Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona44/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   65

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ŻYWNOŚCIOWĄ

 • Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.3.1


  1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

  1. Podstawowe dane

   Nazwa przedmiotu

   SYSTEMY INFORMACYJNE ZARZĄDZANIA

   Poziom studiów

   Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

   Forma studiów

   stacjonarne

   Kierunek

   Zarządzanie

   Specjalność

   Zarządzanie w gospodarce żywnościowej

   Jednostka prowadząca kierunek studiów

   Wydział Zarządzania/ Katedra Informatyki w Zarządzaniu

   Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

   prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski

   Przedmioty wprowadzające

   Zarządzanie, technologie informacyjne, organizacja przedsiębiorstw

   Wymagania wstępne

   Umiejętność posługiwania się s. o. Windows i aplikacjami Office

  2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

   Semestr

  Wykłady

  Ćwiczenia audytoryjne

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Ćwiczenia projektowe

  Seminaria

  Zajęcia terenowe

  Liczba punktów

  (W)

  (Ć)

  (L)

  (P)

  (S)

  (T)

  ECTS

  III

  15E

  -

  30

  -

  -

  -

  5

  1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

   Wiedza

   Po zakończeniu przedmiotu student potrafi objaśnić podstawowe zagadnienia z zakresu informatycznych systemów wspomagania zarządzania w gospodarce żywnościowej. Posiada wiedzę z zakresu polityki żywnościowej w ujęciu globalnym i krajowym, a także zarządzania żywnością i sterowania łańcuchami dostaw żywności w różnych rozwiązaniach biznesowych uwzględniających nowoczesne formy dystrybucji artykułów żywnościowych. Absolwent zna specyfikę informatycznych systemów wspomagania zarządzania w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, czynników determinujących jakość żywności oraz metody projek­towania i implmentacji systemów tworzenia i monitoringu dostaw żywności spełniających standardy międzynarodowe klasy ISO, HACCP i innych. Rozróżnia dostępne na rynku pakiety zintegrowane oraz przeznaczenie poszczególnych modułów zawartych w pakiecie CRM, CMS.

   Umiejętności

   Po ukończeniu przedmiotu student posiada umiejętności w zakresie organizacji i komputerowego wspomagania procesów wytwórczych w produkcji rolniczej, organizacji dostaw żywności, a także systemów zapewnienia jakości żywności, w tym w zakresie produktów ekologicznych. Posiada umiejętność zastosowania systemów informacyjnych zarządzania do kontroli kosztów, finansów, prowadzenia projektów w sieciach biznesu oraz stosowania logistyki i marketingu w gospodarce żywnościowej w warunkach gruntownej znajomości metod przetwórstwa płodów rolnych i determinantów jakości żywności. Będzie potrafił objaśnić i przeanalizować podstawowe zagadnienia związane z przepływem dokumentów w przedsiębiorstwie. Posiądzie umiejętność wykonania wybranych dokumentów, planowania i kontrolowania zasobów pracy.

   Postawy

   Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy możliwości wykorzystania systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Charakteryzuje się dużą aktywnością i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów zawodowych, jest zdolny do współdziałania w zespołach ludzkich i otwarty na podejmowanie współpracy.

  2. METODY DYDAKTYCZNE

   wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

  3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

   ćwiczenia laboratoryjne

  4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

   Wykład

   Wdrażanie systemów zintegrowanych, Zarządzanie przedsiębiorstwem - system zarządzania organizacją a system informacyjny, zarządzanie wiedzą i relacjami w biznesie.

   Systemy zarządzania dokumentami elektronicznymi (Document Management Systems - DMS). Systemy Zarządzania Relacjami z Klientem (Customer Relationship Management - CRM). Systemy Zarządzania Procesem Sprzedaży i automatyzacji zadań pracowników terenowych (Sales/Field Force Automation - SFA, FFA). Systemy Wspomagania Decyzji (Decision Support Systems - DSS).

   Scenariusze realizacji i dobór rozwiązań systemowych dla przedsiębiorstwa


   Ćwiczenia laboratoryjne

   Wybrane informatyczne systemy dziedzinowe w obsługi procesów logistycznych - zakup, magazynowanie. Tworzenie zbiorów transakcyjnych, zasady rozliczania kosztów materiałowych. Integracja procesów logistycznych z podsystemem finansów księgowości w systemie zintegrowanym SIMPLE ERP. Tworzenie dokumentów zleceń na wyroby bądź usługi w organizacji dla potrzeb planowania i rozliczania produkcji. Wykonanie procesów integracji zleceń produkcyjnych na dokumenty kadrowo – płacowe i sporządzanie listy płac powiązanych z emisją określonych dokumentów finansowo-księgowych. Raportowanie informacji z systemów transakcyjnych, jako jedna z podstawowych funkcji zasileń informacyjnych systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza zakresu oferty systemów internetowych ASP, jako wariant ograniczenia kosztów eksploatacyjnych zaawansowanych aplikacji (CRM i SCM) stanowiących standardy komputerowego wspomagania zarządzania firmą. Prezentacja zakresu zastosowań aplikacji GIS w administracji państwowej, przedsiębiorstwach infrastruktury i systemach transportowo-spedycyjnych. Rozpoznanie zasad tworzenia hurtowni danych oraz systemów OLAP i data mining w systemach baz danych analitycznych dostępnych w technologii MICROSOFT oraz ORACLE. Archiwizacja dokumentów źródłowych systemu w powiązaniu z tworzeniem hurtowni danych, jako podstawy do analitycznej bazy danych przedsiębiorstwa. Rozpoznanie zasad tworzenia hurtowni danych oraz systemów OLAP i data mining w systemach analitycznych baz danych dostępnych w technologii MICROSOFT oraz ORACLE.

  5. LITERATURA

  Literatura podstawowa


  Drelichowski L. Elementy teorii i praktyki zarządzania z technikami informacyjnymi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uczelniane ATR. Bydgoszcz 2000

  Januszewski A. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 - Zintegrowane systemy transakcyjne, Tom 2 – Systemy Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

  Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarzadzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008


  Literatura uzupełniająca


  Drelichowskiego L. ,Elementy teorii i praktyki zarządzania z technikami informacyjnymi w przedsiębiorstwie, ATR, 2000

  Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla

  zarzadzania. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005

  Adamczewski P.: Zintgrowane systemy informatyczne w praktyce, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003
 • 1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   65


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna