Kody cpt, rozpoczynające się od 5Pobieranie 2,22 Mb.
Strona9/11
Data23.10.2017
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Wnioski

Pilotaż dwóch wybranych rozdziałów CPT-4 miał na celu udzielenie ogólnych i wstępnych wskazówek co do możliwości zastosowania tej klasyfikacji w Polsce oraz co do ewentualnych zmian mających na celu dopasowanie jej do warunków wykonywania praktyki lekarskiej


w naszym kraju. Ogromny wysiłek AMA włożony w opracowanie i aktualizację CPT nie może zostać powtórzony w Polsce. Ograniczone co do zakresu stosowanych kodów i co do zakresu świadczeń zastosowanie CPT w wybranych niereprezentatywnych zakładach opieki zdrowotnej nie daje podstaw do merytorycznej oceny zawartości CPT. Dlatego wszystkie sugestie zawarte w niniejszym raporcie można i należy traktować tylko jako sygnały
o różnorodnych problemach, które mogą się pojawiać w związku ze wdrożeniem
i stosowaniem tej klasyfikacji.
Na najbardziej ogólnym poziomie można stwierdzić, że klasyfikacja CPT jest zrozumiała dla polskich lekarzy i opisuje czynności, które są przez polskich lekarzy wykonywane. W czasie szkolenia i testowania nie było pytań typu „co w ogóle oznacza opis tej procedury” czy „o co tu chodzi”. Używanie tylko części kodów CPT wskazuje, że szczegółowość tego systemu jest znacznie większa niż systemy, z którymi do tej pory mieli do czynienia polscy lekarze. Tę obserwację potwierdzają dość częste pytania o różnice pomiędzy podobnie brzmiącymi definicjami i wynikające z analizy kodowania wątpliwości co do poprawności wyboru konkretnego kodu. Pomimo uniwersalności, zrozumiałości i zgodności z praktyką lekarską, stosowanie CPT w praktyce wiązałoby się więc ze znacznie większą potrzebą szkolenia niż miało to miejsce (jeżeli w ogóle było robione) przy wdrażaniu obecnie stosowanych klasyfikacji. Wskazują na to zarówno nieścisłości w stosowaniu poszczególnych kodów, jak
i odpowiedzi na ankietę końcową. Trzeba podkreślić, że w analizowanym zbiorze identyczne wątpliwości istniały co do poprawności stosowania kodów ICD i NFZ, co wskazuje iż precyzja jakiegokolwiek kodowania procedur medycznych nie jest mocną stroną kodujących.
W raporcie wskazywano na różne wnioski mogące wynikać z przeprowadzonego pilotażu. Trzeba zwrócić uwagę, że zarówno na wyniki jak i na całą CPT można patrzeć z bardzo różnych perspektyw. Ważne są i merytoryczna zawartość klasyfikacji, i jej powiązania
z innymi systemami klasyfikacji czy sprawozdawania świadczeń lub z systemami wynagrodzeń czy refundacji kosztów, i przydatność dla lekarzy, dla administracji lub dla płatników.
Naturalnym sposobem myślenia o CPT jest stałe odnoszenie definicji procedur do wyceny świadczeń i rozważanie, w jaki sposób wycena wpłynie na kodowanie lub kodowanie na wycenę. Trzeba mocno podkreślić, że CPT powstała jako zbiór merytorycznych definicji czynności wykonywanych przez lekarzy, aby przezwyciężyć ten powszechny sposób myślenia. Definicje powinny być jak najbardziej precyzyjne, jasne i zgodne z praktyką lekarską niezależnie od tego, gdzie czynność jest wykonywana i ile kosztuje. Oderwanie klasyfikacji merytorycznej od zagadnień ekonomicznych (i nierozerwalnie z nimi związanej polityki) jest jedną z najistotniejszych cech CPT, stanowiących o jej wartości dla wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Ten aspekt mocno podkreślano podczas szkolenia koderów wskazując, że przy wyborze kodu nie należy kierować się spodziewaną (ponieważ
w Polsce procedury CPT nie mają żadnej określonej wartości finansowej) wartością danej procedury/świadczenia.
Lekarze uczestniczący w kodowaniu wykorzystywali tylko część dostępnych kodów CPT. Mimo to wyniki ankiety końcowej wskazują, że jest to system pozwalający znacznie lepiej niż systemy stosowane obecnie wykazać rzeczywistą pracę lekarzy. Definicje są przy tym postrzegane jako bardziej precyzyjne. Z punktu widzenia lekarzy system kodowania CPT byłby niewątpliwie bardzo przydatny, ale pod warunkiem, że wyraźnie większy wysiłek związany z jego stosowaniem znalazłby adekwatne odbicie w wynagrodzeniach za wykonywane świadczenia. W przeciwnym razie stosowanie CPT stałoby się jeszcze jednym uciążliwym obowiązkiem nie dającym żadnych wymiernych korzyści. Można by spodziewać się, że w takiej sytuacji widoczna w pilotażu tendencja do upraszczania kodowania byłaby jeszcze silniejsza.
Potencjalnie duże znaczenie dla lekarzy ma zastosowanie CPT do określenia wysiłku wkładanego przez - na przykład, partnerów praktyki grupowej. Ten aspekt nie mógł być przedmiotem badania z powodu ograniczonej liczby stosowanych kodów, ale był podkreślany przez przedstawicieli niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej biorących udział
w pilotażu.
Wyniki porównań stosowania kodów CPT i klasyfikacji ICD sugerują, że łączne stosowanie takich systemów daje z jednej strony dokładniejszy obraz wykonywanych czynności,
z drugiej ułatwia sprawdzanie poprawności kodowania. Porównania z kodami stosowanymi przez NFZ prowadzą do dość oczywistych wniosków, że CPT jest bardziej dokładnym
i rozbudowanym systemem. Długość okresu stosowania i wbudowane w CPT mechanizmy aktualizacji i weryfikacji kodów wystarczająco różnią ją od klasyfikacji NFZ, aby przewidzieć wynik porównywania. Należy zwrócić uwagę, że klasyfikacja NFZ jest typowym przykładem systemów tworzonych na potrzeby płatnika, w których łatwość rozliczeń jest najważniejszym elementem.
W wielu miejscach raportu wskazano potencjalne skutki dla płatników. Najczęściej chodzi tu o teoretyczne i praktyczne rozróżnienie procedur, które są bardzo podobne i różnią się tylko jednym elementem, takim, jak na przykład trudno uchwytna „powaga” problemu, który lekarz musi rozwiązać. W tym względzie zawsze istnieje konflikt interesów pomiędzy lekarzem
a płatnikiem. Lekarz chciałby otrzymać adekwatne wynagrodzenie proporcjonalne nie tylko do czasu pracy, ale również i do jej intensywności, stresu, wymaganej wiedzy. Płatnik obawia się, że trudno wymierne elementy będą zawsze podciągane w górę skali wartości i, że nie będzie realnej możliwości weryfikacji zgłoszenia, wobec czego wolałby zmniejszyć liczbę kodów i „uśrednić” ich wartość.
Dostosowywanie klasyfikacji do potrzeb płatnika jest częścią większego problemu, polegającego ogólnie na odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy chcemy zastosować
w Polsce CPT, czy na podstawie CPT tworzyć polski system klasyfikacji?”. Wyniki pilotażu nie dają żadnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie porównywano w nim pełnej
i skróconej lub „zmodyfikowanej” wersji CPT. Natomiast motywy przeprowadzenia pilotażu i przetłumaczenia na język polski całej klasyfikacji wskazują jednoznacznie, iż na obecnym etapie prac celem jest wprowadzenie CPT jako systemu klasyfikacji, który jest oparty tylko na merytorycznym opisie wykonywanych świadczeń, zgodny z doświadczeniem i praktyką lekarską, niezależny od uwarunkowań ekonomicznych i najlepiej oddaje rzeczywistą pracę lekarzy.
Takie podejście nie wykluczałoby oczywiście niezbędnych zmian dostosowujących do warunków polskiej ochrony zdrowia. Wyniki pilotażu sugerują, że dotyczyłyby one przede wszystkim definicji procedur stanowiących „pakiet” świadczeń. Skład „pakietu” w znacznym stopniu zależy od zasad organizacyjnych, warunków, tradycji, a te są bardzo różne w Polsce i w USA. W tym aspekcie trzeba podkreślić, że CPT jest nie tylko listą procedur, ale także procesem umożliwiającym stałe dostosowywanie listy do zmieniających się realiów ochrony zdrowia. Wdrożenie CPT w Polsce musiałoby być połączone z uruchomieniem podobnego procesu, który byłby najlepszym - sprawdzonym już - sposobem na wprowadzanie niezbędnych zmian.
W ramach pilotażu nie przeprowadzano sprawdzianów poprawności kodowania. Ograniczony zakres dostępnych kodów uniemożliwia kompletne zgłaszanie wykonanych czynności
i stwarza kodującym wiele trudności. Wyniki pilotażu wskazują jednak pośrednio, że
w początkowym okresie jakość i spójność kodowania mogłyby stanowić problem. Szkolenie użytkowników na początku i w trakcie stosowania CPT powinno poprawić jakość kodowania, ale na dłuższą metę będzie ona zależała od roli klasyfikacji w sprawozdawczości
i rozliczeniach oraz od mechanizmów kontroli. Należy zwrócić uwagę na wynikające
z pilotażu wskazówki, że jakość kodowania przy pomocy obecnie stosowanych klasyfikacji nie jest wysoka. Biorąc pod uwagę precyzję, kompletność i spójność CPT można by oczekiwać, że od razu po jej wprowadzeniu wraz z odpowiednim szkoleniem i weryfikacją rzetelność kodowania i precyzja wynikających stąd informacji powinny być lepsze niż obecnie uzyskiwane dane.
Podczas pilotażu najwięcej kodowań dotyczyło części „Badanie i Określanie Postępowania”, która opisuje czynności wykonywane przez wszystkich lekarzy. Trudności z doborem właściwego kodu, opisane w szczegółowej analizie, nie świadczą, że ta część nie przystaje do polskich warunków. Sprawia ona bowiem również najwięcej trudności kodującym w USA
i powoduje większość konfliktów między lekarzami a płatnikami. Trwają prace AMA i CMS nad zmianami definicji procedur i świadczeń z zakresu „Badanie i Określanie Postępowania”. To, że w ankiecie końcowej w sumie pozytywnie oceniono CPT pomimo, iż większość kodowań dotyczyła najtrudniejszej i ciągle jeszcze dopracowywanej jej części, można traktować jako jeszcze jeden dowód na zgodność definicji z doświadczeniem polskich lekarzy.
Ważnym zagadnieniem przy wprowadzaniu CPT będzie czas i sposób wprowadzania zmian odzwierciedlających polskie warunki wykonywania praktyki lekarskiej. Ogromny wysiłek włożony w USA w stworzenie i dostosowywanie CPT sugeruje, że do wprowadzania zmian należy podchodzić bardzo ostrożnie. Powinny one być wynikiem doświadczenia i gruntownej analizy, a to wymaga czasu i stosowania kodów w praktyce. Wielką zaletą CPT, podkreślaną w USA, jest odporność na partykularyzmy, krótkotrwałe trendy, modę czy presję grup interesów. Zmiany są wprowadzane wtedy, gdy procedura/świadczenie spełnia ściśle określone wymagania, wśród których jest powszechność stosowania, opublikowane
i akceptowane podstawy naukowe, poparcie towarzystw naukowych. Zmiany wprowadzane na podstawie teoretycznych przemyśleń i potencjalnych trudności, przewidywanych zysków lub strat mogłyby szybko doprowadzić do powstania klasyfikacji przypominającej CPT tylko z nazwy, niespójnej i nie nadającej się do zastosowania po każdej zmianie organizacji
i finansowania ochrony zdrowia. Stabilność i niezależność od innych niż merytoryczny aspektów praktyki lekarskiej są podstawowymi wartościami i zaletami CPT, które należy chronić.
Podsumowując uwagi dotyczące różnych aspektów pilotażu należy stwierdzić, że CPT może spełnić oczekiwania w zakresie rzetelnego i zgodnego z praktyką lekarską sprawozdawania pracy lekarzy w różnych warunkach organizacyjnych. Definicje procedur i świadczeń

są zrozumiałe. Jeżeli różnią się tylko drobnymi szczegółami, kodujący mają trudności

z wyborem właściwego kodu. Użyto tylko części dostępnych w wybranych do testowania działach kodów. Poprawność kodowania wydaje się na ogół zadowalająca, a porównania użytych kodów CPT z równolegle stosowanymi klasyfikacjami wskazują, że kodujący popełniają błędy w każdej z nich.
Wspomniane wyżej trudności oraz uwagi zgłoszone przez kodujących wskazują, że wprowadzenie i stosowanie CPT będą wymagać odpowiedniego szkolenia wstępnego
i uzupełniającego oraz kontroli jakości kodowania. Czas potrzebny na szkolenie wstępne wyniósłby kilka dni. Po nabyciu doświadczenia zgłaszanie wykonanego świadczenia powinno trwać poniżej 1 minuty i byłoby możliwe na podstawie dokumentacji medycznej,
a niekoniecznie w chwili wykonywania świadczenia.
Wyniki pilotażu sugerują, że dzięki precyzji definicji CPT w połączeniu z innymi klasyfikacjami, mogą dostarczyć bardzo szczegółowych informacji o świadczeniach zdrowotnych i wykonywanej pracy zarządzającym, płatnikom i organizatorom.
Dokładniejsze informacje o zastosowaniu CPT w polskich warunkach można będzie uzyskać po zastosowaniu całej klasyfikacji do sprawozdawania wszystkich świadczeń w całych zakładach opieki zdrowotnej reprezentujących wszystkie specjalności i poziomy referencyjne. Będą one dobrą podstawą do dyskusji o dostosowywaniu CPT do warunków polskiej praktyki lekarskiej.

Załącznik 1

Tabela I. Pełna lista użytych kategorii z rozdziału FGS.


 

Częstość

Procent

Procent skumulowany

Nazwa

1

59410

280

23,2

23,2

Poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową

2

58120

153

12,7

35,9

Rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie jamy macicy diagnostyczne i/lub terapeutyczne (z przyczyn pozapołożnicznych)

3

58100

111

9,2

45,1

Biopsja endometrium z lub bez pobrania materiału z kanału szyjki macicy (biopsji), bez rozszerzania kanału szyjki macicy, każda metoda (jako osobna procedura)

4

59025

95

7,9

53

Płodowy test niestresowy

5

59409

60

5

58

Tylko poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych)

6

59515

57

4,7

62,7

Cięcie cesarskie, z uwzględnieniem opieki poporodowej

7

58150

43

3,6

66,3

Całkowita brzuszna histerektomia (wycięcie trzonu i szyjki macicy) z lub bez usunięcia jajowodu (-ów), z lub bez usunięcia jajnika (-ów)

8

59812

33

2,7

69

Leczenie poronienia niecałkowitego niezależnie od trymestru zakończone leczeniem chirurgicznym

9

59820

28

2,3

71,4

Leczenie poronienia chybionego zakończone leczeniem chirurgicznym w pierwszym trymestrze

10

57500

27

2,2

73,6

Biopsja, pojedyncza lub wielokrotna lub miejscowe wycięcie zmiany z lub bez przyżegania (jako osobna procedura)

11

59400

19

1,6

75,2

Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) i opieka poporodowa

12

58558

17

1,4

76,6

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy

13

58662

15

1,2

77,8

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów, ze skoagulowaniem lub wycięciem zmian z jajnika, narządów miednicy lub powierzchni otrzewnej dowolną metodą

14

57260

14

1,2

79

Jednoczasowa plastyka przedniej i tylnej ściany pochwy

15

57452

14

1,2

80,2

Kolposkopia szyjki macicy obejmująca górną/przylegającą część pochwy

16

59510

14

1,2

81,3

Rutynowa opieka położnicza, obejmująca opiekę przedporodową, cięcie cesarskie i opieka poporodowa

17

57505

13

1,1

82,4

Wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy (jako osobna procedura, a nie część rozszerzenia kanału szyjki i wyłyżeczkowania kanału szyjki i jamy macicy)

18

58180

13

1,1

83,5

Nadszyjkowe wycięcie macicy z dostępu brzusznego (subtotalne wycięcie macicy), z lub bez usunięcia jajowodu (-ów), z lub bez usunięcia jajnika (-ów)

19

58661

12

1

84,5

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów, z usunięciem przydatków (częściowe lub calkowite usunięcie jajnika i/lub jajowodu

20

58340

10

0,8

85,3

Cewnikowanie i wprowadzenie soli fizjologicznej lub kontrastu w trakcie sonohisterografii lub histerosalpingografii (HSG).

21

56605

8

0,7

86

Biopsja sromu lub krocza (oddzielne procedury); jedna zmiana

22

58555

8

0,7

86,6

Histeroskopia diagnostyczna (jako osobna procedura)

23

57454

7

0,6

87,2

Kolposkopia szyjki macicy z pobraniem wycinków z szyjki macicy i wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy

24

58720

7

0,6

87,8

Wycięcie jajowodu z jajnikiem, całkowite lub częściowe, jednostronne lub obustronne (jako osobna procedura)

25

59899

7

0,6

88,4

Niewyszczególniona procedura laparoskopowa, opieka nad ciężarną i poród

26

59000

6

0,5

88,9

Amniopunkcja; diagnostyczna

27

58260

5

0,4

89,3

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów

28

59614

5

0,4

89,7

Poród drogami natury, po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez zastosowania kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową

29

56420

4

0,3

90

Nacięcie i drenaż ropnia gruczołu Bartholina

30

57210

4

0,3

90,4

Plastyka pochwy i krocza, zeszycie pochwy i/lub krocza z powodu urazu (z przyczyn niepołożniczych)

31

58140

4

0,3

90,7

Myomektomia, wycięcie mięśniaka (-ów) / włókniaka (-ów) macicy, od 1 do 4 mięśniaków śródściennych ważących łącznie do 250 gramów i/lub usunięcie mięśniaków podsurowicówkowych z dostępu brzusznego

32

59050

4

0,3

91

Monitorowanie stanu dziecka podczas porodu, przez lekarza konsultującego (tj. lekarza innego niż lekarz prowadzący) udokumentowane pisemnym raportem, nadzór i interpretacja

33

59320

4

0,3

91,4

Założenie szwu okrężnego na szyjkę macicy w czasie ciąży; dostęp przezpochwowy

34

59856

4

0,3

91,7

Poronienie wywołane przy pomocy jednego lub kilku środków dopochwowych (np. prostaglandyny) z lub bez rozszerzenia kanału szyjki macicy (np. blaszecznica) obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu, z rozszerzeniem i łyżeczkowaniem i/lub ewakuacją jaja płodowego

35

57240

3

0,2

92

Plastyka przedniej ściany pochwy, operacja naprawcza uchyłka pęcherza moczowego z lub bez operacji naprawczej uchyłka cewki moczowej

36

57250

3

0,2

92,2

Plastyka tylnej ściany pochwy, operacja naprawcza uchyłka odbytnicy z lub bez plastyki krocza

37

57288

3

0,2

92,4

Operacja podwieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu (z użyciem taśmy powięziowej lub syntetycznej)

38

57510

3

0,2

92,7

Kauteryzacja szyjki macicy, elektryczna lub termiczna

39

57520

3

0,2

92,9

Konizacja szyjki macicy z lub bez przyżegania, z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania kanału szyjki macicy, z lub bez zabiegu naprawczego, chirurgiczna lub laserowa

40

57530

3

0,2

93,2

Trachelektomia (wycięcie szyjki macicy), amputacja szyjki macicy (osobna procedura)

41

58200

3

0,2

93,4

Całkowite wycięcie macicy z dostępu brzusznego, obejmujące częściowe wycięcie pochwy z diagnostycznym pobraniem węzłów chłonnych okołoaortalnych i węzłów chłonnych miednicy, z lub bez usunięcia jajowodu (-ów) z lub bez usunięcia jajnika
(-ów)

42

58561

3

0,2

93,7

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy, z usunięciem mięśniaków

43

58660

3

0,2

93,9

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów (jajowodowych, jajnikowych) (jako osobna procedura)

44

56405

2

0,2

94,1

Nacięcie i drenaż ropnia sromu lub krocza

45

57000

2

0,2

94,3

Nacięcie pochwy z eksploracją

46

57180

2

0,2

94,4

Wprowadzenie jakiegokolwiek środka hemostatycznego z powodu samoistnego lub pourazowego krwawienia pochwowego z przyczyn niepołożnicznych (jako osobna procedura)

47

57265

2

0,2

94,6

Jednoczasowa plastyka przedniej i tylnej ściany pochwy z operacją naprawczą przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocele)

48

58146

2

0,2

94,8

Myomektomia, wycięcie mięśniaka (-ów) / włókniaka (-ów), 5 lub więcej mięśniaków śródściennych i/lub mięśniaków śródściennych o łącznej masie powyżej 250 gramów, z dostępu brzusznego

49

58210

2

0,2

94,9

Radykalne wycięcie macicy z dostępu brzusznego, z całkowitym obustronnym usunięciem węzłów chłonnych miednicy, z biopsją węzłów chłonnych okołoaortalnych celem oceny histopatologicznej, z lub bez usunięcia jajowodu (-ów) z lub bez usunięcia jajnika (-ów)

50

58270

2

0,2

95,1

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów, z operacją naprawczą przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocoele)

51

58300

2

0,2

95,3

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (IUD - intrauterine device)

52

58301

2

0,2

95,4

Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej (IUD - intrauterine device)

53

58322

2

0,2

95,6

Sztuczna inseminacja domaciczna

54

58700

2

0,2

95,8

Wycięcie jajowodu, całkowite lub częściowe, jednostronne lub obustronne (jako osobna procedura)

55

58800

2

0,2

95,9

Drenaż torbieli jajnika (pojedynczej lub mnogich), jednostronny lub obustronny (jako osobna procedura); z dostępu przezpochwowego

56

58925

2

0,2

96,1

Wycięcie torbieli jajnika, jednostronne lub obustronne

57

58943

2

0,2

96,3

Wycięcie jajników, częściowe lub całkowite, jednostronne lub obustronne, z powodu zmiany złośliwej jajnika, jajowodu lub otrzewnej, z biopsją węzłów chłonnych okołoaortalnych i miednicznych, płukaniem otrzewnej, biopsją otrzewnej, oceną przepony, z lub bez usunięcia jajowodu (-ów), z lub bez usunięcia sieci większej

58

58999

2

0,2

96,4

Niewyszczególnione zabiegi w obrębie narządów płciowych kobiecych (wykonywane z przyczyn pozapołożniczych)

59

59160

2

0,2

96,6

Wyłyżeczkowanie, po porodzie

60

59612

2

0,2

96,8

Tylko poród drogami natury, po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez zastosowania kleszczy położniczych)

61

59830

2

0,2

96,9

Zabiegowe opróżnienie jamy macicy z powodu poronienia septycznego

62

50515

1

0,1

97

błąd

63

56440

1

0,1

97,1

Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina

64

56501

1

0,1

97,2

Zniszczenie zmian(y) sromu; proste (np. przy pomocy lasera, elektrokoagulacji, niskich temperatur, czynników chemicznych)

65

56606

1

0,1

97,3

Biopsja sromu lub krocza (oddzielne procedury); kod dodatkowy dla biopsji każdej dodatkowej zmiany: (wyszczególnić oddzielnie jako dodatek do kodu procedury wyjściowej) (zastosować 56606 wraz z kodem 56605)

66

56620

1

0,1

97,3

Proste wycięcie sromu; częściowe

67

56740

1

0,1

97,4

Wycięcie gruczołu lub torbieli gruczołu Bartholina

68

56810

1

0,1

97,5

Operacja naprawcza krocza, rekonstrukcja krocza z przyczyn niepołożnicznych (osobna procedura)

69

57100

1

0,1

97,6

Biopsja błony śluzowej pochwy; prosta (jako oddzielna procedura)

70

57105

1

0,1

97,7

Biopsja błony śluzowej pochwy; rozległa, wymagająca szycia (obejmuje usunięcie torbieli)

71

57135

1

0,1

97,8

Wycięcie torbieli lub guza pochwy

72

57220

1

0,1

97,8

Operacja plastyczna zwieracza cewki moczowej z dostępu pochwowego (np. zdwojenie powięzi podcewkowej sposobem Kelly’ego)

73

57267

1

0,1

97,9

błąd

74

57284

1

0,1

98

Operacja naprawcza defektu przypochwowego (obejmuje zaopatrzenie przepukliny przedniej ściany pochwy, wysiłkowego nietrzymania moczu i/lub niecałkowitego wypadania pochwy)

75

57455

1

0,1

98,1

Kolposkopia szyjki macicy z pobraniem wycinków z szyjki macicy

76

57456

1

0,1

98,2

Kolposkopia szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy

77

57522

1

0,1

98,3

Konizacja szyjki macicy przy pomocy pętli elektrycznej

78

57550

1

0,1

98,3

Wycięcie kikuta szyjki macicy, z dostępu pochwowego

79

57620

1

0,1

98,4

błąd

80

58152

1

0,1

98,5

Całkowita brzuszna histerektomia z kolpoureterocystopeksją (podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego) (np. sposobem Marshall- Marchett’ego, Krantza, Burcha)

81

58267

1

0,1

98,6

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów, z kolpoureterocytopeksją - z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego - (sposobem Marshall-Marchetti-Krantz, sposobem Pereyra’y) z lub bez kontroli endoskopowej.

82

58275

1

0,1

98,7

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów, z całkowitym lub częściowym wycięciem pochwy

83

58280

1

0,1

98,8

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów, z całkowitym lub częściowym wycięciem pochwy, z operacją naprawczą przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocoele)

84

58350

1

0,1

98,8

Chromotubacja jajowodów, wraz z materiałami

85

58563

1

0,1

98,9

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy, z ablacją endometrium (np. resekcja endometrium, ablacja elektrochirurgiczna, termoablacja)

86

58622

1

0,1

99

błąd

87

58760

1

0,1

99,1

Operacja plastyczna jajowodu (plastyka styrzępków jajowodu)

88

58890

1

0,1

99,2

błąd

89

58920

1

0,1

99,3

Klinowa resekcja jajnika lub rozcięcie jajnika, (jednostronne lub dwustronne)

90

59059

1

0,1

99,3

błąd

91

59070

1

0,1

99,4

Przezbrzuszna amnioinfuzja, z uwzględnieniem kontroli ultrasonograficznej

92

59514

1

0,1

99,5

Tylko cięcie cesarskie

93

59519

1

0,1

99,6

błąd

94

59525

1

0,1

99,7

Subtotalne lub całkowite wycięcie macicy po cięciu cesarskim (wyszczególnić osobno dodając kod do pozostałych zgłaszanych kodów dla wykonanych procedur) (wyszczególnić osobno w dodatku do kodu pierwotnej procedury)

95

59610

1

0,1

99,8

Rutynowa opieka położnicza, obejmująca opiekę przedporodową, poród drogami natury (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez zastosowania kleszczy położniczych) i opieka poporodowa po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego

96

59618

1

0,1

99,8

Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą cięcia cesarskiego, opieka poporodowa, następująca po próbie porodu drogami natury po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego

97

59811

1

0,1

99,9

błąd

98

59925

1

0,1

100

błądOgółem

1205

100 

Tabela II.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna