Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona53/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.10


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ZAGOSPODAROWANIE PRODUKTÓW UBOCZNYCH

  W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

  Przedmioty wprowadzające

  Prawo w ochronie środowiska, inżyniera ochrony środowiska, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska

  Wymagania wstępne

  Zdolność do podejmowania innowacyjnych decyzji, ogólna wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna. Umiejętność korzystania z aktów prawnych oraz serwisów udostępniających akty prawne, umiejętność pracy w Internecie

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi definiować etapy opracowania nowych procesów w ochronie środowiska, gospodarowaniu odpadami, kompostowaniu, biogazowaniu. Formułowanie etapu koncepcji: zdefiniowanie celu, zestawienie wymagań, ustalenie kryteriów sukcesu, opracowanie strategii, określenie procesu i produktu docelowego. Rozpoznanie etapu wstępnego przeglądu literatury technicznej i patentowej, ocena wyboru technologii, dobór składników, funkcjonalność. Etap opracowania: charakterystyka wstępnej receptury, kosztorys. Zdefiniować zagadnienia prawne. Wykazuje znajomość podstawowych technik i narzędzi badawczych. Rozumie związki między osiągnięciami naukowymi a możliwościami ich wykorzystania w praktyce.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi, np.: stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze dla studiowania dyscypliny naukowej. Opracować technologię i zasady kontroli produkcji, kontrolować wpływ procesów na organizm człowieka i na środowisko. OOŚ. Określić prawidłowy i nieprawidłowy sposób użycia. Decydować o zwiększeniu skali produkcji, specyfikacji i systemach kontroli jakości. Wykorzystuje język naukowy w podejmowaniu dyskusji ze specjalistami. Wykazuje umiejętność podejmowania decyzji.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student posiada kompetencje kierowania zespołami ludzkimi. Jest aktywny w życiu zawodowym i społecznym. Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i własna pracę. Wykazuje twórczą postawę w życiu zawodowym i społecznym.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład multimedialny, pokaz, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, prelekcja, metoda przypadków, gry dydaktyczne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny – test. Przygotowanie projektu. Kolokwium, , złożenie referatu w 15 tygodniu zajęć

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Komentarz do ustawy o odpadach. Akty wykonawcze do ustawy o odpadach.

  Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, jako instrument jego ochrony. Konflikty społeczne związane z inwestycjami.

  Źródła powstawania, ilości, skład odpadów, klasyfikacja.

  Systemy informacji o odpadach. Podstawowe pojęcia gospodarki odpadami. Hierarchia obowiązków.

  Przegląd technologii stosowanych w gospodarowaniu odpadami przemysłu rolno-spożywczego: owocowo-warzywnego, cukrowniczego, drobiarskiego, mięsnego, mleczarskiego, piwowarskiego, spirytusowo-drożdżowego, tłuszczowego, utylizacyjnego, ziemniaczanego.

  Infrastruktura procesów logistycznych. Zarządzanie gospodarką odpadami. Techniki minimalizacji odpadów. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

  Metody termiczne. Paliwa formowalne. Instalacje, wymogi emisyjne.

  Metody biologiczne, tlenowe i beztlenowe. Kompostownie, biogazownie. Produkty końcowe.

  Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów. Podstawy procesu kompostowania. Przebieg procesu. Parametry materiału startowego. Efektywne mikroorganizmy w pozyskiwaniu dojrzałych kompostów wysokiej jakości. Przegląd technologii i systemów kompostowania odpadów. Fermentacja metanowa. Optymalizacja produkcji biogazu. Biokonwersja substratów ligninowych. Pryzmy energetyczne.

  Biofiltracja jako metoda oczyszczania gazów. Dezodoryzacja. Projektowanie i eksploatacja biofiltrów. Biopłuczki

  Przetwórstwo i unieszkodliwianie odpadów na drodze fermentacji metanowej. Optymalizacji produkcji biogazu. Biogazownie. Pryzmy energetyczne.

  Odzysk składników materiałów i energii z odpadów. Procesy odzysku i unieszkodliwiania.

  Recykling odpadów. Techniki przetwarzania, sortowanie, zagęszczanie. Perspektywy zbytu produktów recyklingu.

  Gospodarowanie odpadami poza urządzeniami i instalacjami.

  Perspektywy biotechnologii w ochronie środowiska. Biologiczna sekwestracja węgla i ditlenku węgla.


  Ćwiczenia audytoryjne

  Podstawy obliczeń analitycznych. Przeliczanie stężeń wyrażonych w różnych jednostkach. Oznaczanie zawartości suchej masy, części lotnych, TN, TOC, DOC, metali ciężkich. Sporządzanie roztworów wieloskładnikowych.

  Mechanizmy rozkładu związków organicznych. Nitryfikacja, denitryfikacja, wewnątrzkomórkowa kumulacja polifosforanów. Reakcje stechiometryczne. Obliczenia.

  Kinetyka wzrostu mikroorganizmów. Równania opisujące szybkość wzrostu mikroorganizmów. Hodowla ciągła. Projektowanie oczyszczalni za pomocą modeli symulacyjnych.

  Reaktory biochemiczne. Podstawy modelowania procesów jednostkowych w bioreaktorów okresowych. Sposoby wyrażania stężeń w modelu biokinetycznym.

  Odpady ulegające biokonwersji. Rodzaje biologicznych procesów przetwarzania odpadów. Fermentacja metanowa. Reaktory. Produkcja i oczyszczania biogazu.

  Podstawy projektowania procesów z usuwaniem związków biogennych. „Model osadu czynnego nr 2”. zależności stechiometryczne. Wyznaczanie współczynników stechiometrycznych. Procesy oczyszczania osadem czynnym. Parametry eksploatacyjne. Wydajności obliczeniowe. Metody pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek do analiz biologicznych. Biomonitoring zanieczyszczenia atmosfery z wykorzystaniem materiału roślinnego. Biotesty – nowe podejście w analityce zanieczyszczeń środowiska.

  Biofiltracja jako metoda oczyszczania i deodoryzacji. powietrza. Parametry wypełnienia i eksploatacja.

  Kompostowanie odpadów organicznych. Metoda z biostabilizatorem, pryzm przewracanych i napowietrzanych.

  Komponowanie materiału startowego do kompostowania w biostabilizatorze. Obliczanie udziału składników w zależności od ich wilgotności, zawartości węgla i azotu.

  Oczyszczalnie hydrobotaniczne. Podstawy projektowania procesów jednostkowych

  Ocena aktywności biologicznych odpadów za pomocą testów biologicznych. Wykorzystanie różnych gatunków roślin. Charakterystyka i zastosowanie biosensorów.

  Aktywność oddechowa materiału biologicznego. Zużycie tlenu, wydzielenie dwutlenku węgla, aktywność dehydrogenazy. Oznaczanie zawartości organicznego węgla rozpuszczalnego.

  Zasady podejmowania decyzji wyboru rozwiązania biotechnologicznego.

  Unormowania i standardy w gospodarowaniu odpadami.

  15. Powiększanie skali procesów.


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


„Logistyka odpadów”; J. Bendkowski, M. Węgierek,

tom I - Procesy logistyczne w gospodarce odpadami; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002 r.(ISBN: 83-7335-107-8),

tom II - Obiekty gospodarki odpadami; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004 r. (ISBN: 83-7335-206-6),

„Odpady niebezpieczne podstawy teoretyczne”; Janusz W. Wandrasz, Jolanta Biegańska; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2003 r. (ISBN: 83-7335-074-80),

„Podstawy gospodarki odpadami”; Agata Szymańska-Pulikowska; Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2003 r., (ISBN: 83-89189-00-3)

„Podstawy gospodarki odpadami”, Cz. Rosik-Dulewska, PWN 2008 r. (ISBN: 978-83-01-15074-7)

Dane i informacje publikowane przez GIOŚ: www.gios.gov.pl

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924),

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 228. poz. 1685),

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (Załącznik nr 2 WZÓR KARTY EWIDENCJI KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH).Literatura uzupełniająca


Prawo ochrony środowiska

Woda i ścieki. Miesięcznik Prawny serwis informacyjno-doradczy. Verlag Dashofer.

Problemy ocen środowiskowych. Kwartalnik, Ekokonsult Gdańsk.

Ekologia i technika. Dwumiesięcznik. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

Laboratorium. Miesięcznik Przegląd ogólnopolski. Katowice.

Ekotechnika. Kwartalnik o technice w ochronie środowiska. Wrocław.

Biotechnologia Przegląd informacyjny. Komitet Biotechnologii PAN.

Jędrczak A., Haziak K.: Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów, Zielona Góra, maj 2005 r.1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna