Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona7/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.3


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PRAWO CYWILNE

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie Logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Zakład Prawa Gospodarczego

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Andrzej Chajęcki

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawowa znajomość zasad prawa konstytucyjnego

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15E

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi praktycznie korzystać z aktów prawnych, przede wszystkim ustaw i rozporządzeń, potrafi definiować i rozróżniać podstawowe pojęcia z prawa cywilnego, oraz potrafi trafnie wskazać właściwą wykładnię prawa w podstawowym zakresie.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi współpracować z organami władzy, administracji państwowej oraz z sądami powszechnymi, potrafi rozwiązać podstawowe problemy prawne z zakresy stosunków cywilno-prawnych, dodatkowo potrafi wykorzystać swoje prawa i uprawnienia przyznane mu przez ustawodawstwo przy zawieraniu podstawowych umów cywilno-prawnych, potrafi udzielać przewidzianych prawem pełnomocnictw.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy praw i obowiązków stron podstawowych umów cywilno-prawnych, jest zdolny do oceny warunków zawartych w podstawowych umowach cywilno-prawnych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, zaliczenie pisemne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  – Pojęcie prawa cywilnego. Pojęcie podmiotowości prawnej. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Istota czynności prawnej. Pojęcie rzeczy, nieruchomości, przedsiębiorstwa. Wady czynności prawnych, błąd, przymus. Pojęcie pełnomocnictwa i prokury. Terminy prawa cywilnego. Przedawnienie w prawie cywilnym. Pojęcie własności i posiadania. Rodzaje umów w zakresie prawa rzeczowego. Istota zobowiązania, rodzaje odpowiedzialności w sferze zobowiązań. Rodzaje umów zobowiązaniowych. Pojęcie spadku i rodzaje dziedziczenia. Spadkodawca, spadkobierca. Rodzaje testamentów. Dziedziczenie ruchomości i nieruchomości.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Ćwiczenia - Praktyczne zastosowanie zagadnień prawa cywilnego związanych z takimi pojęciami i definicjami jak: Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Istota czynności prawnej. Pojęcie rzeczy, nieruchomości, przedsiębiorstwa. Wady czynności prawnych, błąd, przymus. Pojęcie pełnomocnictwa i prokury. Terminy prawa cywilnego. Przedawnienie w prawie cywilnym. Pojęcie własności i posiadania. Rodzaje umów w zakresie prawa rzeczowego. Istota zobowiązania, rodzaje odpowiedzialności w sferze zobowiązań. Rodzaje umów zobowiązaniowych. Pojęcie spadku i rodzaje dziedziczenia. Spadkodawca, spadkobierca. Rodzaje testamentów. Dziedziczenie ruchomości i nieruchomości.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Brol J., Prawo cywilne: wybrane zagadnienia, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny; Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2007,

Filipiak T. A. [et l.]., Zarys prawa cywilnego, [Wyd. 5] stan prawny na dzień 30 maja 2008, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2008,

Hałgas M. Kostański P., Prawo cywilne- część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice, Wyd. 2, Wydaw. C. H. Beck, Warszawa 2007,


Literatura uzupełniająca


Kappes A. [et l.]; pod red. Wojciecha J. Katnera, Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2006 r., [Kraków]: Wolters Kluwer Polska- Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006,

Radwański Z., Prawo cywilne- część ogólna, Wyd. 9. zm. I poszerz., Wydaw. C. H. Beck, Warszawa 2007, Romański R., Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego, PLACET, Warszawa 2007,

Szczurek Z., Prawo cywilne dla studentów administracji, Wyd. 4, stan prawny na 31 marca 2008 r., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008

Witczak H. Kawałko A., Prawo cywilne- część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008,1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna