Komax zmianyPobieranie 106,56 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar106,56 Kb.


DATACOMP Szczecin, 07 styczeń 2009 r.

Ul Wielka Odrzańska 18/3

70-535 Szczecin

tel . (091) 48-95140 lub 141

Tadeusz Chłap

.K O M A X zmiany na 2009 r. Część 2

Informacja dla osób obsługujących system Kadrowo – Płacowy KOMAX.FUNKCJE DO WYKONANIA (CZĘŚĆ 2)

 


  1. Do zbioru „Regulaminy” (regulamin nr 70)

dopisać nową kwotę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym
W 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, wynosi 1276 zl.

(czyli minimalne wynagrodzenie za pracę na 2009 r.)

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw[1])

Art. 16.

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 18 ust. 5b ustawy zmienianej w art. 4, stanowi kwota

minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym ustalona zgodnie z przepisami o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


ścieżka: 2. Płace

2. Dokumenty płacowe

7. Regulaminy
INS-DOPISANIE ZAPISURegulamin

70

Numer kolejny:

9 ◄ wpisać kolejną liczbę porządkową, np.9

Identyfikator OD:

20090101

Identyfikator DO:
Wartość:

1276.0000 ( do 2008 r było 420.0000 )^

jest to wartość minimalnego wynagrodzenia na rok 2009 ,

  1. Zawieszenie opłacania składek na FP i FGŚP na okres 36 miesięcy

dla pracowników powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw[1])

Art. 8.    

2)   po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu:

„Art. 104a.         Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlo­pu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwsze­go miesiąca po powrocie z urlopu macie­rzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyń­skie­go lub urlopu wychowawczego.”.

Art. 10. 

W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a.      Pracodawca, o którym mowa w art. 9, nie opłaca składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okre­sie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.”.


W związku z tymi zmianami w systemie KOMAX został wprowadzony nowy zbiór

zawierający okresy zawieszeń naliczania FP i FGŚP dla poszczególnych pracowników.

Dla pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego

należy do tego zbioru wprowadzić okres zawieszenia obejmujący 36 miesięcy

począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu.


ścieżka: 2. Płace

2. Dokumenty płacoweZawieszenie opłacania FP/FGŚP

np. Pracownik był na urlopie wychowawczym od 2008.05.01 do 2009.01.15

Należy wprowadzić okres zawieszenia opłacania składek FP/FGŚP

począwszy od lutego 2009 r na okres 36 miesięcy ( 3 lata) czyli od 2009.02 do 2012.01
3. WYDRUKI POMOCNICZE
a) Wykaz okresów zawieszeń opłacania składek FP/FGFŚP możemy uzyskać

poprzez sporządzenie wydruku:

Wykaz osób z zawiesz. wpł. FP/FGŚP
ścieżka: 2. Płace

Wydruki systemoweOperandy

Wykaz osób z zawiesz. wpł. FP/FGŚP

__________________________________________________________________

b) Listę pracowników powracających z urlopów macierzyńskich lub wychowawczych

można uzyskać poprzez sporządzenie wydruku:

Lista powrotów z url.macierz./wychowaw.
ścieżka: 1. Kadry

3.Wydruki systemowe

Absencje

Lista powrotów z url.macierz./wychowaw.
4. Aktualne formularze deklaracji PIT do rozliczenia 2008 roku

należy pobrać z FTP-a DATACOMP


ftp://data-comp.eu
z folderu PITY2009 należy pobrać
spakowane formularze deklaracji PIT-ów,

pity2009.exe (samorozpakowujący się)

lub pity2009.zip
oraz rozpakować na jakimkolwiek katalogu roboczym

i podmienić na katalogu z systemem KOMAX
5. Pobrać i wymienić programu KOMAX (nowa wersja)
a) Nową wersję programu KOMA.UNL należy pobrać  z ftp://data-comp.eu

 

Nowa wersja programu znajduje się w folderze o nazwie  2009.01.06 lub z późniejszą datąZawiera spakowany program koma.unl - w pliku: .koma.zip 

lub koma_windows.exe(samorozpakowujący się)

Jeżeli pobierzemy wersję spakowaną, należy ją rozpakować do postaci koma.unl
b) Plik koma.unl  skopiować na katalog uaktualnień komaxa:

Uwaga ! Przed wymianą programu wszyscy użytkownicy systemu

powinni zamknąć program KOMAX.
c) Uruchomić program KOMAX  - po uruchomieniu powinien zakomunikować:

Znaleziono uaktualnienie systemu

( koma.unl …………..)

Czy zastosować uaktualnienie do wybranej instancji

Potwierdzić TAK
Czy przeprowadzić aktualizację struktur tabel ……..

Zalecane jest wykonanie tej operacji

Potwierdzić TAK

   1. Wydruk PIT-40 wersja (16)


Przed wydrukiem PIT-40 należy pobrać nową wersję programu KOMAX

oraz wymienić formularze deklaracji PIT


PIT-40 (za 2008 r.) - należy wpisać progi podatkowe za 2008 rok

ścieżka: 6.URZĘDY SKARBOWE

Deklaracja roczna podatkowa PIT-40 (2008)
przycisk Progi podatkowe
Kwota wolna od podatku: 586.85
Progi podatkowe

- kwota 44490.00 85528.00 85528.00

- procent 19 30 40
Kwota podatku plus nadwyżka: 7866.25 20177.65

Z dniem 18 października 2007 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 26 lipca 1991 rokuo podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

wprowadzająca w życie nową wysokość tkz. Ulgi na dzieciZgodnie z tym, kwota zmniejszająca podatek za 2008 rok

na każde dziecko wynosi 1173.70 zł
Przed wydrukiem PIT-40 dla pracowników którzy będą korzystali z tej ulgi za 2008 rok

w zbiorze „Koszty i zmniejszenia podatkowe” na zapisach z 2008 roku

należy wpisać ilość dzieci na które przysługuje


Kwota zostanie wyliczona automatycznie,

jako wielokrotność kwoty 1173.70 - jeżeli na polach kwot było 0 (zero)
Wyliczoną kwotę możemy zmienić, jeżeli przysługuje inna kwota.

ścieżka: 2. Płace

2. Dokumenty płacoweKoszty/zmn(podatkowe)/ulgi na dzieci
Uwaga ! Ulgi na dzieci zapisujemy na ostatnim zapisie z 2008 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna