Komenda powiatowa policjiPobieranie 26,98 Kb.
Data25.03.2018
Rozmiar26,98 Kb.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W ŁAŃCUCIE
L. dz. K - 752 /2014
REGULAMIN
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŁAŃCUCIE

z dnia 28.10.2014 r.

zmieniający regulamin Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r.


Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) ustala się co następuje:

§ 1
W regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie z dnia 28 czerwca 2013 r. zmienionego regulaminem z dnia 30 czerwca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:


  1. Wydział Prewencji,

  2. Wydział Patrolowo – Interwencyjny,

  3. Wydział Ruchu Drogowego,

  4. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych;”;

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Komendant Powiatowy Policji sprawuje nadzór nad:

1) Wydziałem Prewencji;

2) Wydziałem Patrolowo – Interwencyjnym;

3) Wydziałem Ruchu Drogowego;

4) Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Prasowo-Informacyjnych;

5) Zespołem Kadr i Szkolenia;

6) Zespołem Administracyjno–Gospodarczym;

7) Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

8) Zespołem do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Obsługi Kancelaryjnej.”;

3) § 15 otrzymuje brzmienie:


„§ 15. Do zadań Wydziału Prewencji należy:
1) tworzenie i realizacja we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz

organizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych;

2) zapewnienie warunków funkcjonowania i realizacji zadań całodobowej służby dyżurnej

Komendy w tym: obsługi interesantów, koordynacji podległych służb oraz nadzoru nad

funkcjonującymi systemami gromadzenia i wymiany informacji jak również alarmowania

i ostrzegania;

3) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w zakresie ruchu drogowego

i prewencji;

4) wdrażanie i koordynowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych

przeciwdziałających przestępczości nieletnich oraz monitorowanie i analizowanie

innych zjawisk kryminogennych;

5) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi

na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie

profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami

społecznymi oraz mediami;

6) planowanie i organizacja działań własnych w warunkach katastrof naturalnych i awarii

technicznych;

7) organizowanie i prowadzenie akcji i operacji policyjnych;

8) organizowanie działalności służby dzielnicowych;

9) realizacja zadań dotyczących przygotowań obronnych związanych z militaryzacją

Komendy;

10) organizowanie i koordynowanie działań negocjatorów w Komendzie.”;


4) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:
„§ 15 a. Do zadań Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego należy:


  1. przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszających porządek publiczny;

2) realizacja zadań patrolowych, patrolowo- interwencyjnych i obchodowych;

3) zabezpieczanie miejsc zdarzenia i wykonywanie interwencji policyjnych;

4) utrzymywanie w stanie gotowości oraz bieżąca aktualizacja stanów nieetatowych

pododdziałów prewencji;

5) planowanie i organizacja działań związanych z realizacją zadań w zakresie

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez

masowych i protestów społecznych oraz innych zdarzeń wymagających koordynacji

działań i kierowania siłami policyjnymi;

6) zapobieganie, ujawnianie i ściganie sprawców wykroczeń;

7) zatrzymywanie, doprowadzanie i osadzanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz

wykonywanie czynności związanych z wydalaniem cudzoziemców;

8) organizowanie działań pościgowych i blokadowych;

9) udzielanie asysty uprawnionym podmiotom przy wykonywaniu ich ustawowych zadań;

10) realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z Komendą

Wojewódzką Policji w Rzeszowie.”.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W ŁAŃCUCIE

pełniący obowiązki
kom. Grzegorz Błaszczyk
w porozumieniu:

PODKARPACKI

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
nadinsp. Zdzisław STOPCZYK

Uzasadnienie


Niniejszy regulamin zmienia obowiązujący regulamin Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniony regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie z dnia 30 czerwca 2014 roku. Przesłanką utworzenia Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego jest zwiększenie nadzoru i lepszej koordynacji służby patrolowej, która po likwidacji posterunków Policji realizuje zadania patrolowo – interwencyjne na terenie całego powiatu łańcuckiego.

Zmiany te mają służyć poprawie organizacji oraz efektywności pracy. Wpłyną także na poprawę wykonywania zadań służbowych oraz na racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostce.


Wejście w życie regulaminu nie angażuje dodatkowych środków finansowych.


11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371. Dz. U. z 2012r. poz. 627, 664,908, 951 i 1529 z 2013r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna