Komenda głÓwna policjiPobieranie 415,04 Kb.
Strona2/6
Data24.02.2019
Rozmiar415,04 Kb.
1   2   3   4   5   6


1Cena oferty brutto zaoferowana przez Wykonawcę, posłuży do oceny oraz porównania ofert. 1. Udzielamy gwarancji na oferowane urządzenia na okres ………………. miesięcy (minimum 24 miesiące) ich użytkowania.

 2. Oświadczamy, że termin realizacji naprawy gwarancyjnej wynosić będzie ….. dni roboczych (minimum 10 dni roboczych).

Kryteria oceny ofert w postępowaniu w celu zawarcia umowy ramowej służą przede wszystkim do porównania złożonych ofert a także ustaleniu ich rankingu.


 1. Wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. W przypadku powstania takiego obowiązku po stronie Zamawiającego należy wyszczególnić asortyment, którego to dotyczy podając jego wartość bez kwoty podatku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Akceptujemy terminy wskazane w Rozdziale V SIWZ .

 2. Przyjmujemy zasady płatności określone w Projekcie Umowy stanowiących Załącznik
  nr 3 do SIWZ.

 3. Oświadczamy, że poniższe części zamówienia zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy (om)*:..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***.

 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 3. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

 4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

 1. .................................................................

 2. .................................................................

 3. ....................................................................

................................., dn. ....................... ............................................................... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela)* niepotrzebne skreślić.

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Wykonawca oświadcza iż oferuje sprzęt o następujących parametrach
* - niepotrzebne skreślić
W przypadku nie wypełnienia któregoś z pól w poniższych tabelach, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Jednostka centralna
………………………………………………………………….

Należy wpisać producenta i model oferowanego sprzętu

51 szt.

CPV:30213000-5

Parametry minimalne:

Parametr

Wymagania

Wypełnić

Procesor:

Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark Average CPU Mark wynik 22000 punktów, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net. (Dołączyć wydruk do oferty) Procesor powinien dysponować co najmniej 16 fizycznymi rdzeniami oraz technologią wielowątkowości.

Do procesora będzie dołączony system chłodzenia wyposażony w wentylator o maksymalnej prędkości obrotowej 1500 obr / min oraz generowanym maksymalnym poziomie hałasu na poziomie 25 dBA, zapewniający poprawną prace zestawu pod pełnym obciążeniem.………………


Należy wpisać producenta i model oferowanego procesora


Płyta główna:

8 gniazd pamięci RAM, złącza: 4 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x1

2x USB 3.1 (1x typ A, 1x typ C), 12x USB 3.1, 1x 10 Gigabit Ethernet , 8 x SATA3, Audio, WiFi. Ultra M.2 slot x3

Płyta powinna pozwalać na rozbudowę pamięci do 128GB.

Płyta główna musi posiadać funkcje blokowania wejścia do BIOS

oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Bios w płycie głównej musi posiadać funkcje blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej

z zewnętrznych urządzeń. Możliwość ustawienia portów USB w trybie "no BOOT", czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania wszystkich portów USB.


………………


Należy wpisać producenta i model oferowanych płyt głównych


Pamięć operacyjna:

64 GB RAM, pracujące minimalnie z częstotliwością 3200 Mhz

spełnia /

nie spełnia*Dysk Twardy:

2x 1TB SSD M.2 PCI-E z szybkością odczytu 3400 MB/s oraz zapisu na poziomie min. 2500 MB/s, oraz deklarowaną liczba operacji odczytu na sek. 500 000 IOPS oraz deklarowana liczba operacji zapisu na sek. 450 000 IOPS.

oraz 4x 6TB HDD SATA III (talerzowe) – z cache min. 128 MB, pracujące z prędkością 7200 obrotów na minutę, generujące hałas nie większy niż 34 dB (każdy).


………………


Należy wpisać producentów i modele oferowanych dysków

Karta graficzna:

Dwie identyczne, karty graficzne PCI-E x16, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5; posiadające co najmniej 11 GB pamięci RAM, wyposażone w technologię pozwalającą na łączenie przynajmniej dwóch kart graficznych tego samego producenta,

Zaoferowana pojedyncza karta graficzna od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark Average G3D Mark wynik na poziomie 13000 punktów, wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net. Trzy cyfrowe złącza wideo. Karta graficzna powinna dysponować technologią umożliwiającą wykorzystanie mocy obliczeniowej karty do przyspieszenia operacji przełamywania zabezpieczeń kryptograficznych opartych na haszach a w szczególności być kompatybilna w tym zakresie z oprogramowaniem Elcomsoft Distributed Password Recovery oraz Passware Kit Forensic………………

Należy wpisać producenta i model oferowanych kart graficznych

Karta dźwiękowa:

zintegrowana z płytą główną.

spełnia /

nie spełnia*Napędy/ Czytniki

Nagrywarka Blue-Ray, wewnętrzny czytnik kart pamięci z hubem USB 3.0.

spełnia /

nie spełnia*Zasilacz:

Zasilacz pozwalający na stabilną pracę przy maksymalnym obciążeniu (rozbudowie) komputera o wszystkie możliwe karty rozszerzeń; posiadający certyfikat 80 Plus Platinium – zasilacz w oferowanym komputerze musi znajdować się na stronie:
http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx,
moc 1600W, wyposażony w aktywny filtr PFC

………………


Należy wpisać producenta i model oferowanego zasilacza


Obudowa komputerowa:

Typu: BigTower 8 szt. wewnętrznych kieszeni 3,5”, 13 kieszeni wewnętrznych 2,5’’, 4 x USB na przednim, bocznym lub górnym panelu w tym przynajmniej 2 x USB 3.0, zasilacz sieciowy montowany na dole obudowy, filtr przeciw kurzowy na dole i z przodu obudowy, bez narzędziowy system montażu napędów wewnętrznych, zainstalowane min. 2 wentylatory, gniazdo audio, przycisk POWER, obudowa musi posiadać wszystkie panele stalowe, nie może być wyposażona w okna.;

………………


Należy wpisać producenta i model oferowanej obudowy


Klawiatura i mysz:

Zestaw klawiatury i myszy o następujących parametrach

klawiatura wyspowa z mechanizmem nożycowym, posiadająca co najmniej 114 klawiszy z blokiem numerycznym oraz klawiszami multimedialnymi z dołączoną w zestawie myszą laserową, trzyprzyciskową wyposażona w 1 roller .………………

Należy wpisać producenta i model oferowanego sprzętu


System operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny zapewniający prawidłową

pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi

komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym

zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w

języku polskim do użytku w firmie w wersji profesjonalnej.

System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez

producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat

autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania.

Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji

dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów i

obecności oprogramowania malware oraz adware.

Oferowany system powinien spełniać poniższe wymagania:

1. System w polskiej wersji językowej.

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w języku polskim.

3. Komunikaty systemowe w języku polskim.

4. Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim.

5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internetową witrynę producenta systemu.

6. Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat.

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania stawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie.

11. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji.

14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących).

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – poprzez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

18. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

19. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

20. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem.

21. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

23. Możliwość dołączenia komputera do domeny Windows.

24. Możliwość zarządzania systemem poprzez reguły Group Policy Object.

25. Oferowany system operacyjny powinien być

kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym

umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz

środowisk programistycznych uruchamianie i użytkownie

takich aplikacji jak: MS Office 2007/2010/2013/2016,

oprogramowanie antywirusowe Checkpoint Endpoint

Security, oprogramowanie IBM Tivoli Endpoint Manager for

Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM).


………………


Należy wpisać producenta, nazwę i wersję oferowanego oprogramowania


Pakiet biurowy:

Pakiet biurowy w języku polskim wraz nieograniczoną w czasie oraz przestrzeni licencją producenta. Pakiet biurowy dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.

Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji.

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika

- prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności

- możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługa katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycje dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

- posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu

- ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

- umożliwia wykorzystanie schematów XML

- wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766).

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzie umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

- edytor tekstów

- arkusz kalkulacyjny

- narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

- narzędzie do zarządzania informacją prywatną ( poczta elektroniczną, kalendarzem, kontaktami, i zadaniami)

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

- edycję i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokroekty

- wstawianie oraz formatowanie tabel

- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

- automatyczne tworzenie spisów treści

- formatowanie nagłówków i stopek stron

- sprawdzanie pisowni w języku polskim

- śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

- wydruk dokumentów

- wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

- pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003/2007/2013/2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

- wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostepniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwią zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem

- wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- tworzenie raportów tabelarycznych

- tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych

- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operację matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu

- tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

- obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

- tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

- wyszukiwanie i zamianę danych

- wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

- nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

- formatowanie czasu, daty wartości finansowych z polskim formatem

- zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku

- zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003/2007/2013/2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych – prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

- drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

- zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu

- nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

- opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

- umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

- umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

- odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

- możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

- prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

- pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft PowerPoint 2003/2007/2013/2016

10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

- pobieranie i wysłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

- filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

- tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

- automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

- tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

- oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

- zarządzanie kalendarzem

- udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

- przeglądanie kalendarza innych użytkowników

- zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

- zarządzanie listą zadań

- zlecanie zadań innym użytkownikom

- zarządzanie listą kontaktów

- udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

- przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

- możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom

………………


Należy wpisać producenta, nazwę i wersję oferowanego oprogramowania


Pakiet Antywirusowy

Pakiet oprogramowania zapewniającego ochronę przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym, posiadający następujące cechy:

1. Wersja 64 bitowa w języku polskim, wsparcie techniczne w języku polskim. Licencja na 36 miesiące.

2. Licencja w wersji elektronicznej.

3. Ochrona stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemów Windows.4. Wbudowana ochrona przed wirusami, rootkitami, robakami i oprogramowaniem szpiegującym i ransomware, exploit.

5. Funkcja Antyphishing, Antyspyware, System zapobiegania włamaniom, 6. System automatycznego pobierania aktualizacji.

7. Wbudowany monitor rezydentny, kontrola nośników wymiennych. Funkcja Skanowania podczas bezczynności.

8. Wbudowany system HIPS
………………

Należy wpisać producenta, nazwę i wersję oferowanego oprogramowania


Certyfikaty i standardy:

Deklaracja zgodności CE

spełnia /

nie spełnia*
1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna