Kody cpt, rozpoczynające się od 5Pobieranie 2,22 Mb.
Strona8/11
Data23.10.2017
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ocena stosowania klasyfikacji CPT

Pod koniec pilotażu, wszyscy koderzy zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat aspektów technicznych kodowania, definicji procedur i stopnia akceptacji systemu. Poszczególne cechy systemu kodowego o nazwie CPT-4, zostały ujęte w kolejnych pytaniach, które poniżej zostały omówione. Pełna treść ankiety zaprezentowana została


w załączniku 3.
Pierwsze pytanie dotyczyło stopnia klarowności definicji procedur/świadczeń. Respondenci odpowiadali w zaznaczając pozycję na skali od 1 do 5 gdzie: 1(zła), 2(słaba), 3(średnia), 4(dobra), 5 (bardzo dobra) lub brak odpowiedzi = nie mam zdania. Dominująca ocena stopnia zrozumiałości systemu wyniosła 4, czyli DOBRA. Średni stopień zrozumiałości był jeszcze wyższy (4,1), a odchylenie standardowe 0,7, czyli stosunkowo nieduże.
Ze zrozumiałością powiązany był parametr: zgodność definicji CPT z realiami praktyki lekarskiej. W tym wskaźniku, średnia ocen była nieco niższa (3,8) przy dominującej ocenie 4, czyli DOBRA. Odchylenie standardowe 0,6 wskazywało na dość dużą zgodność respondentów w ocenach.
Kolejny parametr związany był z łatwością stosowania CPT. W tej dziedzinie oceny były jeszcze niższe; średnio 3,5 i dominująca ocena 3 (ŚREDNIO). Zatem system nie jest najłatwiejszy w stosowaniu.
Z zagadnieniem łatwości wiąże się czas, jaki jest potrzebny na zakodowanie (nadanie kodu) jednej czynności. W tym pytaniu rozróżniono czas, jaki był potrzebny w pierwszych
i w kolejnych 2 tygodniach na tę czynność, wychodząc z założenia, że czas ten będzie się skracać w miarę stosowania klasyfikatora. Zgodnie z oczekiwaniami, respondenci wskazywali najczęściej w pierwszym okresie 5 minut a w drugim 1 minutę na zakodowanie jednej procedury. Średnio w pierwszym tygodniu wskazywano ponad siedem minut, przy czym zdarzały się deklaracje o 20 minutach potrzebnych na zakodowanie jednej procedury,
a jednocześnie inni koderzy mówili o 1 minucie. W późniejszym okresie średnio deklarowano ponad 3 minuty, przy czym najdłuższe czasy to 10 minut, najkrótsze około 30 sekund. Rozpiętość deklarowanych czasów była zatem bardzo duża, co z jednej strony należy przypisać indywidualnym cechom koderów, z drugiej temu, że koderzy nie mierzyli tego czasu a jedynie go szacowali z pamięci, na około miesiąc wstecz, mając przy tym określoną wiadomość do przekazania ankietującym. Tym niemniej odczucie koderów dotyczące czasu potrzebnego na kodowanie jest bardzo ważnym parametrem, ze względu na ewentualny poziom akceptacji systemu.
Kolejne pytanie na temat czasu potrzebnego na szkolenie nie precyzowało, czy szkolenie ma się odbywać w trakcie pojedynczego kursu czy jest to działanie edukacyjne w trakcie wykonywania pracy. Tym niemniej odpowiedzi wskazują pewien zakres, bardzo szeroki dodajmy, bo SD wynosiło aż 10 dni, który należy rozważać. Średnio mówiono o 7 dniach szkolenia, najczęściej wymienianym koniecznym czasem było 5 dni. W komentarzach, którymi opatrzono ankietę także zwracano uwagę a potrzebę „dobrego podręcznika”, „akcji informacyjnej” oraz czy innych działań szkoleniowych, jakie są konieczne przy wprowadzania systemu w życie.
Kolejne pytanie dotyczyło porównania systemu kodowania stosowanego obecnie przez NFZ w zestawieniu z CPT. Pytanie było zadawane w sytuacji, gdy kody NFZ były stosowane już od ponad roku. Jednocześnie można się domyślać, że większość lekarzy nie darzy sympatią NFZ, co może mieć wpływ na porównania.

Rysunek 3. Odpowiedzi na pytanie czy CPT „jest łatwiejsza” w użyciu od kodów NFZ.


Na to pytanie w 50% respondenci odpowiedzieli, że jest wręcz przeciwnie; lista CPT jest trudniejsza. Jednocześnie dla 33% jawi się jako łatwiejsza a dla kolejnych 17% nie ma w tym względzie różnicy.
Rysunek 4. Odpowiedzi na pytanie czy CPT jest „bardziej zrozumiała” od kodów NFZ.

Na drugie pytanie, respondenci już zdecydowanie odpowiedzieli TAK – CPT jest bardziej zrozumiała dla użytkownika (dodajmy – lekarza), od systemu kodowania używanego przez NFZ. 32% ma odmienne zdanie z 11% nie widzi różnicy w tym względzie.


Rysunek 5. Odpowiedzi na pytanie czy CPT jest „bardziej jednoznaczna” od kodów NFZ.

W tej dziedzinie już pojawiła się przytłaczająca przewaga CPT – jest ona bardziej jednoznaczna dla 84% respondentów, przy przeciwnym zdaniu 5% i 11% osób nie widzących różnicy.


Rysunek 6. Odpowiedzi na pytanie czy CPT jest „bardziej kompletna” od kodów NFZ.

Również kompletność – co należy rozumieć jako możliwość odnotowania możliwie precyzyjnie rodzaju wykonanej usługi, jest bardzo wysoko oceniana. CPT uznało za „bardziej kompletne” 89% przy braku opinii odmiennych. 11% nie widzi różnicy.


Rysunek 7. Odpowiedzi na pytanie, która z klasyfikacji „wykazuje rzeczywistą pracę”.

CPT w opinii 95% respondentów lepiej „wykazuje rzeczywistą pracę” niż kody stosowane przez NFZ. W ten sposób należy przyjąć, że CPT realizuje w znakomity sposób zalecenia zawarte w uchwale Rady Lekarskiej, która nakazała wypracowanie właśnie systemu „wyceny pracy lekarza”.


Rysunek 8. Odpowiedzi na pytanie, która z klasyfikacji lepiej opisuje standard.

Na pytanie o „opisywanie standardu” (należy zwrócić uwagę, że w tym i w poprzednim pytaniu nie definiowano precyzyjnie pojęcia będącego przedmiotem pytania) 89% respondentów wskazało na CPT jako system opisujący standard lepiej. Odrębnych zdań nie było, natomiast 11% nie widziało różnic.


Można, zatem podsumować tą część ankiety w ten sposób, że CPT jest niewątpliwie trudniejsza i bardziej złożona, natomiast pozwala na zdecydowanie bardziej precyzyjne
i wiarygodne oddanie zakresu i rodzaju prac, jakie wykonał lekarz w ramach danego świadczenia.
79% respondentów uznało, że można skutecznie kodować wg CPT stosując jedynie dokumentację medyczną, zatem możliwe jest kodowania post factum, co jest dominującym sposobem kodowania w amerykańskich placówkach.
Wolne uwagi formułowane przez respondentów wskazywały na dużą pracochłonność
i wymagania wobec kodujących, w szczególności na konieczność dobrego przeszkolenia. Sugerowano, iż jedynie w kontekście ekonomicznym zastosowanie tego systemu ma szanse wprowadzenia, jednocześnie zwracano uwagę na możliwości wynikające z stosowania tego systemu.


Podsumowanie

Podsumowując część ogólną oceny CPT, można wyciągnąć wniosek, że stosowanie tej terminologii wymaga większego wysiłku od koderów niż stosowanie kodyfikacji NFZ. Ten większy wysiłek polega na konieczności lepszego poznania systemu (faza edukacji


i szkolenia) oraz inwestycji w czas potrzebny na wybranie właściwego kodu. W zamian uzyskuje się znacznie lepszy obraz skali wysiłku włożonego w pracę lekarza, jednoznaczność i wiarygodność informacji.
Można sugerować, że zastosowanie CPT powinno być powiązane z zachętami ekonomicznymi, w przeciwnym wypadku może być potraktowane jako jeszcze jedno dodatkowe obciążenie administracyjne, z punktu widzenia praktyki lekarskiej zbędne
i zabierające czas lekarzom i pacjentom.
Otwartym zagadnieniem pozostaje możliwość stosowanie okrojonych, uproszczonych wersji CPT dla poszczególnych zastosowań (np. finansowania świadczeń przez NFZ), aby zredukować dwa wymienione wcześniej elementy składowe wysiłku związanego ze stosowaniem systemu (edukacja i czas kodowania). To jednak miałoby ujemny wpływ na precyzję kodowania i stawiałoby pod znakiem zapytania wyższość „okrojonego CPT” nad obecnie stosowanymi systemami.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna