Komenda powiatowa policjiPobieranie 174,34 Kb.
Data28.10.2017
Rozmiar174,34 Kb.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W ZGIERZU
L.dz. KS-0142/1/2007


REGULAMIN

Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu
z dnia 19 kwietnia 2007 roku

Na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 43, poz. 277 ) postanawiam, co następuje:

         1. Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ustala się regulamin Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu zwanej dalej „Komendą”, której siedziba znajduje się w Zgierzu przy ul. Długiej 58/60.

2. Właściwość terytorialna jest zgodna z podziałem administracyjnym kraju i obejmuje powiat zgierski.

3. Regulamin określa strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych Komendy.§ 2

Komenda jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu nazywanego dalej Komendantem.§ 3

Komenda działa zgodnie z Ustawami i innymi aktami normatywnymi oraz zarządzeniami, decyzjami, rozkazami i poleceniami Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu.


§ 4

1.Szczegółowe zadania Komendy określone są w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

2. W zakresie swojego działania Komenda obejmuje realizację podstawowych zadań Policji do których należą:

1) zadania wynikające z funkcji Komendanta Powiatowego Policji jako terenowego organu Policji oraz przełożonego wszystkich policjantów na terenie swojego działania;

2) ochrona życia, zdrowia i mienia, ludzi przed zamachami naruszającymi te dobra;

3) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na wodach;

4) inicjowanie i organizowanie działań zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;

5) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;

7) udzielanie pomocy służbie kryminalnej i prewencyjnej w podległych komisariatach w realizacji zadań wymagających zaangażowania sił i środków przekraczających ich możliwości;

8) współpraca z Prokuraturą, Sądem, Urzędem Skarbowym i innymi podmiotami w zakresie zwalczania przestępczości i ścigania sprawców przestępstw kryminalnych, gospodarczych i porządkowych, a w ramach tej współpracy wykonywanie czynności zleconych w zakresie postępowania karnego.

§ 5

Ponadto do zakresu działania Komendy należy:

1) zapewnienie pełnej gotowości alarmowej Komendy i Komisariatów oraz gotowości alarmowej podległych funkcjonariuszy Policji;

2) zapewnienie zgodnego z prawem i prawidłowego obiegu dokumentów oraz informacji stanowiących tajemnicę państwową i służbową;

3) prowadzenie gospodarki materiałowo - technicznej i finansów w ramach przyznanych kompetencji;

4) prowadzenie spraw osobowych , socjalno - bytowych funkcjonariuszy i pracowników Policji;

5) administrowanie budynkami i terenami oraz prawidłowe ich wykorzystywanie zgodne z przeznaczeniem;

6) dbałość o organizację ochrony przeciwpożarowej w administrowanych budynkach i lokalach.§ 6

Dla właściwej realizacji całokształtu zadań służbowych oraz sprawnego i efektywnego funkcjonowania do zakresu działań Komendy należy:

1) współdziałanie z funkcjonującymi na podległym terenie służbowym jednostkami organizacyjnymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej, Strażami Pożarnymi, Strażami Miejskimi, oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) podejmowanie działań na rzecz szerokiej współpracy pomiędzy Policją i społeczeństwem, a w tym organizowanie spotkań z przedstawicielami samorządów zakładów pracy, szkół oraz innych środowisk dla informowania ich o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) dokonywanie systematycznych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w podległym rejonie służbowym i na ich podstawie planowanie doraźnych i przyszłych działań Policji;

4) organizowanie, prowadzenie kontroli i nadzoru wewnętrznego oraz całokształtu zadań służbowych w oparciu o roczne harmonogramy prac Komendy;

5) rozpatrywanie skarg, wniosków i zażaleń zarówno obywateli jak i funkcjonariuszy Policji.

 1. Rozdział II

  1. Struktura organizacyjna Komendy


§ 7

Strukturę etatową Komendy określa etat wprowadzony Rozkazem Organizacyjnym Nr 13/2000 Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu z dnia 31 października 2000 roku z późniejszymi zmianami.§ 8

1. W skład struktury organizacyjnej Komendy wchodzą:

1) kierownictwo:

a) Komendant Powiatowy Policji,

b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

c) Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,

2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a) Sekcja Kryminalna,

b)Sekcja Dochodzeniowo – Śledcza,

-Zespół Techniki Kryminalistycznej,

c) Referat do walki z Przestępczością Gospodarczą,

3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

a) Sekcja Ruchu Drogowego,

b) Sekcja Prewencji,

-Zespół Dyżurnych i Ochronny,

-Referat Patrolowo-Interwencyjny,

-Rewir Dzielnicowych,

-Zespół do spraw Nieletnich i Patologii,

4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej:

a) Zespół Kadr i Szkolenia,

b) Zespół Informatyki ,

c) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

d) Zespół do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia,

e) Zespół do spraw Prezydialnych .

2.Ponadto Komendzie podlega:

1)Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim,

2)Komisariat Policji w Głownie,

3)Komisariat Policji w Ozorkowie,

-Posterunek Policji w Parzęczewie,

4)Komisariat Policji w Strykowie.

3. Komisariaty Policji podległe Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu posiadają odrębne regulaminy uzgodnione z Komendantem Powiatowym Policji w Zgierzu.

     1. Rozdział III

Zasady kierowania Komendą

§ 9

Komendant jest terenowym organem Policji oraz przełożonym wszystkich policjantów i pracowników w powiecie zgierskim.§ 10

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu

1. Komendant kieruje całokształtem działalności Komendy i reprezentuje ją w kontaktach z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi oraz jednostkami resortowymi.

2. Do jego obowiązków należy w szczególności:

1) organizowanie wykonawstwa zadań jednostki w sposób zapewniający ich prawidłową realizację;

2) organizowanie systemu kontroli wewnętrznej;

3) realizowanie polityki kadrowej;

4) prawidłowe zabezpieczenie mienia jednostki;

5) prawidłowe gospodarowanie finansami jednostki, realizując wydatki do wysokości rocznego limitu finansowego przyznanego przez dysponenta środków budżetowych III stopnia;

6) organizowanie prawidłowego rozpatrywania skarg i wniosków;

7) dbanie o należytą dyscyplinę i atmosferę pracy.

3. Reprezentuje interesy jednostki na zewnątrz, w kontaktach z przedstawicielami środków masowego przekazu udziela informacji osobiście bądź za pośrednictwem wyznaczonego funkcjonariusza.

4. Zleca Zastępcom Komendanta zadania w zakresie nadzoru i kontroli pracy realizowanej przez poszczególne służby i jednostki organizacyjne.

5. Bezpośrednio nadzoruje pracę swoich Zastępców i Komendantów Komisariatów oraz funkcjonariuszy i pracowników Zespołu Kadr i Szkolenia, Zespołu Informatyki, Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Zespołu Prezydialnego, Zespołu do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia.

6. Zarządza funduszem operacyjnym.

7. Składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Staroście, Radzie Powiatu, Prezydentowi Miasta i Radzie Miasta, Burmistrzom, Wójtom i Radom Gmin.

8. Komendant wydaje zarządzenia, decyzje, rozkazy z własnej inicjatywy, bądź też na wniosek swoich Zastępców, kierowników podległych komórek organizacyjnych, Komendantów Komisariatów oraz funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na samodzielnych stanowiskach.

9. W określonych przez niego sprawach może upoważnić osoby wymienione w pkt 8 do wydawania w jego imieniu decyzji.

10. Za prawidłowe wprowadzanie zarządzeń, decyzji i rozkazów odpowiedzialni są Zastępcy Komendanta oraz kierownicy komórek organizacyjnych będący ich adresatami.

11. Komendant może tworzyć zespoły o charakterze stałym lub doraźnym spełniające funkcje opiniodawczo - doradcze lub wykonawcze.

12. Współdziała z Terenowym Zarządem NSZZ Policjantów.

13. Komendant lub w jego imieniu Zastępcy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00.

14. Komendant do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „K", poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.§ 11

Zadania I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu

1. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu, zwany dalej I Zastępcą Komendanta, odpowiada bezpośrednio przed Komendantem za wykonywanie zadań, poziom prac i dyscypliny w nadzorowanych komórkach oraz sprawuje funkcjonalny nadzór nad pracą Komisariatów.

2. Bezpośrednio nadzoruje i ocenia pracę:

1) Sekcji Ruchu Drogowego;

2) Sekcji Prewencji.

3. Do zakresu obowiązków I Zastępcy Komendanta z tytułu nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi należą:

1) wytyczanie kierunków działań i zatwierdzanie okresowych planów opracowanych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w oparciu o stały monitoring zjawisk kryminogennych;

2) wdrażanie wytycznych i zaleceń Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu;

3) nadzorowanie i koordynowanie działań podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowej realizacji zadań;

4) bieżące zapoznawanie się z zamierzeniami, przedsięwzięciami podległych ogniw oraz systematyczne dokonywanie kontroli i oceny skuteczności działania i osiąganych wyników;

5) podejmowanie działań zmierzających do usuwania ewentualnych nieprawidłowości w zakresie działania podległych komórek, sprawowanie nadzoru nad dyscypliną i przebiegiem doskonalenia zawodowego;

6) racjonalne gospodarowanie siłami i środkami;

7) rozwijanie inicjatyw zwiększających efektywność działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego, zwalczanie zjawisk kryminogennych i patologicznych;

8) przygotowanie i udział w zabezpieczaniu imprez masowych, zgromadzeń itp.;

9) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, samorządowymi, instytucjami, szkołami itp.;

10) występowanie do Komendanta z wnioskami i projektami w zakresie zmian kadrowych, organizacyjnych i funkcjonalnych w podległych komórkach itp.;

11) nadzorowanie problematyki skarg i wniosków.

4. I Zastępca Komendanta w czasie nieobecności Komendanta kieruje jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Zastępca Komendanta do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „K I", poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.

§ 12

Zadania Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu

1. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu, zwany dalej Zastępcą Komendanta, odpowiada bezpośrednio przed Komendantem za wykonywanie zadań, poziom prac i dyscypliny w nadzorowanych komórkach.

2. Bezpośrednio nadzoruje i ocenia pracę:

1) Sekcji Kryminalnej,

2) Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej,

3) Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą.

3. Do zakresu obowiązków Zastępcy Komendanta z tytułu nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi należą:

1) wytyczanie kierunków działań i zatwierdzanie okresowych planów opracowanych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w oparciu o stały monitoring zjawisk kryminogennych;

2) wdrażanie wytycznych i zaleceń Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Komendanta Powiatowego Powiatowego Policji w Zgierzu;

3) nadzorowanie i koordynowanie działań podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowej realizacji zadań;

4) bieżące zapoznawanie się z zamierzeniami, przedsięwzięciami podległych ogniw oraz systematyczne dokonywanie kontroli i oceny skuteczności działania oraz osiąganych wyników;

5) podejmowanie działań zmierzających do usuwania ewentualnych nieprawidłowości w zakresie działania podległych komórek, sprawowanie nadzoru nad dyscypliną i przebiegiem doskonalenia zawodowego;

6) racjonalne gospodarowanie siłami i środkami;

7) rozwijanie inicjatyw zwiększających efektywność działań wykrywczych;

8) występowanie do Komendanta z wnioskami i projektami w zakresie zmian kadrowych, organizacyjnych i funkcjonalnych w podległych komórkach;

9) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami społecznymi, samorządowymi, instytucjami, szkołami itp.

4. W czasie nieobecności Komendanta i I Zastępcy Komendanta z ich upoważnienia kieruje jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Zastępca Komendanta do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „K II", poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.§ 13

Podejmowanie decyzji przez Zastępców Komendanta w innych zakresach niż określone w § 11 i §12 wymaga odrębnego pisemnego upoważnienia Komendanta.§ 14

Zadania kierowników komórek organizacyjnych

1.Działalnością komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy przy pomocy zastępców, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych oraz policjantów wyznaczonych do koordynacji działań powołanych zespołów problemowych.

2. Do zakresu obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy:

1) planowanie, organizowanie i koordynowanie czynności służbowych wykonywanych przez podległych policjantów i pracowników;

2) wykonywanie określonych w odrębnych przepisach uprawnień i obowiązków przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników w szczególności:


 1. zapewnienie właściwej dyscypliny służbowej,

 2. zapewnienie ciągłości służby , w tym właściwego planowania i wykorzystania urlopów,

 3. systematyczne prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego,

 4. wnioskowanie w sprawach osobowych,

 5. opiniowanie podległych pracowników,

3) reprezentowanie komórki organizacyjnej wobec organów administracji publicznej i innych instytucji państwowych oraz organizacji społecznych i obywateli w zakresie określonym lub zleconym przez Komendanta;

4) wyznaczanie na czas swojej nieobecności, z zastrzeżeniem uzyskania zgody przełożonego nadzorującego komórkę organizacyjną, policjanta upoważnionego do tymczasowego wykonywania obowiązków kierownika komórki organizacyjnej.

3. Jeżeli wymagają tego szczegółowe okoliczności służby lub charakter wykonywanych zadań kierownicy komórek organizacyjnych mogą:

1) upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania określonych decyzji lub załatwiania określonych spraw po uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego;

2) zlecić podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie przez czas określony innych zadań niż ustalone w indywidualnych zakresach czynności dla poszczególnych stanowisk;

3) występować z wnioskiem do Komendanta o powołanie stałych lub doraźnych zespołów problemowych nie stanowiących ogniw organizacyjnych w rozumieniu przepisów ustalających szczegółowe zasady organizacji jednostek Policji, z jednoczesnym wyznaczeniem policjantów odpowiedzialnych za planowanie i koordynację czynności podejmowanych w celu wykonania zadań tych zespołów.


     1. Rozdział IV

Zakresy działania komórek organizacyjnych

§15

Sekcja Kryminalna

1.Do zadań realizowanych przez Sekcję Kryminalną należy:

1) wypracowanie, doskonalenie form i metod skutecznego rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń;

2) upowszechnianie nowych unormowań prawnych, opiniowanie i opracowywanie wytycznych i wskazówek zapewniających prawidłowe i jednolite stosowanie prawa w zakresie pracy operacyjnej;

3) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;

4) prowadzenie działań operacyjno-rozpoznawczych realizowanych w formach pracy operacyjnej;

5) nadzorowanie form pracy operacyjnej realizowanych przez jednostki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu;

6) udzielanie Komisariatom Policji konsultacji i pomocy w wykonywaniu czynności operacyjno- rozpoznawczych;

7) szkolenie policjantów w zakresie służby kryminalnej oraz szkolenie specjalistyczne z wybranych zagadnień;

8) dokonywanie ocen zagrożenia przestępczością kryminalną;

9) prowadzenie działań w zakresie odnajdywania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości;

10) prowadzenie działań w zakresie odnajdywania osób zaginionych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich zaginięcie jest wynikiem przestępczego działania, a także rzeczy utraconych w wyniku czynów zabronionych lub mających związek z takimi czynami;

11) prowadzenie działań w zakresie ustalania nieznanej tożsamości osób i zwłok ludzkich;

12) określanie i realizacja kierunków działalności rozpoznawczej, zapobiegawczej i wykrywczej w oparciu o aktualną analizę stanu bezpieczeństwa i porządku pubicznego;

13) inicjowanie kontroli, ujawnianie uchybień oraz wskazywanie sposobów ich zapobiegania w zakresie pracy operacyjnej;

14) współdziałanie z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie wykonywania zadań;

15) współdziałanie z innymi jednostkami policji w zakresie wykonywania zadań;

16) prowadzenie działań w zakresie skutecznego rozpoznania i zapobiegania aktom terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz innych zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym;

17) wykonywanie doraźnych zadań wynikających z poleceń Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu;

18) współdziałanie z organami kontroli i instytucjami poza policyjnymi w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw kryminalnych, a w szczególności Sądem, Prokuraturą, Urzędem Kontroli Skarbowej, Urzędem Celnym, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędem Pracy.

2. Sekcja do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „KR”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.

§ 16

Sekcja Dochodzeniowo - Śledcza

1. Do zadań realizowanych przez Sekcję Dochodzeniowo – Śledczą należy:

1) stwarzanie warunków do sprawnej i skutecznej działalności służby dochodzeniowo-śledczej w Komendzie oraz podległych jednostkach Policji poprzez:

a) upowszechnienie w podległych jednostkach Policji nowych unormowań prawnych, opiniowanie, opracowywanie wytycznych i wskazówek zapewniających prawidłowe i jednolite stosowanie przepisów prawa,

b) ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie i upowszechnianie skutecznych metod ich zapobiegania i zwalczania,

c) zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i postępowaniach przygotowawczych,

d) koordynowanie i uzgadnianie współpracy z innymi organami ścigania i ochrony porządku prawnego,

e) realizacja innych zadań stałych i doraźnych wynikających z poleceń Komendanta i wyższych przełożonych ,

2) prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej na rzecz innych jednostek Policji oraz innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach karnych i karno skarbowych;

3) sprawowanie nadzoru ogólnego, a w uzasadnionych przypadkach również nadzoru szczególnego nad czynnościami dochodzeniowo-śledczymi realizowanymi w podległych jednostkach Policji;

4) współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi;

5) współpraca z innymi jednostkami Policji oraz innymi organami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach karnych i sprawach karno skarbowych;

6) prowadzenie statystyki związanej z postępowaniami przygotowawczymi ;

7) prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych w ramach Komendy;

8) prowadzenie doskonalenia zawodowego policjantów z wybranych zagadnień służby dochodzeniowo – śledczej.

9) kryminalistyczna obsługa oględzin miejsc przestępstw lub innych zdarzeń oraz osób i rzeczy na obszarze działania w celu ujawnienia i zabezpieczenia wszelkich śladów kryminalistycznych lub pod względem technicznym i formalno-procesowym;

10) kryminalistyczna obsługa eksperymentów, wizji, przeszukań, sekcji zwłok i innych czynności o charakterze procesowym, operacyjnym lub prewencyjnym (zabezpieczenie imprez sportowych, demonstracji ulicznych, wizyt ważnych osobistości państwowych itp.);

11) sporządzanie dokumentacji techniczno-poglądowej (fotograficznej,graficznej, wideo itp.) z oględzin i innych czynności;

12) wykonywanie fotografii sygnalitycznych zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji;

13) wykonywanie innych fotografii dla potrzeb Policji oraz innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, oraz dokonywanie laboratoryjnej obróbki negatywów fotograficznych czarno-białych wykonanych przez policjantów innych pionów;

14) daktyloskopowanie n/n zwłok, a w szczególnych wypadkach osób żywych;

15) współdziałanie z funkcjonariuszami innych pionów w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym poprzez:

a) udzielanie konsultacji w określeniu zakresu badań zabezpieczonych śladów, prawidłowym formułowaniu pytań do biegłego,

b) udzielanie pomocy w trudniejszych przypadkach w typowaniu i pobieraniu materiału porównawczego,

c) ocena skompletowanych do badań materiałów pod względem ich ilości i jakości, przeprowadzanie eliminacji grupowych w celu zawężenia ilości materiałów,

d) udzielanie pomocy dyżurnemu jednostki oraz prowadzącemu oględziny w podjęciu decyzji o zasadności wezwania na miejscu zdarzenia, przewodnika psa tropiącego (specjalnego) oraz specjalisty z Laboratorium Kryminalistycznego KWP,

16) sprawowanie nadzoru nad czynnościami kryminalistyczno-technicznymi wykonywanymi przez policjantów Komisariatów, a w uzasadnionych przypadkach uczestniczenie w tych czynnościach;

17) dbanie o sprzęt i środki techniczne oraz racjonalne ich wykorzystywanie;

18) prowadzenie doskonalenia zawodowego policjantów z wybranych zagadnień techniki kryminalistycznej.

2.Sekcja Dochodzeniowo – Śledcza do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „D", poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.

1) Zespół Techniki Kryminalistycznej do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „HL", poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.

§ 17

Referat do walki z Przestępczością Gospodarczą

1.Do zadań Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą należy:

1) wypracowywanie, doskonalenie form i metod skutecznego rozpoznania, zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej;

2) upowszechnianie nowych unormowań prawnych, opiniowanie, opracowywanie wytycznych i wskazówek zapewniających prawidłowe i jednolite stosowanie prawa;

3) prowadzenie działań operacyjno-rozpoznawczych oraz dokonywanie w tym zakresie rejestracji i sprawdzeń w zbiorach informatycznych;

4) koordynowanie czynności operacyjnych w sprawach w zasięgu powiatu;

5) udzielanie Komisariatom Policji konsultacji i pomocy w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;

6) zapewnianie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach gospodarczych i ich sprawcach;

7) sprawowanie funkcyjnego nadzoru nad pracą operacyjno-procesową w podległych jednostkach organizacyjnych;

8) prowadzenie postępowań przygotowawczych i wykonywanie czynności sprawdzających;

9) ujawnianie i tymczasowe zabezpieczanie mienia na poczet ewentualnych kar orzekanych przez Sądy;

10) szkolenie policjantów w zakresie ujawniania i zwalczania sprawców przestępstw gospodarczych;

11) współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Komendy;

12) wykonywanie czynności procesowych oraz operacyjnych na rzeczy innych jednostek policji i prokuratury w ramach pomocy prawnej;

13) współpraca z innymi organami ścigania i ochrony porządku prawnego a w szczególności z Prokuraturą, Sądem, Urzędem Skarbowym, Urzędem Celnym, Strażą Graniczną itd.;

14) współdziałanie z organami i instytucjami pozapolicyjnymi;

15) realizacja stałych i doraźnych zadań wynikających z poleceń Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu.

2.Referat do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „A”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.


§ 18
Sekcja Ruchu Drogowego
1.Do zadań Sekcji Ruchu Drogowego należy:

1) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, określenie tendencji w tym zakresie i przygotowanie polityki przeciwdziałania takim zagrożeniom na drogach powiatu;

2) inspirowanie, tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z zarządcami dróg, placówkami oświatowymi, lokalnymi mediami oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

a) edukację społeczności w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej,

b) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania i zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym, a także tworzenia warunków umożliwiających natychmiastową reakcję na takie sygnały lub zgłoszenia,

c) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku na drogach,

3) inicjowanie działań innych komórek organizacyjnych i wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym poprzez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;

4) przygotowanie organizacji, nadzoru i kontroli działań w zakresie pełnienia służby na drogach przez policjantów Komendy oraz realizacja zadań zleconych w tym zakresie;

5) planowanie, organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na drogach podczas organizowanych imprez masowych, protestów społecznych i innego wykorzystywania dróg w sposób szczególny;

6) ujawnianie i ściganie sprawców wykroczeń, organizowanie, wykonywanie i koordynacja działań komórek organizacyjnych Komendy w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń drogowych oraz współdziałanie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców takich wykroczeń;

7) realizacja zadań związanych z likwidacją zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów na terenie powiatu;

8) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi organami ochrony prawnej, a także współdziałania w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej oraz mediami;

9) realizowanie działań w zakresie inżynierii ruchu drogowego, w tym:

a) bieżące i okresowe oceny stanu dróg i ich oznakowania, zwłaszcza pojawiających się zagrożeń i utrudnień w ruchu,

b) typowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych i minimalizowanie występujących tam zagrożeń,

c) współdziałanie z zarządzającymi drogami w zakresie ich zimowego i letniego utrzymania,

d) opiniowanie projektów organizacji ruchu i wykorzystywania dróg w sposób szczególny oraz kontroli faktycznej organizacji ruchu lub zabezpieczenia robót drogowych,

10) czuwanie nad prawidłowym stosowaniem i dokumentowaniem badań trzeźwości urządzeniami elektronicznymi przez policjantów Komendy i podległych Komisariatów Policji;

11) realizowanie innych licznych, ustawowych specjalistycznych zadań policji ruchu drogowego jak:

a) prowadzenie wymaganych rejestracji zdarzeń drogowych w SEWIK,

b) szkolenie osób uprawnionych do kontroli ruchu drogowego, przygotowanie i

ewidencjonowanie ich uprawnień,

c) kierowanie na badania psychologiczne w drodze decyzji sprawców wypadków drogowych

skazanych prawomocnymi wyrokami Sądu i kierujących pojazdami silnikowymi, którzy

przekroczyli liczbę 24 punktów na podstawie art. 130 ustawy "Prawo o ruchu drogowym",

d) pilotowanie pojazdów przewożących osoby objęte specjalną ochroną,

e) podejmowanie czynności zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym,

12) realizacja programu automatycznej kontroli prędkości przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu typu Fotoradar Rapid;

13) wykonywanie zleconych kontroli i oceny kontrolowania komórek organizacyjnych Komendy i podległych komisariatów w zakresie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

14) planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań innych komórek organizacyjnych Komendy i jednostek terenowych na rzecz porządku i bezpieczeństwa na drogach w warunkach katastrof i awarii technicznych.

2. Ponadto do zakresu działania Sekcji należy:

1) wdrażanie wytycznych i zaleceń dotyczących postępowania w sprawach:

a) zabezpieczania imprez na drogach,

b) sporządzania kart zdarzeń drogowych Prd 2/2 oraz kart rejestracyjnych Prd 5/1 na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

c) stosowania jednolitych druków, pism, notatek itp.;

d) interpretacji przepisów związanych z problematyką ruchu drogowego,

2) analizowanie akt postępowań wyjaśniających dotyczących pracy policjantów ruchu drogowego oraz wypracowanie metod zmierzających do minimalizacji stwierdzonych nieprawidłowości;

3) opracowanie planów i harmonogramów pracy;

4) sporządzanie szczegółowych zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk;

5) zabezpieczanie imprez i uroczystości, prowadzenie wzmożonych działań, pilotowanie: osób podlegających ochronie, przewozu materiałów szczególnie niebezpiecznych;

6) utrzymywanie stałego kontaktu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Sekcjami Ruchu Drogowego województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem stałego podnoszenia poziomu pracy i operatywności w podejmowaniu czynności policyjnych i w zakresie opracowań analityczno-statystycznych;

7) przyjmowanie skarg od obywateli;

8) ścisła współpraca z mediami w zakresie popularyzacji działań podejmowanych przez zgierską policję ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa na drogach;

9) opracowywanie dla mediów informacji o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz innych związanych z zagadnieniami w tym zakresie;

10) inicjowanie i prowadzenie wzmożonych działań kontrolnych ukierunkowanych na eliminację negatywnych zjawisk w zakresie transportu ciężarowego, autobusów, szczególnie przewożących dzieci i młodzież;

11) prowadzenie ewidencji zaświadczeń uprawniających do kierowania ruchem; 12) udzielanie ustnych informacji o wpisach do ewidencji osobom zgłaszającym się osobiście.

3.Sekcja Ruchu Drogowego do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „RD”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.

§ 19

Sekcja Prewencji

1. Do zadań Sekcji Prewencji należy:

1) prognozowanie, organizowanie i koordynowanie przebiegu akcji/operacji policyjnych;

2) koordynowanie działań służby dyżurnej Stanowiska Kierowania Komendy w zakresie zachowania ciągłości pracy jednostki i gotowości do ustawowych zadań Policji, sprawnego kierowania i wykorzystania sił i środków oraz sprawnego funkcjonowania systemu obiegu bieżących informacji o przestępstwach i zdarzeniach;

3) sprawowanie nadzoru i organizowanie pracy służby dyżurnej Komendy oraz koordynacja prawidłowości funkcjonowania tych służb w podległych jednostkach organizacyjnych;

4) realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem imprez (w tym masowych) oraz koordynowanie działalności służb policyjnych uczestniczących w zabezpieczeniu;

5) organizowanie i koordynowanie systemu alarmowego Komendy i podległych jednostek terenowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami;

6) przygotowanie planów działań Policji w przypadkach naruszeń porządku publicznego, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i klęsk żywiołowych;

7) organizowanie i prowadzenie merytorycznego nadzoru nad realizacją szkolenia i funkcjonowanie NOP;

8) realizowanie przygotowań obronnych w oparciu o aktualne przepisy;

9) koordynowanie i kontrolowanie działań wobec cudzoziemców i uchodźców;

10) wypracowanie, wdrożenie i doskonalenie koncepcji działań profilaktycznych Policji w ramach prewencji kryminalnej;

11) współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, instytucjami naukowymi oraz innymi w celu poprawy bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

12) współdziałanie z jednostkami Policji oraz organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w zakresie swojego działania;

13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie zwalczania przestępczości;

14) organizowanie i prowadzenie polityki informacyjnej, a w szczególności reprezentowanie Komendy przed środkami masowego przekazu;

15) prowadzenie doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie swojego działania;

16) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg, a także wniosków i listów obywateli;

17) nadzorowanie i koordynacja w zakresie realizacji zadań związanych z pracą dzielnicowych;

18) opracowanie projektów informacji, ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego z terenu powiatu zgierskiego;

19) analizowanie i kontrolowanie skuteczności podejmowanych przedsięwzięć w zakresie wykonywania służby patrolowej w oparciu o bieżący stan zagrożenia przestępczością;

20) koordynowanie działań prewencyjnych na szlakach kolejowych, akwenach wodnych, lasach i innych;

21) sprawowanie nadzoru i organizowanie służby funkcjonariuszy w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Komendzie oraz koordynowanie funkcjonowania tych pomieszczeń w zakresie problematyki prewencyjnej;

22) organizowanie i realizacja działań konwojowych oraz koordynowanie i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Konwojowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i innymi jednostkami oraz Sądami i Prokuraturami;

23) sprawowanie nadzoru i koordynowanie służby funkcjonariuszy Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii;

24) wykonywanie zadań służby ochronnej zgodnie z planem ochrony obiektu;

25) współdziałanie ze Strażą Miejską zgodnie z zawartymi porozumieniami;

26) prowadzenie statystyki prewencyjnej;

27) inicjowanie kontroli instruktażowej, ujawnianie uchybień w zakresie pracy prewencyjnej w tym jednostek podległych;

28) organizowanie i realizacja działań w zakresie zadań dotyczących polityki wydawania pozwoleń na broń w zakresie uprawnień przewidzianych dla Komendanta;

29) realizowanie całości zagadnień związanych z przechowywaniem i wykorzystaniem uzbrojenia;

30) przyjmowanie i merytoryczna ocena materiałów sporządzanych przez policjantów w sprawach wykroczeń oraz ich rejestracja;

31) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i statystycznej spraw o wykroczenia;

32) realizacja problematyki związanej z oskarżeniem w sprawach wykroczeń;

33) nadzorowanie utrzymania i wykorzystania psów służbowych przeznaczonych do działań prewencyjnych.

2.Sekcja Prewencji do oznaczenia korespondencji używa symbolu literowego „E”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika oraz

1) Referat Patrolowo-Interwencyjny – „E-ZW”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika;

2) Rewir Dzielnicowych – „E-D”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika;

3) Zespół ds. Nieletnich i Patologii – „E-SN”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.
§ 20

Zespół Kadr i Szkolenia

1. Do zakresu zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:

1) prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników cywilnych;

2) prowadzenie naboru do pracy w Policji;

3) opracowywanie i sporządzanie rozkazów personalnych w sprawach osobowych, dotyczących policjantów i pracowników Policji;

4) realizowanie właściwej polityki awansowej i odznaczeniowej;

5) prowadzenie systemu informatycznego „KADRA” oraz sporządzanie miesięcznych meldunków w tym zakresie;

6) opracowywanie rozkazów organizacyjnych oraz regulaminów funkcjonowania Komendy;

7) realizowanie właściwej polityki gospodarowania etatami w jednostka ch i komórkach organizacyjnych Komendy oraz prowadzenie ewidencji organizacyjno-etatowej;

8) archiwizowanie akt osobowych policjantów i pracowników Policji;

9) wdrażanie jednolitego systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz ustalanie potrzeb w tym zakresie dla poszczególnych rodzajów służb policyjnych;

10) krzewienie kultury fizycznej oraz podnoszenie indywidualnej sprawności policjantów;

11) realizowanie zadań mobilizacyjno-obronnych;

12) nadzorowanie prowadzonych w jednostce postępowań dyscyplinarnych;

13) przygotowywanie projektów rozkazów, decyzji i postanowień dla Komendanta jako organu I instancji dla podległych policjantów oraz przełożonego właściwego w sprawach osobowych i dyscyplinarnych;

14) prowadzenie zbiorów bibliotecznych;

15) prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich;

16) współdziałanie z komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, właściwymi w sprawach zawartych w niniejszym zakresie zadań.

2. Do znakowania dokumentów Zespół używa symbolu literowego „Ks”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.

§ 21

Zespół Informatyki

1.Do zadań Zespołu Informatyki należy:

1) planowanie i organizowanie sprawnie działających systemów informatyki;

2) nadzór i wykonawstwo prac instalacyjno-montażowych w zakresie informatyki;

3) udział w planowaniu zaopatrzenia w sprzęt, urządzenia i materiały informatyczne;

4) nadzór nad gospodarką sprzętami informatyki;

5) utrzymanie i konserwacja sprzętu informatycznego eksploatowanego przez Zespół Informatyki;

6) administrowanie systemem sieciowym w jednostce;

7) administrowanie Bazami Danych funkcjonujących w Komendzie;

8) wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych, opracowanych centralnie i lokalnie;

9) zapewnienie nadzoru merytorycznego nad jakością i poprawnością informacji wprowadzanych do policyjnych baz danych Komendy Wojewódzkiej Policji i podległych jednostkach;

10) zapewnienie wspomagania w zakresie technicznej i technologicznej obsługi eksploatowanych systemów;

11) wprowadzenie danych do baz danych opracowanych lokalnie i centralnie;

12) zapewnienie wsparcia informatycznego i informacyjnego jednostkom Policji w zakresie analiz przestępczości i typowania sprawców przestępstw;

13) obsługa modułu PKR-1 w zakresie wprowadzania sprawdzeń, dystrybucji odpowiedzi i informacji koordynujących;

14) opracowanie analiz i zestawień w oparciu o policyjne bazy danych-zgodnie z potrzebami służby i poleceniami przełożonych;

15) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania modułu ochrony dostępu do danych systemu;

16) naprawa uszkodzonego sprzętu informatycznego z podległych jednostek;

17) gromadzenie, przetwarzania i udostępnianie informacji otrzymanych z jednostek organizacyjnych Komendy.

2.Zespół Informatyki do oznaczenia korespondencji używa symbolu literowego „OM”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.§ 22

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1. Do podstawowych zadań Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) zabezpieczanie przed nieuprawnionym ujawnieniem wszelkich informacji o charakterze niejawnym jakie są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane w Komendzie oraz jednostkach podległych;

2) prowadzenie zwykłych, poszerzonych i specjalnych postępowań sprawdzających w stosunku do osób ubiegających się o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa zezwalającego na dostęp do informacji niejawnych w celu ustalenia czy osoby nimi objęte dają rękojmię zachowania tajemnicy;

3) ochrona fizyczna informacji niejawnych poprzez organizację i nadzór nad pracą kancelarii tajnej (jej oddziałów), do której należy:

a) rejestracja dokumentów,

b) przechowywanie dokumentów,

c) przekazywanie dokumentów,

d) udostępnianie dokumentów,

e) wysyłanie dokumentów,

4) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5) planowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych podległych Komendantowi oraz okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;

6) opracowywanie i wdrażanie oraz bieżąca realizacja planu ochrony informacji niejawnych;

7) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

8) podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych i współpraca w tym zakresie z właściwymi służbami ochrony państwa;

9) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych prowadzi postępowania szkodowe w zakresie szkód w majątku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powstałych na terenie Komendy;

10) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych prowadzi postępowania wypadkowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz przechowuje pełną dokumentację.

2. Zespół do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „OIN”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.

§ 23

Zespół do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

1.Do zadań Zespołu do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia należy: 1. 1) gospodarka sprzętem i materiałami techniki policyjnej i biurowej, materiałami i przedmiotami zaopatrzenia mundurowego, materiałami i sprzętem kwaterunkowym, gospodarczym, formularzami, drukami i materiałami biurowymi oraz nadzór nad gospodarowaniem tymi składnikami w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy oraz prowadzenie ewidencji właściwej dla tych składników;

 2. 2) zaopatrywanie, prowadzenie ewidencji i rozliczeń mandatów karnych;

 3. 3) realizowanie zadań mobilizacyjno-obronnych w zakresie materiałowo-technicznym;

 4. 4) prowadzenie działalności naprawczej na bazie stanowisk własnych i zlecanie napraw warsztatowych jednostkom resortu spraw wewnętrznych i administracji, lub spoza resortu;

 5. 5) prowadzenie gospodarki sprzętem łączności przewodowej i bezprzewodowej Komendy i podległych jednostek w uzgodnieniu z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz dokonywanie konserwacji i napraw;

 6. 6) współdziałanie w granicach swoich uprawnień z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi;

 7. 7) składanie zapotrzebowań na sprzęt i materiały niezbędne do funkcjonowanie Komendy i podległych jednostek do właściwych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odpowiedzialnych za realizację tych potrzeb;

 8. 8) realizacja zadań jednostki użytkującej sprzęt transportowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie;

 9. 9) prowadzenie eksploatacji i konserwacji obiektów służbowych;

 10. 10) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości;

 11. 11) prowadzenie ewidencji środków na żywienie psów służbowych;

 12. 12) wykonywanie zadań związanych z medycyną pracy i bhp. oraz prowadzenie ewidencji odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego dla pracowników cywilnych;

 13. 13) prowadzenie ewidencji posiłków profilaktycznych, napojów chłodzących dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;

 14. 14) prowadzenie ewidencji badań lekarskich kierowców;

 15. 15) wykonywanie kserokopii dla Komendy;

  1. 16) planowanie środków finansowych z funduszu mieszkaniowego i opracowywanie dokumentów na przyznanie pomocy mieszkaniowej;

  2. 17) naliczanie równoważników pieniężnych związanych z brakiem lokalu mieszkalnego oraz remontem mieszkania;

  3. 18) prowadzenie kart mieszkaniowych policjantów, emerytów i rencistów;

 16. 19) prowadzenie ewidencji i zestawień holowania i parkowania pojazdów zatrzymanych na parking depozytowy Komendy;

20) przygotowywanie stosownych umów podpisywanych przez Komendanta z dostawcami i usługobiorcami zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, przygotowywanie i uczestniczenie w przetargach ogłaszanych przez Komendanta, prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

21) prowadzenie postępowań szkodowych i powypadkowych w stosunku do podległych policjantów i pracowników Policji;

22) zasady i tryb rozliczania środków pieniężnych otrzymanych w ramach akredytywy budżetowej oraz środków otrzymanych na tzw. wydatki celowe oraz coroczne uzgadnianie stanu prowadzonej ewidencji z ewidencją główną;

23) wypłaty należności pieniężnych dla pracowników, policjantów oraz emerytów policji w wysokości wynikającej z list imiennych;

24) sporządzanie imiennych list należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie przyznawanych nagród motywacyjnych i zapomóg;

25) rozliczanie bilingów rozmów z telefonów stacjonarnych;

26) naliczanie i ewidencjonowanie kosztów dojazdu osób uprawnionych, a zamieszkałych poza miejscowością pełnienia służby;

27) naliczanie należności za podróże służbowe, krajowe policjantów i pracowników;

28) wystawianie i ewidencjonowanie zaświadczeń o wynagrodzeniu policjantów i pracowników;

29) prowadzenie obrotu gotówkowego (książka kasowa);

30) rozliczanie środków pieniężnych otrzymanych na finansowanie wydatków;

31) przekazywanie zainaksowanych dochodów budżetowych dysponentowi wyższego stopnia;

32) opracowywanie w sposób zgodny z instrukcją obiegu dokumentów księgowych, dokumentów wpływających bezpośrednio do jednostki;

33) potwierdzanie wykonania usług.

2. Zespół ds. Rozliczeń, Ewidencji i Zaopatrzenia do oznaczania korespondencji używa symbolu literowego „Kz”, poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.
§ 24
Zespół do spraw Prezydialnych
1.Do zadań Zespołu do spraw Prezydialnych należy:

1) zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu;

2) zapewnienie obsługi kancelaryjnej sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu i jego Zastępców;

2) zapewnienie jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą dokumentów;

3) nadzór nad przekazywaniem dokumentów oraz rozliczaniem się przez policjantów i pracowników policji komórek organizacyjnych i jednostek podległych z pobranych dokumentów;

4) prowadzenie dokumentacji poczty państwowej (zwykłej i poleconej) – wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, prowadzenie dokumentacji poczty specjalnej (wysyłanie, przyjmowanie i przekazywanie przesyłek jednostkom podległym oraz jednostkom upoważnionym do korzystania z poczty specjalnej tutejszej jednostki;

6) prowadzenie książek doręczeń przesyłek zamiejscowych;

7) prowadzenie dokumentacji odpraw służbowych Kierownictwa Komendy;

8) prowadzenie ewidencji pieczęci stempli będących na stanie Komendy oraz jednostek podległych;

9) prowadzenie ewidencji i zbioru obowiązujących przepisów Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu oraz innych przepisów resortowych;

10) koordynacja prawidłowej obsługi administracyjnej i kancelaryjnej w podległych jednostkach organizacyjnych, ujawnianie istniejących uchybień oraz wskazywanie sposobów ich zapobiegania;

11) prowadzenie ewidencji związanej z wydawaniem delegacji służbowych;

12) wysyłanie akt do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu;

13) rejestrowanie kart Mrd 5;

14) nadzór nad prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi przepisami funkcjonowaniem składnicy akt oraz prowadzeniem pełnej dokumentacji w tym zakresie;

15) organizacja spotkań wynikających z funkcji reprezentacyjnej Komendanta;

16) realizacja innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta, a także wynikających ze współpracy z innymi zespołami;

2.Zespół do oznaczenia korespondencji używa symbolu "SS", poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.


Rozdział V

Czas służby i pracy

§ 25

1. Funkcjonariuszy i pracowników Policji obowiązuje 8 - godzinny dzień służby-pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Podstawowy rozkład czasu służby-pracy wynosi 40 godzin tygodniowo. Czas służby policjantów reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz.U. Nr 131 poz. 1471) . Szczegółowy rozkład czasu pracy pracowników Policji określa Regulamin Pracy pracowników Policji.

2. Policjanci Sekcji Ruchu Drogowego, Referatu Patrolowo -Interwencyjnego i Zespołu Dyżurnych i Ochronnego Sekcji Prewencji, Zespołu Techniki Kryminalistycznej Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej z uwagi na wymóg utrzymania ciągłości służby, pełnią służbę w systemie zmianowym. Szczegóły pełnienia służby w systemie zmianowym określają odrębne decyzje Komendanta oraz kierownicy komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych w grafikach służby. Czas służby w systemie zmianowym nie może przekraczać 12 godzin na dobę.

3. Policjanci Sekcji Kryminalnej i Dochodzeniowo - Śledczej z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości pracy tych służb, pełnią służbę w systemie dyżurów w jednostce i dyżurów domowych. Dotyczy to zarówno dni wolnych od pracy jak i dni roboczych.

4. Naczelnicy Sekcji i ich Zastępcy oraz kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych pełnią z ramienia kierownictwa dyżury w jednostce i dyżury domowe według sporządzanego miesięcznie grafiku dyżurów zgodnie z odrębną decyzją Komendanta.

5. Przedłużenie służby ponad normę podstawowego czasu służby następuje na polecenie przełożonego lub w celu wykonania niecierpiących zwłoki czynności służbowych.

6. W zamian za przedłużony czas służby policjantowi udziela się w tym samym wymiarze czasu wolnego od służby.
Rozdział VI

Umundurowanie

§ 26

1. W Komendzie obowiązuje umundurowanie zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Codzienne noszenie umundurowania służbowego stosownego do pory roku obowiązuje funkcjonariuszy Policji wszystkich służb i jednostek organizacyjnych z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach.

3. Komendant może zwolnić od tego obowiązku funkcjonariuszy, którym zlecono wykonanie zadań operacyjno - rozpoznawczych, a także zobowiązać do noszenia ubioru służbowego, kiedy tego wymaga interes służbowy, funkcjonariuszy, którzy zgodnie z przepisami nie są obowiązani do stałego noszenia umundurowania.


Rozdział VII

Obieg korespondencji i informacji

§ 27

1. Wytworzone materiały z bieżących wydarzeń na dyżurach przekazywane są bezpośrednio dyżurnemu Komendy .

2. Specjalista Zespołu Dyżurnych i Ochronnego jednostki nadaje dokumentom kolejny numer z Książki Wydarzeń, Książki Interwencji, Rejestru Szyfrogramów, Książki Telefonogramów przychodzących i wychodzących i przedkłada je Kierownictwu Komendy.

3. Kierownictwo Komendy po zapoznaniu się z materiałami dokonuje dekretacji i kieruje dokument za pośrednictwem Zespołu do spraw Prezydialnych do właściwej komórki organizacyjnej.

4. Zespół do spraw Prezydialnych przyjmuje korespondencję cywilną i z poczty specjalnej wpływającą do jednostki rejestrując ją w dzienniku podawczym i po zadekretowaniu przez Kierownictwo Komendy przekazuje zgodnie z dekretacją do poszczególnych komórek organizacyjnych.

5. Obieg informacji niejawnych odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.


Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 28

1.Miejscem realizacji zadań służbowych są pomieszczenia:

- Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu ul. Długa 58/60.

2. Miejscem realizacji zadań służbowych jest także każde inne miejsce, jeżeli są one wykonywane na podstawie poleceń właściwych przełożonych, wynikają z zakresu obowiązków, bądź są podejmowane przez policjanta bez polecenia właściwych przełożonych, lecz w interesie służby.

3. Regulamin Komendy jest dokumentem jawnym i jest przechowywany przez Zespół do spraw Prezydialnych oraz Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz kopie - w komórkach organizacyjnych Komendy .

4. Z Regulaminem zapoznawani są imiennie wszyscy policjanci i pracownicy cywilni Komendy .§ 29

1. Traci moc Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu wprowadzony Zarządzeniem nr 5 Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu z dnia 15 lutego 2001 roku - z późniejszymi zmianami.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

        1. W porozumieniu :        1. KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

        1. KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

        1. W ŁODZI

        1. W ZGIERZU

        1. INSP. MGR FERDYNAND SKIBA

        1. MŁ. INSP. MGR PIOTR NEJMAN
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna