Kody cpt, rozpoczynające się od 5Pobieranie 2,22 Mb.
Strona3/11
Data23.10.2017
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zbiór ogólny

W wyniku kodowania procedur CPT uzyskano 9809 rekordów, z czego 9807 zawierało jakiekolwiek kody CPT-4. Lista najczęściej używanych kodów CPT -4 została załączona


w tabeli 1. W sumie użyto 176 różnych kodów CPT-4 z dwóch rozdziałów:

 • Narząd rodny kobiecy (FGS)

 • Badanie i określanie postępowania (E/M)

Tylko 14 kodów przekroczyło częstość 1%, najczęściej używany kod (99212) był wykorzystywany w prawie 40% wszystkich przypadków.
Tabela 1. Częstość występowania kodów CPT, wszystkie, częstość równa lub wyższa niż 1%.Częstość

Procent

Procent skumulowany

1

99212

3746

38,2

38,2

2

99213

1502

15,3

53,5

3

99211

1002

10,2

63,7

4

99214

536

5,5

69,2

5

99238

296

3

72,2

6

59410

280

2,9

75,1

7

99231

260

2,7

77,7

8

99221

172

1,8

79,5

9

58120

153

1,6

81

10

99203

138

1,4

82,4

11

99222

112

1,1

83,6

12

58100

111

1,1

84,7

13

99204

103

1,1

85,8

14

59025

95

1

86,7Ogółem

9807

100 

Braki danych

2

0Ogółem

9809

100


Skład ośrodków testujących miał dominujący wpływ na częstość wykorzystywanych kodów. Drugim czynnikiem warunkującym tą częstość był charakter samych kodów; kody z zakresu rozdziału E/M z natury rzeczy mogą być wykorzystywane w różnych rodzajach placówek medycznych stąd ich wysoka reprezentacja w zbiorze testowym. Z kolei kody z zakresu FGS nie dość, że dotyczą wyłącznie placówek ginekologiczno-położniczych to jeszcze oznaczają bardzo specyficzne świadczenia (np. asysta przy porodzie). Stąd też ich częstość w zbiorze była zdecydowanie mniejsza.

Dalsze analizy prowadzone są odrębnie dla kodów zaczynających się na 5xxxx, czyli kodów
z rozdziału FGS oraz pozostałe.

Kody z zakresu FGS


1205 razy wykorzystano w badaniu testowym kody z zakresu 5xxxx, czyli rozdziału ”Narząd rodny kobiecy”. W rozdziale tym występują 263 różne kody, z czego w ogóle wykorzystano co najmniej jeden raz tylko 98 z nich. Pełna lista użytych kodów z zakresu FGS została przedstawiona w Tabeli II w Załączniku.

19 kodów z zestawu 263 występujących w rozdziale G/P objęło 84,5% wszystkich rekordów, w których występowały kody CPT-4 z tego rozdziału (Tabela 2). Zatem 19 z 263 kodów zaspokoiło 84,5% potrzeb przekazania informacji przez lekarzy kodujących w ośrodkach testowych. Z liczby tej nie należy wyciągać jednak zbyt daleko idących wniosków, albowiem tzw. case-mix przypadków w ośrodkach testujących nie jest wyczerpujący dla całości populacji ośrodków ginekologiczno-położniczych w Polsce. W większym stopniu oznaczać to może, że poszczególni koderzy wykorzystują tylko ograniczoną liczbę kodów, przy czym nie jest jasne czy wynika to z wąskiego profilu przyjmowanych pacjentów czy też z zawężania stosowanych kodów z powodu pośpiechu i rutyny.


Tabela 2. Kody CPT, rozpoczynające się od 5, stanowiące co najmniej 1% przypadków, wśród kodów 5xxxx.

l.p.

CPT-4 

Częstość

Procent

Procent skumulowany

Nazwa

1

59410

280

23,2

23,2

Poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową

2

58120

153

12,7

35,9

Rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie jamy macicy diagnostyczne i/lub terapeutyczne (z przyczyn pozapołożnicznych)

3

58100

111

9,2

45,1

Biopsja endometrium z lub bez pobrania materiału z kanału szyjki macicy (biopsji), bez rozszerzania kanału szyjki macicy, każda metoda (jako osobna procedura)

4

59025

95

7,9

53

Płodowy test niestresowy

5

59409

60

5

58

Tylko poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych)

6

59515

57

4,7

62,7

Cięcie cesarskie, z uwzględnieniem opieki poporodowej

7

58150

43

3,6

66,3

Całkowita brzuszna histerektomia (wycięcie trzonu i szyjki macicy) z lub bez usunięcia jajowodu (-ów), z lub bez usunięcia jajnika (-ów)

8

59812

33

2,7

69

Leczenie poronienia niecałkowitego niezależnie od trymestru zakończone leczeniem chirurgicznym

9

59820

28

2,3

71,4

Leczenie poronienia chybionego zakończone leczeniem chirurgicznym w pierwszym trymestrze

10

57500

27

2,2

73,6

Biopsja, pojedyncza lub wielokrotna lub miejscowe wycięcie zmiany z lub bez przyżegania (jako osobna procedura)

11

59400

19

1,6

75,2

Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) i opieka poporodowa

12

58558

17

1,4

76,6

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy

13

58662

15

1,2

77,8

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów, ze skoagulowaniem lub wycięciem zmian z jajnika, narządów miednicy lub powierzchni otrzewnej dowolną metodą

14

57260

14

1,2

79

Jednoczasowa plastyka przedniej i tylnej ściany pochwy

15

57452

14

1,2

80,2

Kolposkopia szyjki macicy obejmująca górną/przylegającą część pochwy

16

59510

14

1,2

81,3

Rutynowa opieka położnicza, obejmująca opiekę przedporodową, cięcie cesarskie i opieka poporodowa

17

57505

13

1,1

82,4

Wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy (jako osobna procedura, a nie część rozszerzenia kanału szyjki i wyłyżeczkowania kanału szyjki i jamy macicy)

18

58180

13

1,1

83,5

Nadszyjkowe wycięcie macicy z dostępu brzusznego (subtotalne wycięcie macicy), z lub bez usunięcia jajowodu (-ów), z lub bez usunięcia jajnika (-ów)

19

58661

12

1

84,5

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów, z usunięciem przydatków (częściowe lub calkowite usunięcie jajnika i/lub jajowoduOgółem

1205

100 

Najczęściej wykonywaną procedurą z zakresu FGS były czynności w związku z porodem drogami natury (z nacięciem krocza, lub/i użyciem kleszczy). Kod 59410 występował 280 razy na 1205 kodów G/P, co stanowiło 23,2% kodów z tego rozdziału. Kod obejmuje opiekę poporodową.


Prócz tej liczby, zaobserwowano 60 porodów drogą natury BEZ opieki poporodowej (kod 59409), co stanowiło 5% wszystkich kodowań z rozdziału FGS. Istnieją wątpliwości, czy zastosowanie tego kodu było prawidłowe, czyli czy położnica natychmiast po porodzie opuściła szpital. Jeśli to mało prawdopodobne zdarzenie nie miało miejsca i położnica przebywała w szpitalu jeszcze przez pewien czas, należało zastosować kod 59410 (patrz: wyżej).
W 19 przypadkach zastosowano kod 59400 (Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą pochwową [z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych] i opieka poporodowa). Podobnie jak w przypadku powyżej istnieją wątpliwości czy kod ten został zastosowany prawidłowo, lub, przeciwnie, czy kod 59410 (Poród drogą pochwową [z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych]) wraz z opieką poporodową), był wykorzystywany odpowiednio często.
Stosowanie powyższych kodów, jak większość z kodów CPT, jest związane koncepcją tzw. „pakietów” usług, składających się na pojedyncze świadczenie medyczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na świadomy dobór i definiowanie pakietów (np. przez płatnika we współpracy z Izbą) i szkolenia użytkowników w przyszłości, w przypadku zastosowania systemu dla celów sprawozdawania wykonanych procedur.
Rysunek 1. 10 najczęściej występujących kodów z rozdziału G/P (rozpoczynających się na 5xxxx).


Stosunkowo częstymi kodami były kody cięcia cesarskiego:

- 59515 Cięcie cesarskie, z uwzględnieniem opieki poporodowej, 57 razy, 4,7% przypadków,

- 59510 Rutynowa opieka położnicza, obejmująca opiekę przedporodową, cięcie cesarskie

i opieka poporodowa, 14 razy, 1,2% przypadków.

Podobnie jak w porodzie drogami natury, nierozstrzygnięte pozostaje, w jakim stopniu zastosowanie jednego w tych kodów było prawidłowe, w sensie rozumienia tzw. „pakietów” usług.
Kolejnymi stosunkowo częstymi kodami były:

- 59812 Leczenie poronienia niecałkowitego niezależnie od trymestru zakończone leczeniem chirurgicznym, 33 przypadki, 2,7% przypadków z G/P

- 59820 Leczenie poronienia zatrzymanego zakończone leczeniem chirurgicznym
w pierwszym trymestrze, 28 przypadków, 2,3%.
Charakterystyczną cechą kodów z zakresu CPT jest powiązanie czynności lekarskiej wraz ze wskazaniami do niej. Zatem dwa wyżej wspomniane rodzaje przypadków: poronienia zatrzymane i niecałkowite, zakończone podobnym postępowaniem stanowią odrębne procedury w rozumieniu CPT-4. Powiązanie takie z punktu widzenia klinicznego jest zapewne zasadne, z punktu widzenia administracyjnego jednak wprowadza dodatkową liczbę kodów procedur do używania. Kwestia ta zostanie dodatkowo przeanalizowana w rozdziale
o powiązaniach kodów CPT-4 z kodami ICD-9-CM.

Kodowanie procedur związanych z porodem

Spośród ośmiu kodów dla różnych czynności związanych z porodem siłami natury, wykorzystano w ramach testowania jedynie trzy (tabela 3).Tabela 3. Pozycje z podrozdziału Poród drogą pochwową, opieka przedporodowa lub poporodowa, na żółto zaznaczono pozycje nieużywane w ramach testowania.

228

59400

Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą pochwową
(z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) i opieka poporodowa

229

59409

Tylko poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych)

230

59410

Poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych)
wraz z opieką poporodową

231

59412

Obrót zewnętrzny, z lub bez tokolizy

232

59414

Poród łożyska (jako osobna procedura)

233

59425

Tylko opieka przedporodowa, 4 - 6 wizyt

234

59426

Tylko opieka przedporodowa, 7 lub więcej wizyt

235

59430

Tylko opieka poporodowa (jako osobna procedura)

Nie użyto ani razu kodów dla:

- obrotu zewnętrznego

- porodu łożyska

- opieki przedporodowej (w dwóch wymiarach czasowych) (bez porodu)

- opieki poporodowej (bez porodu).


Wobec tych kodów należy zatem w przyszłości podjąć decyzję, na ile ich obecność w polskiej wersji CPT-4 jest zasadna i w jakiej postaci powinny tam występować. Istnieje bowiem pewna pula możliwości postępowania, przy czym każdy z kodów powinien być rozpatrywany z osobna, pod względem następujących opcji:

 • pozostawić te kody i zalecać do używania,

 • uznać, że kody te nie mogą występować osobno, w stosunku do szerszych pozycji określających poród i generalnie zawsze powinny zawierać się w tych szerszych kategoriach,

 • zachować kody w zbiorze, nie rekomendować ich natomiast do wykorzystywania
  w publicznym systemie finansowania świadczeń.Stosowanie kodu 59412


59412 Obrót zewnętrzny, z lub bez tokolizy
W zakresie kodów od 59400 do 59622 – czyli obejmujących czynności związane z porodem drogami natury oraz przy pomocy cięcia cesarskiego, nie korzystano z kodów:

 • 59412

 • 59414

 • 59425

 • 59426

 • 59430.

Na przykładzie tych kodów można przedstawić różne punkty widzenia na zagadnienie, czy procedura obrotu zewnętrznego powinna być wyszczególniana, czy też, o ile w ogóle występuje, nie powinna być zawarta w szerszych kategoriach (np. 59400 do 59410). Należałoby wziąć pod uwagę: • szacowaną częstość wykonywania tej procedury w polskiej praktyce klinicznej.
  W związku z powszechnością cięcia cesarskiego, częstość jej wykonywania może być niewielka i nieistotna z punktu widzenia praktyki,

 • potencjalne skutki zastosowania odrębnej płatności za tą procedurę. Wiadomo, że obrót zewnętrzny jest częścią procedury przygotowania do porodu – jeśli obrót dokonany zostanie z powodzeniem, poród może nastąpić drogami natury, jeśli obrót był nieudany, następuje cięcie cesarskie. W obu przypadkach ostateczne rozwiązanie następuje w tym samym miejscu, w którym wykonywana jest procedura obrotu (czy można podejmować się obrotu zewnętrznego, bez opcji dokonania cięcia cesarskiego?).

 • potencjalne skutki nie wyodrębnienia tej procedury. Podstawowym zagadnieniem jest to, czy pacjentki ucierpią na usunięciu tej procedury z praktyki sprawozdawczej? Czy ucierpi także interes lekarzy – ginekologów, na tyle istotnie, że należy utrzymać tę procedurę?Stosowanie kodu 59414


59414 Poród łożyska (jako osobna procedura)
Podobny tryb decyzyjny można by zastosować wobec kolejnej procedury, 59414 Poród łożyska (jako osobna procedura). Kod ten stosuje się w przypadku, gdy poród właściwy nastąpił w innym miejscu (obsługiwany był przez innych zespół z innymi lekarzem),
a jedynie urodzenie łożyska zostało przeprowadzone w danym miejscu (np. szpitalu). Kod 59414 używany powinien być wraz z kodami dotyczącymi np. opieki poporodowej (59430)
o ile takowa miała miejsce w placówce. Natomiast sam poród właściwy, powinien zostać zakodowany tam gdzie faktycznie nastąpił, chyba że położnica nie korzystała z żadnej fachowej pomocy w jego trakcie (tzw. poród uliczny, lub poród w domu, bez pomocy profesjonalnej).
Wstępna ocena sugeruje zachowanie tej pozycji w katalogu CPT-P, ze względu na:

 • mimo, że rzadkie, to jednak występujące świadczenie w polskiej praktyce klinicznej

 • zagrożenie, że usunięcie tego kodu spowoduje, iż pewna liczba świadczeń wykonywanych w praktyce klinicznej, nie znajdzie odzwierciedlenia w systemie finansowania, co spowoduje straty finansowe świadczeniodawców lub zachowania
  w postaci „naciągania” na etapie kodowania.

W przypadku tego kodu, konieczne byłoby jasne określenie, w jakich okolicznościach poród łożyska można potraktować jako osobną procedurę, a w jakich jest to składowa (niewymienialna osobno) całej procedury związanej z porodem.Tabela 4. Pozycje z podrozdziałów związanych z opieką okołoporodową (kody 59400-59899), na żółto zaznaczono pozycje nie używane w ramach testowania.


CPT-4 FGS

Nazwa

Częstość

%

Rekomendacja

59400

Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) i opieka poporodowa

19

1,6

 

59409

Tylko poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych)

60

5

 

59410

Poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową

280

23,2

 

59412

Obrót zewnętrzny, z lub bez tokolizy

 

 

 

59414

Poród łożyska (jako osobna procedura)

 

 

 

59425

Tylko opieka przedporodowa, 4 - 6 wizyt

 

 

 

59426

Tylko opieka przedporodowa, 7 lub więcej wizyt

 

 

 

59430

Tylko opieka poporodowa (jako osobna procedura)

 

 

 

59510

Rutynowa opieka położnicza, obejmująca opiekę przedporodową, cięcie cesarskie i opieka poporodowa

14

1,2

 

59514

Tylko cięcie cesarskie

1

0,1

 

59515

Cięcie cesarskie, z uwzględnieniem opieki poporodowej

57

4,7

 

59610

Rutynowa opieka położnicza, obejmująca opiekę przedporodową, poród drogami natury (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez zastosowania kleszczy położniczych) i opieka poporodowa po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego

1

0,1

 

59612

Tylko poród drogami natury, po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez zastosowania kleszczy położniczych)

2

0,2

 

59614

Poród drogami natury, po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez zastosowania kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową

5

0,4

 

59618

Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą cięcia cesarskiego, opieka poporodowa, następująca po próbie porodu drogami natury po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego

1

0,1

 

59620

Tylko poród drogą cięcia cesarskiego, następujący po próbie porodu drogami natury po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego

 

 

 

59622

Poród drogą cięcia cesarskiego, następujący po próbie porodu drogami natury po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego wraz z opieką poporodową

 

 

 

59812

Leczenie poronienia niecałkowitego niezależnie od trymestru zakończone leczeniem chirurgicznym

33

2,7

 

59820

Leczenie poronienia chybionego zakończone leczeniem chirurgicznym w pierwszym trymestrze

28

2,3

 

59821

Leczenie poronienia chybionego zakończone leczeniem chirurgicznym w drugim trymestrze

 

 

 

59830

Zabiegowe opróżnienie jamy macicy z powodu poronienia septycznego

2

0,2

 

59840

Poronienie wywołane przy pomocy rozszerzenia kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowania jamy macicy

 

 

 

59841

Poronienie wywołane przy pomocy rozszerzenia kanału szyjki macicy i ewakuacji jaja płodowego

 

 

 

59850

Poronienie wywołane przy pomocy jednej lub więcej iniekcji doowodniowych, obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu

 

 

 

59851

Poronienie wywołane przy pomocy jednej lub więcej iniekcji doowodniowych, obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu, z rozszerzeniem i łyżeczkowaniem i/lub ewakuacją

 

 

 

59852

Poronienie wywołane przy pomocy jednej lub więcej iniekcji doowodniowych, obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu, z nacięciem macicy (niepowodzenie iniekcji doowodniowej)

 

 

 

59855

Poronienie wywołane przy pomocy jednego lub kilku środków dopochwowych (np. prostaglandyny) z lub bez rozszerzenia kanału szyjki macicy (np. blaszecznica) obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu

 

 

 

59856

Poronienie wywołane przy pomocy jednego lub kilku środków dopochwowych (np. prostaglandyny) z lub bez rozszerzenia kanału szyjki macicy (np. blaszecznica) obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu, z rozszerzeniem i łyżeczkowaniem i/lub ewakuacją jaja płodowego

4

0,3

 

59857

Poronienie wywołane przy pomocy jednego lub kilku środków dopochwowych (np. prostaglandyny) z lub bez rozszerzenia kanału szyjki macicy (np. blaszecznica) obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu, z nacięciem macicy (niepowodzenie ewakuacji farmakologicznej)

 

 

 

59866

Redukcja ciąży wielopłodowej

 

 

 

59870

Ewakuacja zawartości jamy macicy i łyżeczkowanie z powodu zaśniadu groniastego

 

 

 

59871

Usuniecie szwu okrężnego szyjki macicy w znieczuleniu (innym niż miejscowe)

 

 

 

59897

Nie wyszczególniona procedura inwazyjna w obrębie płodu (obejmuje kontrolę ultrasonograficzną)

 

 

 

59898

Nie wyszczególniona procedura laparoskopowa, opieka nad ciężarną i poród

 

 

 

59899

Nie wyszczególniona procedura, opieka nad ciężarną i poród

7

0,6

 Stosowanie kodów (59425, 59426)


59425 Tylko opieka przedporodowa, 4 - 6 wizyt

59426 Tylko opieka przedporodowa, 7 lub więcej wizyt
Kolejnymi pozycjami nieużywanymi w fazie testowania CPT-4 były kody opieki przedporodowej, bez samego porodu.
Kody te są typowymi przykładami logiki tzw. „pakietów”. W tej logice istnieje możliwość:

 • wykonania pojedynczej usługi – konsultacji – wykonanej przez ginekologa położnika, którą koduje się przy pomocy kodów z rozdziału E/M,

 • wykonania cyklu usług o charakterze konsultacyjnym, w ilości:

  • 4 do 6

  • 7 lub więcej, które nie zakończyły się uczestnictwem w samym akcie porodu
   i dalszej opiece poporodowej

 • wykonania usługi kompleksowej, obejmującej wizyty przedporodowe, poród i opiekę poporodową (59400, 59510, 59610, 59618)

 • wykonanie tylko określonych usług od porodu począwszy (59409, 59410, 59514, 59515, 59612, 59614, 59620, 59622 itp.).

W związku z określonym sposobem praktykowania opieki okołoporodowej w Polsce,


w szczególności w kontekście wykorzystania CPT-4 dla celów rozliczeniowych z publicznym płatnikiem, należy rozważyć:

 • usunięcie lub wyjaśnienie okoliczności korzystania z kodów 59425, 59426,

 • usunięcie lub wyjaśnienie okoliczności korzystania z kodów 59400, 59510, 59610, 59618,

 • wyjaśnienie okoliczności korzystania z kodów 59409, 59410, 59514, 59515, 59612, 59614, 59620, 59622.Stosowanie kodów (59400- 59618)


59400 Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) i opieka poporodowa

59510 Rutynowa opieka położnicza, obejmująca opiekę przedporodową, cięcie cesarskie i opieka poporodowa

59610 Rutynowa opieka położnicza, obejmująca opiekę przedporodową, poród drogami natury (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez zastosowania kleszczy położniczych) i opieka poporodowa po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego

59618 Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą cięcia cesarskiego, opieka poporodowa, następująca po próbie porodu drogami natury po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego

Z problemem wskazanym powyżej wiąże się kwestia „pakietowych” kodów „Rutynowej opieki…” zakończonej różnymi sposobami rozwiązania ciąży. Kody te były stosowane


w trakcie pilotażu, jednakże można mieć istotne wątpliwości, czy były stosowane zgodnie
z zasadami. Zawarte one zostały w poniższej instrukcji:


Rutynowa opieka nad niepowikłanym przypadkiem położniczym obejmuje opiekę przedporodową, poród i opiekę poporodową.
Opieka przedporodowa obejmuje wywiad wstępny oraz wywiad w czasie kolejnych wizyt, powtarzane badanie przedmiotowe, pomiar masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi, ocenę czynności serca płodu, badanie ogólne moczu, comiesięczne wizyty do 28 tygodnia ciąży, wizyty co dwa tygodnie do 36 tygodnia ciąży oraz wizyty cotygodniowe do czasu porodu. Dodatkowe wizyty mające miejsce w tym okresie powinny być kodowane osobno.
Opieka porodowa obejmuje przyjęcie do szpitala, badanie podmiotowe i przedmiotowe podczas przyjmowania do szpitala, nadzór i prowadzenie niepowikłanego porodu siłami natury (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez stosowania kleszczy położniczych) lub cięcie cesarskie. Powikłania porodu mogą wymagać dodatkowych sił i środków i powinny być zakodowane przy użyciu kodów dla procedur z działów „Choroby wewnętrzne” oraz „Ocena i postępowanie (O/P) w połączeniu z kodami odpowiadającymi opiece położniczej.
Opieka poporodowa obejmuje wizyty w szpitalu i w ambulatorium po porodzie silami natury lub po cięciu cesarskim.
W razie wystąpienia powikłań ciąży o charakterze ogólnym (np. powikłania kardiologiczne, powikłania neurologiczne, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zatrucie ciążowe, wymioty niepowściągliwe, poród przedwczesny, przedwczesne pęknięcie błon płodowych) należy stosować odpowiednie kody dla świadczeń z zakresu działów „Choroby wewnętrzne” oraz „Badanie i postępowanie”.
W razie wystąpienia powikłań chirurgicznych ciąży (np. wycięcie wyrostka robaczkowego, przepuklina, torbiel jajnika, torbiel gruczołu Bartholina) należy stosować odpowiednie kody dla świadczeń z zakresu rozdziału „Chirurgia”.
Jeżeli lekarz sprawuje opiekę przedporodową przez cały okres ciąży lub przez jego część ale nie jest obecny przy porodzie dlatego, że ciąża zakończyła się poronieniem lub skierował pacjentkę do innego lekarza na czas porodu – należy stosować: kody dla opieki przed- i poporodowej 59425 - 59426 i 59430).

Z oceny stosowania kodów 59400, 59510, 59610, 59618, wynikają różne możliwości: • lekarze kodujący nie znali, lub nie brali pod uwagę instrukcji stosowania tych kodów (j.w.)

 • część pacjentek, była prowadzona przed porodem w sposób zbliżony do tego określonego w instrukcji, lecz rozliczenie z tego tytułu było traktowane odrębnie, co jest naturalne w związku z brakiem pojęcia „pakietów” w polskiej praktyce klinicznej i rozliczeniowej,

 • lekarze kodujący nie mieli pełnej świadomości różnicy kategorii „pakietowych” od tych „wyodrębnionych”.

W tej sytuacji w postępowaniu w stosunku do wersji CPT-P, można rozważyć: • ustanowienie ”standardu” opieki okołoporodowej, obejmującej opiekę przed-, śród-,
  i poporodową. Standard taki powinien mieć swoje podstawy kliniczne (częstość wykonywania poszczególnych świadczeń), jak i organizacyjno-finansowe (sposób definiowania produktów NFZ, sposób raportowania itp.) – a w efekcie zachowanie tych kategorii kodów, a nawet promocja ich używania,

 • usunięcie tych kategorii kodów z CPT-P,

 • zachowanie tych kategorii kodów CPT-P.

Ze względu na potencjalnie różnorodne zastosowanie CPT-P, zasadne jest zachowanie


w pierwszym okresie stosowania aktualnego kształtu terminologii i rekomendowanie użytkownikom precyzyjne definiowanie zasad kodowania.


Stosowanie kodów (59812-59830)


59812 Leczenie poronienia niecałkowitego niezależnie od trymestru zakończone leczeniem chirurgicznym

59820 Leczenie poronienia chybionego zakończone leczeniem chirurgicznym w pierwszym trymestrze

59821 Leczenie poronienia chybionego zakończone leczeniem chirurgicznym w drugim trymestrze

59830 Zabiegowe opróżnienie jamy macicy z powodu poronienia septycznego

Kolejną częścią rozdziału G/P jest część poświęcona poronieniu. W tej części wyróżnia się dwie grupy procedur; leczenie poronienia oraz wywoływanie poronienia.


W testowanych ośrodkach, z oczywistych względów zaobserwowano jedynie procedury związane z leczeniem poronienia (zatrzymanego, niecałkowitego), przy pomocy postępowania zabiegowego. W praktyce oznacza to usunięcie pozostałości płodu lub innych produktów zapłodnienia z jamy macicy. Nie zanotowano ani jednej procedury 59821 (Leczenie ….. w trzecim trymestrze). W przypadkach procedur 59812 i 59 820 częstość była stosunkowo wysoka (ponad 30 przypadków w każdej kategorii), poronienie septyczne wystąpiło raz.

Stosowanie kodów (59840-59857)


59840 Poronienie wywołane przy pomocy rozszerzenia kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowania jamy macicy

59841 Poronienie wywołane przy pomocy rozszerzenia kanału szyjki macicy i ewakuacji jaja płodowego

59850 Poronienie wywołane przy pomocy jednej lub więcej iniekcji doowodniowych, obejmuje przyjęcie do szpitala
i wizyty, poród płodu i popłodu


59851 Poronienie wywołane przy pomocy jednej lub więcej iniekcji doowodniowych, obejmuje przyjęcie do szpitala
i wizyty, poród płodu i popłodu, z rozszerzeniem i łyżeczkowaniem i/lub ewakuacją


59852 Poronienie wywołane przy pomocy jednej lub więcej iniekcji doowodniowych, obejmuje przyjęcie do szpitala
i wizyty, poród płodu i popłodu, z nacięciem macicy (niepowodzenie iniekcji doowodniowej)

59855 Poronienie wywołane przy pomocy jednego lub kilku środków dopochwowych (np. prostaglandyny) z lub bez

rozszerzenia kanału szyjki macicy (np. blaszecznica) obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu

59856 Poronienie wywołane przy pomocy jednego lub kilku środków dopochwowych (np. prostaglandyny) z lub bez

rozszerzenia kanału szyjki macicy (np. blaszecznica) obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu,

z rozszerzeniem i łyżeczkowaniem i/lub ewakuacją jaja płodowego
5985 Poronienie wywołane przy pomocy jednego lub kilku środków dopochwowych (np. prostaglandyny) z lub bez

rozszerzenia kanału szyjki macicy (np. blaszecznica) obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu,

z nacięciem macicy (niepowodzenie ewakuacji farmakologicznej)

Z całej gamy różnych procedur wywoływania poronienia, zaobserwowano cztery przypadki użycia procedury nr 59856.


Z przyczyn prawnych, wywoływanie poronienia w stosunku do innych procedur z zakresu FGS będzie w naszym kraju wykonywane rzadko, przy czym zasadniczym zagadnieniem jest raczej czy pozostawić tak szczegółowe, jak opisane wyżej, rozróżnienie poszczególnych procedur czy też z jakichś powodów zawęzić tą listę.


Podsumowanie

System kodowania CPT-4 w zakresie ginekologii i położnictwa oferuje dużo możliwości kodowania różnych procedur w tej dziedzinie medycyny. Procedury te, a raczej świadczenia lub usługi, mają często charakter pakietów, uwarunkowanych określoną tradycją praktykowania oraz finansowania świadczeń medycznych. W związku z tym, o ile zastosowanie samego nazewnictwa w Polsce mogłoby pozostać niezmienione w stosunku do oryginału, o tyle skonstruowanie na jego podstawie systemu finansowania świadczeń wymagałoby już dalej idących analiz i dostosowań.


W sposób podobny do powyżej przeprowadzonego, można przeprowadzić analizę pozostałych części rozdziału FGS, przy czym analiza ta powinna być wykonana przez profesjonalistów w określonej dziedzinie medycyny i w połączeniu z ekspertami w dziedzinie organizacji i finansowania ochrony zdrowia powinna odpowiedzieć na następujące zagadnienia:

 • które z kategorii procedur z wersji oryginalnej CPT-4 nie przystają do praktyki klinicznej w Polsce i powinny zostać usunięte ze zbioru CPT-P,

 • które z kategorii procedur z wersji oryginalnej CPT-4 są potencjalnie przydatne
  w praktyce sprawozdawania pracy lekarzy w Polsce, natomiast nie są rekomendowane do używania w systemie finansowania świadczeń,

 • które z kategorii procedur z wersji oryginalnej CPT-4 przydatne do stosowania, lecz wymagają pewnych zmian w organizacji i w szczególności w finansowaniu świadczeń z funduszy publicznych,

 • które z kategorii procedur z wersji oryginalnej CPT-4 są przydatne do stosowania i ich zastosowanie w finansowaniu świadczeń nie wymaga szczególnych zmian organizacyjnych.

Z uwagi na potencjalne różnorodne sposoby wykorzystania CPT-P decyzje te powinny zostać podjęte na etapie wdrażania systemu w określonym zastosowaniu. Decyzje te będą najlepiej uzasadnione merytorycznie po wypróbowaniu stosowania systemu na szerszą skalę, w wielu okolicznościach i placówkach.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna