Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona51/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.8


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  PRZETWÓRSTWO I PRZECHOWALNICTWO ŻYWNOŚCI

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Jarosław Pobereżny, dr inż. Dorota Wichrowska

  Przedmioty wprowadzające

  Chemia, Biochemia, Fizyka

  Wymagania wstępne

  Dobra znajomość podstaw analizy laboratoryjnej

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

III

15E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie określić przyczyny zmian fizjologicznych, biochemicznych, chemicznych cech surowców i ich przetworów pochodzenia roślinnego w kontekście wieloczynnikowym, co stanowi podstawę zarządzania jakością i stwarza możliwość ulepszania oraz rozszerzenia palety produktów żywnościowych

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: przeprowadzić podstawowe analizy organoleptyczne i fizykochemiczne w surowcach i przetworach pochodzenia roślinnego, formułować wnioski, a także kontrolować i ustalać najkorzystniejsze parametry ich przetwarzania i przechowywania.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student może podjąć aktywność w dziedzinie badania jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego, zarządzać badaniem jakości żywności według norm, systemów, np. HACCP itp.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykłady i ćwiczenia multimedialne i pokazowe

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Zaliczenie pisemne lub ustne z oceną na podstawie kolokwiów z wykładów i ćwiczeń

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Przepisy prawne związane z jakością i odbiorem jakościowym towarów. Nowelizacja norm zgodnie z wymogami UE. Jakość surowców pochodzenia roślinnego warunkująca ich cechy użytkowo – przetwórcze. Metody badań organoleptycznych i instrumentalnych. Technologia przetwórstwa ziemniaka – produkcja wyrobów uszlachetnionych (frytki, chipsy), krochmalnictwo. Wybrane technologie przetworów owocowo-warzywnych. Technologia produkcji cukru i produktów ubocznych (melasa, wysłodki), wykorzystanie melasy w przemyśle fermentacyjnym. Przetwórstwo zbóż (produkcja i jakość mąki). Przetwórstwo nasion oleistych (produkcja i jakość oleju roślinnego). Technologia produkcji wyrobów przemysłu fermentacyjnego (spirytus, wino, piwo). Wymagania normatywne dotyczące stopnia skażenia surowców pochodzenia roślinnego wynikające z zanieczyszczenia środowiska. Wykorzystanie wody w przemyśle spożywczym. Przechowywanie owoców i warzyw.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Metody badań warunków środowiska magazynowego. Ocena wybranych przetworów owocowo-warzywnych. Określenie przydatności do przechowywania owoców i warzyw (zawartość cukru, witaminy C). Parametry jakościowe bulw ziemniaków przeznaczonych do produkcji frytek i czipsów. Wymagania jakościowe surowca do produkcji krochmalu (jakość skrobi). Ocena jakościowa cukru rafinowanego. Ocena technologiczna produktów przemysłu fermentacyjnego (wino, piwo). Technologiczna ocena tłuszczy utwardzonych. Określenie wskaźników wartości przemiałowej ziarna zbóż. Ocena jakościowa mąk chlebowych (liczba opadania, gluten, wodochłonność, próbny wypiek). Oznaczanie zawartości azotanów(V) w żywności pochodzenia roślinnego.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Wojdyła, T.; Rogozińska, I. (2004) Przechowalnictwo owoców i warzyw oraz metody analiz stosowane w ich przetwórstwie. Wyd. UTP – skrypt.

Wojdyła, T. (2006) Rośliny przemysłowe, wykorzystywane w przemyśle spożywczym oraz metody analiz stosowanych w ich przetwórstwie. Wyd. UTP – skrypt.

Rogozińska, I. (1997) Przechowalnictwo i towaroznawstwo surowców rolniczych. Skrypt UTP, Wyd. II.Świderski , F. (redakcja naukowa) (2003) Towaroznawstwo żywności przetworzonej (Technologia i ocena jakościowa). SGGW – Warszawa, Wyd. II.

Gerlig, H.; Duda, G. (2004) Żywność a zdrowie i prawo. Wyd. PZWiL-Warszawa.

Mitek, M.; Słowiński, M. (pod redakcją) (2006) Wybrane zagadnienia z technologii żywności. Wyd. SGGW-Warszawa.

Pijanowski, E.; Dłużewski, M.; Dłużewska, A.; Jarczyk, A. (2006): Ogólna technologia żywności. Wyd. 8, WNT Warszawa.

Lewis, M; Joung, T.W. (2001) Piwowarstwo. PWN-Warszawa.Literatura uzupełniająca


Brzozowska, A. (praca zbiorowa pod redakcją) (2004) Toksykologia żywności. Wyd. SGGW-Warszawa.

Praca zbiorowa (2008) Jakość i bezpieczeństwo żywności - Nowoczesne metody analityczne w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności. PTTŻ, Wyd. SGGW-Warszawa.Rogozińska, I (2002) Techniczno-ekologiczne aspekty rozwoju opakowań w przemyśle spożywczym. Żywienie Człowieka – Inż. Maszyn, Vol. XI, Zesz. 1.

Rogozińska, I. (2000) Wykorzystanie analizy sensorycznej w kontroli jakości surowców i produktów przemysłu spożywczego. Żywienie Człowieka – Inż. Mechaniczna, Bydgoszcz-Międzyn, Targi „Sawo”, 89-97.

Rogozińska, I. (2003) Czynniki kształtujące zawartość azotanów w wybranych produktach pochodzenia roślinnego. Żywienie Człowieka – Inż. Maszyn, Wyd. Międzyn, Targi „Sawo” Bydgoszcz, 67-72.

Pudelski T., (red.) 1998. Uprawa warzyw pod osłonami. PWRiL

Hołubowicz T., 1999. Sadownictwo. Wydawnictwo Akademii Rolniczej Poznań

Wichrowska D., Pobereżny J. 2008. Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka. Ekologia i Technika. Vol. XVI, nr 2; 60-63.

Wojdyła T. , Pobereżny J. , Rogozińska I. 2008. Changes in vitamin C content in selected fruits and vegetables supplied for sale in the autumn-winter period. EJPAU 11(2), #13. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue2/art-13.html

Pobereżny J. 2008. The Content of Nitrates(V) in Potato Tubers in Depending on the Cultivation Site and Storage Conditions. Pol. J. Natur. Sc., Vol. 23(2); 336-346

Pobereżny J. 2008. Skłonność do ciemnienia bulw ziemniaka w zależności od miejsca uprawy i przechowywania na przykładzie Kujaw i Pomorza oraz Dolnej Saksonii. Ekologia i Technika Vol. XVI, 1; 3-7.

Rogozińska I., Pobereżny J. 2008. Przeciwutleniacze stosowane w technologii żywności. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 3/2008, 13-15.

Rogozińska I., Sadkiewicz J., Pobereżny J. 2009. Określenie aktywności enzymów amylolitycznych jako wskaźnik decydujący o jakości mąk żytnich. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 2/2009, 122-124.


1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna