Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona54/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.11


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  REGULACJE PRAWNE W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii/Katedra Chemii Rolnej

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr hab. Ewa Spychaj – Fabisiak, prof. UTP,

  dr inż. Barbara Murawska  Przedmioty wprowadzające

  Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo handlowe

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

-

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi , zdefiniować i objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa żywnościowego oraz systemu prawnego zarządzania rolnictwem. Dokonać charakterystyki systemu prawnego bezpieczeństwa żywności jak również rozpoznać i rozróżniać i system prawnego wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi przeprowadzić Poprawną wykładnię przepisów z zakresu prawa żywnościowego oraz zarządzania rolnictwem, zinterpretować ze zrozumieniem istotę polityki rolnej oraz konsekwencji normatywnych w obrocie gospodarczym. Wykorzystać kompetencje w zakresie stosowania prawodawstwa żywnościowego

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest zdolny i otwarty do formułowania samodzielnych ocen w zakresie prawa żywnościowego i zarządzania rolnictwem, jest kreatywny do kształtowanie odpowiedniej świadomości konsumenckiej oraz świadomy charakteru wymagań prawa żywnościowego i zarządzania rolnictwem. Otwarty na poszerzanie nabytej i istniejącej wiedzy z jego dyscypliny

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny,

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  zaliczenie pisemne

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Elementy prawa żywnościowego: podstawowe pojęcia, , zasady i ewolucja prawa żywnościowego w Polsce, porównaniu norm prawnych polityki rolnej Polski i UE . Kontrola jakości żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu środków spożywczych. Wymagania sanitarne w zakładach produkujących żywność i w obrocie żywnością. Substancje obce w żywności.. Nadzór nad przestrzeganiem ustawodawstwa żywnościowego w UE. Komisja Kodeksu Żywnościowego. Standaryzacja i certyfikacja produktów żywnościowych. Produkty żywnościowe modyfikowane genetycznie, „nowa żywność”, ochrona praw do produktów, ochrona praw do odmian roślin, uwarunkowania prawne biotechnologii w produkcji żywnościowej

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


M. Korzycka – Iwanow: Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Warszawa 2007.

M. Taczanowski: Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Oficyna 2009.

A. Oleszko: Prawo żywnościowe wspólnotowego rynku rolnego, Zakamycze 2006.


Literatura uzupełniająca


A. Oleszko: Prawo żywnościowe . Zbiór przepisów, , Zakamycze 2005

A. Jurcewicz: Prawo i polityka rolna UE . Warszawa 20101   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna