Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona42/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.12


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  TRANSPORT KOMUNALNY I TRANSPORT LUDNOŚCI

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie Logistyką

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Eksploatacji Maszyn i Transportu, Zakład Transportu i Eksploatacji

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Andrzej Wdzięczny

  Przedmioty wprowadzające

  brak

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

-

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student potrafi scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące ekonomiki i organizacji transportu miejskiego. Objaśnić problemy związane z gospodarowaniem zasobami technicznymi w transporcie miejskim. Scharakteryzować materialne i niematerialne składniki systemu transportu miejskiego. Objaśnić wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacyjnych i komunalnych w Polsce. Wskazać i objaśnić problemy dotyczące ochrony środowiska w gospodarce miejskiej. Ocenić politykę transportową w obszarach zurbanizowanych.

  Umiejętności

  Student ma zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w celu racjonalnej realizacji procesów transportowych związanych z przemieszczaniem osób, ładunków i odpadów komunalnych na terenach zurbanizowanych oraz podmiejskich. Powinien potrafić przeprowadzić analizę problemów transportowych na wybranym przykładzie poprzez syntetyczne zestawienie informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa transportu miejskiego.

  Postawy

  Nabycie przez studentów kreatywności w zakresie oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych zajmujących się transportem miejskim ludności oraz odpadów komunalnych jak również samorządów gminnych odpowiedzialnych za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Zajęcia wykładowe realizowane z wykorzystaniem laptopa oraz rzutnika multimedialnego.

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Zaliczenie pisemne z zagadnień objętych wykładami. Warunkiem zaliczenia zajęć wykładowych z przedmiotu jest zaliczenie przez studenta kolokwium na ocenę pozytywną.

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Treść wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

  Materialne składniki systemu (charakterystyka infrastruktury, gałęziowa specyfika środków transportowych stosowanych w transporcie ludności),

  Niematerialne składniki systemu (regulacje prawne dotyczące kompetencji oraz odpowiedzialności za organizację transportu ludności),

  Otoczenie systemu (powiązania z gospodarką komunalną, powiązania z innymi systemami transportowymi, w tym w szczególności zagadnienie integracji systemów transportowych).

  Rozwój transportu miejskiego (początki transportu miejskiego na świecie i w Polsce, perspektywy rozwoju transportu miejskiego).

  Modele organizacji transportu miejskiego. Organizacja transportu miejskiego na przykładzie rozwiązań spotykanych w różnych miastach polskich oraz UE.

  Charakterystyka zarządów transportu miejskiego (formy działania zarządów, realizowane funkcje).

  Wybrane zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacyjnych i komunalnych.

  Finansowanie transportu miejskiego.

  Transport ludności i ładunków w systemie społeczno-gospodarczym miasta.

  Ochrona środowiska w gospodarce miejskiej.

  Polityka transportowa w obszarach zurbanizowanych (koszty i korzyści zewnętrzne lokalnego transportu zbiorowego ludności oraz odpadów komunalnych; prawne, ekonomiczne i społeczne podstawy publicznej interwencji w transporcie; dylemat wielkości publicznego udziału w finansowaniu usług lokalnego transportu miejskiego; scenariusze polityki transportowej w miastach). 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2003.

Podolski J.: Transport w miastach. WKiŁ, Warszawa 2010.

Praca zbiorowa pod red. Wyszomirski O. Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008.

Praca zbiorowa pod red. Żegadło M.: Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001.Literatura uzupełniająca


Podoski J.: Transport w miastach. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1985

Praca zbiorowa pod red. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G.: Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Praca zbiorowa pod red. Gługiewicza Z.: Gospodarowanie w transporcie miejskim. AE w Poznaniu, Poznań 1994.

Suchorzewski W.: Planowanie systemów transportu w miastach (materiały metodyczne), Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1992.1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna