Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona39/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.9


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  LOGISTYKA RECYKLINGU I UTYLIZACJI ODPADÓW

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie Logistyką

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii/Laboratorium Analiz Elementarnych

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  prof. dr hab. inż. Janusz Hermann, mgr inż. Piotr Wojewódzki

  Przedmioty wprowadzające

  Ochrona środowiska, prawo w ochronie środowiska, język angielski

  Wymagania wstępne

  Twórcza działalność, zdolność do podejmowania innowacyjnych decyzji, umiejętność współpracy interpersonalnej, ogólna wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna. Umiejętność korzystania z aktów prawnych oraz serwisów udostępniających akty prawne, umiejętność pracy w Internecie

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Student potrafi określić obowiązki, wynikające z przepisów prawa, podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady i gospodarujących odpadami. Będzie w stanie opracować wnioski o decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami i określić właściwy organ, przed którym będzie toczyć się postępowanie administracyjne. Potrafi identyfikować wymagani związane z odzyskiem, przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, transportem i magazynowaniem odpadów oraz ich klasyfikacją.

  Przedmiot zawiera podstawową wiedzę techniczną, prawną i organizacyjną niezbędną do realizacji zadań procesu inwestycyjnego związanego z powstawaniem, transportem, przetwarzaniem i gospodarowaniem odpadami. Przedstawione są zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska,  Umiejętności

  Celem jest wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę o mechanizmach i kryteriach projektowania procesów gospodarki odpadami. Będzie przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu ochrony środowiska i metod odzysku, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów

  Postawy
 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład multimedialny, pokaz, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne, prelekcja, metoda przypadków, gry dydaktyczne.

  Wprowadzenie do ćwiczeń w formie prezentacji multimedialnej, wykonanie ćwiczeń na podstawie otrzymanych kart z zadaniami, aktywna praca z aktami prawnymi. Ćwiczenia obliczeniowe, projektowe. 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny lub ustny, test, zaliczenie

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Podstawy prawne. Instrument polityki ochrony środowiska. Konflikty społeczne związane z inwestycjami. Źródła powstawania, ilości, skład odpadów, klasyfikacja. Metodologia badań systemów gospodarki odpadami w regionie. Systemy informacji o odpadach. Podstawowe pojęcia gospodarki odpadami. Hierarchia obowiązków.

  Zbiórka, przeładunek, systemy transportu, przetwarzania i utylizacji odpadów.

  Infrastruktura procesów logistycznych. Badanie obiektów Zarządzanie gospodarką odpadami. Techniki minimalizacji odpadów. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

  Metody termiczne. Paliwa formowalne. Instalacje, wymogi emisyjne.

  Metody biologiczne, tlenowe i beztlenowe. Kompostownie, biogazownie. Produkty końcowe. Perspektywy zbytu produktów recyklingu.

  Odzysk składników materiałów i energii z odpadów. Procesy odzysku i unieszkodliwiania.

  Recykling odpadów. Techniki przetwarzania , sortowanie, zagęszczanie. Perspektywy zbytu produktów recyklingu.

  Gospodarowanie odpadami poza urządzeniami i instalacjami.

  Możliwości unikania powstawania odpadów. Instrumenty realizacyjne.

  Kalkulacja kosztów zakładów unieszkodliwiania odpadów.

  Porównanie różnych metod gospodarowania odpadami. Porównanie kosztów.


  Ćwiczenia audytoryjne

  Wstęp – omówienie realizowanych ćwiczeń, wstęp do prawodawstwa, omówienie serwisów internetowych ISAP i Eurlex, wyszukiwanie aktów prawnych polskich i unijnych, definicje związane z gospodarowaniem odpadami, Odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów (procesy R i D),

  Rodzaje odpadów – katalog odpadów (odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne, obojętne), właściwości i składniki odpadów niebezpiecznych, podział odpadów ZSEiE

  Rozpoznawanie instalacji (instalacje typu IPPC, instalacje i obowiązki związane z raportem oddziaływania na środowisko), organy ochrony środowiska

  Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami – pozwolenia na wytwarzanie odpadów, programy gospodarki odpadami, pozwolenia na unieszkodliwianie i odzysk odpadów, pozwolenia na zbieranie i transport odpadów, organy ochrony środowiska właściwe do wydania pozwolenia

  Zbieranie i transport odpadów – decyzje administracyjne (układ wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na transport i zbieranie odpadów), ogólne wymagania związane z magazynowaniem odpadów

  Dokumenty związane z ewidencją odpadów (karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu, dokumenty handlowe przekazania surowców kategorii I, II i III), Przekazywanie odpadów podmiotom zewnętrznym/osobom fizycznym, odzysk odpadów poza instalacjami,

  Konwencja ADR – przewóz substancji niebezpiecznych transportem kołowym, wymogi dotyczące pojazdów i opakowań/zbiorników w odniesieniu do odpadów, poważne awarie; konwencja RID – przewóz substancji niebezpiecznych transportem kolejowym, poważne awarie (stacje rozrządowe),

  Wymagania dotyczące zbierania, magazynowania i transportu odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów,

  Wymagania dotyczące zbierania, magazynowania i transportu odpadów: odpadów zawierających azbest, odpadowych olejów i smarów

  Wymagania dotyczące zbierania, magazynowania i transportu odpadów: odpady w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji

  Międzynarodowe przemieszczanie odpadów – wymogi rejestrowe, zgłoszenia, dokumenty zezwalające na przemieszczanie odpadów, posterunki celne właściwe ds. odpraw ładunków odpadów, organizacja i terminy transportu odpadów


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


aktualne przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia, dyrektywy)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 z zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U2001.62.628 z zm.),

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227),

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2005.180.1495),

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.2009.79.666),

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2005.25.202 z zm.),

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U.2007.124.859),

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.2002.199.1671 z zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001.112.1206),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie rodzaju instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2002.122.1055),

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.


w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2004.257.2573 z zm., zmiany: Dz.U. 2005.92.769 i Dz.U. 2007.158.1105),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami


(Dz.U. 2006.49.356),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby (Dz.U.2006.75.527),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.2004.192.1968),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2005.214.1806, zmiana Dz.U.2007.128.893),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadówLiteratura uzupełniająca


„Logistyka odpadów”; J. Bendkowski, M. Węgierek,

tom I - Procesy logistyczne w gospodarce odpadami; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002 r.(ISBN: 83-7335-107-8),

tom II - Obiekty gospodarki odpadami; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004 r. (ISBN: 83-7335-206-6),

„Odpady niebezpieczne podstawy teoretyczne”; Janusz W. Wandrasz, Jolanta Biegańska; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2003 r. (ISBN: 83-7335-074-80),

„Podstawy gospodarki odpadami”; Agata Szymańska-Pulikowska; Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2003 r., (ISBN: 83-89189-00-3)

„Podstawy gospodarki odpadami”, Cz. Rosik-Dulewska, PWN 2008 r. (ISBN: 978-83-01-15074-7)Dane i informacje publikowane przez GIOŚ: www.gios.gov.pl

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna