Kody cpt, rozpoczynające się od 5Pobieranie 2,22 Mb.
Strona7/11
Data23.10.2017
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązania kodów CPT i kodów z katalogu NFZ

Jako kolejny z elementów analizy zastosowania CPT-4 w praktyce polskiej dokonano oceny powiązań kodów CPT-4 z kodami z katalogów produktów kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Ocena niniejsza przeprowadzona została w stosunku do obu zbiorów kodów CPT, tak tych
z zakresu E/M jak i FGS.
Struktura katalogu produktów szpitalnych NFZ została przedstawiona w poniższej tabeli.
Produkty

1

Opieka podstawowa

2

Opieka ambulatoryjna - świadczenia zabiegowe

3

Opieka ambulatoryjna - porady i diagnostyka

4

Opieka ambulatoryjna – diagnostyka

5

Świadczenia szpitalne

6

Świadczenia szpitalne - radiologia, brachyterapia, terapia izotopowa

7

Świadczenia szpitalne - procedury terapeutyczne nieonkologiczne

8

Stomatologia dla dzieci

9

Stomatologia - dla kobiet w ciąży

10

Sanatoria

11

Opieka doraźna

12

Świadczenia oddzielnie kontraktowane

13

Leczenie psychiatryczne i uzależnień

14

Rehabilitacja

15

Opieka długoterminowa

16

Prewencja i promocja zdrowia

17

Zaopatrzenie ortopedyczne

Powiązania kodów z rozdziału FGS CPT–4 z kodami NFZ

Z wszystkich 98 kodów z rozdziału FGS jakie znalazły co najmniej raz zastosowanie


w ramach testów, do oceny powiązań z kodami NFZ wybrano jedynie pewną ich liczbę: 59410, 58120, 58100, 59025, 59409, 59515, jako kody najczęściej używane. Przyjętą granica częstości było 5% populacji kodów.

59410 Poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową.

Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

506000000727

224

80,0

84,2506000000741

9

3,2

87,6506000000723

6

2,1

89,8506000000733

6

2,1

92,1506000000713

5

1,8

94,0506000000738

4

1,4

95,5506000000728

3

1,1

96,6506000001315

2

,7

97,4501011421002

1

,4

97,7506000000708

1

,4

98,1506000000731

1

,4

98,5506000000735

1

,4

98,9506000000737

1

,4

99,2506000000744

1

,4

99,6506000000765

1

,4

100,0Ogółem

266

95,0


Braki danych

14

5,0Ogółem

280

100,0


Kod ten zastosowano łącznie 280 razy, przy czym 14 razy bez powiązania z kodem NFZ.


224 razy kod ten wystąpił z kodem 506000000727, oznaczającym Poród fizjologiczny. Liczba ta stanowiła 80% wszystkich przypadków zastosowania kodu 59410.
9 razy wystąpił z kodem 506000000741, co oznacza Poród przedwczesny. Kolejne przypadki to porody kleszczowe lub z patologicznym połogiem, a ich częstość jest niewielka (po 6 razy). Wszystkie powyższe przypadki należy uznać za właściwe zastosowanie kodów.
Znacznie rzadsze pozostałe kody NFZ, w sumie nie.przekraczające 3% przypadków, należy uznać za błędne, ponieważ dotyczyły leczenia stanów patologicznych ciąży, niezwiązanych
z porodem lub też w ogóle, przypadków niepołożniczych.

Kod 58120 Rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie jamy macicy diagnostyczne i/lub terapeutyczne (z przyczyn pozapołożnicznych)

Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

506000001362

123

80,4

82,0506000000718

18

11,8

94,0506000000750

6

3,9

98,0506000000732

3

2,0

100,0Ogółem

150

98,0


Braki danych

3

2,0Ogółem

153

100,0Kod 58120 wystąpił 153 razy, z czego 3 razy bez przyporządkowania mu kodu NFZ.
123 razy wystąpił z kodem 506000001362 WYŁYŻECZKOWANIE JAMY MACICY DIAGNOSTYCZNE.
W sumie 18 razy zastosowano kody 506000000718, WYCIĘCIE POLIPA, POBRANIE WYCINKÓW Z: KROCZA, POCHWY, TARCZY SZYJKI MACICY, Z FRAKCJONOWANYM WYŁYŻECZKOWANIEM KANAŁU SZYJKI I JAMY MACICY, USUNIĘCIE KŁYKCIN,
Z BADANIEM HIST-PAT I BAD WIRUSOLOGICZNE.
6 razy zastosowano kod 506000000750; ENDOKRYNOPATIE PRZEBIEGAJĄCE
Z HIRSUTYZMEM, WIRYLIZACJĄ LUB ZABURZENIAMI MIESIĄCZKOWANIA, PRZEDWCZESNE LUB OPÓŹNIONE DOJRZEWANIE PŁCIOWE, PIERWOTNY LUB WTÓRNY BRAK MIESIĄCZKI - DIAGNOSTYKA, WYMAGAJĄCA POBYTU
W SZPITALU (PRÓBY CZYNNOŚCIOWE), LECZENIE.
3 razy zastosowano kod 506000000732 HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA
Z BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM, co jest inną procedurą niż wyłyżeczkowanie jamy macicy i powinien występować wraz z kodami z zakresu 58545 do 58576.

Kod 58100 Biopsja endometrium z lub bez pobrania materiału z kanału szyjki macicy (biopsji), bez rozszerzania kanału szyjki macicy, każda metoda (jako osobna procedura).

Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

506000000750

53

47,7

49,1506000001362

43

38,7

88,9506000000718

5

4,5

93,5506000000749

3

2,7

96,3506000000726

1

,9

97,2506000000747

1

,9

98,1506000001352

1

,9

99,1506000001365

1

,9

100,0Ogółem

108

97,3


Braki danych

3

2,7Ogółem

111

100,0


Kod ten został zastosowany w sumie 111 razy w tym 3 razy bez powiązania z kodem NFZ.


Najczęściej występowały dwa połączenia:

 • z kodem 506000000750 (ENDOKRYNOPATIE PRZEBIEGAJĄCE
  Z HIRSUTYZMEM, WIRYLIZACJĄ LUB ZABURZENIAMI MIESIĄCZKOWANIA, PRZEDWCZESNE LUB OPÓŹNIONE DOJRZEWANIE PŁCIOWE, PIERWOTNY LUB WTÓRNY BRAK MIESIĄCZKI - DIAGNOSTYKA, WYMAGAJĄCA POBYTU W SZPITALU (PRÓBY CZYNNOŚCIOWE), LECZENIE), oraz

 • z kodem 506000001362 (WYŁYŻECZKOWANIE JAMY MACICY DIAGNOSTYCZNE) – 43 razy. Zastosowanie tego kodu należy uznać za błędne.

Prócz wymienionych zastosowano jest kilka innych kodów o mniejszym znaczeniu, przy czym większość oznaczała różne formy leczenia ginekologicznego z pobytem w szpitalu


i diagnostyką – nie określoną w kodach NFZ.

Kod 59025 Płodowy test niestresowy

Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

501011421002

78

82,1

88,6506000000738

4

4,2

93,2506000000731

3

3,2

96,6506000000713

2

2,1

98,9506000000727

1

1,1

100,0Ogółem

88

92,6


Braki danych

7

7,4Ogółem

95

100,0


Kod 59025 został zastosowany 95 razy w tym 7 razy bez przypisania kodu NFZ.


78 razy zastosowano kod 501011421002 Porada neonatologiczna - p.2 typu.
4 razy zastosowano kod 506000000738 PATOLOGIA CIĄŻY - LECZENIE ZACHOWAWCZE W CIĄŻY - (HOSPITALIZACJA 3-5 DNI) Z POWODU: NIEPOWŚCIĄGLIWE WYMIOTY CIĘŻARNYCH, INFEKCJE UKŁADU MOCZOWEGO W CIĄŻY, CHOLESTAZA CIĄŻOWA, BIAŁKOMOCZ CIĄŻOWY (> 30 MG%), NADCIŚNIENIE W CIĄŻY WYMAGAJĄCE STOSOWANIA LEKÓW
3 razy 506000000731 CUKRZYCA U CIĘŻARNEJ - WDROŻENIE INTENSYWNEGO PROGRAMU OPIEKI DIABETOLOGICZNEJ, 2 razy PATOLOGIA CIĄŻY - OBSERWACJA CIĘŻARNEJ DO 48 GODZIN.
Zatem rozrzut możliwych powiązań jest dość duży, bowiem kod testu płodowego może być przypisany tak do porady neonatologicznej (czyli urodzonego noworodka), jak i stanów matki znacznie poprzedzających poród. Z tego względu należy zwrócić uwagę koderów na definicję Niestresowego testu płodowego, ponieważ zgodnie z charakterystyką z literatury anglojęzycznej:
The non-stress test has become a widely accepted method of screening for fetal distress in high-risk pregnancies. The procedure is technically simple, noninvasive, and when reactive (negative), a highly reliable predictor of fetal well-being for up to one week.4
Zatem przeszło 80% kodów testu płodowego zostało zakodowane błędnie, ponieważ porady neonatologiczne, w terminologii NFZ, zarezerwowane są w dla wizyt noworodków, a nie kobiet ciężarnych.

Kod 59409 Tylko poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych)

Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

506000000727

29

48,3

96,7506000000743

1

1,7

100,0Ogółem

30

50,0


Braki danych

30

50,0Ogółem

60

100,0


Kod 59409 zastosowano 60 razy w tym 30 razy bez określenia kodu NFZ.


29 razy użyto kodu 506000000727 oznaczającego poród fizjologiczny. Charakterystyczne jest, że prawie wszystkie te przypadki zostały zakodowane przez jednego kodera, zatem należy uznać, że:

 • koder ten jako jedyny stosował kod 59409 i robił to błędnie, zamiast 59410

 • koder ten stosował także niestosowany generalnie przez innych koderów kod 75,34 (Monitorowanie płodu), oznaczający procedurę, która wykonywana jest w większości przypadków przygotowania do porodu, tylko nie jest kodowana, jako mało istotna.

Kod 59515 Cięcie cesarskie, z uwzględnieniem opieki poporodowej

Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

506000000735

31

54,4

54,4506000000727

7

12,3

66,7506000000733

7

12,3

78,9506000000741

6

10,5

89,5506000000743

2

3,5

93,0506000000708

1

1,8

94,7506000000713

1

1,8

96,5506000000738

1

1,8

98,2506000000739

1

1,8

100,0Ogółem

57

100,0


Kod 59515 stosowany był 57 razy, za każdym razem z kodem NFZ.


31 razy zastosowano kod 506000000735 (CESARSKIE CIĘCIE)
7 razy zastosowano kody 506000000727 (PORÓD FIZJOLOGICZNY), z oczywistych powodów błędnie.
7 razy zastosowano kody 506000000733 (PORÓD Z POŁOGIEM PATOLOGICZNYM),
6 razy kod 506000000741 (PORÓD PRZEDWCZESNY), przy czym nie określono czy drogami natury czy przez cięcie cesarskie. Jednak w kontekście zasad kodowania, takie zestawienie należy uznać za błędne.

Powiązania kodów z rozdziału E/M CPT–4 z kodami NFZW trakcie badania pilotowego 8602 razy wykorzystano kody z zakresu 9xxxx, czyli rozdziału ogólnego, Ocena i Określenie Postępowania (OOP). W rozdziale tym występują 132 różne kody, z czego w ogóle wykorzystano co najmniej jeden raz tylko 62 z nich. 10 z 132 kodów zaspokoiło 91,5% potrzeb przekazania informacji przez lekarzy kodujących w ośrodkach testowych, jakkolwiek wybór placówek nie był reprezentatywny, stąd można się spodziewać, że w pełnej populacji placówek zapotrzebowanie na różne kody z tego zakresu będzie większe.

Kod 99212 Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna, obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką, wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej,

Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

501011010002

289

7,7

36,4501010000001

219

5,8

63,9501011100002

120

3,2

79,0501011340002

60

1,6

86,5501011100003

41

1,1

91,7501011450001

31

,8

95,6508020000032

13

,3

97,2501011421001

6

,2

98,0501011450002

6

,2

98,7508020000008

3

,1

99,1501011010003

2

,1

99,4501010000002

1

,0

99,5501011421003

1

,0

99,6501011450003

1

,0

99,7506000000738

1

,0

99,9508020000028

1

,0

100,0Ogółem

795

21,2


Braki danych

2951

78,8Ogółem

3746

100,0


Najczęściej wykorzystywanym kodem był 99212, który zastosowano 3746 razy, w tym 78,8% bez jednoczesnego określenia kodu NFZ. Przypadki te kodowali koderzy z placówek, które nie posiadały kontraktów z NFZ, stąd brak zastosowania kodów publicznego płatnika.


Najczęściej stosowanym kodem NFZ, w powiązaniu z 99212, był kod 501011010002, oznaczający 2 typ porady w poradni alergologii.
Kolejnym z najczęściej stosowanych kodów NFZ był 501010000001, oznaczający poradę typu I w poradni ogólnej.
Następnym pod względem częstości był kod 501011100002, oznaczający poradę typu II
w poradni kardiologicznej.
W każdym przypadku kodowanie wydaje się trafne, biorąc pod uwagę osobę kodera i jej miejsce pracy. Ogólna obserwacja wskazuje, że kody, prócz kilku ewidentnych błędów będących błędami kodera lub powstałymi w trakcie przetwarzania danych, odzwierciedlały charakter poradni, w której wykonywana była porada.

Istotniejszą obserwacją jest proporcja poszczególnych rodzajów porad, scharakteryzowana


w podrozdziale Pacjent pozostający pod stałą opieką (99211-99215).
Kod 99213 Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna, obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką, wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej
o niskim stopniu złożoności
Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

501010000001

362

24,1

34,6501011100002

340

22,6

67,2501011421002

112

7,5

77,9501011100003

85

5,7

86,0501011010003

32

2,1

89,1501011221002

22

1,5

91,2501011010002

20

1,3

93,1501011421001

18

1,2

94,8501011450001

13

,9

96,1501011450002

6

,4

96,7501011221003

4

,3

97,0501011340002

4

,3

97,4501011640002

4

,3

97,8501011100001

3

,2

98,1501011450003

3

,2

98,4501010000002

2

,1

98,6501011281001

2

,1

98,8501011421003

2

,1

98,9508020000032

2

,1

99,1501011030002

1

,1

99,2501011101002

1

,1

99,3501011101003

1

,1

99,4501011641002

1

,1

99,5505000000039

1

,1

99,6506000000738

1

,1

99,7506000000743

1

,1

99,8508020000008

1

,1

99,9508020000028

1

,1

100,0Ogółem

1045

69,6


Braki danych

457

30,4Ogółem

1502

100,0Kod 99213 stosowany był 1502 razy w tym 30,4% bez przypisania kodu NFZ.
Spośród kodów NFZ, w zestawieniu z 99213, najczęściej występował kod 501010000001, oznaczający typ I porady ogólnej. WSZYSTKIE zastosowania kodu 99213 w zestawieniu
z tym kodem NFZ były autorstwa tej samej osoby. Ważną obserwacją po bliższym zapoznaniu się z kodowaniem tego kodera był wniosek, że osoba ta kodowała naprzemiennie kody 99212 do 99215, w zestawieniu z tym kodem NFZ. ZATEM MOŻNA SĄDZIĆ, ŻE DOPASOWYWAŁA KODY CPT-4 do skali trudności przypadków, które przyjmowała, co nie było możliwe przy stosowaniu kodów NFZ, tak zresztą jak i kodów ICD-9-CM.
Analiza pozostałych kodów, była o tyle utrudniona, że w oryginalnym zapisie, pochodzącym od koderów, występowały określenia np. PT1, PT2, co oznacza typ porady, bez określenia rodzaju poradni. W ramach korekt i przygotowania materiału do analiz, kody te zmieniono, na kody, jakie wydawały się najodpowiedniejsze, przy czym na etapie analizy okazało się, że przyporządkowanie to było błędne.
Powrót do materiałów źródłowych pozwolił jednak na stwierdzenie, że podobnie jak
w przypadku kodu 99212, kody prócz kilku ewidentnych błędów kodera lub powstałych
w trakcie przetwarzania danych, odzwierciedlały charakter poradni, w której wykonywana była porada. Tak jak poprzednio, istotniejszą obserwacją jest proporcja poszczególnych rodzajów porad, scharakteryzowana w podrozdziale Pacjent pozostający pod stałą opieką (99211-99215).

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku kolejnych w częstości występowania kodów 99211, 99214, a także 99203, 99204; oznaczające podobne porady tylko wobec pacjentów pierwszorazowych.


Kod 99238 Świadczenia wykonywane w dniu wypisu po okresie hospitalizacji - do 30 minut
Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

506000000750

45

15,2

20,3506000000738

32

10,8

34,7506000000799

15

5,1

41,4506000000853

14

4,7

47,7506000000735

10

3,4

52,3506000000747

10

3,4

56,8506000000749

10

3,4

61,3506000000743

9

3,0

65,3506000001315

9

3,0

69,4506000001362

9

3,0

73,4506000000713

7

2,4

76,6506000000727

6

2,0

79,3506000000851

6

2,0

82,0506000000718

5

1,7

84,2506000000714

4

1,4

86,0506000000844

4

1,4

87,8506000000030

3

1,0

89,2506000000765

3

1,0

90,5506000000015

2

,7

91,4506000000710

2

,7

92,3506000000850

2

,7

93,2506000001238

2

,7

94,1506000000050

1

,3

94,6506000000716

1

,3

95,0506000000722

1

,3

95,5506000000726

1

,3

95,9506000000755

1

,3

96,4506000000778

1

,3

96,8506000000779

1

,3

97,3506000000804

1

,3

97,7506000000846

1

,3

98,2506000000904

1

,3

98,6506000000911

1

,3

99,1506000000944

1

,3

99,5506000001351

1

,3

100,0Ogółem

222

75,0


Braki danych

74

25,0Ogółem

296

100,0Kolejnym, poddanym szczegółowej analizie kodem, był 99238. Kod ten zastosowano 296 razy, przy czym 25% przypadków bez kodu CPT-4. Wszystkie kody NFZ zastosowane
w powiązaniu z tym kodem były kodami hospitalizacji, co należy uznać za dobry sygnał.
Najczęściej wiązanym kodem NFZ był kod 5.06.00.0000750, co oznacza generalnie hospitalizację w związku z zaburzeniami czynności hormonalnej, w celu wykonania diagnostyki. Kody te stosowane były przez dwóch koderów.
Kolejny pod względem częstości był 5.06.00.0000738, kod dla patologii ciąży.
Tak jak poprzednio, istotniejszą obserwacją jest proporcja poszczególnych rodzajów usług szpitalnych, scharakteryzowana w podrozdziale Świadczenia związane z hospitalizacją (99221-99239).

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku kolejnych w częstości występowania, kodów 99221, 99231, 99222.Podsumowanie

Podsumowując powiązania kodów CPT-4 z kodami NFZ należy stwierdzić, co następuje: • kody NFZ przedstawione w katalogu usług szpitalnych są nieuporządkowane
  i w dużym stopniu niejednoznaczne,

 • kody CPT-4 wydają się bardziej jednoznaczne dla koderów, aniżeli kody NFZ, prowadząc do bardziej logicznych kodowań, w kontekście placówki wykonującej usługę, niż kody NFZ,

 • kody NFZ w większym stopniu posiadają cechy tzw. grup diagnostycznych (podobnie jak DRG), przy czym ze względu na zastosowane nazewnictwo nie są jednoznacznie powiązane z konkretnymi jednostkami chorobowymi (w sensie pozycji z klasyfikacji chorób) oraz procedurami (w sensie klasyfikacji procedur),

 • zastosowanie kodów CPT-4 określających poszczególne fazy opieki nad pacjentem, czy to ambulatoryjnym, czy szpitalnym, było zasadniczo niewrażliwe na specjalność placówki, natomiast wykazywało wrażliwość na osobę kodera,

 • zastosowanie kodów odzwierciedlających poziom trudności podobnych rodzajowo świadczeń (np. poziom złożoności wizyty w gabinecie), było różne u różnych koderów, przy czym dominował obraz, w którym najwięcej pacjentów było stosunkowo łatwych natomiast częstość pacjentów trudnych była wielokrotnie mniejsza. W tym sensie wydaje się, że proporcje tych pacjentów zaobserwowane
  w pilotażu odzwierciedlały rzeczywistość – przy czym zastosowana skala oceny trudności zależała osobniczo od kodera.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna