Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona9/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  STATYSTYKA MATEMATYCZNA

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie Logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Informatyki w zarządzaniu/Pracownia Rozwoju Regionalnego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

  Przedmioty wprowadzające

  Kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka opisowa, algebra liniowa, analiza matematyczna

  Wymagania wstępne

  Umiejętność analizy, interpretacji i wnioskowania

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15E

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować zmienną losową oraz rozpoznaje różne rozkłady zmiennej .Potrafi dokonać analizy zjawiska w czasie.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować problemy zarzadzania stosując różne metody statystyki matematycznej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest otwarty i kreatywny na rozwiązywania problemów.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny obejmujący część pytań testowych oraz pytania otwarte. Zaliczenie przedmiotu: kolokwium oraz przygotowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Dane i podstawowe normy statystyczne. Zmienna losowa i podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Rozkłady z prób. Estymacja przedziałowa. Przedział ufności. Testowanie hipotez statystycznych. Statystyczna miara współzależności zjawisk. Analiza dynamiki zjawisk. Techniki losowania próby. Projektowanie eksperymentów statystycznych.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Ćwiczenia z zakresu analizy zmiennej losowej i podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Badanie rozkładów z prób. Estymacja przedziałowa. Przedział ufności. Testowanie hipotez statystycznych. Statystyczna miara współzależności zjawisk. Analiza dynamiki zjawisk. Techniki losowania próby. Projektowanie eksperymentów statystycznych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Statystyczne metody analizy danych. Materiały do ćwiczeń. Miszczak W.: Wyd. AE, Wrocław 1999.

Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wyd. AE, Wrocław 1999.

Zarys metod statystycznych. K. Zając, PWE 1988 r.


Literatura uzupełniająca


Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski, Statystyka od podstaw Wydawnictwo: PWE Wydanie VI zmienione 2006

Jerzy Greń, Statystyka matematyczna modele i zadania, PWN 19801   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna