Komenda wojewódzka policjiPobieranie 218,46 Kb.
Strona1/2
Data16.02.2018
Rozmiar218,46 Kb.
  1   2

oznaczenie sprawy ZP- 2380-460-60/2010

Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH


40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Transportu KWP
tel. 032 200 20 50 fax. 032 200 20 60 e-mail. zamowienia@slaska.policja.gov.pl www.slaska.policja.gov.pl
Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową do Zespołu Zamówień Publicznych KWP w Katowicach może odbywać się tylko w dniach roboczych w godzinach 7.30-15.30 na numer podany wyżej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:


„ Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i płynów eksploatacyjnych z przeznaczeniem do pojazdów samochodowych”.


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


1. Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i płynów eksploatacyjnych z przeznaczeniem do pojazdów samochodowych.
KOD CPV – 09211100-2 Oleje silnikowe

24961000-8 Płyny chłodnicze

09211650-2 Płyny hamulcowe

09211600-7 Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwa zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.

3. Szczegółowy zakres asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, szacunkowe ilości w dm3 i litrach oraz pojemność i rodzaj opakowań w jakich powinna odbywać się dostawa zawiera zał. nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w zał. nr 1 do SIWZ .

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca najpóźniej w dniu pierwszej dostawy dostarczył kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego – zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84 z późn. zm.) i ustawą z dnia 9 stycznia 2009 o zmianie ustawy o substancjach i parametrach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 106) oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, które określa wymagania odnoszące się do kart charakterystyki.

6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę do Zamawiającego na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie.

7. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – max do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem.

8. Realizacja dostaw przebiegać będzie etapowo, w miarę potrzeb Zamawiającego.

9. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, płatności, gwarancji, reklamacji itp. zawiera załącznik nr 2 do SIWZ „Projekt Umowy”

10. Termin zapłaty za fakturę – Płatność nastąpi przelewem z konta bankowego w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia Zamawiającemu Faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury Zamawiającemu nie później niż na 21 przed terminem zapłaty.

11. Miejsce dostawy: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia etapowo w miarę potrzeb Zamawiającego na własny koszt i ryzyko do wskazanych miejsc:

 • Magazyn MPIS KWP Katowice, ul. Lompy 19, 40-038,

 • Stacja Obsługi Transportu KWP Częstochowa, ul. Popiełuszki 5, 42-200,

 • Stacja Obsługi Transportu KWP Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 17, 43-300

Dotyczy każdego zadania:1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz gatunku pierwszego. Ponadto dostarczany asortyment musi charakteryzować się gwarantowaną trwałością (okresem przechowywania do chwili zastosowania) nie krótszą niż 12 miesięcy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić potwierdzenie powyższej gwarantowanej trwałości.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na formularzu ofertowym Wykonawca składa oświadczenie wskazując zakres, jaki będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów.


II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Trzy lata od zawarcia umowy (36 miesięcy).
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch jednorazowych dostaw polegających na dostarczeniu podobnego asortymentu o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł (brutto) każda.UWAGA! Jeżeli w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, wówczas zobowiązany jest on zaangażować te podmioty do realizacji zamówienia odpowiednio do zakresu wykazanej wiedzy i doświadczenia tego podmiotu

1.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

a) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 150.000 zł.

b) wykonawca musi posiadać środki finansowe na rachunku lub posiadać zdolność kredytową na kwotę 150.000 zł. Niezbędne jest przedstawienie jednoznacznej opinii, jaką kwotą wykonawca rzeczywiście może dysponować w dniu wystawienia opinii banku lub SKOK-u. W informacji musi zostać określona konkretna kwota posiadanych środków finansowych na rachunku lub jednoznaczny zapis o wysokości środków, jakimi rzeczywiście wykonawca dysponuje w ramach zdolności kredytowej minimum na kwotę 150.000 zł.

2. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

4. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w punkcie IV.A SIWZ   1. Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie.

   2. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty uchwałę o zmianie zarządu jak również przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie niebędącej członkiem zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla Wykonawcy. Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 22 marca 2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-478/05.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

  1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 4 do SIWZ)

  1. Wykaz wykonanych dostaw (potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (wzór załącznik nr 7 do SIWZ )

1.3 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 150.000,00 zł.

1.4.Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert zgodnie z częścią III. Pkt. 1 podpunktem 1.3. b) SIWZ . Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, wymaga się przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 5 do SIWZ).

2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ( wzór zał. nr 6 do SIWZ).

2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy PZP, polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt IV A ppkt od 2.1 do 2.6

 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w podpunkcie od 2.1 do 2.6 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunktach od 1.1. do 1.4. oraz w punkcie 3 SIWZ mogą przedstawić łącznie.

 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

  1. w ppkt. 2.2, 2.3., 2.4, 2.6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 1. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

  1. w ppkt 2.5. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

  2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. IV zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 5.1. lit. a i c oraz ppkt 5.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 5.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.


V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (doręczone pocztą lub osobiście) na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19. (art. 27 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zamawiający w przypadku prośby o SIWZ oraz zapytań do ogłoszenia i SIWZ nie wymaga potwierdzenia pisemnego.

 2. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową do Zespołu Zamówień Publicznych może odbywać się tylko w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-15.30 na numer 032 2002060.

UWAGA: W przypadku przesłania dokumentu po godzinie 15.30 w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym.

 1. Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy przesyłać na numer faksu 032 200 20 60 lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@slaska.policja.gov.pl. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

 2. Uwaga: Informuje się wszystkich Wykonawców, że pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym Zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym Wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast to, kiedy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 ustawy PZP.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium w wysokości:

dla zadania nr 1 - 21.552,00 zł

dla zadania nr 2 – 1.532,00 zł

należy wnieść jak niżej: 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Narodowy Bank Polski o/o Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku „wadium dot. ZP- 2380-460/60/2010 zadanie nr …...”.

Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 12.01.2011 r. do godziny 12,00

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 12.01.2011, o godzinie 12,00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy PZP). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. ("Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych" Urząd Zamówień Publicznych 2006). Taka interpretacja ma dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz.665). Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 10.10.2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-2788/05.

 1. Wadium w innej formie niż w pkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa - V piętro blik C najpóźniej w dniu 12.01.2011 do godziny 12,00.

Kasa jest czynna w dniach: codziennie w godz. 11:00-13:00

Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w punkcie VII SIWZ.

Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.


 1. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym

a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,

b) w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) w art.46 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.


 1. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Zgodnie z art.46 ust 4 a Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 3). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.


VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ, wypełnione wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ, załącznik nr 5 do SIWZ i/lub załącznik nr 6 do SIWZ oraz załącznik nr 7 do SIWZ.2. Oferta tj. formularz ofertowy wg wzoru załącznik nr 3, oraz wszystkie załączniki w ofercie w tym dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie IV, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisana w sposób określony pkt. 3 przez osoby uprawnione (podpisujące ofertę). Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w dokumencie określonym pkt. IV.A ppkt 2.2 lub pkt. VIII pkt 4, 5 SIWZ.

3. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS, KRK, ZUS, US. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

UWAGA: Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła.

4. W przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie określonym w części IV.A. pkt. 1 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007r. sygn. akt V Ca 85/07). Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę.

5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy PZP wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007r. sygn. akt V Ca 85/07) albo dołączyć do oferty umowę konsorcjalną w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty (wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 09.11.2005r. sygn. akt II Ca 44/05).

6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).7. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

8. Zamawiający udzieli wszelkich odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w art.38 ust.1 ustawy PZP, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.
IX. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

A. 1. Oferty należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok C, piętro VII, pokój 735 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2011r. do godz. 12,00

Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca:. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój 735

„Nr sprawy: ZP-2380-460-60/2010 na:Zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych i płynów eksploatacyjnych z przeznaczeniem do pojazdów samochodowych.”.

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT.

Ponadto na kopercie winien znajdować się adres Wykonawcy z uwagi na punkt A.3.

2. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.4. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 1 z dopiskiem „ZMIANA” do oferty zarejestrowanej pod numerem (wynika z rejestru składanych ofert KWP).

B. 1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.01.2011 r. o godz. 12,30 w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok C, piętro VII, pokój 735

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (art. 86 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie omyłkę widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń (np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście).

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę polegającą na niezgodnymi z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty.

W przypadku omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oferty, Zamawiający poprawi omyłkę rachunkową uznając za poprawną cenę jednostkową brutto jednego włókna i wyliczy prawidłową cenę ofertową z zastosowaniem sposobu obliczenia ceny zgodnie częścią X SIWZ.

8. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przez inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotnych w treść oferty, tj., niepowodujące konieczności znaczącej ingerencji ze strony Zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 26 ust. 4, 87 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faxem i pocztą niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę zawartą w ofercie należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy zgodnie z zasadami określonymi w formularzu ofertowym zał. nr 3 do SIWZ.2. Wartość oferty na poszczególne zadania należy wyliczyć adekwatnie do każdego zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 w kolumnie nr 8 tabeli należy podać cenę jednostkową brutto następnie wymnożyć przez ilości podane w kolumnie nr 3 i wpisać wartość brutto w kolumnie numer 10. Po zsumowaniu poszczególnych wartości z kolumny nr 10 Wykonawca otrzyma wartość ogółem brutto na dane zadanie, którą należy wpisać w wierszu nr 11 tabeli. Stawkę podatku Vat w kolumnie nr 9 należy wpisać procentowo. Wszystkie pozycje w tabeli muszą być wypełnione.

3. Cena oferty brutto musi zwierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności: zysk Wykonawcy, cła, podatki, koszty produkcji, transportu do miejsca odbioru, badania jakości, ubezpieczenia, tłumaczeń dokumentów, przechowanie (magazynowanie) do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

4. Cena oferty powinna zawierać ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

5. Oferty złożone przez Wykonawców zagranicznych, tzn. mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, muszą zawierać ceny netto.
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna