Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona5/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: B.1


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  1. Zarządzanie przedsiębiorstwem

  2. Zarządzanie Logistyką

  3. Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  4. Informatyka w zarządzaniu  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania/ Katedra Zarządzania i Finansów Przedsiębiorstw

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr Iwona Posadzińska, dr Rafał Drewniak

  Przedmioty wprowadzające

  Zarządzanie, Nauka o organizacji, Zachowania organizacyjne

  Wymagania wstępne

  znajomość podstaw teorii organizacji i zarządzania, umiejętności praktycznej analizy przypadków

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30E

15

-

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student potrafi rozpoznać i objaśniać klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Definiować i interpretować współczesne problemy zarządzania i wyjaśniać zjawiska z zakresu zarządzania. Student powinien poprawnie identyfikować koncepcje i metody zarządzania.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi analizować przypadki zarządzania przedsiębiorstwami i innymi organizacjami. Formułować poglądy na temat zarządzania. Wyrażać opinie i przygotowywać informacje na potrzeby procesu podejmowania decyzji. Rozwiązać problemy i wdrażać koncepcje ich rozwiązania.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest kreatywny, otwarty na problemy współczesnych organizacji, świadomy zmian zachodzących w gospodarce, zdolny do współdziałania ze specjalistami z różnych dziedzin.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, dyskusja, metoda przypadków, prezentacja wybranych koncepcji

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, ćwiczenia - zaliczenie pisemne, przygotowanie sprawozdania z analizy przypadków, przygotowanie wybranej prezentacji

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Strukturalne koncepcje zarządzania. Podmiotowe koncepcje zarządzania – human relations, podejście psychologiczne. Integratywne podejście zarządzania – koncepcja zachowania administracyjnego, teoria gry organizacyjnej, podejście sytuacyjne, podejście systemowe. Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania – orientacja na klienta, orientacja na jakość, orientacja na innowacje i know – how, orientacja na wynik finansowy, orientacja na wartość przedsiębiorstwa, orientacja na wiedzę, orientacja na człowieka, podejście zasobowe. Koncepcje organizacji uczącej się, inteligentnej, wirtualnej i sieciowej. Paradygmaty procesowości, elastyczności i zmiany w koncepcjach zarządzania.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Identyfikacja i analiza współczesnych orientacji i koncepcji zarządzania na wybranych przykładach – studia przypadków.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, pod red. M.Czerskiej i A.Szpitter, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010

G.Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 2008

M.Kostera, Współczesne koncepcje zarządzania, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008


Literatura uzupełniająca


K.Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003

Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. nauk. W.Błaszczyk, PWN, Warszawa 2005

J.Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002

Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. nauk. K.Perechuda, PWN, Warszawa 2005

Przegląd czasopiśmiennictwa - Przegląd Organizacji, Organizacja i Kierowanie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa i inne


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna