Komenda wojewódzka policji


Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 100 pktPobieranie 141,37 Kb.
Strona2/2
Data01.03.2019
Rozmiar141,37 Kb.
1   2

Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 100 pkt.

Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.


Uwaga: Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.


 1. W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, podczas aukcji składane oferty będą przeliczane wg wzoru:


Xmax – Xobliczana

Wobliczana = Xmax - Xmin x Wmax


Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć dla danej oferty zadania

Wmax - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium ceny dla zadania

Xmax – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert dla zadania

Xmin – – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert dla zadania

Xobliczana - – wartość obliczanej ceny spośród złożonych ofert dla zadania
Wyznaczenie wartości punktów:

a) oferta z najniższą ceną dla zadania otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100

b) oferta z najwyższą ceną dla zadania otrzyma 0 pkt

c) inne oferty cenowe dla zadania zostaną przeliczone wg podanego w pkt XI ppkt 2.1. wzoru

d) jeżeli oferty cenowe dla zadania po przeliczeniu wg podanego w pkt XI ppkt 2.1. wzoru będą sobie równe otrzymają taką samą liczbę pkt.
XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.


  1. Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 pokój nr 735. Termin zawarcia umowy, zgodny z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu. Powiadomienie zostanie przesłane faksem lub e-mailem na numer lub adres wskazany w ofercie.

 1. W przypadku zakończenia postępowania aukcja elektroniczną Wykonawca zostanie wezwany do złożenia formularza ofertowego w którym cena oferty będzie odpowiadała wylicytowanej kwocie podczas aukcji elektronicznej oraz formularza cenowego – specyfikacji sprzętu..

 2. W przypadku wyboru Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którego wartość oferty przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy do przedłożenia uchwały wspólników lub odpisu umowy spółki wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych). Powyższe dotyczy również Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

 3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców (np. umowę konsorcjum). Umowa winna zawierać postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową,

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia,

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec Zamawiającego,

- być zawarta w formie pisemnej,

- określać zakres rzeczowo – finansowy każdego z członków konsorcjum.


XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.

 1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.

 2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w zakresie zmian oferowanego sprzętu za zgodą Zamawiającego w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod warunkiem, iż parametry techniczne nie są gorsze (identyczne lub lepsze) od pierwotnie zaoferowanych, a cena pozostaje bez zmian.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


    1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługuje odwołanie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

    2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

    3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

    4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

    7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

    8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XVI. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XVII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówień uzupełniających.
 1. OFERTY WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


 1. INFORMACJA O PRZEWIDYWANCH ZALICZKACH NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


 1. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

zamowienia@ka.policja.gov.pl
XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.


XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej  1. Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.

  2. Zaproszenie do udziału w aukcji zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym.

  3. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://aukcje.uzp.gov.pl/

  4. W formularzu ofertowym należy wskazać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy podczas aukcji elektronicznej.

  5. W przypadku gdy podczas aukcji oferty będzie składała inna osoba niż osoba składająca ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo z którego będzie wynikać prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.

  6. Zmiany osoby, która będzie składała oferty (postąpienia) podczas aukcji elektronicznej można dokonać najpóźniej na jeden dzień przed otwarciem aukcji.

  7. Oferty podczas aukcji Wykonawca składa za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu pod rygorem nieważności.

Uwaga: Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący – wpisany do rejestry prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

  1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posługiwał się podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikacyjny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu, który Zamawiający przekaże do administratora systemu najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji.

  2. Zamawiający zarejestruje Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji elektronicznej i prześle na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę zaproszenie wraz z hasłem i loginem. Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Zamawiający nie zna haseł poszczególnych Wykonawców. LOGIN i HASŁO Wykonawcy są generowane automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji.

UWAGA: zagubienie loginu uniemożliwi Wykonawcy korzystanie z założonego konta. Zagubienie lub zapomnienie hasła nie powoduje utraty możliwości korzystania z konta użytkownika, gdyż system przewiduje możliwość wygenerowania nowego hasła.

  1. Po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie aukcyjnej za pomocą otrzymanego w zaproszeniu loginu i hasła oraz potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez Zamawiającego za pomocą polecenia „wyślij wiadomość do zamawiającego”

UWAGA: Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania postąpień.

  1. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. Składane kolejne oferty Wykonawcy podlegają automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem wskazanym w zaproszeniu oraz określonym w pkt XI SIWZ

  2. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena, kryterium zostało określone w pkt XI SIWZ Złożone przez Wykonawców oferty pisemne zostaną wprowadzone do systemu przez Zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa, która może zostać poprawiona przez każdego Wykonawcę poprzez składanie kolejnych ofert (postąpień).

  3. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji.

  4. Aukcja będzie prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie.

  5. Aukcja zostanie zamknięta, jeżeli w jej trakcie przez 20 minut nie zostanie złożone żadne nowe postąpienie. Bieg terminu rozpocznie się wraz z otwarciem aukcji.

  6. W sytuacji, gdy w chwili zamknięcia aukcji dwie oferty uzyskają jednakową liczbę punktów, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia aukcji, w celu przeprowadzenia dogrywki.

  7. W toku dogrywki wykonawcy mają możliwość złożenia po jednym postąpieniu, czas trwania dogrywki będzie wynosił 10 minut.

  8. Sposób składania ofert (postąpień) w toku aukcji elektronicznej:

  1. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy składają oferty elektroniczne, pozostając w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną internetową https://aukcje.uzp.gov.pl.

  2. Składanie ofert jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się w systemie.

  3. Składanie ofert odbywa się z poziomu zakładki: Moje aukcje, w widoku oferta

  4. W celu wprowadzenia postąpienia należy nacisnąć polecenie złóż postąpienie znajdujące się obok danego kryterium, a następnie wprowadzić oferowaną cenę i nacisnąć zmień.

  5. System wskazuje przewidywaną punktację, jaką uzyska oferta po wprowadzonych zmianach. Czynność wprowadzania zmian w ofercie można ponawiać aż do uzyskania odpowiedniej punktacji.

  6. Wprowadzone zmiany należy zaakceptować za pomocą polecenia zapisz.

  7. Należy pobrać i zapisać na dysku dokument opisujący postąpienie (dokument w formacie PDF), a następnie nacisnąć polecenie Dalej.

  8. Poza systemem aukcyjnym należy pobrany dokument opisujący postąpienie podpisać - z wykorzystaniem oprogramowania służącego do składania podpisu (oprogramowanie dostarczane przez wystawcę podpisu elektronicznego) - podpis w formacie XADES lub SIG

  9. W systemie aukcyjnym należy nacisnąć polecenie wybierz plik, a następnie wskazać plik podpisu postąpienia (plik w formacie XADES lub SIG) i nacisnąć przycisk wyślij

  1. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędne do przeprowadzenia aukcji elektronicznej:

  1. komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internetowej

  2. zalecane przez administratora platformy są przeglądarki: Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub Opera w wersji 9.0 lub wyższej lub Gogle Chrome w wersji 3.0 lub wyższej (Administrator platformy nie zaleca korzystania z przeglądarki Internet Explorer ze względu na brak kompatybilności ze standardami systemu aukcyjnego oraz problemami bezpieczeństwa)

  3. program do odczytu plików w formacie PDF

  4. ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego oraz oprogramowanie służące do składania podpisu elektronicznego

  5. Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty w toku aukcji elektronicznej za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego. Nie jest możliwe podpisywanie ofert przy użyciu funkcji podpisu dostępnej w programie Adobe Reader

  6. Oferty winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w formacie XADES albo SIG, gdyż tylko dokumenty opatrzone podpisem w ww. formatach są akceptowane przez system aukcyjny. Dopuszczalny jest zarówno podpis wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Celem uniknięcia ewentualnych problemów w toku aukcji Wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego przed rozpoczęciem aukcji. W przypadku trudności z właściwym skonfigurowaniem oprogramowania (w szczególności ustawieniu formatu podpisu na XADES albo SIG) zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu elektronicznego.

  7. Wszelkie operacje związane z przyjmowaniem i weryfikacją postąpień opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym są wykonywane bezpośrednio przez program aukcyjny.

XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w ustawie
Opracowano:

Katowice, dn. 21.03.2013 r.Strona z


1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna