Kodowanie I uklad dokumentacjiPobieranie 453,37 Kb.
Strona2/4
Data15.02.2018
Rozmiar453,37 Kb.
1   2   3   4

INDYWIDUALNY:

Podatnicy i płatnicy obsługiwani przez urząd
INSTYTUCJONALNY:

Ministerstwo Finansów, Izba Skarbowa jako reprezentanci interesów budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i inne uprawnione podmioty  1. Wyłączenia


W ramach wdrożonego systemu zarządzania w zakresie normy ISO 9001:2000 dokonano wyłączeń odnoszących się do następujących punktów normy:

7.3 Projektowanie i rozwój – na poziomie urzędu nie występuje projektowanie wymagań związanych z realizacją zadań urzędu. Obowiązujące przepisy prawne, które stanowią wymagania zewnętrzne względem systemu zarządzania, określają etapy postępowania, terminy oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności.


7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi - wszystkie procesy realizowane w systemie zarządzania można monitorować na poszczególnych etapach ich realizacji lub zweryfikować ich skuteczność w wyniku pomiaru (brak procesów specjalnych).
7.6 Monitorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów - na żadnym etapie realizacji usług w ramach systemu zarządzania jakością nie wykorzystuje się urządzeń kontrolno-pomiarowych. Stosowane w urzędzie oprogramowanie wykorzystywane jest do wspomagania realizacji procesów i nie służy do wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami klienta.
W ujęciu przedmiotowym wyłączeniem objęte są informacje podatkowe PIT-11/8[x], których obieg jest inny niż w przypadku pozostałych dokumentów wpływających do urzędu.

Wyłączeniem objęte jest także stanowisko do spraw tajnych.  1. Dokumentacja systemu zarządzania


W skład dokumentacji systemu zarządzania wchodzą następujące dokumenty:

 • polityka jakości,

 • księga jakości (integralną częścią niniejszej księgi jakości są diagramy „Struktura organizacyjna” oraz „Struktura procesów” znajdujące się w Portalu Sharepoint ISO9001),

 • obowiązujące zarządzenia Naczelnika Urzędu,

 • udokumentowane procedury i instrukcje postępowania wymienione w księdze jakości (procedury dotyczące procesów związanych z obsługą Klienta są przygotowane tak, aby na ich podstawie można było wdrożyć system elektronicznego obiegu dokumentów, którego wdrożenie planowane jest w roku 2007);

 • Obowiązujące regulacje wewnętrzne

 • dokumenty, w których przestawiono uzyskane wyniki przeprowadzonych działań zgodnie z postanowieniami normy ISO 9001:2000 lub dokumenty potwierdzające przeprowadzenie takich działań.

Dokumenty Systemu Zarządzania, dostępne są w formie elektronicznej w Portalu Sharepoint ISO9001 Systemu Zarządzania Jakością urzędu pod adresem: http://10.5.89.227 W ten sposób każdy pracownik objęty Systemem Zarządzania Jakością ma dostęp do aktualnej dokumentacji obowiązującej w urzędzie oraz do wszystkich wcześniejszych wersji dokumentów.

Wszelkie dokumenty i zmiany wprowadzane do systemu są zidentyfikowane i nadzorowane, a postępowanie w tym zakresie opisane jest w procedurach procesu Nadzorowanie systemu zarządzania. Wszystkie zmiany dokonywane są przez uprawnionych użytkowników Systemu Zarządzania Jakością oraz zatwierdzane przez Właścicieli (ew. Kierowników) poszczególnych procesów za pomocą Portalu Systemu Zarządzania Jakością Sharepoint ISO9001. Cały Portal znajduje się pod nadzorem Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA
  1. Podstawowe odpowiedzialności i uprawnienia


Zakres uprawnień i odpowiedzialności, Naczelnika, Zastępcy oraz komórek organizacyjnych został określony w „Regulaminie organizacyjnym Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej” oraz uszczegółowiony w zakresach czynności poszczególnych pracowników i dokumentach systemu zarządzania.

Integralną częścią niniejszej Księgi jest struktura organizacyjna udostępniona w Portalu Sharepoint ISO9001. Dodatkowo w ramach systemu zarządzania zdefiniowano następujące odpowiedzialności i uprawnienia:Naczelnik Urzędu w zakresie SZJ odpowiada za:

 • weryfikację i zatwierdzanie kierunków rozwoju systemu zarządzania,

 • planowanie i przeprowadzanie przeglądów dokonywanych przez najwyższe kierownictwo,

 • definiowanie celów polityki systemu zarządzania, wskazywanie celów jakościowych oraz zadań dla poszczególnych szczebli i funkcji w organizacji,

 • współpracę z Pełnomocnikiem ds. SZJ,

 • zatwierdzanie i wydawanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami SZJ,

 • zapewnienie zasobów niezbędnych dla realizacji polityki SZJ.


Pełnomocnik ds. SZJ – zgodnie z nadanym pełnomocnictwem – Zarządzenie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej nr 3 z dnia 01.03.2005.
Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za:

 • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz realizację wskazanych celów w podległych sobie obszarach,

 • weryfikację i przegląd efektywności ustanowionego systemu zarządzania,

 • zapewnienie zrozumienia założeń polityki przez podległych im pracowników,

 • identyfikację potrzeb szkoleniowych w podległej komórce,

 • wyznaczenie w podległych zespołach osób odpowiedzialnych za realizację wniosków wynikających z przeglądów systemu zarządzania oraz auditów wewnętrznych,

 • nadzór nad sporządzanymi zapisami.


Właściciele procesów, w ramach danego procesu, odpowiadają za:

 • prowadzenie okresowego przeglądu,

 • merytoryczną i formalną poprawność zarządzeń, procedur oraz ich dostosowywanie do wszelkich zmian związanych z funkcjonowaniem organizacji,

 • dokonywanie niezbędnych uzgodnień z innymi komórkami organizacyjnymi na etapie opracowywania/ uaktualnienia dokumentów systemowych,

 • ogólny nadzór nad monitorowaniem mierników/ wskaźników ustanowionych dla procesu oraz informowanie Naczelnika Urzędu o przypadkach przekroczenia ustalonych wartości oczekiwanych,

 • opiniowanie propozycji zmian zgłaszanych przez użytkowników procedury/ instrukcji oraz opracowywanie i zgłaszanie nowych rozwiązań procedur/ instrukcji,

 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie procesu wdrożenia i funkcjonowania procedury/ instrukcji w urzędzie.


Audytorzy wewnętrzni odpowiadają za:

 • przygotowanie i prowadzanie auditów wewnętrznych zgodnie z udokumentowaną procedurą,

 • zbieranie propozycji usprawnień do procesu,

 • inicjowanie działań doskonalących (w tym korygujących i zapobiegawczych) oraz monitorowanie ich wykonania.  1. Przedstawiciel kierownictwa


Przedstawicielem kierownictwa w zakresie systemu zarządzania jest Pełnomocnik ds. SZJ, który w zakresie wykonywanej funkcji, podlega bezpośrednio Naczelnikowi Urzędu.

 1. PROCESY SYSTEMU ZARZĄDZANIA


  1. Opis procesów


Procesy wyspecyfikowane w ramach systemu zarządzania zostały przedstawione, w Portalu Sharepoint ISO9001, na diagramie „Struktura procesów” i podzielone na dwie grupy:


PROCESY GŁÓWNE

- opisujące najistotniejsze z punktu widzenia urzędu działania,

- mające wpływ na jakość wykonywanych zadań;


   1. Obsługa podatników, płatników i podmiotów uprawnionych (OP)Właściciel: Wiesława Łękawa
Cel

Zapewnienie sprawnego przetwarzania danych podatkowych z jednoczesnym przestrzeganiem terminów narzuconych przez Kierownictwo Urzędu bądź ustawodawcę.Zakres

Proces obejmuje swym zakresem czynności związane z przetwarzaniem danych podatkowych: • Wpływających do urzędu:

  • deklaracji i zeznań,

  • wniosków podatników

  • prośby i zapytania kierowane do urzędu przez inne organy i instytucje,

  • Polegających na wymianie informacji pomiędzy komórkami organizacyjnym tut.

 • Urzędu tj.:

  • protokoły kontroli,

  • prośby i zapytania innych komórek,

  • wnioski.

Wynikiem przetworzenia w/w dokumentów są: • zatwierdzone deklaracje i zeznania,

 • decyzje,

 • postanowienia,

 • zaświadczenia,

 • odpowiedzi na pisma,

 • sprawozdania,

 • wnioski,

 • protokoły kontroli.


   1. Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników (NIP)Właściciel: Magdalena Frydel

Cel

Zapewnienie sprawnego działania wszystkich komórek urzędu skarbowego poprzez pozyskanie i wprowadzenie do systemu POLTAX wszelkich przewidzianych prawem informacji na temat podatników, dla których właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Śląskiego urzędu Skarbowego w Bielsku-BiałejZakres

Proces obejmuje wszelkie działania związane z pozyskiwaniem, analizą i przetwarzaniem danych na temat podatników podlegających pod właściwość Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej: • przyjmuje i poddaje kontroli formalnej i merytorycznej zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne podatników,

 • przyjmuje i realizuje wnioski podatników o wydanie zaświadczenia, bądź inne,

 • Przyjmuje i dokonuje odpowiedzi na zapytania innych US oraz instytucji,

 • przyjmuje wnioski i notatki z innych komórek US, które są podstawą do dalszych działań (np. wezwanie podatnika, udzielenie odpowiedzi na zapytanie),

 • na podstawie zgłoszeni identyfikacyjnych przygotowuje projekt decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

 • na podstawie zgłoszeń aktualizacyjnych wprowadza zmiany w danych podatników,

 • wzywa podatników do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia niezbędnych dokumentów,

 • na podstawie wniosków wydaje zaświadczenia, udziela odpowiedzi na zapytania podatników oraz innych instytucji i urzędów skarbowych.


   1. Wymiar podatku (WP)Właściciel: Bożena Tocka

Cel

Ustalenie właściwej podstawy opodatkowania oraz przeprowadzenie prawidłowego i skutecznego wymiaru podatku.


Zakres

Proces obejmuje swoim zakresem działania związane z ustalaniem podstawy opodatkowania i prowadzeniem wymiaru podatku. W procesie uczestniczą wszystkie komórki organizacyjne, których zakres obowiązków wskazuje na czynności opisane w niniejszym procesie. • kontrola poprawności złożonych deklaracji i zeznań podatkowych,

 • kontrola kompletności, poprawności oraz terminowości sprawozdań finansowych,

 • stwierdzanie zasadności wniosków podatników w szczególności o stwierdzenie nadpłaty,

 • wydawane decyzji wymiarowych,

 • przekazywanie wniosków do kontroli.


   1. Rozliczenia finansowe (RF)Właściciel: Izabela Kędzior

Cel

Zapewnienie terminowej i poprawnej realizacji rozliczeń podatkowych.


Zakres

 • Księgowanie rejestrów przypisów/odpisów,

 • Księgowanie bankowych i kasowych dowodów wpłat,

 • Wystawianie postanowień o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty na poczet zaległości podatkowych,

 • lub bieżących zobowiązań podatkowych,

 • Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz wniosków o ukaranie za brak wpłaty bądź wpłaty po terminie,

 • Rozpatrywanie zażalenia na postanowienie lub przesłanie zażalenia wraz z własnym stanowiskiem do Izby Skarbowej,

 • Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń z innych podatków,

 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu działania komórki – Sporządzanie informacji o stanie i terminie realizacji dochodów JST,

 • Pisemne uznanie bądź odmowa uznania realizacji zajęcia wierzytelności -Zapytania i odpowiedzi do/z innych komórek urzędu,

 • Informacja do komórki MPP o trybie regulowania zobowiązań wynikających z decyzji ratalnych i odroczeniu terminu płatności,

 • Przeksięgowywanie zwrotów VAT i nadpłat na inne podatki zgodnie z pismami podatników,

 • Przekazywanie wpływów poszczególnym budżetom,

 • Przekazywanie i przyjmowanie sald zaległości i nadpłat podatników z / do innych urzędów

 • Odpowiedzi na zapytania.

   1. Kontrola podatkowa (KP)Właściciel: Anna Żarczyńska-Matejczyk

Cel

Ustalenie stanu faktycznego oraz sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się kontrolowanych podatników i płatników, będących we właściwości Urzędu, z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Współpraca z podmiotami w celu wyeliminowania popełnianych przez nich błędów w zakresie przewidzianym w przepisach prawa.


Zakres

Proces obejmuje swoim zakresem działania związane z ustalaniem stanu faktycznego oraz podejmowaniem działań określonych w prawie przez ustawodawcę, tj.:
 • prowadzenie kontroli źródłowych w zakresie niezbędnym do ustalenia zobowiązań podatkowych kontrolowanych podmiotów oraz dokonywanie czynności sprawdzających na zlecenie innych urzędów,

 • opracowywanie wyników kontroli w formie analizy materiału dowodowego (kontrole tzw. pozytywne) i notatek służbowych, opisujących nieprawidłowości pozostające bez wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego kontrolowanej jednostki,

 • uczestnictwo przy odczycie pamięci fiskalnej kas rejestrujących,

 • rozpatrywanie i analiza wniosków o przeprowadzenie kontroli podatkowych, skierowanych z innych komórek organizacyjnych Urzędu,

 • opracowywanie okresowych planów kontroli,

 • opracowywanie sprawozdawczości z zakresu działania komórki kontroli podatkowej,

 • współpraca w zakresie zadań nałożonych na komórkę z innymi komórkami Urzędu oraz z innymi organami i instytucjami w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.   1. Postępowania karne skarbowe (KS)Właściciel: Magdalena Chodyniecka

Cel

Wyrównywanie uszczerbku finansowego powstałego w wyniku działań skutkujących uszczupleniem należności publicznoprawnych oraz wyeliminowanie działań polegających na nieterminowym przekazywaniu dokumentacji poprzez sankcjonowanie i dyscyplinowanie podatników oraz płatników.


Zakres

 • Prowadzenie postępowania karnego skarbowego w formie dochodzenia lub śledztwa,

 • Wymierzenie mandatu karnego,

 • Rozpatrywanie zawiadomień o popełnieniu czynu zabronionego kierowanych przez inne instytucje lub osoby fizyczne,

 • Rozpatrywanie zawiadomień o popełnieniu czynu zabronionego złożonych na podstawie art. 16 kks,

 • Odstąpienie od ukarania w formie pisemnej informacji,

 • Kierowanie zapytań, w ramach prowadzonych czynności do innych działów urzędu lub instytucji,

 • Rejestracja spraw karnych skarbowych oraz mandatów systemie KCIK,

 • Udzielanie pomocy prawnej.


   1. Egzekucja administracyjna (EA)Właściciel: Barbara Jordanek

Cel

Wyegzekwowanie należnych a niezapłaconych zobowiązań podatkowych i niepodatkowych.


Zakres

Proces obejmuje swoim zakresem działania związane z windykacją należności określone w przepisach prawa, ustanowionych przez ustawodawcę.
 • Analiza prawidłowości otrzymywanych tytułów wykonawczych pod kątem dopuszczalności egzekucji administracyjnej,

 • Dokonywanie czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych i innych zobowiązań pieniężnych,

 • Stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 • Ustanawianie zastawu skarbowego,

 • Wydawanie zaświadczeń z rejestru zastawów skarbowych,

 • Zapytania o udostępnienie danych o majątku dłużników,

 • Współdziałanie z wierzycielami egzekwowanych zobowiązań w tym z właściwymi komórkami urzędu skarbowego w zakresie zbierania, przekazywania i aktualizowania materiału informacyjnego dla usprawnienia i przyspieszenia egzekucji,

 • Sporządzanie do sądów powszechnych wniosków o:

  • wyjawienie majątku,

  • rozstrzygnięcie, przy zbiegu egzekucji, który organ egzekucyjny ma prowadzić łączne postępowanie

  • ustanowienie hipotek zabezpieczających zobowiązania podatkowe

 • Orzekanie w sprawach wynikających ze stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 • Prowadzenie postępowań upadłościowych:

  • zgłaszanie wierzytelności

  • sprzeciw

  • zażalenia

  • zarzuty

 • Wnoszenie skarg, zażaleń, apelacji w postępowaniu wieczysto-księgowym,

 • Dokonywanie zabezpieczeń należności podatkowych i innych należności na majątku podatnika na podstawie zarządzeń zabezpieczeń,

 • Prowadzenie szkoleń i instruktażu dla służb egzekucyjnych.

   1. Wprowadzanie Danych (WD)Właściciel: Joanna Mikulska

Cel

Zapewnienie sprawnego wprowadzenia deklaracji składanych przez podatników do Urzędu.Zakres

Proces obejmuje swoim zakresem działania związane z wprowadzeniem deklaracji składanych przez podatników, podlegających pod Urząd Skarbowy: • Grupowanie deklaracji wg przyjętych kryteriów,

 • Paczkowanie pogrupowanych deklaracji,

 • Wprowadzanie danych z deklaracji do systemu,

 • Przekazywanie wprowadzonych paczek z deklaracjami do wymiarów celem sprawdzenia deklaracji, zatwierdzenia i dalszej obróbki.


   1. Rozpatrywanie wniosków o zmianę sposobu uregulowania zobowiązań podatkowych (MPP)Właściciel: Barbara Olejnik

Cel

Zapewnienie podatnikom i płatnikom możliwości całkowitego uregulowania zobowiązań podatkowych w sposób dla nich dogodny i zgodny z prawem.Zakres

Proces obejmuje swoim zakresem następujące działania: • obsługa podmiotów w zakresie wniosków dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,

 • badanie sytuacji finansowej podmiotów składających wnioski,

 • prowadzenie postępowań w zakresie pomocy publicznej,

 • wydawanie decyzji w przedmiocie:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

  • rozłożenia zapłaty podatku na raty lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,

 • orzecznictwo w zakresie udzielania ulg w spłacie należności podatkowych przewidzianych w ustawowych regulacjach prawnych (umorzenie, odroczenie terminu, spłata ratalna) oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,

 • prowadzenie bazy danych w zakresie udzielonej pomocy oraz wszelkiego rodzaju ewidencji w tym zakresie, jak i wszelkiego rodzaju ewidencji w zakresie działania komórki organizacyjnej,

 • ocena skuteczności i efektywności udzielonej pomocy publicznej,

 • udzielanie pisemnych informacji na żądanie podatników o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie pomocy publicznej, zgodnie z art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa,

 • przygotowanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych o udzielonej pomocy,

 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,

 • realizacja innych zadań zgodnie z poleceniami przełożonych,

 • terminowe gromadzenie, przetwarzanie i opracowanie projektów materiałów

  • sprawozdawczych, okresowych i doraźnych,

 • ewidencjonowanie i archiwizowanie, materiałów sprawozdawczych,

 • współpraca z komórkami urzędu w zakresie powierzonego odcinka zadań,

 • współpraca z komórką ds. sprawozdawczości organu nadzoru,

 • doskonalenie metod opracowania i gromadzenia danych,

 • przestrzeganie procedur ochrony danych i zasobów,

 • realizacja innych zadań zgodnie z poleceniami przełożonych.
PROCESY WSPOMAGAJĄCE

Wspierające procesy główne i stanowiące ich uzupełnienie   1. Obsługa administracyjna urzędu (OA)Właściciel: Anna Kromczyk

Cel

Zakres
   1. Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZL)Właściciel: Anna Kromczyk

Cel

Zatrudnianie kadry o wysokich kwalifikacjach zawodowych, która kompetentnie, terminowo, fachowo będzie realizować zadania nałożone na Urząd Skarbowy rozliczający „duże” podmioty gospodarcze.


Zakres

 • nabór na wolne stanowiska osób wykształconych, z predyspozycjami do podejmowania trudnych zadań jakie realizuje Urząd, odpornych na stres, o życzliwym, taktownym, kompetentnym, obiektywnym stosunku do podatników,

 • doskonalenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników, zarówno poprzez kierowanie na szkolenia zewnętrzne, jak i organizowane wewnętrznie,

 • stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju zawodowego pracowników,

 • kształtowanie polityki kadrowej w sposób pozwalający na awansowanie, nagradzanie, wyróżnianie pracowników najlepszych,

 • zapewnienie optymalnych warunków odbywania przez nowo zatrudnionych pracowników służby przygotowawczej.
   1. Obsługa informatyczna (OI)Właściciel: Dominik Wójtowicz

Cel

Zapewnienie pracownikom ciągłego dostępu do systemów Informatycznych oraz wdrażanie nowych technologii Informatycznych.Zakres

 • administrowanie systemami informatycznymi,

 • koordynowanie organizacji przetwarzania danych,

 • opieka i nadzór nad sprzętem komputerowym, akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi,

 • współpraca z serwisem w zakresie konserwacji i napraw sprzętu technicznego,

 • konsultacje, instruktaż i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych,

 • tworzenie programów użytkowych dla potrzeb urzędu oraz współpraca w tym zakresie z Izbą Skarbową i innymi urzędami,

 • prowadzenie rejestrów pracy systemu,

 • archiwizowanie danych oraz prowadzenie biblioteki z dokumentacją i archiwalnymi kopiami oprogramowania,

 • koordynowanie i nadzór nad pracami wdrożeniowymi systemu informatycznego w Urzędzie,

 • przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa komputerowych baz danych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,

 • stała współpraca z komórkami urzędu w zakresie umożliwiającym sprawną realizację zadań bieżących,

 • realizacja innych zadań zgodnie z poleceniami przełożonych,

 • koordynacja zadań w zakresie umieszczania informacji na stronie internetowej na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.


   1. Nadzorowanie systemu zarządzania (NS)Właściciel: Adam Szafraniec

Cel

Zapewnienie sprawnego działania systemu zarządzania jakością w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej i jego ciągłe doskonalenie.


Zakres

Proces obejmuje swoim zakresem działania związane z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością. W niniejszym procesie ustalono zasady związane z wykorzystywaniem podstawowych narzędzi zarządzania, do których należą: • Polityka jakości

 • Wymagania normy ISO 9001:2000

 • Wymagania i regulacje wewnętrzne

 • Struktura i zasoby do realizacji polityki jakości

 • Cele jakościowe

 • Zdefiniowane procesy systemu zarządzania

 • Dokumentacja systemu zarządzania

 • Zapisy SZJ

 • Wyniki auditów

 • Działania korygujące

 • Działania zapobiegawcze

 • Wyniki przeglądów systemu zarządzania

 • Wytyczne dotyczące doskonaleniaW ramach każdego procesu zidentyfikowano i określono procedury postępowania dla pracowników urzędu, których działania mają istotny wpływ na zadania realizowane w ramach systemu zarządzania. Kryterium identyfikacji procesów i procedur systemu zarządzania były te elementy systemu, które mają istotny wpływ na uzyskanie satysfakcji klientów oraz zapewnienie powtarzalnej jakości zadań realizowanych przez urząd.
Każdy proces systemu zarządzania został opisany poprzez:

 • wskazanie celu procesu,

 • opisania zakresu procesu

 • zdefiniowanie listy procedur wskazującej na zakres procesu,

Procedury systemu zarządzania zostały opisane według jednego z trzech wariantów: • Proces biurowy – opisuje kolejno wykonywane czynności (funkcje) wraz z przypisanymi do nich osobami odpowiedzialnymi oraz wykorzystywanymi i tworzonymi dokumentami – zapisami.

 • Układ tabelaryczny – regulacja wewnętrzna – opisuje procedurę poprzez odwołanie się do istniejących regulacji wewnętrznych, wskazanie obowiązujących wzorów dokumentów oraz poprzez określenie tworzonych w ramach danej procedury zapisów.

 • Układ tabelaryczny – skrócony opis procedury – opisuje procedurę poprzez wskazanie w punktach, najważniejszych czynności i wymagań istotnych z punktu widzenia realizacji procedury, przywołanie obowiązujących wzorów dokumentów oraz poprzez określenie tworzonych w ramach danej procedury zapisów.

1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna