Kody cpt, rozpoczynające się od 5Pobieranie 2,22 Mb.
Strona5/11
Data23.10.2017
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązania kodów CPT i ICD-9-CM

Jako jeden z elementów analizy zastosowania CPT-4 w praktyce polskiej dokonano oceny powiązań kodów CPT-4 z kodami stosowanej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych, opartej na ICD-9-CM Procedures.


Ocena niniejsza przeprowadzona została w stosunku do obu zbiorów kodów CPT, tak tych
z zakresu E/M jak i FGS.
Podstawowa obserwacja powiązań kodów z podrozdziału OOP z kodami ICD-9-CM wskazuje, że dominująca większość tych kodów została zastosowana jednocześnie z kodami 89 z ICD-9-CM, lub co znacznie rzadsze, 88. Kody 89 ICD-9-CM oznaczają rozdział pt. Wywiad, badanie, ocena, konsultacja, pielęgnacja, przy czym jest to rozdział, który został w pełni utworzony
w Polsce, jako element rozwinięcia klasyfikacji ICD-9-CM w ramach przygotowywania II edycji tej klasyfikacji. Potrzeba powstania tego rozdziału w roku 1999 wynikała z braku odpowiedniej sformalizowanej terminologii w systemie informacyjnym ochrony zdrowia w naszym kraju
w owym czasie. Dalsze analizy powiązań kodów E/M z kodami ICD-9-CM nie wykazały żadnych istotnych treści, stąd pominięto ich omówienie w niniejszym materiale.

Wydaje się, że w sytuacji zastosowania CPT w praktyce kodowania w polskim systemie opieki zdrowotnej, znaczenie rozdziału 89 ICD-9-CM zaniknie i możliwe będzie przywrócenie poprzedniej struktury tej klasyfikacji, bardziej zgodnej z wersją oryginalną.

Powiązania kodów z rozdziału FGS CPT–4 z kodami ICD9-CM

Z wszystkich 98 kodów z rozdziału FGS, jakie znalazły co najmniej raz zastosowanie


w ramach testów, do oceny powiązań z kodami ICD-9-CM wybrano jedynie pewną ich liczbę: 59410, 58120, 58100, 59025, 59409, 59515, jako kody najczęściej używane. Przyjętą granicą częstości, od której kody brano pod uwagę, było 5% ich populacji.

59410 Poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową.
Częstość

Procent

Procent ważnych

Procent skumulowany

Kody

73,59

108

38,6

39,3

39,3

73,60

106

37,9

38,5

77,8

75,34

41

14,6

14,9

92,7

96,42

5

1,8

1,8

94,5

72,71

3

1,1

1,1

95,6

75,95

3

1,1

1,1

96,7

75,71

2

,7

,7

97,5

69,02

1

,4

,4

97,8

74,10

1

,4

,4

98,2

75,30

1

,4

,4

98,5

75,42

1

,4

,4

98,9

75,69

1

,4

,4

99,3

75,72

1

,4

,4

99,6

86,42

1

,4

,4

100,0

Ogółem

275

98,2

100,0


Braki danych

5

1,8

Ogółem

280

100,0


Kod ten zastosowano łącznie 280 razy, przy czym 5 razy bez powiązania z kodem ICD-9-CM.


108 razy kod ten wystąpił z kodem 73,59, oznaczającym Poród (siłami natury) z pomocą ręczną.
106 razy wystąpił z kodem 73,6, co oznacza Nacięcie krocza. Z uwagi na to, że te dwie procedury nie wykluczają się, co więcej z reguły występują razem, sprawdzono na ile często koderzy zastosowali obie z procedur. Okazało się, że nie nastąpiło to ani razu. Otóż, czworo koderów, którzy kodowali 99410 stosowali albo 73,59 albo 73,60 – nigdy razem. Zatem stosowanie kodów ICD-9-CM okazało się w pełni zależne od kodera, co należy potraktować jako mankament systemu informacyjnego. W pewnym stopniu można to wyjaśnić brakiem konieczności stosowania kodów ICD-9-CM w sprawozdawczości i nieznajomością reguł kodowania. W każdym razie kod 99410 okazał się bardziej jednoznaczny niż kody ICD-9-CM w podobnym zakresie. Należy jednak także zauważyć, że zdarzały się błędy kodowania CPT-4 – np. zastosowanie 99410 wraz z kodem cięcia cesarskiego z ICD-9-CM.
41 razy kod wystąpił z kodem 75,34 – oznaczającym nieudaną próbę zastosowania kleszczy lub próżnociągu. Wątpliwość budzi fakt, że wszystkie te procedury zakodował jeden
z koderów, co oznacza albo taką rzadką charakterystykę postępowania tego ośrodka, albo błędy w kodowaniu.
5 razy zastosowano ten kod wraz z kodem 96,42 – oznaczającym znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe.
Poza tym pojedyncze przypadki stosowania innych procedur z ICD-9-CM, stanowiących często składowe normalnego procesu porodu, wskazują, że zastosowanie ICD-9-CM w tym zakresie jest niejednoznaczne.

Kod 58120 Rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie jamy macicy diagnostyczne i/lub terapeutyczne (z przyczyn pozapołożnicznych).
Częstość

Procent

Procent ważnych

Procent skumulowany

Kody

69,04

126

82,4

85,1

85,1

67,39

6

3,9

4,1

89,2

67,12

2

1,3

1,4

90,5

68,12

2

1,3

1,4

91,9

69,02

2

1,3

1,4

93,2

69,09

2

1,3

1,4

94,6

69,40

2

1,3

1,4

95,9

89,39

2

1,3

1,4

97,3

67,19

1

,7

,7

98,0

68,11

1

,7

,7

98,6

69,90

1

,7

,7

99,3

89,00

1

,7

,7

100,0

Ogółem

148

96,7

100,0


Braki danych

5

3,3

Ogółem

153

100,0


Bardziej jednoznaczne przyporządkowania miały miejsce w przypadku procedury wyłyżeczkowania jamy macicy. Kod ten (58120) wystąpił 153 razy, z czego 5 razy bez przyporządkowania mu kodu ICD-9-CM.


126 razy wystąpił z kodem 69,04 Diagnostyczne rozszerzenie i wyłyżeczkowanie szyjki i jamy macicy.
W sumie 8 razy zastosowano kody dotyczące pobrania materiału z szyjki macicy (67.12 i 67.39).
Pozostałe zestawienia dotyczyły różnych, bardziej w ICD-9-CM szczegółowo scharakteryzowanych procedur na trzonie macicy.

Kod 58100 Biopsja endometrium z lub bez pobrania materiału z kanału szyjki macicy (biopsji), bez rozszerzania kanału szyjki macicy, każda metoda (jako osobna procedura).
Częstość

Procent

Procent ważnych

Procent skumulowany

Kody

69,04

47

42,3

42,7

42,7

89,39

46

41,4

41,8

84,5

69,02

3

2,7

2,7

87,3

69,09

3

2,7

2,7

90,0

88,77

3

2,7

2,7

92,7

67,04

1

,9

,9

93,6

67,12

1

,9

,9

94,5

67,39

1

,9

,9

95,5

69,03

1

,9

,9

96,4

69,05

1

,9

,9

97,3

69,40

1

,9

,9

98,2

89,00

1

,9

,9

99,1

89,19

1

,9

,9

100,0

Ogółem

110

99,1

100,0


Braki danych

1

,9

Ogółem

111

100,0

Kod ten został zastosowany w sumie 111 razy w tym raz bez powiązania z kodem ICD-9-CM.


Najczęściej występowały dwa połączenia:

 • z kodem 69,04 – diagnostyczne rozszerzenie i wyłyżeczkowanie kanały szyjki i jamy macicy – 47 razy , oraz

 • z kodem 89,39 Inne nieoperacyjne badania i pomiary – 46 razy.

Prócz wymienionych zastosowano kilka innych kodów ICD-9-CM, przy czym większość oznaczała różne formy wyłyżeczkowania jamy macicy. Interesujące, że ani razu nie zastosowano kodu procedury 68.16 Biopsja macicy bez otwarcia brzucha.Kod 59025 Płodowy test niestresowy
Częstość

Procent

Procent ważnych

Procent skumulowany

Kody

89,39

8

8,4

53,3

53,3

75,34

3

3,2

20,0

73,3

74,11

2

2,1

13,3

86,7

73,60

1

1,1

6,7

93,3

88,78

1

1,1

6,7

100,0

Ogółem

15

15,8

100,0


Braki danych

80

84,2

Ogółem

95

100,0

Kod 59025 został zastosowany 95 razy w tym 80 razy bez przypisania kodu ICD-9-CM.


W pozostałych 15 razach przypisano kod ICD-9-CM, ale były to pozycje zupełnie bez związku z procedurą określoną w CPT-4. Stąd wniosek, że w ICD-9-CM nie istnieje kod odpowiadający kategorii 59025 z CPT-4.
Kod 59409 Tylko poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych)Częstość

Procent

Procent ważnych

Procent skumulowany

Kody

75,34

51

85,0

86,4

86,4

73,60

3

5,0

5,1

91,5

75,60

3

5,0

5,1

96,6

72,71

1

1,7

1,7

98,3

73,06

1

1,7

1,7

100,0

Ogółem

59

98,3

100,0


Braki danych

1

1,7

Ogółem

60

100,0


Kod 59409 zastosowano 60 razy w tym 1 bez określenia kodu ICD-9-CM.


51 razy użyto kodu 75,34 Monitorowanie płodu. Charakterystyczne jest, że prawie wszystkie te przypadki zostały zakodowane przez jednego kodera, zatem należy uznać, że:

 • koder ten jako jedyny stosował kod 59409 i robił to błędnie, zamiast stosować kod 59410

 • koder ten stosował niestosowany generalnie przez innych koderów kod 75,34, oznaczający procedurę, która wykonywana jest w większości przypadków przygotowania do porodu, tylko nie jest kodowana, jako mało istotna.


Kod 59515 Cięcie cesarskie, z uwzględnieniem opieki poporodowej
Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

74,10

45

78,9

78,973,60

7

12,3

91,273,10

3

5,3

96,574,11

1

1,8

98,274,12

1

1,8

100,0Ogółem

57

100,0

Kod 59515 stosowany był 57 razy, za każdym razem z kodem ICD-9-CM.


45 razy zastosowano kod 74,10 i dwa razy inne kody oznaczające odmiany cięcia cesarskiego.
10 razy zastosowano, kody procedur charakterystycznych dla porodów drogami natury. Po głębszej analizie okazało się, że przypadki te były kodowane przez jednego z koderów, przy czym nadany kod NFZ oznaczał Poród drogami natury. Zatem należy stwierdzić, że kody 59515 z nieznanych powodów zostały nadane w tym przypadku błędnie.

Podsumowanie

Podsumowując powiązania kodów CPT-4 z kodami ICD-9-CM należy stwierdzić co następuje: • wydaje się, że kody CPT-4 są bardziej jednoznaczne dla koderów, aniżeli kody ICD-9-CM, w szczególności dlatego, że są bardziej opisowo nazwane oraz opatrzone wyjaśnieniami w treści klasyfikacji,

 • w zestawie ICD-9-CM jest większa różnorodność i szczegółowość kodów procedur, co jednak niekiedy powoduje problem, którą z procedur wybrać do kodowania,

 • zdarzają się przypadki czynności, które zostały nazwane w CPT, a nie mają cech procedury zabiegowej i nie występują w ICD-9-CM,

 • pozycje CPT są w większym stopniu zagregowane, kompleksowe aniżeli procedury
  z ICD-9-CM, stąd też znacznie łatwiejsze wydaje się ich wycenienie i wykorzystanie dla celów rozliczeniowych,

 • świadczenia z CPT są mniej elastycznie zapisane aniżeli procedury z ICD-9-CM – są to jakby pakiety czynności, połączone logiką celu wykonywania świadczenia, podczas gdy procedury ICD-9-CM są w większym stopniu oderwane od celu wykonywania świadczenia i bardziej nadają się do systemów grupowania pacjentów (np. DRG)

 • kody ICD-9-CM mogą służyć jako element uzupełniający CPT, jeśliby ta ostatnia posłużyła w jakimś stopniu rozliczania usług, w szczególności szpitalnych.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna