Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona1/65
Data15.11.2017
Rozmiar1,92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


Wydział Zarządzania
Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Zarządzanie
GRUPA A
PRZEDMIOTY OGÓLNE

 1. Kod przedmiotu……… Pozycja planu: A.1.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY I DO WYBORU:

  1. KULTURA WSPÓŁCZESNA  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie Logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Daniel Sobota

  Przedmioty wprowadzające

  Filozofia, socjologia, stosunki międzynarodowe, etyka

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

-

15

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

  - wskazać wyróżniające cechy kultury współczesnej na tle wcześniejszych epok;

  - rozpoznawać i charakteryzować zachodzące przeobrażenia w obrębie poszczególnych dziedzin kultury współczesnej: filozofii, nauce, religii, etyce, obyczajowości, życiu społecznym, polityce, ekonomii i sztuce;

  - definiować charakterystyczne dla kultury współczesnej zjawiska: globalizacji, wirtualizacji, demokratyzacji, wzrost znaczenia ekologii, intensyfikacja komunikacji, sekularyzacji, zagadnienia bioetyczne, powstanie i rozwój sportu itp.  Umiejętności

  Student winien posiadać elementarną umiejętność rozumienia i interpretowania zmian, kierunków i zjawisk kultury współczesnej oraz umiejętność ich nazwania, opisu, oceny i ich krytyki.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student powinien wykazywać otwartość na kulturę współczesną, powinien wykazywać zainteresowanie w działaniu kulturotwórczym (udział w tworzeniu sztuki, udział w wyborach politycznych, sondażach, debatach społecznych, zaangażowanie w wolontariat itp.) powinien być świadomy znaczenia dominujących zmian w kulturze współczesnej na życie jednostki, jej wyborów, wysuniętych celów, postaw, ocen, preferencji.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Analiza i interpretacja tekstów, pokazy multimedialny, dyskusja, zajęcia terenowe.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Zaliczenie na podstawie obecności i uczestnictwa w zajęciach (przygotowywanie zaproponowanych tekstów, udział w dyskusji, prezentacje, referaty itp.).

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Ćwiczenia audytoryjne

  Problem definicji i chronologii kultury współczesnej (pojęcie kultury, pojęcie współczesności).

  Kultura współczesna na tle wcześniejszych epok.

  Modernizm i postmodernizm.

  Wybrane problemy filozoficzne: problem totalności i różnicy, problem innego, problem ciała, problem komunikacji, rozumienia, języka, techniki itp.

  Przeobrażenia zachodzące w obrębie poszczególnych dziedzin kultury współczesnej takich jak:

  - religia: nowe formy duchowości, nowe zadania i formy instytucji kościelnych, sekularyzacja, znaczenie działalności Jana Pawła II itp.

  - nauka: rozstanie z wizją stabilnego i uporządkowanego świata materialnego, powstanie i rozwój genetyki, zmiany w humanistyce, związek między nauką i techniką itp.

  - sztuka: powstanie i rozwój nowych kierunków, przemysł artystyczny, znaczenie artysty, awangarda i postawangarda itp.

  - społeczeństwo: upadek tradycyjnych form życia społecznego, powstanie nowych wzorców osobowych, nowych zjawisk, zachowań, sytuacji, instytucji i postaw społecznych;

  - gospodarka: socjalizm i kapitalizm, globalizacja, znaczenie koncernów, współczesne podziały klasowe, Unia Europejska;

  - technika: technicyzacja wszystkich dziedzin życia, zniszczenie środowiska, problemy bioetyczne;


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


A. Szahaj, Postmodernizm w kulturze współczesnej, Bydgoszcz, Wers, 2001;

Z. Bauman, Płynna nowoczesność. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006;

D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998,


Literatura uzupełniająca


Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. A. Szahaj, S. Czerniak, Warszawa 1996;

W. Burszta, W. Kulgowski, Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, Warszawa, Sic, 1999;

Wybrane teksty z kwartalnika "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka".  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna