Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona48/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  LOGISTYKA W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Marek Sikora

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy logistyki

  Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny logistyki i łańcucha dostaw

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student zna istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Potrafi zdefiniować pojęcia łańcucha dostaw; identyfikować czynniki integrujące przedsiębiorstwa i ich systemy w łańcuchu dostaw oraz kierunki rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student umie organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego. Potrafi wskazać metody określania źródeł pochodzenia żywności. Potrafi dokonać wyboru źródeł zaopatrzenia oraz kanałów dystrybucji na rynku żywnościowym.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi świadomie współpracować z uczestnikami procesów logistycznych. Jest zdolny do świadomego wyboru dostępnych narzędzi dla uzyskania konstruktywnego wyniku w ramach realizowanego zadania. Przejawia dbałość aktualność danych wykorzystywanych w procesie decyzyjnym. Ma świadomość zagrożeń wynikających z ze złożoności łańcuchów logistycznych

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, analiza przypadków

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, kolokwium

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Konkurencyjność rynku żywnościowego. Zarządzanie informacją dotycząca źródeł pochodzenia żywności. Miejsce firmy w łańcuchu logistycznym. Podstawowe modele przepływów składowych logistycznych – materiałów, informacji i płatności. Globalizacja procesów ekonomicznych, ze szczególnym

  uwzględnieniem gospodarki rolno-żywnościowej. Uczestnictwo w łańcuchu logistycznym – ewolucja relacji między uczestnikami. System informacji w łańcuchu logistycznym.

  Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw. Pojęcie łańcucha dostaw. Zmiany w organizacji łańcuchów dostaw żywności. Zarządzanie łańcuchem dostaw – metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw na świecie i w Polsce.


  Ćwiczenia audytoryjne

  Łańcuch dostaw żywności. Przykłady i modele łańcuchów dostaw w różnych branżach gospodarki żywnościowej. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Analiza procesowa i fazowa łańcucha dostaw. Model zintegrowanego łańcucha dostaw. Gospodarowanie materiałami w procesie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Bozarth C., Handfield R.B.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Wyd. Helion, Gliwice 2007

Szymanowski W.; Łańcuchy i sieci dostaw żywności w Polsce i w wybranych krajach europejskich - ewolucje i przykłady zastosowań technologii informacyjnych; Warszawa: Wydawnictwo UWSHiFM im. Fryderyka Skarbka, 2006

K. Rutkowski (red). Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000


Literatura uzupełniająca


Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001

M. Ciesielski, (red.), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004K. Rutkowski (red.) Logistyka dystrybucji, SGH, Warszawa 2005

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna