Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona6/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.2


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  MAKROEKONOMIA

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Ekonomii

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. UTP,

  dr Danuta Andrzejczyk  Przedmioty wprowadzające

  Mikroekonomia

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych odnoszących się do gospodarowania w skali mikroekonomicznej, a także zachodzących między nimi zależności w warunkach gospodarki rynkowej.

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15E

15

-

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi scharakteryzować i objaśniać podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki narodowej w warunkach modelu gospodarki rynkowej

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zinterpretować podstawowe procesy ekonomiczne i zasady sterowania nimi w skali makroekonomicznej oraz wykorzystać tą wiedzę do analizy makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstwa.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy złożoności zjawisk ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie i zdolny do ich analizowania

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład, w tym multimedialny oraz ćwiczenia audytoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  wykładu - egzamin pisemny; ćwiczenia - kolokwia i/lub sprawdziany

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Niesprawności rynku, w tym efekty zewnętrzne, oraz znaczenie pozarynkowych regulacji w gospodarce. Rola makroekonomii, zakres, metody, główne nurty. Gospodarka narodowa, mierzenie aktywności gospodarczej w makroskali – podstawowe pojęcia oraz problemy. Wzrost gospodarczy i rozwój, w tym zrównoważony. Czynniki wzrostu gospodarczego oraz modele wzrostu (neoklasyczne oraz wzrostu endogenicznego), a także implikacje z nich wynikające. Problemy strukturalne rozwoju gospodarczego, w tym Polski. Równowaga makroekonomiczna. Modele zagregowanego popytu i podaży. Neoklasyczna teoria równowagi. Równowaga w ekonomii keynesowskiej. Inwestycje, oszczędności, a równowaga na rynku dóbr i usług. Wahania koniunktury i dostosowania w warunkach nierównowagi. Mechanizm mnożnika. Rynek pieniądza, rodzaje i funkcje pieniądza. Ewolucja pieniądza i systemów pieniężnych. Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja, monetarystyczna teoria inflacji. Polityka monetarna i metody przeciwdziałania inflacji. Rynek pracy, problem równowagi na tym rynku – bezrobocie, istota, przyczyny, formy, skutki i sposoby przeciwdziałania. Krzywa Philipsa. Budżet i polityka budżetowa. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Gospodarka otwarta i zamknięta. Korzyści bezpośrednie i pośrednie międzynarodowej współpracy finansowej oraz czynniki wpływające na jej efektywność. Bilans płatniczy i systemy międzynarodowych rozliczeń finansowych. Kurs walutowy, systemy kursu walutowego, wahania kursów walutowych i ich wpływ na bilans płatniczy, wymianę międzynarodową i wzrost gospodarczy. Problemy międzynarodowej współpracy gospodarczej, w tym związane z integracją i globalizacją.


  Ćwiczenia audytoryjne

  Pojęcie i praktyczne znaczenie efektów zewnętrznych oraz innych ograniczeń gospodarki rynkowej. Produkt krajowy brutto – sposoby liczenia oraz zasady posługiwania się tego typu miernikami. Problemy związane z podziałem PKB. Problemy rozwoju, w tym zrównoważonego. Czynniki wzrostu, w tym intensywnego i ekstensywnego. Wnioski wynikające z neoklasycznych modeli wzrostu oraz modeli wzrostu endogenicznego. Model zagregowanego popytu i podaży. Różnice w neoklasycznym i keynesowskim podejściu do równowagi. Mechanizm przebiegu klasycznego cyklu koniunkturalnego. Rodzaje i skutki bezrobocia oraz sposoby przeciwdziałania w polityce gospodarczej. Rodzaje inflacji oraz ich przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania. Podstawowe instrumenty i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę. Podstawowe rodzaje polityki makroekonomicznej (pieniężno-kredytowa i fiskalna) i podział ról w jej realizacji. Przesłanki międzynarodowego podziału pracy, teoria kosztów komparatywnych. Czynniki kształtujące efektywność handlu zagranicznego oraz instrumenty polityki protekcyjnej. Części bilansu płatniczego. Systemy rozliczeń międzynarodowych, w tym dewizowy. Kursy walutowe – przyczyny i skutki deprecjacji oraz aprecjacji. MFW. Procesy globalizacji i integracji ekonomicznej a gospodarka Polski.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Beeg D., Fischer S., Dornbusch R.,Ekonomia, tom 1 i 2, PWE, Warszawa 1996 i nowsze wydania.

Nordhaus S., Ekonomia. WN PWN, Warszawa 1996 i nowsze wydania.

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005 i późniejsze wydania.


Literatura uzupełniająca


Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych. PWN, Warszawa 2000.

N. Acocella, 2002. Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Stigliz J., 2004. Ekonomia sektora publicznego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna