 2001 roku. W związku z powyższym w/w transakcje nie mają wpływu na wynik Grupy Kapitałowej ComputerLand SA w1-szym kwartale 2002 roku.

W pierwszym kwartale 2002 roku podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w Lan Serwis Sp. z o.o., spółce w 100% zależnej od ComputerLand SA. Kapitał zakładowy wzrósł z 425 tys. zł. do 600 tys. zł. ComputerLand SA objął 175 nowych udziałów Lan Serwis Sp. z o.o. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w odpowiednim Sądzie Rejestrowym miała miejsce w dniu 23 kwietnia 2002 roku.

 1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu za 1-szy kwartał i które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ComputerLand SA. 1. Spółka ComputerLand SA nie podawała do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych Grupy Kapitałowej ComputerLand SA za 2002 rok. 1. W dniu 25 lutego 2002 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego ComputerLand SA o 223.010 akcji spółki dominującej serii O, o wartości nominalnej 1 złoty każda, czyli o kwotę 223.010 złotych. Kapitał zakładowy ComputerLand SA na dzień 31.03.2002 roku wynosił 6.734.613 złotych.

Według informacji dostępnych dla spółki dominującej, udziałowcami posiadającymi na dzień 31 marca 2002 roku liczbę akcji przekraczającą 5% kapitału zakładowego ComputerLand SA byli: • Prezes Zarządu Spółki – Tomasz Sielicki posiadający 10,52% kapitału zakładowego ComputerLand SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA,

 • BRE Bank SA posiadający 7,73% kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA,

 • Commercial Union OFE BPH CU WBK posiadający 6,27% kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA,

 • ING Natoniale – Nederlanden Polska OFE posiadający 4,95% kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ComputerLand SA.

Zmiany w strukturze własności pakietów akcji przekraczających 5% kapitału zakładowego spółki dominującej w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego obrazuje poniższa tabela:

Stan na 31.12.2001


Zmiany


Stan na 31.03.2002

Zmiany odStan na 15.05.2002

AKCJE


Liczba akcji CL

% głosów na WZA Spółki

liczby akcji

Liczba akcji CL

% głosów na WZA Spółki

31.03.2002 do 15.05.2002

Liczba akcji CL

% głosów na WZA Spółki

Tomasz Sielicki

758.452

11,65%

-50.000

708.452

10,52%

-

708.452

10,52%

BRE Bank SA

-

Poniżej 5%

223.010

520.710

7,73%
520.710

7,73%

OFE BPH CU WBK

422.000

6,48%

-

422.000

6,27%

-

422.000

6,27%

ING Nationale Nederlanden OFE

333.354

5,12%

-

333.354

4,95%

-

333.354

4,95%


 1. Zmiany w stanie posiadania akcji oraz opcji na akcje przez osoby zarządzające i nadzorujące spółki dominującej, które miały miejsce w 1-szym kwartale 2002 roku przedstawiają się następująco :

Liczba akcjiZwiększenia portfela akcji

Zmniejszenia


Liczba akcji


Zmiany od


Liczba akcji


AKCJE


CL stan na 31.12.2001

nabycie akcji

realizacja opcji

portfela akcji,

zbycie akcjiCL stan na 31.03..2002

31.03.02 do 15.05.02

CL stan na 15.05.2002

Członkowie Zarządu

897.755


-86.000

811.755

17.375

829.130

Stan posiadania opcji na akcje serii M oraz serii O przez osoby zarządzające i nadzorujące spółki dominującej uległ zmianie w okresie 1-go kwartału 2002 roku i na dzień 31 marca 2002 r. przedstawiał się następująco:OPCJE na

Zwiększenia portfela opcji

Zmniejszenia

Zmiany od

akcje serii M

oraz serii O


Stan na 31.12.2001

nabycie praw do realizacji opcji

Portfela opcji realizacja opcji

Stan na 31.03.2002

31.03.02 do 15.05.02

Stan na 15.05.2002

Członkowie Zarządu

80.375

74.125

-

154.500

-17.375

137.125


Członkowie Rady Nadzorczej

-

5.475

-

5.4755.475


Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji ComputerLandu SA.

 1. W prezentowanym kwartale ani Spółka ani podmioty od niej zależne nie wszczynały i nie prowadziły przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Emitenta. Spółka nie udzielała poręczeń / gwarancji kredytów lub pożyczek, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Spółki. 1. W 1-szym kwartału 2002 roku spółki tworzące Grupę Kapitałową ComputerLand SA nie przeprowadzały wzajemnych transakcji wybiegających poza normalny tok ich działalności. 1. Od stycznia 2002 roku nastąpiły zmiany w zakresie obowiązków członków Zarządu spółki dominującej ComputerLand SA:

 • Michał Danielewski, Zastępca Prezesa pełni obecnie funkcję Dyrektora Generalnego, przejmując odpowiedzialność za bieżące zarządzanie Spółką,

 • Sławomir Chłoń, Prezes Zarządzający, zajmuje się rozwojem kontaktów biznesowych ze strategicznymi klientami Spółki. Przejmuje też odpowiedzialność za udział ComputerLandu w największych projektach informatycznych.

Powyższe zmiany w kompetencjach mają służyć zwiększeniu przez ComputerLand SA efektywności w relacjach z klientami, obecnymi i potencjalnymi. Pozwolą też Spółce na utrzymanie trendu wzrostowego, a w dłuższej perspektywie przyczynią się do uzyskania jeszcze lepszych wyników ekonomicznych.


 1. W dniu 25 października 2001 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand SA podjęło uchwałę określającą politykę Spółki dotyczącą opcji na akcje dla władz i kluczowych pracowników Spółki oraz spółek zależnych na lata 2002-2005. Powyższa uchwała została szczegółowo opisana w ostatnim sprawozdaniu finansowym ComputerLand SA, SA-R 2001 opublikowanym w dniu 15 kwietnia 2002 roku oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ComputerLand SA, SA-RS 2001opublikowanym w dniu 26 kwietnia 2002 roku. 1. ComputerLand SA kontynuuje sprawdzone modele w działalności podstawowej czyli integracyjne oraz outsourcingowe, rozwijając swoje produkty i inwestując w nowe rozwiązania. Ponadto ComputerLand SA będzie koncentrował swą działalność na sprzedaży opartej o doradztwo biznesowe w zakresie rozwiązań IT oraz na przejęciu odpowiedzialności za kluczowe dla Klienta systemy informatyczne tzw. business/mission critical applications. 1. Dobre wyniki i pozycję w branży doceniły także niezależne instytucje rynkowe. ComputerLand SA zajął drugie miejsce w sondażu na najlepszą Spółkę Giełdową roku 2001 przeprowadzonym przez Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor na zlecenie „Pulsu Biznesu”. W rankingu „Prawa i Gospodarki” i „Gazety Bankowej” ComputerLand SA został natomiast uznany za najlepszą spółkę giełdową roku 2001.


Warszawa, 15 maj 2002 r.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna