Komenda wojewódzka policjiPobieranie 141,37 Kb.
Strona1/2
Data01.03.2019
Rozmiar141,37 Kb.
  1   2

oznaczenie sprawy ZP- 2380-128-59/2013


Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH


40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19
NIP: 634-013-79-13 REGON 270208292
Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych KWP

przy współpracy z Wydziałem Teleinformatyki KWP


Dane kontaktowe:

Adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

40-038 Katowice ul. J. Lompy 19


tel. 32 200 20 50

fax. 32 200 20 60

e-mail: zamowienia@ka.policja.gov.pl

strona internetowa: www.slaska.policja.gov.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zakup sprzętu informatycznego

kody CPV: 30 21 30 00-5 komputer osobisty

30 21 31 00-6 komputer przenośny

3023 21 00-5 drukarki i plotery 1. Zamówienie obejmuje zakup sprzętu informatycznego określonego w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące minimalnych parametrów technicznych oraz ilości zakupywanego sprzętu znajdują się w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu. W załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu Zamawiający powołuje się na wyniki testów procesorów opublikowanych na stronnie PassMark http://cpubenchmark.net z dnia 20.03.2013 r. Załącznik nr 4 do SIWZ - test PassMark zawiera pełne wyniki testów z dnia 20.03.2013 r. w celu oceny zaoferowanych procesorów równoważnych.

 3. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanego sprzętu.

  1. Ilości zakupywanego sprzętu podane w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu stanowią minimum, które Zamawiający na pewno zrealizuje w ramach zamówienia.

  2. Ilość sprzętu informatycznego zakupywanego w ramach opcji będzie wynikać z kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą podaną przez Zamawiającego na otwarciu ofert przewidzianą przez niego na sfinansowanie zamówienia, a ceną brutto oferty wybranej jako najkorzystniejsza (w przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej będzie to cena najkorzystniejsza ustalona w wyniku tej aukcji) oraz z potrzeb Zamawiającego.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji, tj. zakupu dodatkowego sprzętu.

  4. Cena jednostkowa sprzętu zakupywanego w ramach opcji będzie taka jak cena sprzętu wskazana przez Wykonawcę w wypełnionym załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu załączonym do oferty bądź (w przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej).wskazana w wypełnionym załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu przesłanym przez Wykonawcę po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej.

  5. Dostawa sprzętu zakupywanego w ramach opcji będzie musiała się odbyć w terminie określonym dla realizacji niniejszego zadania tj. w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwał dodatkowy czas na realizację zamówienia w ramach opcji.

  6. Sprzęt zakupywany w ramach opcji musi być tego samego producenta ten sam modeli i o tych samych parametrach co sprzęt oferowany w ramach zakupu podstawowego wskazanego w wypełnionym w załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu.

 1. Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go

 2. Zamawiający wymaga aby w przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji uszkodzony dysk pozostał u Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego dysku w ramach udzielonej gwarancji bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

 3. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji na stanowiska dostępowe i minimum 12 miesięcznej gwarancji na pozostały sprzęt. Gwarancja powinna być określona dla każdej pozycji załącznika nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu. Gwarancja będzie liczona od dnia dostawy.

 4. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę producenta i modelu oferowanego sprzętu jak również dodatkowych urządzeń wchodzących w skład danej pozycji sprzętu w kolumnie nr 4 załącznika nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu. Podany model będzie porównywany przez Zamawiającego na podstawie ogólnodostępnych parametrów technicznych z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

 5. Dostawy za zgodą Zamawiającego mogą być realizowane przez Wykonawcę w transzach.

 6. Zamawiający w przypadku zestawu komputerowego zastrzega sobie prawo otwarcia obudowy celem zweryfikowania zamontowanych elementów. Każdy asortyment musi być zaplombowany przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej zerwanie.

 7. Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego.

 8. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji sprzęt podlegający naprawie był odbierany z, oraz po naprawie dostarczany (w tym wniesiony) do pomieszczeń Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach przy ul. J. Lompy 19 bez dodatkowych kosztów dojazdu i kosztów wniesienia.

 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował przy jego/ich udziale.

 10. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

60 dni od dnia zawarcia umowy
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:

  1. posiadają wiedzę i doświadczenie

   1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednej dostawy sprzętu komputerowego na kwotę, co najmniej 400 000,00 zł netto. Przez jedna dostawę Zamawiający rozumie dostawę realizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy.

   2. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu wykonanej dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu daty wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana wg wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ oraz załączenia dowodów określających czy dostawa została wykonana w sposób należyty.

   3. Dowodem, że dostawa została wykonana w sposób należyty są:

a) poświadczenie,

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) SIWZ

c) w przypadku gdy Zamawiający, jest podmiotem na rzecz, którego dostawa wskazana w wykazie została wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) i b)

d) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt III ppkt 1.1.3. litera a) może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w § 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).   1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia na podstawie załączonego do oferty wykazu dostaw oraz dołączonych dowodów w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

   2. Zamawiający ma prawo w celu weryfikacji do przedstawionego wykazu lub dowodów zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego dostawa była wykonana o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  1. Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w pkt III ppkt 1.1 SIWZ mogą spełniać wspólnie.

  2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące:

 1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

 3. charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

 4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

2. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych żąda wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1 – 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

2.2. Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w punkcie IV.A SIWZ

2.2.1. W zakresie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Zamawiający uzna za aktualny dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna za prawidłowo złożony również wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobrany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i podpisany przez Wykonawcę.

2.2.2. W zakresie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oaz zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zamawiający uzna za aktualny dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.2.3. W zakresie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt 10-11 oraz pkt 9 ustawy PZP, Zamawiający uzna za aktualny dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

2.4. W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty dotychczas obowiązujący KRS i uchwałę o zmianie zarządu jak również przedłoży informację z KRK dotyczącą urzędującego na tej podstawie członka zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie niebędącej członkiem zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla Wykonawcy.

2.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

3. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych żąda wykazania przez Wykonawcę braku naruszania uczciwej konkurencji z powodu przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3.1. Na potwierdzenie spełniania warunków Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

3.2. Przez Grupę Kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentówrozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.


IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP

 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.

  2. Wykaz dostawy wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączenia dowodów (opisanych w pkt III ppkt 1.1.3 SIWZ), że dostawa ta została wykonana w sposób należyty sporządzony wg wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ

2. W zakresie potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie,

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. W zakresie potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.1. Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy lub odrębnym dokumencie.

3.2. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej złożone na odrębnym dokumencie. 1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy PZP, polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, przedkłada:

  1. jeżeli podmioty te nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia - pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz potwierdzające dokumenty, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w zakresie:

   1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

   2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

   3. charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

   4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

4.2. jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia oprócz dokumentów wymienionych w pkt IV A ppkt 4.1. SIWZ Wykonawca musi dołączyć do oferty również dokumenty określone w pkt IV A ppkt 2.1 do 2.7 SIWZ dla podmiotu udostępniającego swoje zasoby

 1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w pkt IVA ppkt 2.1 - 2.7. SIWZ oraz dokumenty pkt IV A ppkt 3.1.lub ppkt 3.2. SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy PZP. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunktach w pkt IVA 1.1 - 1.2 SIWZ Wykonawcy mogą przedstawić łącznie. Dopiero łączna ocena Wykonawców występujących wspólnie będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Dotyczy to również podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy i biorących udział w wykonaniu zamówienia.

 3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepis § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 1. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji dla każdej pozycji wypełnionego załączniku nr 3 do SIWZ – formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu.

 2. Oświadczenie, Wykonawcy że przedmiot dostawy jest produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.

 3. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.

 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) oświadczenie Wykonawców jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie, złożone na odrębnym dokumencie.


V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (doręczone pocztą lub osobiście) pod adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19. (art. 27 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zamawiający w przypadku prośby o SIWZ oraz zapytań do ogłoszenia i SIWZ nie wymaga potwierdzenia pisemnego.

UWAGA: Zamawiający nie uzna za skuteczne w wyznaczonym terminie uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w przypadku przekazania tych dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną lub faksową. Uzupełniane dokumenty muszą zostać przekazane w formie papierowej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze wskazaniem na wezwaniu do uzupełnienia) do Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

 1. Zamawiający przekazuje wszelkie pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z punktem 4 oraz niezwłocznie potwierdza pocztą. Terminy wyznaczone przez Zamawiającego na dokonanie poszczególnych czynności przez Wykonawcę liczone są od dnia przekazania pisma drogą faksową lub pocztą elektroniczną zgodnie z pkt. 4.

 2. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ numeru telefonu oraz numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, pod który Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelkie pisma przekazywane w ramach postępowania. Wykonawca wybiera faks albo pocztę elektroniczną według własnego uznania. W przypadku wpisania przez Wykonawcę zarówno numeru faksu jak i adresu poczty elektronicznej Zamawiający będzie przesyłał zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną.

W przypadku wyboru przez Wykonawcę poczty elektronicznej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie przesyłanej poczty. W przypadku zaniechania odebrania przesłanej poczty Wykonawca ponosi wszelkie wynikające z tego skutki. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przesyłanego pisma drogą elektroniczną.

W przypadku wyboru przez Wykonawcę, jako drogi otrzymywania pism nadawanych przez Zamawiającego drogą faksową Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie kompletności i czytelności otrzymania przesłanego pisma. Brak kompletności lub czytelności Wykonawca niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu telefonicznie na nr 32 200 20 50. Za dowód skutecznego przesłania pisma do Wykonawcy drogą faksową Zamawiający uznaje potwierdzenie przesłania faksowego „OK” na numer podany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i wykazany na potwierdzeniu faksowym. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia otrzymania przekazywanego pisma drogą faksową. 1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w przypadku zmiany numeru telefonu, faksu lub adresu poczty elektronicznej, pod który Zamawiający ma przesyłać pisma. W przypadku nie dokonania powiadomienia Zamawiającego, przesłanie pisma na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazany na formularzu ofertowym zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym punkcie uważa się za skutecznie dokonane.

 2. Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową lub drogą elektroniczną do Zespołu Zamówień Publicznych może odbywać się tylko w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-15.30 pod numer 032 200 20 60 lub adres e-mail: zamowienia@ka.policja.gov.pl.

Uwaga: W przypadku przesłania dokumentu po godzinie 15.30 w dniu roboczym spowoduje, iż zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego, jako złożony w następnym dniu roboczym. W przypadku przesłania dokumentu w dniu wolnym od pracy zostanie on zarejestrowany u Zamawiającego, jako złożony w pierwszym następującym dniu roboczym.

 1. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Beata Broniszewska. Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy przesyłać pod numer faksu 032 200 20 60 lub pocztą elektroniczną pod adres zamowienia@ka.policja.gov.pl. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.

Uwaga: Informuje się wszystkich Wykonawców, że pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym Zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym Wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast to, kiedy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 ustawy PZP.
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium w wysokości: 20 000,00 zł, należy wnieść jak niżej: 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku - wadium dot. ZP- 2380-128-59/2013 Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 06.05.2013 r. do godziny13:00

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 06.05.2013 r. o godzinie 13:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy PZP). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 1. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa - V piętro blok C najpóźniej w dniu 06.05.2013 r. do godziny 13:00

Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00

Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w punkcie VII SIWZ.

Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.


 1. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym

4.1. w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,

4.2. w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4.3. w art.46 ust 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.


 1. Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 2. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum, jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 3). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 1 i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

 1. Ofertę stanowi oświadczenie woli złożone na formularzu ofertowym wypełnionym wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty: wypełnione wg. wzoru formularz cenowy – specyfikacja sprzętu – załącznik nr 3 do SIWZ, wykaz dostaw – załącznik nr 6 do SIWZ oraz inne dokumenty i oświadczenia wynikające z pkt IVA i B SIWZ oraz pkt VIII ppkt 4 i 5 SIWZ

 2. Oferta tj. formularz ofertowy wypełniony wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, oraz wszystkie załączniki w ofercie w tym dokumenty i oświadczenia wskazane w punkcie IV SIWZ, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisane w sposób określony ppkt. 4 przez osoby uprawnione (podpisujące ofertę). Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w dokumencie określonym pkt. IV.A ppkt 2.2 lub pkt. VIII ppkt 4, 5 SIWZ.

 3. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych, jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS, KRK, ZUS, US.

  1. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie.

  2. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

  3. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Uwaga: Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis odręczny, zawierający imię i nazwisko pozwalający na identyfikację osoby, która go złożyła.

 1. W przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie określonym pkt. IV.A ppkt 2.2 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę.

 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy PZP wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w formie oryginału lub jego poświadczonej notarialnie kopii w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Uwaga: W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty.

 1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie( np. uczestników konsorcjum.)

 2. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

 3. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

 4. Zamawiający udzieli wszelkich odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w art.38 ust.1 ustawy PZP, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 6. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli Wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub wspólnie (np. konsorcjum).

IX. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.A. 1. Oferty należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok C, piętro VII, pokój 735 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2013 r. do godz. 13:00

  1. Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca:. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ul. J. Lompy 19

40-038 Katowice

OFERTA

Nr sprawy: ZP- 2380-128-59/2013 Zakup sprzętu informatycznego

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM OFERT.

  1. Ponadto na kopercie winien znajdować się adres Wykonawcy z uwagi na punkt A.3.

2. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

3. Wszystkie oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.4. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w pkt IX A ppkt 1 SIWZ z dopiskiem „ZMIANA” do oferty zarejestrowanej pod numerem (wynika z rejestru składanych ofert KWP).

B. 1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.05.2013 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Zespół Zamówień Publicznych 40-038 Katowice ul. J. Lompy 19 blok C, piętro VII, pokój 735

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (art. 86 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek (art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie omyłkę widoczną bezsporną, niebudzącą wątpliwości, polegającą na niezgodnym z zamierzonym, niewłaściwym bądź mylnym użyciu wyrazu lub jego pisowni, albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu. To każda niedokładność, która nasuwa się każdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń (np. szejset zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście).

7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę polegającą na niezgodnymi z zasadami arytmetyki obliczeniami matematycznymi w obliczeniu ceny oferty w tym również omyłki związane przeliczeniem cen jednostkowych przez ilość sprzętu i sumowanie pozycji i wyliczając ją z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

8. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Przez inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty Zamawiający rozumie omyłki, których poprawienie nie ingeruje w sposób istotnych w treść oferty, tj., niepowodujące konieczności znaczącej ingerencji ze strony Zamawiającego w treść złożonej oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów oraz treści złożonych ofert zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faksem lub e-mailem zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy i pocztą niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca w załączniku nr 1 do SIWZ poda cenę oferty brutto, która będzie wynikała z wyliczeń dokonanych w tabeli według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ, wyrażoną w wartości liczbowej i słownie, oraz wskaże wysokość podatku VAT wyrażoną w %.

 2. W załączniku nr 3 do SIWZ w kolumnie nr 6 Wykonawca wpisuje cenę jednostkową brutto zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku i zwierającą podatek VAT. Cenę brutto danego sprzętu stanowi iloczyn ilości określonej w kolumnie nr 5 przez cenę jednostkową brutto wskazaną w kolumnie nr 6, tak wyliczoną cenę brutto w danej pozycji należy wpisać w kolumnie nr 7. Podany sposób wyliczenia dotyczy każdej pozycji. Suma pozycji w kolumnie nr 7 stanowi cenę oferty, którą należy wpisać do załącznika nr 1 SIWZ. Wszystkie pozycje w załączniku muszą być wypełnione, a wypełniony załącznik nr 3 musi być załączony do oferty jako potwierdzenie wyliczenia ceny.

Należy zastosować zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 1. W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją umowy, w tym: koszty związane z dostarczaniem sprzetu do magazynu Wydziału Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19 w terminach wynikających z zamówień zgodnie z zapisami umowy. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty w szczególności koszty dojazdów i rozładunku do wskazanego pomieszczenia oraz wszystkie podatki, itp. wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT).

 2. W przypadku przeprowadzenia przez Zamawiającego aukcji elektronicznej Wykonawca wygrywający aukcję będzie zobowiązany do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego formularza ofertowego i formularza cenowego – specyfikacji sprzętu przedstawiającego ceny jednostkowe dające cenę ofertową po aukcji elektronicznej.

 3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie podlegają zmianie.

 4. Oferty złożone przez Wykonawców zagranicznych, tzn. mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, muszą zawierać ceny netto.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.  1. Zamawiający wybierze najkorzystniejsza oferte na podstawie kryterium cena oferty i wagi 100 %

2. Ocena ofert

Cena brutto oferty – 100 pktnajniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna