Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona55/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.12


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  POLITYKA ŻYWNOŚCIOWA

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Organizacja i zarządzanie żywnością  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  (dr hab. inż. Roman Cichoń) dr hab. inż. Waldemar Bojar

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy zarządzania. Nauka o organizacji. Koncepcje zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Makroekonomia. Zarządzanie procesami.

  Wymagania wstępne

  Znajomość koncepcji i zasad zarządzania, podstaw organizacji przedsiębiorstw, jak również zmian otoczenia bliższego i dalszego.

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15E

-

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować problemy żywieniowe współczesnego świata w kontekście procesów produkcji i dystrybucji żywności, jak również formułować zadania organizacji krajowych i międzynarodowych w kształtowaniu właściwej polityki żywieniowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów żywności oraz uwarunkowań ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, co pozwala rozróżniać oraz wskazać obszary ważne w rozwiązywaniu poznanych problemów.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować uwarunkowania polityki żywnościowej determinujące metody jej kształtowania oraz planować i projektować konkretne rozwiązania pozwalające łagodzić sprzeczności wynikające z wysokiej koncentracji produkcji żywności i obniżonego poziomu jej zdrowotności oraz szkodliwego wpływu na środowisko jej produkcji.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy trudności wynikających z konieczności przezwyciężania wewnętrznych sprzeczności współczesnych systemów produkcji i dystrybucji żywności oraz konieczności współpracy wszystkich interesariuszy zakresie ich łagodzenia m. in. poprzez organizowanie rozmaitych forów konsumentów, producentów, handlowców, przedstawicieli organizacji rządowych i samorządowych w celu kształtowania skuteczniejszej polityki żywnościowej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Test z pytaniami otwartymi

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wpisać formy zajęć zgodnie z punktem I.B
  Wykład

  Problemy żywieniowe-wielkość i tendencje. Światowe i krajowe problemy żywieniowe produkcji i dystrybucji żywności Wykorzystanie bilansów żywnościowych do oceny sytuacji w zakresie żywienia. Skutki niewłaściwego odżywiania i projekty FAO/WHO ich zapobiegania. Żywność i żywienie – podaż i dostępność żywności, jakość i bezpieczeństwo żywności. Żywienie a zdrowie – niedożywienie, choroby zakaźne a zdrowie środowiskowe, styl życia i żywienie, dostępność opieki zdrowotnej. Opieka a żywienie – opieka w gospodarstwie domowym, opieka w społeczności, systemy ubezpieczeń społecznych. Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna a żywienie, polityka rolna a żywienie, polityka środowiskowa a żywienie. Polityka demograficzna a urbanizacja, międzynarodowe warunki gospodarcze a żywienie, współpraca zagraniczna Polityka i programy poświęcone żywieniu, strategia rozwoju i polityka makroekonomiczna, ochrona konsumenta poprzez poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności. Zasady uwzględniania żywienia w procesach rozwoju, strategie pomocy kobietom i poprawy dobrostanu rodziny. Strategia i interwencja – podstawy działania; rola rządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw prywatnych i społeczności międzynarodowej. Ocena, analiza i monitorowanie sytuacji w zakresie żywienia – wskaźniki stosowane w ocenie, monitorowanie żywienia, globalny system informowania i wczesnego ostrzegania FAO.

 5. LITERATUR A

Literatura podstawowa


 1. Gawecki J., Hryniewiecki L., „Żywienie człowieka” t.1., PWN Warszawa 2007

 2. Szponar L. i wsp., „Żywienie a rozwój – ocena globalna. Seria przekładów (zeszyt 4) Instytutu Żywności i Żywienia , Warszawa 1995

 3. Mazurkiewicz M. i wsp. „Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska” Wyd. AR, Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca


 1. WHO, Food and Nutrition Policy in Europe. Report on a WHO Conference. Copenhagen 1991.


1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna