Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona49/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  MARKETING W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Ewa Koreleska

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi określić znaczenie marketingu dla gospodarki żywnościowej w Polsce, zasady marketingu rolniczych środków produkcji, usług, produktów rolnych i artykułów spożywczych oraz rolę badań marketingowych jako źródła informacji rynkowej dla rolników i przedsiębioców agrobiznesu.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi ocenić rynek wybranych produktów, kształtować ofertę asortymentową, zaprojektować markę produktów, zaprojektować sposoby sprzedaży, promocji oraz ceny produktów dla różnych podmiotów gospodarczych.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy znaczenia działalności marketingowej również w odniesieniu do produktów spożywczych oraz jest otwarty na nowe trendy marketingowe.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia, dyskusja, metoda przypadków.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, kolokwium i/lub sprawdzian, przygotowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Istota, funkcje i elementy marketingu w gospodarce żywnościowej. Otoczenie rynkowe w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Zachowania nabywców. Segmentacja konsumentów artykułów spożywczych. Marketingowe systemy informacyjne i podstawy ich budowy. Dziedziny i podstawowe metody badań marketingowych produktów i artykułów spożywczych. Polityka produktu i ceny. Polityka promocji. Dystrybucja i formy sprzedaży produktów. Strategie marketingowa przedsiębiorstw agrobiznesu. Organizacja działalności marketingowej w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Gospodarstwo rolne jako podmiot marketingu.

  Ćwiczenia audytoryjne

  Analiza przypadków marketingowych.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Urban S.: Marketing artykułów spożywczych, Wyd. UE Wrocław 2008

Cholewicka-Goździk (red.), Marketing w agrobiznesie, FAPA 2007

Literatura uzupełniająca


Urban S.(red.): Wybrane rynki branżowe produktów rolno-spożywczych, Wyd. UE Wrocław 2008

Makarski S., Grzybek M.: Marketing w gospodarce żywnościowej, Akademia Rolnicza w Krakowie 1997

1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna