Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona43/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.13


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  SEMINARIUM DYPLOMOWE

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  Studia stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie logistyką

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  ………………………………………………………

  Przedmioty wprowadzające

  Zarys metodologii badań naukowych

  Wymagania wstępne

  Doświadczenie i umiejętności związane z realizacją pracy dyplomowej na studiach I stopnia

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

-

-

-

-

30

-

5

III

-

-

-

-

30

-

9

IV

-

-

-

-

30

-

12

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi określić kryteria formalne i merytoryczne jakie powinny spełniać prace magisterskie, a także etapy realizacji zadania związanego z napisaniem pracy.

  Umiejętności

  Student potrafi sformułować problem badawczy, opracować koncepcję pracy magisterskiej oraz ją zrealizować zgodnie z obowiązującymi zasadami formalnymi oraz kryteriami merytorycznymi prac naukowych.

  Postawy

  Student jest zdolny do samodzielnego i zorganizowanego działania związanego z realizacją pracy magisterskiej.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Omawianie treści programowych przez prowadzącego; dyskusja; referaty i prezentacje magistrantów.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Przygotowanie koncepcji metodycznej badań własnych oraz planu pracy przez poszczególnych studentów (semestr II) i części teoretycznej pracy na podstawie studiów literatury (semestr III)oraz części badawczej (empirycznej) pracy (semestr IV).

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Seminarium – semestr II

  Omówienie wymagań formalnych i merytorycznych jakie powinna spełniać praca magisterska, w tym wytycznych i zaleceń opracowanych dla dyplomantów na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy.

  Zwrócenie uwagi na kryteria uwzględniane przy ocenie pracy, takie jak: zgodność tematu z treścią; układ i struktura pracy, kompletność tez; poprawność metodologiczna (realizacja celów, weryfikacja hipotez, logiczny sposób rozumowania i formułowania wniosków); elementy nowości; dobór i wykorzystanie literatury i innych źródeł oraz etyczne aspekty z tym związane; strona formalna: poprawność językowa, technika pisania, tabele, wykresy, przypisy, spisy itp.

  Określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem koncepcji metodycznej badań i planu pracy oraz realizacji kolejnych etapów przygotowania części pracy (teoretycznej i badawczej).

  Problemy wyboru problematyki i tematu pracy oraz promotora; Określanie założeń metodycznych: zakresu przedmiotowego, problemowego i czasowego badań, celów i hipotez badawczych, a także metod badań, charakteru źródeł danych itp., Omawianie i dyskutowanie założeń metodycznych w odniesieniu do projektowanych prac.

  Zasady budowania struktury pracy naukowej, jej składowych elementów i kolejności, podziału na rozdziały, podrozdziały i punkty – ogólnie oraz w odniesieniu do konkretnych prac. Opracowanie roboczych planów pracy.


  Seminarium - semestr III

  Zasady zbierania materiałów badawczych i studiowania literatury. Poszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza materiałów pod kątem przydatności dla realizacji celów badawczych. Gromadzenie i porządkowanie informacji w grupy problemowe zgodnie z przyjętymi założeniami metodycznymi (zakresami) i planem pracy.

  Opracowywanie części teoretycznej prac i prezentacja wniosków z nich wynikających.  Seminarium - semestr IV

  Weryfikacja i uszczegóławianie planu pracy po pierwszej fazie studiów literatury oraz przeprowadzenie zaplanowanych badań własnych.

  Przypomnienie podstawowych grup metod i technik badawczych.

  Opracowanie i prezentacja wyników badań oraz wniosków z nich wynikających; dyskusja i ewentualna korekta błędów merytorycznych i formalnych. Opracowanie części badawczej pracy.


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Zenderowski R., Praca magisterska, Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 2001.

Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.


Literatura uzupełniająca


Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Wotters Kluwer polska OFICYNA, Warszawa 2009.

Kamiński T. Szmigielska T., Poradnik dla prowadzącego i dla piszącego praqcę dyplomową, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2000.Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.


Wydział Zarządzania
Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Zarządzanie

GRUPA D3
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna