Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona36/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.6


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  LOGISTYKA PRODUKCJI

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie Logistyką

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Marek Sikora

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy logistyki, podstawy zarządzania, nauka o organizacji, zachowania organizacyjne, zarządzanie produkcją, mikroekonomia

  Wymagania wstępne

  Znajomość funkcjonowania przedsiębiorstwa, planowanie produkcji – metody organizacji

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

15E

15

-

-

-

-

3

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu działań logistycznych, opracować projekt czynności związanych z przygotowaniem produkcji przy wykorzystaniu treści logistycznych, zdefiniować zakres odpowiedzialności dostawcy – producenta – odbiorcy przy użyciu Incoterms. Po zrealizowaniu przedmiotu studenci powinni również znać wpływ logistyki produkcji na efektywność ekonomiczną gospodarowania, rodzaje systemów logistyki produkcji oraz metody i narzędzia logistyki produkcji

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zastosować metody i narzędzia logistyki produkcji, zaprojektować system logistyki produkcji oraz rozwiązywać problemy decyzyjne w logistyce produkcji.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi świadomie współpracować z uczestnikami procesów logistycznych. Jest zdolny do świadomego wyboru dostępnych narzędzi dla uzyskania konstruktywnego wyniku w ramach realizowanego zadania. Przejawia dbałość aktualność danych wykorzystywanych w procesie decyzyjnym. Ma świadomość zagrożeń wynikających z ze złożoności łańcuchów logistycznych

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład i ćwiczenia projektowe

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny; przedłożenie jednego projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Logistyka na rynku środków produkcji. Istota łańcucha logistycznego; model logistyczny zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie przemysłowym; rodzaje przepływów logistycznych; modele powiązań logistycznych np. model liniowy powiązań logistycznych i model złożonych powiązań logistycznych, wykorzystanie metody just in time, incoterms (International Commercial Terms lub międzynarodowe reguły handlu)

  Ćwiczenia audytoryjne

  Zadania projektowe z dziedziny logistyki produkcji. Modelowanie procesu produkcyjnego - drzewa produktów i metoda iteracyjna wyznaczania zapotrzebowania materiałowego. Ustalanie planów produkcyjnych – system DRP, harmonogramy produkcji

  Harmonogramy produkcji – ustalanie planu produkcyjnego na podstawie przykładu

  Proces zaopatrzenia – zapasy na wejściu i wyjściu procesu produkcyjnego, polityki uzupełniania zapasów.


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Logistyka produkcji. Red. M. Fertsch. ILiM, Poznań 2003

Skowronek Cz., Sarjusz - Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE.

Warszawa 2000

Ciesielski M., Instrumenty zarządzania logistycznego, PWN, Warszawa 2006Literatura uzupełniająca


Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, IliM, Poznań 2002.

Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002.Czasopisma: Logistyka; Logistyka a Jakość; Eurologistics; Gospodarka Materiałowa i Logistyka; Spedycja, Transport, Logistyka.

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna